Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 157/08.07.2016

 

Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на девети юни, година две хиляди и шестнадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

Секретар С.Д.

Прокурор Иван Тодоров

като разгледа докладваното от съдия Димитрова ВНОХД № 16 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

Търговищкият окръжен съд, с присъда № 23 по НОХД № 177/2014г. по описа на същия съд, постановена на 05.11.2015г. е признал подсъдимите С.Х.М., ЕГН- ********** и Й.Р.К., ЕГН – ********** за ВИНОВНИ в извършване на деяния по НК както следва:

- подс. С.Х.М. за деяние, наказуемо по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, 6 и 7 вр. чл. 20 ал. 2 вр.чл. 26 ал.1 от НК за три данъчни периода за общ размер на укрит данък възлизащ на 684 025, 20 лева, т. к. за периода 12.11.2007г. -  14.01.2008г, в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, в качеството му на упълномощено лице от собственика той и управител на „19-Ш." ЕООД гр.Търговище – Н.А., в съучастие като извършител, подбуден и подпомогнат от подс. Й.Р.К., избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери като потвърдил неистина и използвал документи с невярно съдържание и приспаднал неследващ се данъчен кредит в справки декларации за данък върху добавената стойност, които декларации се изискват по силата на ЗДДС. Наложено е наказание по смисъла на чл. 54 от НК-  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, изтърпяването на което, на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от  ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, както и “Конфискация” на цялото имущество.

- подс. Й.Р.К. за деяние, наказуемо по чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, 6 и 7 вр. чл. 20 ал. 3 и 4 вр.чл. 26 ал.1 от НК за три данъчни периода за общ размер на укрит данък възлизащ на 684 025, 20 лева, т. к. за периода 12.11.2007г. -  14.01.2008г, в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, като подбудител и помагач на извършителя С.М., избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери, като потвърдил неистина и използвал документи с невярно съдържание, и приспаднал неследващ се данъчен кредит в справки декларации за данък върху добавената стойност, които декларации се изискват по силата на ЗДДС. Наложено е наказание по смисъла на чл. 54 от НК- ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА; и за деяние, наказуемо по  чл. 255, ал.3, вр. ал.1, т.1 , 2, 6 и 7 вр. чл. 26 ал.1 от НК за три данъчни периода за общ размер на укрит данък възлизащ на 943 743, 93 лева, т. к. за периода 13.02.2008г. -  14.04.2008г, в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване на данъчни задължения в особено големи размери, като не подал годишна данъчна декларация по чл. 92 ал. 1 от ЗКПО, потвърдил неистина и използвал документи с невярно съдържание, и приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер от 601 691, 33 лева в справки декларации за данък върху добавената стойност, които декларации се изискват по силата на ЗДДС. Наложено е наказание по смисъла на чл. 54 от НК-  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и “Конфискация” на цялото имущество. На основание чл.23 ал.1 от НК е определено ОБЩО наказание – най-тежкото такова, а именно - ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи в затвор от открит тип при първоначален  общ режим, както и “Конфискация” на цялото имущество.

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по бланкетна жалба на подс. С. М. чрез защитника му пред първонист. съд – адв. М. /САК/, с оплакване за неправилност, необоснованост на първоинстанционната присъда, постановена в противоречие с доказателствата по делото.

В с.з. пред състава на АС - Варна подс. М. се явява лично и се представлява от новоупълномощен за пред настоящата инстанция защитник -  адв. С. Г., която поддържа жалбата и доразвива доводи за неправилност на първоинст. съдебен акт в посока на несъставомерност от обективна и субективна страна на деянието, за което подзащитният й е признат за виновен. Искането, което се правди пред състава на АС-Варна е алтернативно – за отмяна на присъдата и постановяване на нова такава, с която на основание чл. 304 от НПК подс. М. бъде изцяло оправдан или за намаляване на наказанието лишаване от свобода и на размера на изпитателния срок, за който е отложено.

Представителят на АП – Варна изразява аргументирано становище за неоснователност на жалбата и предлага присъдата на ТОС да бъде изцяло потвърдена.

В последната си дума пред настоящата инстанция подс. М. моли да бъде оправдан, т. к. не е извършил умишлено вмененото му деяние.

Съставът на АС-Варна, прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира следното:

І. Присъдата по отношение на подс. Й.Р.К. е влязла в законна сила, т. к. същият не я е обжалвал. /Поради това изложеното в настоящото решение касае единствено и само дейността на подс. М./. В съдебно заседание на 21.03.2016 пред състава на въззивната инстанция той е заявил лично, че не се присъединява към жалбата на подс. М., на основание чл. 320 ал. 5 от НПК, т. к. е доволен от така постановената присъда и наложеното му наказание; В същия смисъл е и писменото заявление /л. 35 от ВНОХД/ на защитника му – адв. Н. С. /ТАК/.   

ІІ. Жалбата на подс. С. М. е допустима, а по същество се преценява като неоснователна по следните съображения:

Варненският  Апелативен съд обсъди доказателствения материал и констатира прецизно посочване на цифровите данни, относими към изследваните по делото счетоводни, отчетни и представени пред органите на НАП документи. Без да преповтаря в детайли несъмнените положения, съществени за правилното изясняване на основните въпроси на производството, намира следните факти и обстоятелства: Подс. С.М. ***. Същият се познавал с втория подсъдим -  Й. К., който бил собственик на множество фирми. В края на 2006г. по предложение на племенника си - подс. М.,*** решил да регистрира фирма, с която да извършват внос от чужбина. За целта подс. М. подготвил необходимите документи и с решение №1014/12.12.2006г. на ТОС по ф.д.489/06г. било вписано ЕООД „19-Ш.” със седалище и адрес на управление с.Кардам, общ.Попово. Едноличен собственик на капитала бил св.Н.А., който упълномощил подс. М. да управлява и представлява дружеството. Последното било регистрирано по ЗДДС от 16.01.2007 г., но в последващия период не развивало търговска дейност. При среща през есента на 2007г. между двамата подсъдими М. и К., последният предложил да използват дружеството „19-Ш.” ЕООД /без знанието на собственика му/ за неправомерно приспадане на ДДС и укриване на данъчни задължения чрез включване в дневниците му за покупки и продажби на фиктивни сделки по фактури и договори с невярно съдържание, които да водят до нулев или почти нулев резултат за всеки данъчен период по ЗДДС. По тези документи, съконтрахенти на „19-Ш.” ЕООД били основно едни и същи фирми /измежду  тях и собственост на подс. К./, които се явявали или доставчици, или купувачи през различните данъчни периоди. В изпълнение на решението си и като упълномощено лице подс. М.  от м. ноември 2007г. започнал да подава справки-декларации по ДДС за „19-Ш.” ЕООД в ТД на НАП гр.Търговище. Собственикът на „19-Ш.” ЕООД св.Н.А. не знаел за действията на двамата подсъдими и тъй като считал, че фирмата му не развива дейност, поискал от подс. М. да я прекрати. Тогава, за да продължи престъпната им дейност, подс.К. решил да придобие дружествените дялове на „19-Ш.” ЕООД. На 22.11.2007г. св.А. прехвърлил всичките си дружествени дялове на подс. Й.Р.К., като били променени седалището и адреса на управление от с.Кардам на гр.Търговище. Подс. М. отново бил упълномощен да представлява и управлява дружеството. До края на 2007 г. счетоводството на „19-Ш." ЕООД било водено от „В-Г" ООД, въз основа на договор, сключен на 01.07.2007 г. Справките- декларации по ДДС за данъчните периоди до м.декември 2007г. включително били подавани от подс. М., а за последващите периоди от подс. К.. Дружеството „19-Ш." ЕООД нямало регистрирано недвижимо имущество на територията на общините Търговище и Попово, както нямало и регистрирани превозни средства в централната база данни на АИС-КАТ. В материалите по делото към документацията на цитираното по-горе дружеството е приложен договор за наем № 1/30.04.2007 г., сключен в гр. Провадия между „Булметал Трейдинг" ЕООД, представляван от О.А.И. в качеството му на наемодател и „19-Ш." ЕООД, представляван от Н.А. като наемател. Предмет на договора е предоставяне под наем възмездното ползване на монолитно хале и рампа с навес със застроена площ от 2124 кв.м. и едноетажна монолитна сграда с площ от 280 кв.м., находящи се в гр. Провадия, Северна промишлена зона. Месечния наем бил 500.00 лв. , без ДДС, а срока на договора бил от 30.04.2007 г. до 30.04.2008 г . Не е установено издаване на фактури, които да са включени в дневниците на покупките на „19-Ш." ЕООД и от които да е видно, че е бил заплащан наем по този договор. За сделката не са представени първични счетоводни документи и от „Булметал Трейдинг" ЕООД. След извършване на данъчна ревизия на „19-Ш.” ЕООД, приключила с РА № 25080096/26.06.2008г. и РА № 250800154/26.09.2008г., на 01.06.2009г. подс.К. продал дяловете си в „ 19-Ш.” ЕООД на св.Д.В.Г.. В хода на ревизионното производство дружеството не е представило фактурите за проверявания период, каквито е било задължено да съхранява до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение.

Отразената от двамата подсъдими дейност на „19-Ш.” ЕООД в дневниците за покупки и продажби и справки-декларации по ЗДДС по данъчни периоди е както следва:

І. За данъчен период от 01.10. 2007 г. до 31.10.2007 г.  била подадена  справка-декларация от упълномощено лице - Боряна Богданова Георгиева-счетоводител  във „В-Г" ООД,   която била подписана   от  подс.М., с вх. № 2500-0911126 от 12.11.2007 г., с която бил деклариран ДДС за внасяне в размер на 19.00 лв. От съдържанието на  Дневника за продажбите е видно, че през този данъчен период „19-Ш." ЕООД е издало четири фактури, получател по които е фирма „С. Комерс" ЕООД, гр. Белослав, област Варна, представлявана от Н.М.С. от гр. Варна (починал на 21.03.2010г. , а на 11.09.2008г. дружествените дялове са били прехвърлени на обв.К.) Фирмата има регистрация по ЗДДС считано от 19.10.2007 г. с ИН по ЗДДС ВО148135215. Фактурите са следните: 1.Фактура № 0000000036/24.10.2007 г. с данъчна основа 290 000.00 лв. и начислен ДДС 58 000.00 лв. с предмет на доставка - по договор; Към фактурата е приложен фискален касов бон № 0020, удостоверяващ, че плащането на сумата 348 000.00 лв. е извършено в брой на 14.11.2007 г. Фискалният бон е издаден през м. Ноември 2007 г, макар че сумата 348 000.00 лв. е осчетоводена като платена от „С. комерс" ЕООД на 24.10.2007 г.; 2. Фактура № 0000000037/26.10.2007 г. с данъчна основа 306 000.00 лв. и начислен ДДС 61 200.00 лв. с предмет на доставка-  по договор; Приложен е фискален касов бон № 0021, удостоверяващ, че плащането на сумата 367 200.00 лв. е извършено в брой на 15.11.2007 г.  Фискалният бон е издаден през м. Ноември 2007г , макар че сумата 367 200.00 лв. е осчетоводена като платена от „С. комерс" ЕООД на 26.10.2007 г. ; 3. Фактура № 0000000038/24.10.2007 г. с данъчна основа 289 100.00лв. и начислен ДДС 57 820.00 лв.  с предмет на доставка - по договор; Приложен е фискален касов бон № 0022,
удостоверяващ, че плащането на сумата 346 920.00 лв. е извършено в брой на 15.11.2007г. Фискалният бон е издаден през м. Ноември 2007г, макар че сумата от 346 920.00 лв. е осчетоводена като платена
от „С. комерс" ЕООД на 26.10.2007 г. ; 4. Фактура № 0000000039/29.10.2007 г. с данъчна основа 213 400.00 лв. и начислен ДДС 42 680.00 лева с предмет на доставка - по договор; Няма приложен фискален касов бон, но от хронологичния регистър на „С. комерс" ЕООД се установява, че е осчетоводено плащане в брой в размер на 25 608.00 лв., поради което в счетоводството на ,,19-Ш." ЕООД не са отразени вярно плащанията по горните четири фактури. И в четирите фактури за съставител е посочено името на Н. А. с положени подписи, но същият са положени от подс. С.   М.. За получател е посочено името Наско С., но липсва негов подпис. Общата данъчна основа по четирите фактури е 1 098 500.00 лв., а начисления ДДС върху продажбите е в общ размер на 219 700.00 лв. Посочено е, че фактурите са издадени във връзка с договор за доставка, сключен между двете дружества на 01.10.2007 г. Предмета на договора е покупко-продажба на 7 броя стругове Т 13 (употребявани) на цена 85 000.00 лв./бр. без ДДС и на 11 броя фрези ФУ 320 (употребявани) на цена 51 000.00 лв./бр. без ДДС. Общата стойност на сделката е 1 156 000.00 лв., а ДДС възлиза на 231 200.00 лв. Договорено е плащането да се извърши в брой, по сметка, разсрочено и стоката да бъде доставена след изплащане на цялата сума. В ревизионното производство и в досъдебното производство не са представени счетоводни регистри на сметките, по които в дружеството се отчитат текущите и нетекущите му активи, и от които да се установи, че машините са заприходени като дълготрайни активи или стоки, предназначени за продажба. За нито една от отразените в тези фактури сделки не са представени първични счетоводни документи за транспорт и съхранение на машините. Съконтрахентът „С. Комерс" ЕООД е пряк доставчик на две фирми, на които е издало фактури за да ползват данъчен кредит по ЗДДС., а именно : - „Смиляна метал" ЕООД с БУЛСТАТ 4030340383 с право на ДК по ЗДДС – 58 341. 81 лв и „Груп В" ЕООД с БУЛСТАТ 103787946 с право на ДК по ЗДДС- 46 592.36 лв. От Дневника за покупките на „19-Ш." ЕООД се установява, че дружеството през този данъчен период е включило в дневника на покупките четири фактури, въз основа на които е декларирало покупки с право на пълен данъчен кредит в размер на 219 681.00 лв - две от фактурите са издадени от „К.-СТ" ЕООД и две са издадени от „Габи Комерс" ЕООД.

1. Фактури, записани от пряк доставчик „К. - СТ" ЕООД с БУЛСТАТ 148082563, въз основа на които е упражнено право на данъчен кредит в размер на 119 190.00 лв. - фактура №0000000047/19.10.2007 г. с предмет на сделката „Услуги", с данъчната основа 289 970.00 лв. и начислен ДДС 57 994.00 лв и фактура № 0000000048/22.10.2007 г. с предмет на сделката „Услуги", с данъчната основа 305 980.00 лв. и начислен ДДС 61 196.00 лв. В хода на ревизионното производство са поискани фактурите и други документи, които да докажат реалността на сделката. От „19-Ш." ЕООД са представени само заверени копия на два договора за доставка, а именно: 1. Договор  за доставка,  сключен  на 01.10.2007г. в гр.Варна, между подс. Й.Р.К., представляващ „К.- СТ" ЕООД (доставчик) и Н.С. А., представляващ дружеството-получател; предмет на договора, обаче не е услуга, а е доставката на машини - 2 броя употребявани стругове Т13 на цена 82 000.00 лв./бр. без ДДС и 3 броя употребявани фрези ФУ320 на цена 41 990.00 лв./бр. без ДДС. Срока на договора е двадесет дни след сключването му. Общата стойност на договора е 289 970.00лв. Договорената сума съвпада с данъчната основа на фактура № 0000000047/19.10.2007 г., посочена в регистъра на покупките; 2. Договор за доставка, сключен на 20.10.2007г, в гр. Варна, между обв.Й.Р.К., представляващ „К.- СТ"ЕООД (доставчик) и Н.С. А., представляващ дружеството-получател. Предмет на договора е доставката на 3 броя употребявани стругове Т13 на цена 76 000.00 лв./бр. без ДДС и 2 броя употребявани фрези ФУ320 на цена 38 990.00 лв./бр. без ДДС. Срока на договора е двадесет дни след сключването му; Общата
стойност на договора е 305 980.00 лв. Договорената сума съвпада с данъчната основа на фактура № 0000000048 от 22.10.2007 г., посочена в регистъра на покупките. Дружеството „19-Ш." ЕООД не е представило оригиналните екземпляри на двете фактури, по които е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит, същите не са били представени и от „К. - СТ" ЕООД. От извлечението на сметка 501 - Каса, водена в счетоводството на „19-Ш." ЕООД е установено осчетоводено плащане от касата на 26.10.2007 г. за сума в размер на 367 176.00 лв. и на 31.10.2007 г. на сума в размер на 347 964.00 лв. Не са представени фискални касови бонове, издадени от доставчика и липсват доказателства, че съществуват реално такива. Нито от доставчика, нито от получателя по сделката са представени други документи, доказващи транспортирането на машините и мястото, на което са били съхранявани преди сделката. Предходен доставчик на „К.-СТ" ЕООД е „Мега Метал" ЕООД с БУЛСТАТ 103962559. В дневника на покупките на „К. СТ" ЕООД са описани общо 23 фактури от доставчик „Мега Метал" ЕООД .Регистрацията по ЗДДС на „Мега Метал"' ЕООД е била прекратена, считано от 12.11.2007 г.(видно от протокол за извършена насрещна проверка № 25-800036-13/14.03.2008 г). Предходен доставчик на „Мега Метал" ЕООД е „Дакар 2003" ЕООД с БУЛСТАТ 107550802. В дневника на покупките на „Мега Метал ЕООД са описани също 23 фактури от доставчик „Дакар 2003” ЕООД, с БУЛСТАТ 107550802, като с акт за прекратяване на регистрация по ЗДДС № ТД-02-31/98/25.04.2006 г.,  е била прекратена регистрация по ЗДДС на „Дакар 2003" ЕООД по инициатива на орган по приходите считано от 18.05.2006 г.   Фактурите са били издадените след като дружеството е било дерегистрирано по ЗДДС и не е имало основание да издава данъчни документи.

2. От доставчик „Габи Комерс" ЕООД с БУЛСТАТ 148082570, въз основа на които е упражнено право на данъчен кредит в размер на 100 491.00 лв. са издадени също две фактури: фактура № 0000000163/24.10.2007 г. с предмет на сделката „Услуги", с данъчната основа 289 085.00 лв. и начислен ДДС 57817.00 лв и фактура № 0000000164/26.10.2007 г. с предмет на сделката „Услуги", с данъчната основа 213 370.00 лв. и начислен ДДС 42 674.00 лв. В хода на ревизионното производство са били представени само заверени копия на два договора за доставка:-  Договор за доставка,  сключен на 24.10.2007 г. в гр.  Варна, между св.П.И.А., представляващ „Габи  Комерс" ЕООД (доставчик) и Н.С. А., представляващ дружеството-получател. Предмет на договора, обаче не е услуга, а е доставката на  машини - 2  броя употребявани  стругове Т13  на цена  80999.50 лв./бр. без ДДС  и  3  броя употребявани фрези ФУ320 на цена 42362.00 лв./бр. без ДДС. Срока на договора е пет дни след сключването му. Общата стойност на договора е 289 085.00 лв. Договорената сума съвпада с данъчната основа на фактура № 0000000163/24.10.2007 г., посочена в регистъра на покупките. По договор за доставка, сключен на 26.10.2007 г.  в гр.  Варна, между П.И.А., представляващ „Габи Комерс" ЕООД -доставчик и Н.С. А., представляващ дружеството-получател -„19-Ш." ЕООД предмет на договора не е услуга, а доставката на машини - 2 броя употребявани  стругове Т13  на цена 82 000.00 лв./бр.  без ДДС  и   1   брой употребявана фреза ФУ320 на цена 49 370.00 лв./бр. без ДДС. Общата стойност възлиза на 213 370.00 лв.  Договорената сума съвпада с данъчната основа на фактура № 0000000164/26.10.2007 г., посочена в регистъра на покупките. Дружеството „19-Ш." ЕООД не е представило оригиналните екземпляри на двете фактури, по които е упражнило правото си на приспадане на данъчен кредит, фактурите не са представени и от „Габи Комерс" ЕООД. От извлечението на сметка 501 - Каса, водена в счетоводството на ,,19-Ш." ЕООД се установява, че е осчетоводено плащане от касата на 26.10.2007 г. на сума в размер на 256 044.00 лв. и на 29.10.2007 г. на сума в размер на 346 902.00 лв. Не са представени фискални касови бонове, издадени от доставчика и няма доказателства, че съществуват реално такива. Доставчикът и получателят по сделката не са представени други документи, доказващи транспортирането на машините и мястото на което са били съхранявани преди сделката. Предходен доставчик на „Габи Комерс" ЕООД е „Д." ЕООД с БУЛСТАТ 127505476. За периода от 01.10.2007 г. до 31.10.2007 г., в който това дружество е следвало да включи в дневника на продажбите си издадените на „Габи Комерс" ЕООД фактури, задълженото лице не е подало данни на магнитен носител в НАП; фактурите не са представени в хода на данъчното и досъдебното производства. Същите само са описани като номера и дати в регистъра на покупките на ,,19-Ш." ЕООД за данъчен период м. октомври 2007г., за да може фирмата да упражни право на приспадане на данъчен кредит в размер на 219 681.00 лв.  Установено е и разминаване в количествата на продадените и купените машини. От договора, сключен със „С. Комерс" ЕООД е видно, че ,,19-Ш." ЕООД е трябвало да продаде на фирмата 7 струга Т13 и 11 фрези ФУ 320. От четирите договора, сключени с „Габи Комерс" ЕООД и с „К.-СТ" ЕООД, въз основа на които са включени четири записа в дневника на покупките, се установява, че ,,19-Ш." ЕООД е закупило общо 9 струга Т13 и 9 фрези ФУ 320. Липсват  данни, на кого са продадени закупените в повече два струга Т13 и къде са били съхранявани до продажбата им.

ІІ. За данъчен период от 01.11. 2007 г. до 30.11.2007 г. за дейността на дружеството,,19-Ш." ЕООД били подадени на 13.12.2007 г. СД по ЗДДС, дневник на продажбите и дневник на покупките /които не се съдържат в материалите по ДП/. На 14.12.2007г. е подадена коригираща СД по ЗДДС с вх. № 2500-0912743, с която е деклариран ДДС за внасяне в размер на 21.00 лв. Декларацията била подадена от упълномощено лице – подс.  С.Х.М. и подписана е от Й.Р.К. в качеството му на управител на дружеството. От съдържанието на дневника на продажбите се установява, че през този данъчен период ,,19-Ш." ЕООД е издало три фактури, получател по които е фирма „Техноинвест -СТ" ЕООД, гр. Костинброд, област София. Фирмата има регистрация по ЗДДС считано от 28.11.2007 г. с ИН по ЗДДС ВО175226345 и се представлява от св.С.Т.Т.. В регистъра на продажбите, подаден първоначално, са включени следните три фактури : Фактура № 0000000041/23.11.2007 г. с данъчна основа 179 965.00 лв. и начислен ДДС 35 993 лв; Фактура № 0000000043/26.11.2007 г. с данъчна основа 149 965.00 лв. и начислен ДЦС 29 993.00 лв. и фактура № 0000000044/28.11.2007 г. с данъчна основа 72 365.00 лв. и начислен ДДС 14 473.00 лв. Същите са подписани от подс.М., но за съставител е посочен Н.А.. За получател е посочено името Светослав Тодоров, но липсва негов подпис. Посочен е начин на плащане в брой. В ксерокопията не е отбелязано, че са анулирани. От дневниците за продажбите на „19-Ш." ЕООД не   е отразено, че  трите фактури са анулирани, същите не са включвани в коригирания дневник на продажбите за м. Ноември 2007 г. като анулирани. В коригиращата СД по ЗДДС няма промяна в дължимия ДДС. Тя е подадена защото са променени данните в дневника на продажбите за този данъчен период, а именно е съобразено  обстоятелството, че „Техноинвест -СТ' ЕООД, гр. Костинброд има регистрация по ЗДДС от 28.11.2007 г. В новия регистър на продажбите са включени три фактури: Фактура № 0000000045/28.11.2007 г. е със същата данъчна основа, каквато е посочена във фактура № 0000000041/23.11.2007 г. – 179 965.00 лв. и със същия начислен ДДС 35 993 лв.; Фактура № 0000000046/29.11.2007 г. е със същата данъчна основа, каквато е посочена във фактура № 0000000043/26.11.2007 г. – 149 965.00 лв. и начислен ДДС 29 993.00 лв. и Фактура № 0000000047/30.11.2007 г, е със същата данъчна основа, каквато е посочена във фактура № 0000000044/28.11.2007 г. – 72 365.00 лв. и начислен ДДС 14 473.00 лв. И тези фактури фактури са подписани от подс. М.,  макар че за съставител е посочен  Н.А..  За получател е посочено отново името Светослав Тодоров и отново липсва негов подпис. Във всички фактури е отбелязан начин на плащане в брой, но не са представени фискални касови бонове, удостоверяващи, че плащането действително е извършено в брой. В оборотната ведомост на сметка 501 - Каса на „19-Ш." ЕООД не  е осчетоводено плащане от „Техноинвест-СТ" ЕООД. От дневника за покупките на дружеството „19-Ш." ЕООД е установено, че през този данъчен период „19-Ш." ЕООД е включило в дневника на покупките три фактури, въз основа на които е декларирало покупки с право на пълен данъчен кредит в размер на 80 438.00 лв. Фактурите са издадени от „Д." ЕООД, с БУЛСТАТ 127505476,  собственост на св.М.П.: Фактура № 0000001748/19.11.2007 г. с предмет на сделката „Услуги", с данъчната основа 179 930.00 лв. и начислен ДДС 35 986.00 лв.; фактура № 0000001749/20.11.2007 г. с предмет на сделката „Услуги", с данъчната основа 149 930.00 лв. и начислен ДДС 29 986.00 лв. и фактура № 0000001750/21.11.2007 г. с предмет на сделката „Услуги", с данъчната основа 72 330.00 лв. и начислен ДДС 14 466.00 лв. Дружеството „19-Ш." ЕООД не е представило оригиналните екземпляри на трите фактури, по които е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит, такива не са представени и от съконтрахента - „Д." ЕООД. При извършените насрещни проверки в хода на ревизионното производство нито от доставчика, нито от получателя са представени други документи, които да докажат какви са услугите предоставени на „19-Ш." ЕООД и дали доставките са извършени реално.  Предходен доставчик на „Д." ЕООД е „К. СТ" ЕООД с БУЛСТАТ 148082563,  собственост на подс. Й.   К.   Дружеството е издало на „Д." ЕООД общо 27 фактури с последователни номера, започващи от № 289 до № 316 включително. От извлечението на дневника на продажбите на „К. СТ" ЕООД се вижда, че фактурите със същите номера са включени в дневника на продажбите. Предходен доставчик на „К. СТ" ЕООД е „Мега Метал" ЕООД, с БУЛСТАТ 103962559, представлявано от подс. Й.Р.К.. Дружеството е издало на „К. СТ" ЕООД общо 26 фактури. Регистрацията по ЗДДС на „Мега Метал" ЕООД е прекратена считано от 12.11.2007 г., видно от протокол за извършена насрещна проверка № 25-800036-13/14.03.2008 г. Описаните по-горе фактури не са представени нито от фирмите, които са ги издали, нито от дружествата, които са получател на доставките по тях. Трите фактури не са представени в хода на данъчното и досъдебното производства. Описани са като номера и дати в регистъра на покупките на „19-Ш." ЕООД за данъчен период м. Ноември 2007 г., за да може фирмата да упражни право на приспадане на данъчен кредит в размер на 80 438.00 лв.

ІІІ. За данъчен период от 01.12. 2007 г. до 31.12.2007 г. на 14.01.2008г подс.С.М., в качеството си на упълномощено лице подал  за задълженото лице „19-Ш." ЕООД на магнитен носител  справка-декларация по ЗДДС с вх. № 2500-0914221 в ТД на НАП-Търговище, заедно с дневник на продажбите и дневник на покупките.Същата била подписана е от подс. Й.  К.. Деклариран е ДДС за внасяне в размер на 40.00 лв., внесен ефективно. Дневника на продажбите  включвал 14 записа, въз основа на които фирмата е начислила ДДС върху продажбите – 383 946.20 лв. Дневника на покупките включва 12 записа, въз основа на които е упражнено правото на пълен данъчен кредит в размер на 383906.20 лв. От дневника за продажбите се установява, че през този данъчен период „19-Ш." ЕООД е издало четиринадесет фактури, получател по които е фирма „МПС 07" ЕООД, с. Езерово, община Белослав, област Варна, с БУЛСТАТ 148081625. Фирмата има регистрация по ЗДДС считано от 13.03.2007 г. и се представлява от св.С.Т.Т.. Записани са общо 14 броя фактури, издадени за периода от 03.12. до 28.12.2007г, по които е начислен ДДС в общ размер възлизащ на  383 946.20 лв., без да е посочен предметът на доставките в нито една от тях. В дневника на покупките на „МПС-07" ЕООД за м. Декември 2007 г. също са записани само тези 14 фактури, като за всички е посочен предмет на доставките „Стоки". Тези фактури не са били представени в хода на данъчното и досъдебното производства. От дневника на продажбите на „МПС-07" ЕООД за м. Декември 2007 г. е установено, че дружеството е включило в дневника на продажбите си също четиринадесет фактури, въз основа на които е начислил ДДС върху продажбите в общ размер на 383 986.20 лв., поради което дружеството е приключило периода с резултат ДДС за внасяне в размер възлизащ на 40.00 лв. В регистъра на „МПС-07" ЕООД са записани продажби на три фирми: 1. На „Делта Билд" ЕООД С БУЛСТАТ 131315333 /регистрирано по ЗДДС от 26.07.2011 г./ 8 бр. фактури с предмет на доставките „Стоки", по които е начислен ДДС в общ размер на 120 386.20 лв. , въпреки, че дружеството към м. Декември 2007 г. не е могло да упражни право  на данъчен кредит; 2. На „Н.-01-РК" ЕООД с БУЛСТАТ 130975596, с управител св. Р.М.К., една фактура № 18/12.12.2007 г. с предмет на доставката „Стоки", с данъчна основа 5000.00 лв., по която е начислен ДДС в размер на 1000.00 лв.  В дневника за покупки е наличен само един запис - фактура № 18 от 21.12.2007 г. издадена от „МПС-07" ЕООД. Данъчната основа е 5000.00 лв. а упражненото право на данъчен кредит е 1000.00 лв.  От ксерокопие на фактурата е видно, че предметът на доставката е рекламни материали; 3. На „Метал Транс Инвест" ЕООД с БУЛСТАТ 130975596, собственост на св.А.Ц., 5 броя фактури, с предмет на доставките „Стоки", по които е начислен ДДС в общ размер на 262 600.00 лв. През този данъчен период в дневника за покупките  „19-Ш." ЕООД е включило 12 бр. фактури, въз основа на които е декларирало покупки с право на пълен данъчен кредит в размер на 137 398.00 лв. В регистъра са записани покупки от три фирми:

1. От „Артомел" ЕООД, с БУЛСТАТ 175081597, представлявано от Веселин Иванов Йорданов, без да е посочен предмета на доставката, покупка по една фактура № 661/03.12.2007 г. с данъчна основа 119442.00 лв. и ДДС 23888.40 лв. От  Акт  за дерегистрация по ЗДДС №23099080000791 от 13.03.2008 г. се установява, че дружеството-доставчик е с прекратена регистрация по ЗДДС и няма данни за подавани дневници на покупки и дневници на продажби на същото. Дружеството „19-Ш." ЕООД не е представило оригиналния екземпляр на фактурата, по която е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит; Предходен доставчик на „Артомел"ЕООД е „Габи Комерс” ЕООД  по фактура № 361/27.12.2007 г. с данъчна основа 131500.00 лв. и ДДС 26300.00 лв. Сделки с „Ведиком-С" ООД, представлявано от св.Д.К., посочено като  пряк доставчик на „Габи Комерс"' ЕООД   не са извършвани, не са и включени в дневник за продажби на „Ведиком-С" ООД . Д.К. е декларирал пред данъчните органи, че фирмата не имала търговски контакти с „Габи Комерс" ЕООД;

2. От „Габи Комерс" ЕООД, с БУЛСТАТ 148082570 са записани покупки по 7 бр. фактури с общ размер на ползвания данъчен кредит възлизащ на 222 619.80 лв., като за 4 от фактурите не е посочен предмет на доставките, за останалите 3 бр. е посочен предмет „Услуги". Дружеството „19-Ш." ЕООД не е представило оригиналните екземпляри на тези  седем фактури, по които е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит. Фактурите не са представени и от „Габи Комерс" ЕООД. При извършените насрещни проверки в хода на ревизионното производство, доставчикът и получателят не са представили други документи, чрез които да се установи, какви услугите са предоставени на „19-Ш." ЕООД и дали доставките са извършени реално. Двете фирми не са представили счетоводни регистри от които да се види, че същите са отразени в счетоводствата им. Предходен доставчик на „Габи Комерс" ЕООД е „Ведиком-С" ООД с БУЛСТАТ 121815240, представлявано от Д.К.. В дневника на покупките на „Габи Комерс" ЕООД за данъчен период м. Декември 2007 г. са записани само 27 фактури с последователни номера, /от № 1036 до № 1062 включително/, с посочен доставчик „Ведиком-С”ЕООД. Ползван е данъчен кредит в общ размер на 622 799.40 лв. Управляващият „Ведиком С" ЕООД св.Д.К. е декларирал пред данъчните органи, че фирмата не имала търговски контакти с „Габи Комерс" ЕООД. През този данъчен период фирмата е издала фактури от три свои търговски обекта : от магазин на „Сребърна 3-9" , от магазин в „Люлин", от магазин в гр. Бургас и от магазин в гр. Тетевен.  Липсата на реални доставки между „Габи Комерс" ЕООД и „Ведиком-С" ООД, налага извода за това, че „Габи Комерс” ЕООД не е извършило доставка на „19-Ш."ЕООД  през инкриминирания данъчен период - м. декември 2007 г.

3. От „Д.'" ЕООД с БУЛСТАТ 127505476 са отразени покупки по 4 фактури, като общия размер на ползвания данъчен кредит възлиза на 137 398.00 лева. Предметът на доставките по двете фактури е „Услуги". Дружеството ООД„19-Ш." не е представило оригиналните екземпляри на 4 фактури, по които е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит. Същите не са представени и от доставчика.. При извършените насрещни проверки в хода на ревизионното производство доставчикът и получателят не са представили други документи, от които да се установи, какви услуги са предоставени на „19-Ш." ЕООД и дали доставките са извършени реално. Двете фирми не са представили и счетоводни регистри за да се установи, дали документите са отразени в счетоводствата им. Предходни доставчици на „Д." ЕООД за данъчен период м. декември 2007 г. са „Габи Комерс" ЕООД с Булстат 148082570 по една фактура и  „К. СТ" ЕООД с БУЛСТАТ 148082563 със 17 бр.фактури с последователни номера от № 376 до № 392, въз основа на които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит. Предходен доставчик на „К. СТ" ЕООД за този данъчен период е „Арена" ЕООД с БУЛСТАТ 110557988, представлявана от св.Ц.Д.Ц.. В дневника за покупките за м. Декември 2007 г. са включени 38 фактури с последователни номера от № 2088 до № 2125, издадени от „Арена" ЕООД, въз основа на които фирмата е упражнила право на данъчен кредит в общ размер на 1 522 622.00 лв. Св.  Цанко  Цанов е отрекъл да е сключвал търговски сделки с „К. СТ" ЕООД Варна,  и  съответно да е издавал фактури. Между „Д." ЕООД и „19-Ш."ЕООД не са извършени реални доставки през данъчен период м. Декември 2007 г. В дневника на покупките на „19-Ш." ЕООД са записани фактури, по  които реално сделки не съществуват и в СД неправомерно е приспаднат данъчен кредит по тях.

В хода на досъдебното производство са били назначени съдебно-счетоводна и съдебно-графологична експертизи. От заключението по ССчЕ се установява размера на неправомерно ползвания от фирма „19-Ш." ЕООД данъчен кредит по съответните данъчни периоди, касаещи подс. М. /12.11.2007г. -  14.01.2008г/ предмет на обвинението, като общият размер на укрития данък за периода възлиза на 684 025,20 лева; от заключението по СГрЕ се установява, че подписите във фактурите за същия данъчен период, по които „19-Ш." ЕООД е доставчик, както и в справките-декларации за ДДС, за изпълнител и управител са изпълнени от подсъдимия С.М..

Изложената фактическа обстановка се потвърждава от съвкупността от безпротиворечиви и взаимнодопълващи се доказателства чрез свидетелските показания, писмените доказателства и доказателствени средства, заключенията по счетоводните и графологични експертизи.

От съвкупността отстоят обясненията на подс. М., /както тези на втория подс. Й. К./, които обаче първостепенният съд правилно е възприел като защитна теза, която е в разрез с останалата доказателствена съвкупност, поради което и обосновано не са били кредитирани. Твърденията на подс., че е бил въвлечен в тази престъпна схема и е изпълнявал само куриерска дейност е в разрез със събраните доказателства по настоящото наказателно производство. В резултат на задълбочената работа в хода на съдебното следствие и при стриктно спазване на процесуалните норми, са проверени и събрани доказателствени източници, позволяващи категорична оценка по хронология, съдържание и последици на фактическите действия на подс. М. във връзка с дейността на представляваното от него дружество, чиято правна интерпретация относно мястото и ролята му /в съвместната престъпна дейност с втория подс. - К./ в създадената схема от взаимовръзки между различни  и често повтарящи се търговски субекти с цел извличане на законоуредени облаги, е в основата на така постановения съдебен акт от ТОС. В този смисъл подходът и изводите на ТОС се преценяват от настоящата инстанция като правилни и обосновани. Безспорно се установява, че подс. С. М. имал основно участие, първоначално в създаване на „19-Ш." ЕООД , формалният собственик на което е бил вуйчо му - св. Н. А.: подс. в качеството си на пълномощник е организирал дейността на дружеството от името на собственика му /първоначално св. А. и впоследствие – подс. К./. Именно подс. М. е представил на счетоводителя всички първични счетоводни документи, свързани с дейността на фирмата. Счетоводителката, обслужвала дружеството – Б. Георгиева е изготвила и подала първата  справка-декларация по ЗДДС в НАП – Варна, а впоследствие  това е правил подс. М.. На подс. М. му е било известно, че представените и подписани от него фактури за доставки от страна на  представляваното от него дружество „19-Ш." ЕООД към други дружества, отразяват фиктивни сделки. Изначално, подс. М. е бил наясно, че регистрираното дружество, едноличен собственик на капитала на който е вуйчо му – св. А. не осъществява никаква търговска дейност. Именно поради това, последният е поискал от него да прекрати дейността на фирмата, която е продължила съществуването си с нов собственик - подс.К., придобил дружествените дялове на „19-Ш.” ЕООД. В този смисъл са абсолютно несъстоятелни възраженията на подс. М., че той не е извършител на вмененото му престъпно деяние. Установеното за механизма на попълване на фактурите и  дневниците , позволява да се обобщи, че подсъдимият е бил напълно наясно със стойността на развивания документооборот и мястото му по веригата от свързани търговски дружества, вкл-но и представляваното от него „19-Ш.” ЕООД.

При такива категорични доказателства е несъмнено, че декларираната търговска дейност е била нереална. Документално са били симулирани сделки координирано между различните фирми. Доставките са били включени в съответните справки декларации за да докажат несъществуващо право на получаване на ДДС, респ. на приспадане на неследващ се данъчен кредит по ЗДДС. По същество подсъдимият С. М. е целял избягване на установяване и заплащане на данъчни задължения към бюджета на държавата-респ. източване на ДДС чрез неосъществени сделки.

Ревизирайки съдебният акт на първонист. съд, настоящата инстанция констатира, че по реда и със средствата на НПК, ТОС е събрал всички необходими и относими към предмета на доказване фактически данни, които разкриват и изясняват обективната истина. Установил е една много подробна, точна и правилна фактическа обстановка възоснова на задълбочен и подробен анализ на събраните доказателства. Всички тези фактически изводи и направения анализ на цялата доказателствена съвкупност се споделят от въззивната инстанция. Тук следва да се отбележи, че защитата на подс. М., както и самият подсъдим, обжалвайки първоинст. съдебен акт, развиват идентични доводи и съображения с тези, развити пред ТОС – неизяснена и неправилно възприета фактология по делото; неправилни изводи на вещите лица, залегнали в заключенията по ССчЕ и СГЕ; субективна несъставомерност на действията на подс.   Предвид на това, че в мотивите си ТОС е дал аргументиран отговор и настоящата инстанция се солидаризира изцяло с тях и имайки предвид становището на различни състави на ВКС на РБ, обективирано в редица решения /Р №624/06.02.14г, І НО по КД №1963/13г; Р №321/18.01.16г, ІІІ НО по КД №807/15г; Р № 181/11.06.12г І НО по КД № 486/12г/, въззивният съд не намира за необходимо да преповтаря и ”…обсъжда подробно всичко онова, което е задължително за мотивите на първоинстанционната присъда, след като /въззивният съд/ не е достигнал до различни фактически изводи въз основа на доказателствата по делото”.

В писмени бележки пред настоящата инстанция защитата маркира доводи за допуснати съществени процесуални нарушения от страна на прокурора, т. к. обв. акт на отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК и от страна на  първоинст. съд при разглеждане на делото и постановяване на присъдата, изразяващо се в липса на мотиви, както и противоречивост на същите. Настоящата инстанция не споделя тези виждания: На първо място, в обстоятелствената част на обв. акт са посочени всички факти и обстоятелства, даващи основание на прокурора да приеме, че с действията си подс. е осъществил деянието, инкриминиращо състава на чл. 255 ал. 3 от НК. Поради спецификата на самото обвинение, в основата на което е неплащане на данъчни задължения, установени по съотв. ред, респ. използване на данъчни документи,  прокурора се е задоволил да изреди същите и в кратце да направи анализ на правната страна на действията на подс. Така или иначе, обв. акт отговаря на формалните изисквания за НПК досежно съдържание и мотивираност. Подс. не е бил лишен от възможността да разбере в какво се състои обвинението спрямо, с какви действия той е реализирал престъплението и каква е правната му характеристика. В подкрепа на този извод следва да се отчете, че при съобразяване на съдържанието на обвинителния акт и доказателствената основа по делото, в съдебната фаза пред ТОС съществените факти - такива, каквито прокурорът ги е описал в обстоятелствената част на обвинителния акт, са били потвърдени. На второ място, досежно мотивите на първоинст. съд следва да се подчертае, че не е налице нито липса на мотиви или на съществена част от тях, приравняваща се до липса на такива, нито пък същите са противоречиви. Първоинст. съд е изложил подробни и аргументирани мотиви, същите отговарят на изискванията на разпоредбата на чл.303, ал.3 от НПК и непротиворечивата съдебна практика - съдържат констатациите на съда, какво приема за установено от фактическа страна и въз основа на кои доказателства, изложени са съображения при противоречия в доказат. съвкупност, защо едни от тях се възприемат, а други - отхвърлят.

Съставът на въззивната инстанция прецени като неоснователен довода на защитата на подс., че първостепенният съд не е достигнал до правилни фактически изводи досежно реалността на извършените доставки, респ. за обективна и субективна несъставомерност на деянието. По делото не са събрани доказателства за реално осъществени сделки и задълженията за дружеството са възникнали от фактури, включени в дневниците, които на практика не са били издадени от сочените контрагенти. „19-Ш.” ЕООД неправомерно е включило в дневниците за покупки фактури, които не фигурират в дневниците за продажби на доставчиците, респ. не е бил начислен данъчен кредит по тях и не са били представени счетоводни документи нито от страна на процесното дружество, нито от страна на доставчиците. На практика, през инкриминираните данъчни периоди са издавани фактури, без действително да са предоставяни отразените в тях доставки и не са налице надлежни доказателства за реалност на самите сделки. Описаните в счетоводните документи доставки не са получени реално от дружеството на подсъдимия. Те са били включени в съответните справки декларации, за да докажат несъществуващо право на получаване на ДДС, респ. на приспадане на неследващ се данъчен кредит по ЗДДС. По същество подсъдимият е целял избягване на установяване и заплащане на данъчни задължения към бюджета на държавата и „източване” на ДДС чрез неосъществени сделки. В тази насока са и констатациите от извършените данъчни проверки, които водят до еднозначния извод за фиктивност на сделките с дружествата - контрагенти, които реално не са търгували с дружеството на подсъдимия. В качеството си на пълномощник на инкриминираното дружество подс. М. е ползвал документи с невярно съдържание и потвърждавайки неистина в подаваните ежемесечни справки декларации и дневници, последният е избегнал установяването и съответно плащането на данъчните задължения в размер на общо 684 025, 20 лева. Във фактурите са посочени доставчици, с които подс. не е търгувал и не са осъществени реални сделки. Това е механизъм, при който чрез използване на фактурите с невярно съдържание се „убива” прихода.

Въззивният съд намира за безспорно доказано възведеното по отношение на подс. С.М. обвинение - с действията си последният е осъществил състав на престъплението 255, ал.3, вр. ал.1, т.2, 6 и 7 вр. чл. 20 ал. 2 вр.чл. 26 ал.1 от НК, т. к. за периода 12.11.2007г. -  14.01.2008г, в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, в качеството му на упълномощено лице от собственика той и управител на „19-Ш." ЕООД гр.Търговище – Н.А., в съучастие като извършител, подбуден и подпомогнат от подс. Й.Р.К., избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери като потвърдил неистина и използвал документи с невярно съдържание и приспаднал неследващ се данъчен кредит в справки-декларации за данък върху добавената стойност за три данъчни периода, които декларации се изискват по силата на чл.125 ал. 1 от ЗДДС както следва:

- потвърдил неистина в подадени справки - декларации по ЗДДС с вх.№ 2500-0911126/12.11.2007г., вх.№ 2500-0912743/14.12.2007г., вх.№ 2500- 0914221/14.01.2008г;

- използвал документи с невярно съдържание:

- фактури:- с доставчик „К. - CT" ЕООД №№ 0000000047/19.10.2007г., 0000000048/22.10.2007г.;- с доставчик „Габи Комерс" ЕООД с №№ 0000000163/24.10.2007г„ 0000000164/26.10.2007г., 0000000336/04.12.2007г, 0000000348/17.12.2007г., 0000000352/18.12.2007г., 0000000353/19.12.2007г., 0000000354/21.12.2007г., 0000000355/27.12.2007г., 0000000360/28.12.2007г, - с доставчик „Д." ЕООД №№ 0000001748/19.11.2007г., 0000001749/20.11.2007г., 0000001750/21.11.2007г., 0000001798/28.12.2007г. 0000001805/10.12.2007г., 0000001806/11.12.2007г., 0000001807/12.12.2007г.,; - с доставчик „Артомел" ЕООД с № 0000000661/03.12.2007г.; -с издател „19-Ш." ЕООД гр.Търговище с №№ 0000000036/24.10.2007г.;00000037/26.10.2007г.;0000000038/24.10.2007г.;0000000039/29.10.2007г.;0000000041/23.11.2007г.;0000000043/26.11.2007г.;0000000044/28.11.2007г.;00000045/28.11.2007г.;0000000046/29.11.2007г.;0000000047/30.11.2007г.;000000500/03.12.2007 г;0000000501/05.12.2007г.;0000000502/10.12.2007г.;0000000503/12.12.2007г.;0000000505/14.12.2007г.0000000506/17.12.2007г.;0000000507/19.12.2007г.;0000000508/21.12.2007г.;0000000509/21.12.2007;г.;0000000510/21.12.2007г.;0000000511/24.12.2007г.;0000000512/26.12.2007г.;0000000513/27.12.2007г. ;000000517/28.12.2007г.;

- по договори за доставка: - договор за доставка от 01.10.2007г. между „19-Ш." ЕООД гр.Търговище и „С. Комерс”ЕООД ; - договор за доставка от 24.10.2007г. между „19-Ш." ЕООД гр.Търговище и „Габи Комерс”ЕООД ; -договор за доставка от 26.10.2007г. между „19-Ш." ЕООД гр.Търговище и „Габи Комерс”ЕООД ; -  договор за доставка от 01.10.2007г. между „19-Ш." ЕООД гр.Търговище и „К. СТ”ЕООД; - договор за доставка от 20.10.2007г. между „19-Ш." ЕООД гр.Търговище и „К. СТ”ЕООД, приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на 684 025,20 лева, по три данъчни периоди както следва:

        - в размер на 219 681,00лв. за данъчен период м.октомври с  подадена справка - декларация по ЗДДС с вх.№ 2500-0911126/12.11.2007г.;

        -  в размер на  804 38,00лв. за данъчен период м.ноември с подадена справка - декларация по ЗДДС с вх.№ 2500-0912743/14.12.2007г;

        - в размер на   383 906,20лв. за данъчен период м. декември с  подадена справка - декларация по ЗДДС с вх.№ 2500- 0914221/14.01.2008г., като общият размер на укрития данък за периода е в особено големи размери –  684 025,20 лева.

Правната преценка е съответна на събраните релевантни за правилното решаване на делото доказателства. По силата на пълномощното от свид. А., а впоследствие и от подс. К., подс. М. се явява търговски пълномощник на дружеството. Фактическата активност на подс. досежно дейността на дружеството през разглеждания период е била правно валидирана. Получавайки целия обем права и задължения по пълномощното, подс. е станал представляващ „19-Ш." ЕООД, следователно нему е било задължението да отчете търговската дейност. Подс. Мустафове документирал покупки с обективно установеното съзнание, че участва в сделки, част от измама с ДДС. Същият е използвал документи с невярно съдържание и е потвърдил неистина – че има реални доставки от изброените по-горе дружества в резултат на  невярното деклариране в процесните справки-декларации по ЗДДС се е стигнало до неправомерно приспадане на данъчен кредит, а от там и до ощетяване на държавния бюджет. Чрез така подадените справки по ЗДДС, удостоверяващи неверни обстоятелства, е създадено у данъчните органи погрешно впечатление за реализирани действителни сделки, което да послужи за реализиране на данъчен кредит, за който няма основание, при което ще бъде намалено данъчното му задължение и съответно ощетен Републиканския бюджет. /Решение № 5 от 27.01.2009 г. на ВКС по н. д. № 602/2008 г., II н. о., НК, Решение № 64 от 27.03.2012г. на ВКС по н.д. 3096/2011г., ІІІ н.о./

Не се установява подсъдимият да е бил поставен в състояние на заблуда от когото и да е относно действителната стойност и правната оценка на действията му. Налице са били личното му желание и готовност, без каквато и да необходимост от допълнително заблуждение, подвеждане и повлияване. Създаденият документооборот е в основата на обвинението и се явява ключов относно субективната страна на дееца. За съществуването й се съди по обективните следи от съзнателно предприетите действия. Иррелевантно за този извод е изявлението на втория подс.  – К., че той е „движил” цялата дейност на процесното дружество и подс. М. не е бил наясно, че извършва престъпление. В подкрепа на този извод на съда са указанията на ТР № 4/15г на ОСНК на ВКС на РБ.

Споделят се и останалите съображения на ВОС по отношение на съставомерните признаци.

Първоинстанционният съд е изложил убедителни мотиви и във връзка с индивидуализацията на наказанието на подс. Муустафов. Съдът е съобразил степента на обществената опасност на деянието - висока /размерът на данъчното задължение, надхвърля значително критерия „особено големи размери”/ и тази на дееца – ниска, предвид  необремененото му съдебно минало. Наказанието е определено адекватно съобразно изминалия период от време от извършване на деянието и е в минималния размер на наказателната санкция, предвидена за този вид престъпления. Така определено въззивният съд го намира за справедливо. Настоящият състав  споделя и друг извод на първостепенния съд, а именно, че подс. не следва да търпи наказанието си ефективно и че целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл.36 НК, както и личната превенция, могат да бъдат постигнати с отлагането му с определения изпитателен срок от четири години. От друга страна обаче, не са налични доказателства за определяне на по-лека санкция, в насока на приложение на чл. 55 от НК – липсват многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства.

По отношение на кумулативно предвиденото наказание  “Конфискация”, следва да се отбележи, че то е законосъобразно наложено в пълен размер на наличното  имущество на подс. М..

 

Предвид на всичко изложено по-горе, съставът на АС- Варна   достигна до извода, че присъдата на ТОС е правилна, законосъобразна и справедлива, респективно жалбата на подс. е неоснователна, поради което и  на основание чл. 338 от НПК  присъдата следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на присъдата, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното производство или в с.з./, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяна на присъдата /вкл-но и такива по отношение на подс. К., въпреки, че не е обжалвал присъдата/ и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда № 23 на Окръжен съд Търговище по НОХД № 177/2014г. по описа на същия съд, постановена на 05.11.2015г.

 

Решението може да се обжалва или протестира пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.