Р Е Ш Е Н И Е

 

       122

 

Варна, 18.05.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Десети Март,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар С.Д.

           Прокурор СТАНИСЛАВ АНДОНОВ

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           НДВ16 по описа за 2017 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

Образувано е по саморъчно написана молба за възобновяване на НДОИХ № 852/2015 година на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД и ВНДОХ № 246/2016 година от Н.Е.М..Излагат се съображения,че няма никакво съмнение относно авторството и виновността на извършеното от него деяние;но тъй като присъдата се явява изключително тежка,се моли за нейното намаляване.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД осъденият Н.Е.М. се явява лично и се представлява от служебен защитник-адвокат С.Д.С.,***,назначен от настоящия състав предвид констатираното основание по смисъла на член 94 алинея 3 във връзка с алинея 1 точка 6 предложение 2 и точка 9 от НПК.

            Защитата на осъдения Н.Е.М.-адвокат С.Д.С.,*** излага становище,че поддържа молбата за възобновяване на настоящото производство.Излагат се съображения,че не се оспорва фактическата обстановка,М. реално е признал вината си,като се моли за прилагане разпоредбата на член 55 от НК-наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че искането за възобновяване следва да бъде оставено без уважение,тъй като не са налице основанията по член 222 алинея 1 точка 5 от НПК.

            В последната си дума искателят Н.Е.М. моли да му се намали Присъдата,тъй като е завишена;има жена и деца и е направил престъплението до осигури дърва за огрев

            След анализ на доказателствата по делото по постъпилата саморъчно написана молба от Н.Е.М.;след като взе предвид становищата на страните по делото,а така също и становището на М. в последната му дума,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Саморъчно написаната молба на Н.Е.М. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като последният прие за установено от фактическа и правна страна следното :

С Присъда № 386 от 05.07.2016 година по НДОХ №852/2016 година РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД подсъдимият Н.Е.М.,ЕГН **********,***,е бил признат за ВИНОВЕН в това,че:За времето от 19.08.2014 година до 27.08.2014 година в землището на село Ясеновец,област Разград,в горски масив:отдел 225,подотдел"З“,в условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, и след предварителен сговор със С.С.Я.от село Ясеновец,област Разград,без редовно писмено позволително,е изсякъл, събрал и извозил,чрез използване на МПС-лек автомобил"Опел Вектра“ с рег.№ РР 94 18 АМ-9,8 пространствени кубика дърва от дървесен вид"цер“ на стойност 421,40 лева,собственост на Община гр. Разград и стопанисван от ОП"Разградлес“-град Разград с управител С.Й. и на основание член 235 алинея 4 предложение 3 във връзка с алинея 3 точка 1 във връзка с алинея 1 предложения 1,2 и 5 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК във връзка с член 54 от НК и във връзка с член 36 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"в размер на ТРИ ГОДИНИ,което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор,както и"Глоба" в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

При установената по безсъмнен и категоричен начин фактическа обстановка първоинстанционният РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД е направил своите изводи,че подсъдимият Н.Е.М. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 235 алинея 4 предложение 3 във връзка с алинея 3 точка 1 във връзка с алинея 1 предложения 1,2 и 5 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК.

По жалба на служебната защита на Н.Е.М. срещу постановената Присъда № 386 от 05.07.2016 година по НДОХ №852/2016 година РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД,като неправилна,необоснована,незаконосъобразна и явно несправедлива,в РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било образувано ВНДОХ № 246 по описа за 2016 година.

При разглеждане на делото въззивният съдебен състав е изпълнил в пълен обем задълженията си по член 313 и член 314 от НПК,като е проверил изцяло правилността на невлязлата в сила Присъда.Направил е своите изводи,че са били събрани всички относими и допустими доказателства и не е пренебрегнал задълженията си по член 339 алинея 2 от НПК,както и не е намерил противоречие в доказателствените източници.

С Решение № 62 от 04.11.2016 година по ВНДОХ № 246/2016 година РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е възприел изцяло,като законосъобразни и обосновани,изводите на първоинстанционния съд и е потвърдил Присъда № 386 от 05.07.2015 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

В искането за възобновяване се съдържа основно и единствено оплакване за явна несправедливост на наложеното наказание.

Атакуваните съдебни актове на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД и на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са били постановени в съответствие както с  разпоредбите на процесуалния,така и на материалния закони,а така също и наложените наказания не са явно несправедливи.

При определяне вида и размера на наказанията,които следва да бъдат наложени на Н.Е.М. първоинстанционният съд законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че и двете наказания"Лишаване от свобода"и"Глоба"следва да бъдат наложени в предвидените от член 235 алинея 4 предложение 3 във връзка с алинея 3 точка 1 във връзка с алинея 1 предложения 1,2 и 5 от НК,а именно:ТРИ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"и"Глоба"в размер на ДЕСЕТ ХИЛЯДИ лева.В тази насока се явяват законосъобразни и обосновани изводите и на въззивния РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Същевременно,както РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД,така и РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са направили законосъобразни и обосновани изводи,че в случая по отношение на Н.Е.М. не са налице предпоставките за приложение разпоредбата на член 55 алинея 1 от НК.

Законосъобразни и обосновани са и изводите на посочените по-горе съдилища,че с оглед степента на обществената опасност на деянието и на дееца;относително малкото количество на процесната дървесина;относително ниската стойност на инкриминираното имущество;предходните осъждания на М.,обуславят определянето на размера на наказанията в техните минимуми,което би отговорило на целите на генералната и специалната превенции на наказанието и би осъществило  напълно и всецяло целите на наказанието,визирани в член 36 от НК.

По същество искането в молбата на Н.Е.М. се явява неоснователно и като такова,следва да бъде оставено без уважение по следните съображения:

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ : ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията и исканията в саморъчно написаната молба на Н.Е.М.,поддържани и в съдебно заседание пред настоящата инстанция от него и защитата му,за възобновяване на производството по НДОХ № 852/2015 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД и по ВНДОХ № 246/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се явяват изцяло неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК, АПЕЛАТИВЕН СЪД-град Варна ,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в саморъчно написаната молба на Н.Е.М. за възобновяване на производството по НДОХ № 852/2015 година по описа на РАЗГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД и по ВНДОХ № 246/2016 година по описа на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ : 1:                        2: