Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 127

 

14.06.2016 година, гр. Варна

 

 

 

Варненският Апелативен съд  - наказателно отделение, на тридесети май, година две хиляди и шестнадесета, в публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЛОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

при секретаря Г.Н.

в присъствието на прокурора  Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия П. Димитрова ВЧНД № 163 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

    Производството е по реда на чл.452 ал.1 пр. 2 от НПК

 

С протоколно определение № 274 в публично заседание на 21.03.2016г. състав на Варненски окръжен съд е заменил частично наложеното на осъденото лице Н.Н.Т. по НОХД № 167/15г на РС - гр.Девня наказание Пробация с проб. мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от две години, както и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от две години с наказание “Лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА И ДЕСЕТ ДНИ, което да бъде изтърпяно в затвор при строг режим.

Така постановения съдебен акт е обжалван със собственоръчно изготвена частна жалба от осъд. Т., с оплакване за неправилност, незаконосъобразност и явна несправедливост на наложеното наказание, като излага доводи в тази насока. Молбата е за приложение на института на чл.66 ал.1 от НК.

В с.з. пред състава на въззивния съд осъд. Т. се явява лично и се представлява от служебен защитник. Последният излага като цяло съображения за правилност на първоинст. съдебен акт, като предоставя на съда да прецени, доколко е основателна молбата на осъденото лице.

Председателят на Пробационния съвет оспорва искането на осъд.Т., като излага доводи за невъзможността да се приложи института на условното осъждане, моли решението на ВОС да бъде потвърдено, като законосъобразно,обосновано и правилно.

Представителят на АП-Варна намира жалбата за неоснователна и предлага първоинстанционното определение да бъде потвърдено.

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид  следното:

 

На жалб. Н.Н.Т. е наложено по силата на протоколно определение № 24 от 12.06.2015 г., постановено по НОХД № 167 / 2015 г. на Районен съд - Девня наказание Пробация за престъпление по чл. 343Б, ал. 2 от НК при следните пробационни мерки:

 

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с периодичност на явяване и подписване три пъти седмично;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години.

Изпълнението на същите е започнало на 08.07.2015 г.

По делото е безспорно установено, че мярката Задължителна регистрация по настоящ адрес е била изпълнявана при служител в Полицейски участък -гр. Белослав, съгласно утвърден план: понеделник, сряда и петък, в периода от 08:30 до 17:00 часа. Осъденото лице многократно се е явявало след 17.00 часа, но му е била давана възможност да положи подпис в часовия диапазон 18-19 часа. Въпреки това, при изпълнение на тази проб. мярка, жалб. Т. има допуснати общо 30 нарушения, които са нанесени в отчетния му картон – налице са констатирани ежеседмични нарушения, описани много подробно в предложението на Проб.съвет.

По отношение изпълнението на пробационната мярка „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ първоначалната периодичност на пробационните срещи, определена въз основа на оценката на риска от рецидив и вреди е два пъти месечно. Констатирано е, че жалб. Т. има допуснати единадесет нарушения, като не се е явил на определите дати /подробно описани в предложението/ и не е уведомил предварително за причините. При изготвената през месец януари оценка на риска от рецидив и вреди се наблюдава повишаване на степента на риска, което е наложило и увеличаване честотата на пробационните срещи, като за месец февруари са определени три дати: на 10.02.2016 г., 17.02.2016 г. и 24.02.2016 г. През посочения месец, осъденият се е явил на една единствена - извънредна среща на 02.02.2016 г., която не е по график, след което не се е явил на определените му по график дати за провеждане на задължителните срещи.

От приложените по делото доказателства, се установява, че осъд. Т. е бил наказван със съответни наказания със заповеди на Началника на ОС“ИН“- Варна - „забележка" за допуснати нарушения при изпълнението на задължителните пробационни мерки, а в последствие - с нова заповед същия е бил наказан с „писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода" за допуснатите от него нарушения при изпълнението на задължителната регистрация през последващите периоди.

След наложените наказания жалб. Т. е продължил с нарушенията на задължителната регистрация. Отделно от това същия е многократно уведомяван за санкциите при продължаващо неизпълнение на пробационните мерки, след налагане на предвидените по реда на ЗИНЗС дисциплинарни наказания.

За допуснатите нарушения, пробационния служител е съставил съответните констативни протоколи.

От материалите по делото се установява по безспорен начин, че са налице общо тридесет нарушения при изпълнението на задължителната регистрация по настоящ адрес и единадесет нарушения при изпълнението на задължителнитепериодични срещи с пробационен служител. Не са дали никакъв превъзпитателен ефект, както и никакви позитивни промени в нагласите и поведението на осъденото лице, въпреки проведената корекционна дейност по методиката за „Шофиране след употреба на алкохол“. Както правилно е отчел ВОС, налице е ниска мотивация за участие в беседите, без съдействие на пробационния служител.

Съставът на АС-Варна констатира, че не са представени доказателства - нито пред първоинст., нито пред въззивния съд от страна на жалб., които да опровергават приложените по делото материали от проб. съвет: неизпълнението на наказанието „пробация” е наложило изготвяне на предложение от Пробационния съвет - гр. Варна, във връзка с което е постановено обжалваното определение.

 

Неоснователно е оплакването на осъденото лице, че тежкото му семейно и материално положение е било причина за неизпълнение на проб. мерки. Същият многократно е бил предупреждаван от пробационните служители устно и писмено, вкл-но и със заповеди са му били налагани наказания.

Настоящата инстанция също преценява, че наказанието „пробация” явно не може да подейства възпитателно на осъденото лице, а освен това, както е отчел и първоинстанционният съд, жалб. Т. има множество предходни осъждания - осъждан е общо 14 пъти, от които девет са за престъпления по чл. 3436 и 343в от НК, едно е на осн. чл. 215 от НК, и едно на осн. чл.129 от НК, както три осъждания на осн. чл. 195 от НК, като в голямата си част наказанията са били групирани. Именно поради тази причина съставът на АС-Варна се солидаризира с извода на първостепенния съд, че у жалб. са налице  трайно установени нагласи към несъобразяване с установените норми и правила в обществото, същият многократно е демонстрирало безотговорно и пренебрежително отношение към наложеното наказание, като с поведението си е направило невъзможно постигането на целите на наказанието.

Искането на жалб. Т. за приложение на института на условното осъждане е неоснователно предвид предходните му многократни осъждания.

 

С оглед на всичко изложено по-горе, констатацията на първоинст. съд за необходимост от замяна на остатъка от наказанието по чл.43а, т2 от НК към 18.02.2016 г. в размер една година четири месеца и двадесет дни, равняващи се общо на остатъка от наказанието в размер на 505 дни е правилна и обоснована: необходима е замяна на два дни пробационни мерки с един ден лишаване от свобода, като осъденото лице следва да изтърпи наказание от осем месеца и десет дни лишаване от свобода, при строг режим в затвор.

 

Поради изложеното жалбата се явява неоснователна, а обжалваното определение следва да бъде потвърдено, с оглед на което и на основание чл.345 от НПК Варненският апелативен съд,

 

             

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло протоколно определение № 274 на ВАРНЕНСКИ окръжен съд, постановено в публично заседание на 21.03.2016. по ЧНД № 263/2016г. по описа на същия съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                   Членове: 1.                         2.