МОТИВИ към присъдата по НОХД № 165 по описа на Варненския Апелативен съд за 2014 година, наказателно отделение

 

 

Предмет на въззивното производство /второ по ред/ е присъда  № 35 по НОХД № 253/ 2013г. по описа на ТОС, постановена на 09.05.2014г., с която съдът признал подсъдимия за виновен в престъпление по чл. 248 А ал. 5 вр. ал. 2 от НК и с приложението на чл. 55 ал. 1 от НК му наложил наказание пробация при задължителните мерки за срок от по шест месеца. С присъдата подс. И. бил признат за невинен и оправдан частично - до горницата на посочения от обвинението размер на получените средства, изцяло за деяние, извършено на 15.05.2010г. и по квалификацията по чл. 26 ал. 1 от НК. На подсъдимия били възложени направените по делото разноски.

Въззивното производство е образувано по жалба на защитник на подсъдимия – адв. П. С.. Счита се, че присъдата е необоснована, постановена в нарушение на материалния закон, при непълнота в доказателствата и при нарушаване на процесуалните правила. Иска се отмяната й и постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде оправдан. В с.з. е представено допълнително писмено изложение, в което защитникът подробно сочи аргументите си. Анализирани са събраните по делото доказателства, посочени са неправилни изводи и пропуски на съда в мотивите, интерпретирани са действащите нормативни национални и международни актове.

В с.з. пред въззивната инстанция представителят на Апелативна прокуратура гр. Варна счита, че ТОС обективно е приел, че с оглед начина на подаване на заявлението за 2010г. извършеното е несъставомерно. По отношение на деянието от 2009г. напълно споделя мотивите на съда и моли присъдата да бъде потвърдена.

В с.з. защитникът адв. С. поддържа жалбата и сочи, че по делото липсват актуални самолетни снимки, по които да е извършено очертаването на парцелите, не е установено длъжностното лице, извършило дистанционната проверка, не е налице възможност да бъде разграничен видът растителност в площите. Счита, че подсъдимият е бил в невзможност да възприеме и отчете данните от цифровите ортофотокарти и обектите върху тях. Моли присъдата в осъдителната част да бъде отменена, като подсъдимият бъде оправдан.

Защитникът на подсъдимия – адв. Ж. поддържа жалбата. Подчертава значението на решенията на административните съдилища, които са приели, че сумите са получени на законово основание. Посочва различните изводи на длъжностните и вещите лица по уточняване на недопустимите площи. Твърди, че начинът, по който са попълвани заявленията изключва прекия и евентуалния умисъл у подсъдимия. Обръща внимание, че към 2009г. не е била приета Наредба № 5/2010г. и няма критерии за земя в добро земеделско и екологично състояние, а действащата заповед на министъра не може да бъде тълкувана разширително. Посочва, че след като подс. И. е оправдан за заявлението през 2010г., като съдът е приел, че снимките са неактуални, то изводът с още по-голямо основание се отнася към 2009г. В заключение счита, че ако бъде прието, че е извършено наддеклариране от подсъдимия, то отговаря на всички предпоставки за приложение на чл. 9 ал. 2 от НК. Моли присъдата в оправдателната част да бъде потвърдена, а в осъдителната – отменена с признаване на подсъдимия за невинен.

В с.з. пред въззивната инстанция подсъдимият не се явява.

 

Настоящият състав на въззивната инстанция след пълна и задълбочена проверка на възраженията и доказателствата по делото съгласно чл. 314 от НПК счита следното:

 

І. От фактическа страна.

Производството пред първоинстанционния съд е второ по ред. С Решение на Апелативен съд гр. Варна № 172/10.12.13г. на основание чл. 335 ал. 2 вр. чл. 348 ал. 1 т. 2 от НПК била отменена присъдата по НОХД № 75/2013г. на ТОС и делото – върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

Съдебното производство пред ТОС протекло по общия ред с приобщаване на доказателства по искане на страните, изготвянето на нова специализирана експертиза и прочитане на събраните писмени доказателства. На тази основа в мотивите към разглежданата присъда първоинстанционният съд приел фактическа обстановка, която по същество не се оспорва пред настоящата инстанция.

 

Като значими за правилното изясняване на основните въпроси по делото съставът приема за безспорни следните фактически положения: 

 

Подсъдимият М.И., по професия ветеринарен лекар, се занимавал с животновъдство. През 2009 год. той имал около 800 овце, които през зимата отглеждал във ферма в с. Поройно, общ. Антоново, а през лятото на лагерно-пасищно отглеждане в с. Железари, общ. Омуртаг. С оглед тази си дейност подсъдимият решил да се възползва от възможностите за подпомагане на земеделските производители.

На 15.05.2009 год. той подал в Общинска служба по земеделие гр. Омуртаг до Областна дирекция при ДФ „Земеделие“ гр. Търговище Заявление за регистрация 2009, с което кандидатствал по мерките за национални доплащания за животни. Регистриран бил в ИСАК /интегрирана система за администриране и контрол/ за участие в кампанията за 2009г. с уникален регистрационен номер /УРН/ 427805.

На 20.05.2009 год. подс. И. сключил договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Омуртаг, с който наел 11 имота - пасища и мери с обща площ 699.40 дка, находящи се в землищата на селата Горно Новково, Долно Новково, Железари, Илийно и гр. Омуртаг. Представлявайки Общината кметът Н. Шабан поел задължението да предаде имотите в състояние, което отговаря на предназначението, съответно подс. И. бил освободен от отговорност за недостатъци на имотите извън опасните за здравето на човека и животните.

Част от терените били наети за предходната стопанска година от свид. А. В., който участвал в кампанията за подпомагане на земеделските стопени през 2008г. със средства от европейските фондове. През м. 10.08г. подс. И. придружил служителите на ДФЗ – Регионален Технически инспекторат гр. В. Търново, - свид. В. А. и К. Б., които имали за задача да извършат теренни проверки на ползваните от свид. В. площи с цел проверка на заявените от него за участие в кампанията данни. По време на проверките през периода 21-24.10.08г. свидетелките установили, че площите като цяло съответстват на изискванията, като изключили известни зони като – ползвани за сметище, обрасли с нежелана храстовидна растителност и навлязла гора.

След сключването на наемния договорподс. И. наел работници свид. М.Е., М.М. и М. Е., осигурил необходимата техника – храсторези и др., и започнали почистване на имотите. Премахвани били храсти, навлезли в терените дървесни подрасти.

На 04.06.2009 год. подс. И. подал редакционно заявление, е което коригирал предходното от 15.05.2009 год. При очертаване на имотите били ползвани самолетни снимки от 2006г., елемент от използваната в този период централна орто фото карта /ЦОФК/. С наетите 11 парцела с обща площ 69.94 ха кандидатствал по схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, с два от тях с обща площ 16.59 ха кандидатствал по мярка HP 1 /плащания за природни огланичения на земеделски стопани в планински райони/ и със 7 парцела с обща площ 29.46 ха по марка HP 2 /плащания за природни ограничения на земеделски стопани, в райони различни от планинските/.

Въз основа на така подаденото заявление за регистрация в Областната дирекция при ДФ „Земеделие“ гр. Търговище било генерирано Общо заявление за плащания на площ 2009 год., което също било подписано от подсъдимия и заведено под УИН 25/220709/40084.

В съответствие с действащата нормативна уредба след приемането на заявлението в ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция /РА/ започнала проверки на данните по него чрез ИСАК. Проверени били – допустимост на кандидата, допустимост на земеделските площи, включително били извършени кръстосани проверки между данните в заявлението и отделните регистри и между данните в отделните заявления за наличие на едни и същи площи, декларирани от повече от един земеделски стопани. РА извършила кръстосани проверки между заявените от подсъдимия данни и данните за заявените площи в Системата за идентификация на земеделски площи /СИЗП/ в рачеството на регистър на ИСАК. Тези данни – по чл. 2 ал. 2 от Наредба № 105, представлявали компютъризирана база данни – предоставена на ДВЗ – РА от МЗХ и неговите поделения в електронен вид. С писмо на МЗХ № 02-0409/3846 от 20.11.09г. на ДФЗ – РА били предоставени данните за създадения в СИЗП временен слой “Площи, допустими за подпомагане по СЕПП 2009”. Този слой включвал площите, за които се счита, че отговарят на изискванията за подомагане и служел на РА за извършване на основната част от административните проверки по подаваните заявления, за изчисления на дължимите плащания. Друга задача на този слой била – да подпомага земеделските стопани като ги ориентира кои земеделски площи към определена дата са неподходящи /нелегитимни/ за плащане.

В резултат на извършените проверки по данните, на подс. И. била изчислена сума за изплащане по даденото от него заявление по СЕПП – 11 350, 72лв., по НР 1 – 3 569, 14лв. и по НР 2 – 2 880, 89лв. Сумите били изплатени по посочената в заявлението банкова сметка – ***.12.2009г., а по останалите две мерки – на 08.02.2010г. Ведно с тези плащания подс. И. получил суми по европейските фондове и националния бюджет по повод отглежданите от него животни общо в размер на 22 787, 84лв.

С цел оптимизиране на актуализацията на СИЗП и предотвратяване на последващи финансови санкции от ЕК за РБългария, МЗХ изготвило Консолидиран план за действие за подобряване работата на ИСАК, одобрен от ЕК с писмо № 02-0409/2188 от 24.07.2009г. В плана страната се задължила, че ще се извършват проверки със задна дата между данните по заявленията от 2009г и окончателно приетите данни през февруари 2010г. в СИЗП, както че ще предприеме действия по възстановяване на недължимо изплатени субсидии.

През 2009г.-10г. активно се работело по изготвяне на нова ЦОФК, като били използвани архивни сателитни снимки от 2009г. На базата на тази нова карта се извършвала актуализация на СИЗП и допустимия слой. Междинните резултати от дейността били предоставени на РА през м.02.10г., за да бъдат ползвани при кандидатстване за директни плащания.

Ha 23.03.2010 год. подс. И. *** за наем на мери и пасища, като от парцелите по преходния договор били изключени два парцели с обща площ 9 ха, а бил включен нов парцел с площ 11.46 ха. Подсъдимият поддържал имотите с помощта на работници.

Преди да подаде заявление за подпомагане подс. И. разбрал от свид. И.Т., които работел като експерт в Общинска служба по „Земеделие“ гр. Омуртаг, че е приета Наредба № 5/2010 год., и че за площите е въведен допустим слой, довел до промени в картите на Общинската служба по земеделие. При очертаването на наетите от подсъдимия парцели върху монитора се виждал недопустимият слой. В процеса на изготвяне на заявлението по представената таблица подс. И. коригирал площите като два парцела отпаднали, а други били намалени. След проверка в системата не била установена грешка. Свид. Т. разпечатал справката “Данни за стартирала проверка” без несъответствия.

На 15.05.2010 год. до ДФ „Земеделие“ Областна дирекция Търговище подс. И. подал Заявление за входяща регистрация и Заявление за подпомагане 2010, които получили УИН 25/310510/51991. В таблицата на използваните парцели подсъдимия посочил девет парцела с обща площ 59.00 ха намиращи се в землищата на с. Горно Новково, Долно Новково, Железари, Илийно и гр. Омуртаг. С всички парцели кандидатствал по СЕПП, с два от тях 29088-15-1-1 и 29088-18-1-2 с обща площ 16.04 ха по HP 1 и с пет парцела 32620-63-16-2; 32620-63-15-1; 53535- 41-30-1; 53535-41-31-1 и 53535-97-5-1 с обща площ 20.07 ха по HP 2.

При извършената административна проверка била използвана новата ЦОФК, за изготвянето на която били използвани сателитни и самолетни снимки на заявените от подс. И. площи, заснети на 23.10.2010 год.

Окончателните резултати по актуализацията на на СИЗП и допустимия слой били налице в края на 2010г. – изпратени с писмо на МЗХ на РА от 09.12.2010г. Проверките по заявлението на подсъдимия установили недопустими за подпомагане площи. Отказано било субсидиране на дейността на подсъдимия изцяло по СЕПП, НР 1 и 2. След прихванати суми като санкция за бъдещ период му били изплатени за кампания 2010 год. 2 063.57 лева по схема НДЖЗ.

След финализиране актуализацията на данните по СИЗП ДФЗ преизчислил субсидиите за недопустими за подпомагане площи и на подс. И. бил издаден Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24587 от 13.04.2011г., връчен на 19.04.11г. Претендирани като недължимо платени били получените от него суми в кампанията за 2009г. по СЕПП, НР1 и НР2. С Решение №41/06.07.2012г на Административен съд гр. Търговище и Решение №8185/11.06.201Зг на ВАдмС актът бил счетен за незаконосъобразен и отменен.

В хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд били изслушани заключенията на две СТЕ.

Назначената в ДП експертиза установила че за 2009г. подс. И. заявил недопустими площи – по СЕПП – 31, 81 ха, за НР 1 – 15, 72 ха и за НР 2 - 10, 34 ха. Вещото лице е приело, че цялата получена сума от 17 800, 75лв. е платена за недопустими площи и се явява недължимо изплатена. За 2010г. недопустимата площ възлиза на – по СЕПП 2, 40ха, по НР 1 – 0, 66 ха и по НР 2 – 1, 31ха.

Назначената в хода на съдебното производство СТЕ установила под условие /доколкото липсват предпоставки за точен отговор/ и без да са налице възможности за проверка спазването на нормативите по Заповед № РД-09-429/11.07.2008г. на Министъра на ЗХ, само по изчисленията на вещото лице - за 2009г. подс. И. заявил недопустими площи – по СЕПП – 7, 68 ха, за НР 1 – 1, 23 ха и за НР 2 - 6, 43 ха, като сумите са съответно - 1 148.56 лева по СЕПП, предоставени от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, 25.46 лева по HP 1 и 106.30 лева по HP 2, предоставени от Европейския фонд за развитие на селските районни, или общо в размер на 1 280.32 лева. За 2010г. вещото лице установило, че недопустимите площи по СЕПП са 0, 88 ха, или 1.51% от общо заявените площи; по HP 1 са 0, 66 ха или 4.29% от общо заявените парцели по тази мярка; и по HP 2 са 1, 31 ха или 6.98 % от общо заявените парцели по тази мярка.

 

Изложената фактическата обстановка, при същественото допълване на отразената от ТОС, съставът счита за безспорно и категорично установена от приложените по делото множество писмени доказателства, свидетелските показания, обясненията на подсъдимия и от назначената в съдебно заседание техническа експертиза, изготвена от вещото лице М.. Съдът в мотивите си е подложил на анализ доказателствения материал и обосновано е изключил заключението на изготвената в ДП СТЕ. Разгледана е приложимата национална и европейска нормативна уредба.

 

 

ІІ. От правна страна.

 

Правилни и обосновани са съображенията на първоинстанционния съд досежно несъставомерността на декларираните със заявлението за кампания 2010г. данни. Споделят се основните изводи –

Деянието, което в случая би било относимо, е по чл.248а, ал.2 от НК. С корекциите по таблицата към заявлението, подсъдимият е съобразил новите съществени за кампанията въведения – нормативни и фактически. Разбрал е от разпечатаната справка, че така променените данни напълно съответстват на СИЗП – по действащия към момента вариант. Не се установява основа за съзнателни умишлени действия от страна на подсъдимия да представи неверни сведения с цел подвеждане на длъжностните лица по кампанията и получаване на средства от ЕФ за недопустими площи. Действително и малкият процент площи – при съпоставка с останалите допустими – налага извод за проблеми по разчитане на ЦОФК, отстоящи извън субективните представи на подсъдимия. Тези терени са под прага на чл. 58 от Регламент 1122/2009 год., в който е посочено, че при 3% или повече се налагат се налагат административни санкции. Изложеното обосновава извод, че не е налице извършено престъпление към момента на подаване на заявлението за 2010г. – от обективна и субективна страна, съответно и следва признаването за невинен на подсъдимия по това и по обвинението за престъпление при условията на чл.26, ал.1 от НК.

За да приеме, че от фактическа страна е безспорно доказано престъпление, извършено от подсъдимия при подаване на заявлението от 04.06.09г. първоинстанционният съд приема в мотивите си следните изводи:

“Подсъдимият както сам заяви в обясненията си е присъствал при извършваната проверка на място на св. Ангел В. през 2008 год. Запознат е бил с изискванията на какво следва да отговарят парцелите, за да са допустими за подпомагане. Същият е декларирал, че е запознат с заповедта на министъра. В Приложената Заповед РД -09-429 от 11.07.2008 год. за одобряване на Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние издадена от министъра на земеделието и храните, обн. ДВ, бр. 84 от 26.09.2009 год. ( л. 39 от нохд ) са посочени национални стандарти, като в точка 4.2 е посочено „Задължително е постоянните пасища да се почистват от нежелана храстовидна растителност ( къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове ( орлова папрат, чемерика)“. В национален стандарт 4.4 е посочено, че „Задължително е опазването на земеделските площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност“ ( л.39 от нохд). … Въпреки непрецизността на въпросната заповед може да се направят съответните изводи, какво е следвало да бъде състоянието на пасищата и мерите, за да бъдат те годни за подпомагане - т.е. в тях не е следвало да има храсти. Дали е следвало да се премахват само храстите посочените в заповедта, но и другите храсти? На този въпрос св. А. и Б. - инспектори в РТИ - Търново посочиха, че следва да се премахнат всички храсти. Наистина в правото не се позволява разширително тълкуване на нормативни документи, но пък и стеснителното тълкуване, че се има предвид само тези храсти, и едни храсти например от глог, които са обхванали цялото пасище би било допустимо за подпомагане не почиват на логиката. Самите термини добро земеделско и екологично състояния водят на извода, че не следва да има - саморасли храсти, които правят достъпа или ограничават използването на пасището от животните. Освен това, както се посочи по-горе самия подсъдим заяви, че е присъствал на проверката на място на св. В. и е знаел изискванията за добро земеделско и екологично състояние…. Същият при декларирането на 04.06.2009 год. на 11 парцели с площ 69.94 ха е съзнавал, че не е имал време и възможност да ги почисти изцяло и същите не са на 100 % годни за подпомагане, което обстоятелство се установило при извършеното заснемане. След като е декларирал неверни обстоятелства и то с цел да получи средства предоставени на българската държава от Европейския съюз, същия е осъществил състава на чл.248а, ал.2 от НК. С получаването на сумата от 1 280.32 лева поде. И. е осъществил състава на ал.5 на същия член. Деянието е извършено умишлено, като подсъдимия е съзнавал, че декларира неверни обстоятелства, като е искал да получи средства върху така декларираните неверни обстоятелства, за да получи и е получил средства предоставени на българската държава от ЕС.

Не се спори, че националният нормативен акт, действащ към момента на подаване на заявлението, в който се съдържат критериите за добро земеделско и екологично състояние на земята е Заповед РД -09-429 от 11.07.2008 год. за одобряване на Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние издадена от министъра на земеделието и храните, обн. ДВ, бр. 84 от 26.09.2008 год.

От друга страна обаче, изводите на ТОС – че е доказано по делото, че състоянието на земите, наети от подс. И. към момента на подаване на заявлението, е било несъответно на изискванията и че това е установено при заснемането им – са необосновани. В сферата на предположенията остават ориентирите на първоинстанционния съд – колко време и хора са били необходими са почистване на земите, в каква част площите са били годни за подпомагане към 04.06.09г. Обективно установяване на тези отправни точки по делото не е налице. Не е прецизирано кои от сведенията, посочени в заявлението са неверни и съзнателно отразени от подсъдимия, воден от престъпната цел да получи неследващи се суми от ЕФ.

 

За правилното решаване на основните въпроси по делото в частта, свързана с подаденото заявление за участието в кампанията за 2009г. и неговата правна оценка, са следните фактически рамки:

 

1.     Установява се различна оценка на заявените площи.

 

При сключване на договора с Общината на 20.05.2009 год. земеделската земя от общинския поземлен фонд на Община Омуртаг - пасища и мери с обща площ 699.40 дка, находящи се в землищата на селата Горно Новково, Долно Новково, Железари, Илийно и гр. Омуртаг, са били в състояние, което отговаря на предназначението им, съответно подс. И. бил освободен от отговорност за недостатъци на имотите извън опасните за здравето на човека и животните.

При проверката през м. 10.2008г. на част от имотите – по повод теренна проверка на площите на бенефициента свид. А. В., имотите са позволявали финансиране и само малка част са били изключени като недопустими. Констатациите на проверяващите са били известни на подсъдимия и ТОС приема, че той се е съобразил с тях.

При изготвяне на временния ноемврийски слой през 2009г. – РА е извършила всички необходими проверки и е установила, че заявлението е съобразено със СИЗП и е разпоредила плащане.

В хода на наказателното производство са изготвени две различни експертни оценки, като разликата между констатациите им за недопустимите площи е изключително съществена – заключение от ДП - СЕПП – 31, 81 ха, за НР 1 – 15, 72 ха и за НР 2 - 10, 34 ха, респ. заключение от назначената н с.з. - по СЕПП – 7, 68 ха, за НР 1 – 1, 23 ха и за НР 2 - 6, 43 ха.

Несъмнено се формира извод за качествено различен подход към оценката на площите, което е отчел и ТОС в търсене на компетентния източник на необходимите специални знания.

Не би могло да се приеме обаче, че след като прецизното изчисление на наддекларираните площи е затруднило държавните институции и експерти пет години след извършването на деянието, то подс. И. при подаване на заявлението е бил в състояние да знае какви биха били действителните очертания на допустимост по бъдещо заснемане и въпреки това да отрази по-големи площи.

 

2.     По отношение на състоянието на площите.

 

При зачитане на отразеното в Заповедта на Министъра на ЗХ, действаща към момента в т. 4.2 е посочено - „Задължително е постоянните пасища да се почистват от нежелана храстовидна растителност ( къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика)“. В национален стандарт 4.4 е посочено, че „Задължително е опазването на земеделските площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност“.

За да се твърди, че в площите е имало нежелана храстовидна растителност и/или, че в тях е била навлязла горска – дървесна и храстовидна растителност, то нейното присъствие следва да е доказано по несъмнен начин.

Желаната в пасищата растителност е посочена в Правилника за дейността на отдел “Технически инспекторат” на ДФЗ – л. 176 и следв. от НОХД № 253/13г. на ТОС.

Нежеланата - по национален стандарт 4.2 – в същата инструкция – л. 154 и следв. от делото. Видно от начина на описание на растителните видове – словесно и със снимков материал – то при съществуването на което и да е от тях е в площите – в контролния лист проверяващите биха записали, че стандартът не е спазен. Подходът сочи на изчерпателно изброяване на видовете нежелани растения. Интерпретацията на храст глог в площите – би могла да бъде обвързана с т. 4.4 от Заповедта – в случай, че е навлязла като храстовидна горска растителност.

Важното в случая е, че гледайки снимки в мащаб 1:5000 никой не е в състояние да разграничи видът и височината на заснетата растителност. Съответно, преценката не би могла да бъде обективна.

В приетото от ТОС заключение по СТЕ е посочено многократно, че чрез дешифрация на ЦОФК не е възможно да се определи от кой точно вид е установената храстовидна растителност, каква е растителността по вид и бройка /дървета, храсти, нежелани треви/, височина и гъстота, както и степента на нейната устойчивост.

Безспорно е, че проверка на място не е извършена, но това е била единствената възможност за събиране на обективни доказателства за състоянието на площите по заявлението на подсъдимия.

При проверки по СЕПП, предвид Инструкцията на ДФЗ-ОТИ за работа при дистанционен контрол, т. 3.2. – изр. посл. – чрез дистанционен контрол не се следят Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

В Приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19.01.2009 година са посочени задължителните стандарти за осигуряване на минимално ниво на поддържане и предотвратяване влошаването на състоянието на местообитанията. Изисква се запазване особеностите на ландшафта, жив плет, дървета в редица, в група или изолирани дървета и синори. Изследване от такава гледна точка по делото не е направено, отново поради отсъствие на проверка на място.

Израстването на храстовидната растителност /за периода от м.10.08г. до м.06.09г. и към м. 09.09г./, необходимите за отстраняването й мерки, устойчивостта й биха били предмет на съответна експертиза, ако за съществуването й бяха събрани обективни доказателства.

 

3.     ЦОФК.

 

Установено е, че към момента на заявяване и очертаване на парцелите от подс. И. ЦОФК е била изготвена по снимки от 2006г. Видно от заключението на вещото лице М. – снимките са били стари и ирелевантни към състоянието на площите три години по-късно.

Към момента на дешифрация по новата ЦОФК са били използвани снимки от 2009г. – за два парцела от м.04.09г. и за останалите девет – от 21.09.09г. Последните снимки били заснети от самолет от военен институт в гр. Троян и преминали съответната обработка за изчистване на обекти от секретен характер. В с.з. вещото лице е обяснило, че датата на изготвяне не е посочената именно поради обработката на снимките.

Дешифрацията била извършена от неустановено длъжностно лице, в специализираната служба към МЗХ в гр. Разград или гр. Враца. Видно от писмото на МЗХ до защитника на подс. И. – адв. С. – от 22.11.2013г., МЗХ потвърждава коректността на актуализацията на допустимия слой чрез дистанционната проверка на физическите блокове на подсъдимия.

Вещото лице в заключението си посочва, че за да се сведе до минимум субективния фактор при дешифрацията е необходимо да има точно изчисляване на площите и точно заснемане на границите. Решаващо е значението на способността на възприемане на отчитаните от ЦОФК данни от терена и обектите на него. От значение при дешифрирането е да се знае точността на заснемането, мащаба, вида на фотокамерата – сателит, пряко ли е летяно над имота, на каква височина, часът и метеорологичните условия по време на летенето, каква е разрешителната способност на камерата, с която е извършено заснемането. Голяма част от тези елементи не са установени при проверките на в.л.

По време на разпита в с.з. в.л. е посочило снимка № 5 и пояснило – че РА счита лявата страна на границата като недопустим слой, а според него е  допустим слой, защото сянката не е ясна, като отново подчертава, че установяването на тази сянка е възможно само чрез проверка на място.

Следователно – налице са две ЦОФК, които са имали своята фактическа и правна стойност към момента на действието си, но при съпоставка помежду си разкриват съществени разлики. Ползвайки първата от тях – към момента на подаване на заявлението си, със съдействието на свид. Зиновиева, подс. И. се е съобразил с единствено възможните данни по картовия регистър и е очертал по тях площите. Извън субективните му възможности е било да знае, предполага и допуска, че в резултат на ангажиментите на страната към ЕК в процес е изготвянето на нова карта, изцяло ново виждане за допустимост на площите и детайлно уреждане на критериите по отделните видове земи.

Изложеното налага да се приеме, че вписвайки в заявлението си площите с известните по действащата ЦОФК граници – подс. И. не е отразил неверни обстоятелства.

 

4. Значение на констатациите на ценената от ТОС СТЕ.

 

При обсъждане на въпрос 7, част І, от СТЕ, в заключението е посочено, че отговорът е под условие /доколкото липсват предпоставки за точен отговор/ и без да са налице възможности за проверка спазването на нормативите по Заповед № РД-09-429/11.07.2008г. на Министъра на ЗХ.

В забележка на в.л. на л. 113, е уточнено, че данните за неправомерно получените суми са установени, без да се отчита дали тези площи точно отговарят или не на критериите, посочени в същата Заповед и другите нормативни документи.

В разпита си и в с.з. вещото лице сочи, че оценка за съобразяване с критериите по Заповедта на стопанисваните от подсъдимия площи е била възможна единствено при проверка на място. Според вещото лице се касае за една недовършена процедура. Като последица – остава индивидуалната преценка на дешифриращия – “… съвсем лична е преценката. Може друго вещо лице да даде друг резултат.”.

Следователно – при отговор под условие, при липса на обективна основа за проверка на констатациите на вещото лице, в отсъствие на необходимата физическа теренна проверка, всяко допускане, че площите не са били съобразени с действащите към момента изисквания се явява резултат от верига предположения.

Правилата на правораздаване по наказателни дела налагат осъдителната присъда да бъде постановена само при несъмнено и безспорно установяване на фактите и обстоятелствата, включени в предмета на доказване, каквото по настоящото производство не е налице.

 

5. Значението на решенията на административните съдилища в наказателното производство.

        

         В мотивите на разглежданата присъда не са изложени съображения по тази част от фактическата обстановка.

С Решение №41/06.07.2012г на Административния съд гр. Търговище и Решение №8185/11.06.201Зг на ВАдмС Актът за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24587 от 13.04.2011г., връчен на подс. И. на 19.04.11г. е бил отменен. И двете съдебни инстанции са приели, че не е имало неправомерно поведение на земеделския производител, което да е въвело в заблуждение административния орган, както и че изплатената сума не е в резултат на недобросъвестност.

         Силата на пресъдено нещо обвързва и настоящия съдебен състав да приеме, доколкото не се установява противното от доказателствата по делото, че сумите получени от подс. И. в рамките на подпомагане за кампания 2009г. на земеделските производители са били дължимо платени.

 

         В заключение, с оглед изложените подробни съображения, съставът на въззивната инстанция приема, че комбинацията от преуреждане на националните изисквания за подпомагане на земеделските производители по посока съобразяване с процедурата по европейските политики в тази област, и допуснатите административни пропуски в хода на обобщаване проверките по заявлението за 2009г., подадено от подс. И., са довели до последващо проявление на факти, неотносими към активните му действия на 04.06.09г.

Деянието има престъпен характер по силата на действащия към момента на извършването му закон. Наказателната отговорност на определен субект може да бъде ангажирана само по проявени в обективната действителност факти и обстоятелства и при определено негово психическо отношение към тях и възможните им последици.

В случая – подавайки заявлението си за участие в кампанията за подпомагане на земеделските производители за 2009г. подс. И. е бил ангажиран да знае и се съобрази с действащите изисквания. Молбата му за субсидиране е била уважена след сложни и продължителни проверки от компетентните длъжностни лица. Последвалите, възникнали във времето, факти и обстоятелства – нормативна уредба, снимки, нова ЦОФК, изисквания и поети от държавата по силата на Консолидирания план отговорности, не могат да се отнесат към отговорността на подсъдимия. Въведена била различна административно-техническа процедура, извършвана от държавни органи и институции, по силата на която валидирани правоотношения със земеделските стопани били преуредени със задна дата. Недопустимо е наказателната отговорност да бъде ангажирана със “задна дата” за действия, които към момента на извършването си не са имали характеристиките на съставомерни.

 

Поради изложеното съставът счете, че подс. И. не е осъществил обективните и субективни признаци на състава на престъпление по чл. 248 А ал. 5 вр. ал. 2 от НК и го оправда по внесеното и поддържано обвинение.

 

По силата на общите правила по чл. 190 ал. 1 от НК направените по делото разноски следва да останат в полза на държавата, поради което присъдата на ТОС бе отменена и в тази част.

 

         Водим от изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :