Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                 № 150

 

  Варна , 06.07.2016 година

 

 

                                            В   ИМЕТО   НА   НАРОДА  

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание Деветнадесети Май,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                              

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

 

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ

Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

НДВ № 166 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

НДВ № 166/2016 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е образувано по искане,направено адвокат Р.М.-***,като пълномощник на Я.Р.К.,ЕГН **********,***.На основание член 422 алинея 1 точка 5 от НПК във връзка с член 348 алинея 1 точки 1,2 и 3 от НПК и член 421 алинея 3 от НПК се прави искане за възобновяване на  НДОХ № 3890/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-двадесет и втори състав на ВНДОХ № 1721/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД-първи състав

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД страните по делото изложиха следните становища :

Защитата на искателя Я.Р.К.,адвокат Б.Б.-*** излага съображения,че при постановяване на осъдителната Присъда по НДОХ № 3890/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-двадесет и втори състав и потвърдителното Решение по на ВНДОХ № 1721/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД-първи състав са били допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила,нарушения на материалния закон,както и че наложеното наказание се явява явно несправедливо.След излагане на подробни съображения в тази насока се правят искания за:Отмяна на постановените съдебни актове и К. да бъде оправдан,тъй като извършеното от последния не представлява престъпление-на основание член 24 алинея 1 точка 1 от НПК.Алтернативно се иска при констатация за наличие на съществени процесуални нарушения при постановяване на съдебните актове от двете инстанции,те да бъдат отменени със даване на съответните указания за отстраняването им.прави се и трето алтернативно искане:ако бъде прието,че има хулиганство,но то е по член 325 алинея 1 от НК,а не по член 325 алинея 2 от НК то деянието да бъде преквалифицирано като такова или да бъде върнато делото с такива указания.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРОРАТУРА дава заключение,че искането се явява неоснователно,тъй като:Установените факти по делото не подкрепят посочените от защитата на искателя оплаквания,тъй като първоинстанционният съд и въззивния такъв са изложили пространни и законосъобразни мотиви в тази насока.Авторството на извършеното деяние законосъобразно и обосновано е било установено,а именно:че това е лицето Я.Р.К..Наказанието също е било законосъобразно,обосновано и справедливо определено.В заключение се излагат съображения,че молбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

В последната си дума искателят Я.Р.К. моли да бъде оправдан.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след анализ на аргументите в писменото искане на защитата на Я.Р.К. и доказателствата по делото;след като взе предвид становищата на страните по делото и изразеното становище на искателя К. в последната му дума,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

С Присъда № 433 от 24.11.2015 година по НДОХ № 3890/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-двадесет и втори състав подсъдимият Я.Р.К.,ЕГН **********,*** бил признат за виновен в това,че:на 15.10.2014 година в град Варна,в съучастие като съизвършител с А.А.Н.,извършил непристойни действия,грубо нарушаващи обществения ред  и изразяващи явно неуважение към обществото,като деянието е било съпроводено със съпротива срещу орган на властта-полицейски служители при Първо РУ при ОД на МВР-град варна:полицай Н.И.П. и старши полицай В.Д. С. и на основание член 325 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 20 алинея 2 от НК и във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ПЕТ МЕСЕЦА,което на основание член 57 алинея 1 във връзка с член 60 алинея 1 и във връзка с член 61 точка 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при строг режим в условията на затвор,като е бил оправдан по повдигнатото обвинение,че деянието по своето съдържание се отличавало с изключителен цинизъм и дързост.

По жалба на Я.Р.К. е било образувано ВНДОХ № 1721/2015 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.С Решение № 64 от 09.03.2016 година по ВНДОХ № 1721/2015 година ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е потвърдил изцяло Присъда № 433 от 24.11.2015 година по НДОХ № 3890/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-двадесет и втори състав с подсъдим Я.Р.К.,ЕГН **********,***.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че така релевираните нарушения на процесуалните правила-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 2 от  НПК не са били допуснати при разглеждане на наказателното производство,по изложените по – долу съображения:

Оплакването на защитата на Я.К. в този аспект,релевирано и пред настоящия състав,е било на вниманието на двете решаващи съдебни инстанции по делото.Последните мотивирано са оценили същото,като несъстоятелно,давайки отговор на въпроса защо не приемат за основателен този довод на защитата.

И двете съдебни инстанции са изложили подробни,убедителни и подкрепени от доказателствата по делото съображения за извършеното престъпно деяние от Я.Р.К..

При събирането на доказателствата по делото не са били допуснати никакви нарушения на процесуалните правила,водещи до ограничаване процесуалните права на К..

Обстойно са били обсъдени  и съпоставени всички събрани по делото гласни доказателства.Тези доказателства са били съпоставени и с останалите писмени доказателства по делото.След пълен,задълбочен и обстоен анализ на всички събрани по делото доказателства първоинстанционният съд е направил законосъобразни и обосновани изводи относно установената по делото фактическа обстановка.А въз основа на законосъобразно и обоснованите изводи относно приетата за установена фактическа обстановка са били направени и законосъобразни и обосновани изводи,че с деянието си на 15.10.2014 година в град Варна Я.Р.К. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 325 алинея 2 от НК.

Същевременно първоинстанционният съд е обсъдил наведените възражения на защитата на К.;приел ги е като неоснователни;неподкрепени с никакви доказателства и не ги е кредитирал,приемайки ги само като форма на защита.

Неоснователни и голословни са оплакванията на защитата на искателя К.,че въззивният съд не е изпълнил задълженията си за отчетливо мотивиране защо потвърждава Присъдата на първоинстанционния съд и поради липса на мотиви,да бъде отменена Присъдата е делото да бъде върнато обратно с даване на указания в тази насока.

Законосъобразно и обосновано въззивният съдебен състав е приел изцяло изводите на първоинстанционния съд както относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,така и относно извършеното от К. деяние като престъпно такова-по смисъла на член 325 алинея 2 от НК.

При определяне размера на наказанието"Лишаване от свобода"както решаващия първоинстанционен  съд,така и въззивният съд са отчели завишената обществена опасност както на деянието,така и на дееца;отчели са отегчаващите отговорността обстоятелства и наложеното наказание от ПЕТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода",което да бъде изтърпяно ефективно се явява напълно достатъчно и справедливо за Р. К. за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК.

Предвид гореизложеното настоящата инстанция счита,че искането на защитата на Я.Р.К. за възобновяване на  НДОХ № 3890/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-двадесет и втори състав на ВНДОХ № 1721/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД-първи състав се явява неоснователно неоснователно,тъй като не са допуснати визираните в нея съществени процесуални нарушения;наложеното на К. наказание не се явява явно несправедливо,поради което същото следва да бъде оставено без уважение.

 

 Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

Р   Е    Ш    И    :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитата на Я.Р.К. за възобновяване на  НДОХ № 3890/2015 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-двадесет и втори състав на ВНДОХ № 1721/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД-първи състав

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:  1.                             2: