Р Е Ш Е Н И Е

                   № 98

01.07.2013г. Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесет и осми юни две хиляди и тринадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Живка Денева  

секретар С.Д.

прокурора Анна Помакова,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

ВНДОХ №162 по описа за 2013 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по жалба на М.Д.Н., чрез защитника му адв. Миленкова против присъдата на Шуменския окръжен съд от 15.05.2013г., постановена по нохд№ 197/13, с която подсъдимият М.Д.Н. е признат за виновен за деяние по чл.249 ал.1 НК вр.чл.26 ал.1 НК чл.58а НК и чл.54 ал.1 НК като му е определил наказание от една година и четири месеца лишаване от свобода с приложение на чл.66 НК с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на 370лв.

В жалбата се излагат съображения за явна несправедливост на определеното наказание като се прави искане присъдата да бъде изменена като се приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 НК като по-благоприятна. Представят се и писмени доказателства свързани със здравословното състояние на подсъдимия.

Представителят на апелативна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата по отношение искането за приложение на чл.55 ал.1 т.1 НК.

Жалбата е подадена  в срок и е допустима. Разгледан по същество е основателна.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 15.05.13г. Шуменският окръжен съд е признал подсъдимия М.Д.Н. за виновен в това, че за периода 02 12.2012 – 03.12.12г. в гр.Каолиново, Шуменска обл. при условията на продължавано престъпление, използвала платежен документ – банкова дебитна карта №4870020100351409, издадена от „Банка ДСК” ЕАД на И.К.Х., без негово съгласие, като изтеглил сума от 370лв. и на основание чл.249 ал.1 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.58а и чл.54НК  му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от една година и четири месеца, при условията на чл.66 НК с изпитателен срок от три години, както и глоба от 370лв. Осъдил го е да заплати и обезщетение за претърпени имуществени вреди на постр. И.Х. в размер на 370лв.

Производството по делото е проведено по реда на чл.371 НПК, като подсъдимият е признал всички факти и обстоятелства, възведени в обв. акт и се е съгласил да не се събират допълнителни доказателства. Признал е изцяло вината си, изразил е съжаление за извършеното.

Спор по фактическата обстановка няма. Жалбата е само по отношение наложеното наказание, като се твърди, че са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Настоящата инстанция като взе предвид становищата на страните, намира, че наложеното наказание на подс. Н. не е явно несправедливо.

За да определи такова в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода, след редукцията по чл.58а НК, съдът е приел, че подсъдимия не е осъждан /реабилитиран по право/, като е отчел съдебното ми минало като лоши характеристични данни, отчел е сравнително невисоката стойност на отнетото имущество. Тук обаче следва да се вметне, че се касае до три отделни деяния, извършени в непродължителен период от време и само липсата на повече средства в картата /същата е дебитна/ не е позволило на подсъдимия да изтегли и други суми. Пострадалият Х. се е доверил на своя приятел, подс. Н., предоставил му е картата си като му е казал каква сума да изтегли от нея. Въпреки това подсъдимият е направил още три тегления като в картата останали само 5лв. Поради това размерът на отнетото имущество не следва да се цени като смекчаващо отговорността обстоятелство. Съдът е взел предвид като такива семейното му и материално положение. Тук отново следва да се отбележи, че същия няма семейство, т.е. няма други лица които да зависят от неговата издръжка. Като смекчаващо обстоятелство следва да се отбележи неговото здравословно състояние и обстоятелството, че е пенсионер по болест. Признанието е основание за приложение на съкратеното производство и не може да се отчита и като смекчаващо такова. Т.е. правилно, законосъобразно и обосновано съдът е приел, че следва да се определи на подсъдимия наказание при превес на смекчаващи вината обстоятелства, но те и при наличието на многобройни такива. Определил му е наказание в предвидения законов минимум като го е редуцирал съобразно разпоредбата на чл.58а НК е една трета. Приложил е условното осъждане с изпитателен срок от три години, като е приел, че не е необходимо подсъдимия да бъде изолиран от обществото и че целите на наказанието могат да се постигнат и чрез условно осъждане. По отношение на наказанието глоба, което е кумулативно предвидено, съдът е приел, че може да определи такава в  еднократния размер на предмета на престъплението. В случая няма пречки размера на глобата да бъде намален до минималния предвиден в НК от 100лв. предвид обстоятелството, че подсъдимия получава 120лв. пенсия.

В този смисъл и следва да се измени присъдата, като се определи наказание глоба в размер на 100лв., а в останалата част присъдата се потвърди като правилна и законосъобразна.

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание 337 ал.2 т.1 и чл.338 НПК Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА присъдата от 15.05.2013г. на Шуменския окръжен съд, постановена по нохд № 197/2013г. в наказателно-осъдителната част по отношение на наказанието глоба, наложено на М.Д.Н. като намалява същата от 370лв. на 100лв. /сто лева/

 ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

Решението подлежи на касационна жалба или протест в 15-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено, на основание чл.337а ал.2 НПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                             2.