Р Е Ш Е Н И Е

 

110

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

18.07.2014 г. гр.Варна

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на единадесети юли, през две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ:ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                      СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

Секретар Г.Н.

Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

След като разгледа докладваното от съдия Денева

ВЧНД №167 по описа на АС-Варна за 2014 г.

 

 

Въззивното производство е образувано по жалба на адв.Т.В., защитник на осъденото лице В.И.Г., против определение на ОС-Варна по ЧНД №448/2014 г., постановено на 14.05.2014 г., с което е заменено наказание пробация в размер на четири месеца, постановено с определение на РС-Варна, по НОХД №1755/2013 г., постановено на 10.04.2013 г., което е заменено с лишаване от свобода за срок от два месеца, което на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС е постановено да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в общежитие от закрит тип.

         В подадената жалба от защитата на осъденото лице се сочи, че не пробационните инспектори не са положили достатъчно старание за да изпълнява стриктно наложените му пробационни мерки осъденото лице Г.. Твърди се, че той е бил в повечето време в невъзможност да изпълнява тези мерки и за това е имало основателни причини.

         В тази насока в жалбата са направени три искания към съда да събира доказателства относно доказване на невъзможността на Г. да изпълнява пробационните си мерки.

Съдът след като разгледа материалите по делото установи следното:

От Пробационния съвет към Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Варна е направено предложение до ВОС за замяна на наложеното наказание “Пробация” по отношение осъденото лице В.И.Г., ЕГН **********,***. Като основание за посоченото искане е обстоятелството, че същия системно не е изпълнявал наложените му пробационни мерки.

Видно от представеното пробационно досие Г. е осъден за извършено престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК с определение № 270/2013г., постановено на 10.04.2013 г. от Районен съд - Варна по НОХД № 1755/2013г. на „Пробация" съставляваща съвкупност следните пробационни мерки

1.    „Задължителна регистрация по настоящ адрес" с периодичност два пъти седмично за срок от една година и шест месеца;

2.    „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от една година и шест месеца.

3.    "Безвъзмезден труд в полза на обществото" - 100 часа за срок от една година.

В.Г. е регистриран в Пробационната служба на 27.05.2013г, когато са му били разяснени  правата и задълженията като осъдено лице.

Мярката „Задължителна регистрация по настоящ адрес" е изпълнявана от осъденото лице съгласно  план по чл.210, ал.4 от ЗИНЗС  в приемната на ОС „ИН" — Варна, район Младост намираща се на адрес гр.Варна бул.” Христо Смирненски”.

Мярката „Задължителните периодични срещи с пробационен служител" са провеждани съобразно изготвен график на основание чл.212 от ЗИНЗС, като са планирани най - малко веднъж месечно.

 Мярката „Безвъзмезден труд в полза на обществото” следвало да се изпълнявала през 2013г. в ІІІ РУП МВР Варна, съгласно  заповед № БТ 100 / 10.06.2013 г. на Началника на ОС „ИН" - Варна.

От представеното пред ВОС пробационно досие на осъденото лице е видно, че за периода от началото на наказанието - 27.05.2013г. до м. април 2014г. В.И.Г. поредица от нарушения.

1. По изпълнението на пробационната мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес", е допуснал следните нарушения- общо7 пропуска на датите: 19.08.2013г. - 23.08.2013г. /1 пропуск /; 15.09.2013г. - 20.09.2013г. /1 пропуск/; 16.02.2014г. - 21.02.2014г. /2 пропуска/; 09.03.2014г. - 14.03.2014г. /2 пропуска/ 07.04.2014г. - 11.04.2014г. /1 пропуск/.

2. По изпълнението на пробационната мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител" осъденият не се явил на насрочени срещи на следните дати: 06.06.2013г.; 17.07.2013г.; 20.08.2013г.; 13.09.2013г.; 01.11.2013г.; 10.12.2013г.; 03.01.2014г.; 03.02.2014г.; 10.03.2014г.; През месец ноември 2013г. лицето няма проведена среща /редовна или извънредна/, като по този начин същия  напълно не е изпълнил пробационната мярка при минимално законово изискване от поне една среща на месец .

3. По изпълнението на пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото” Г. показал нехайно отношение. Въпреки изготвения и съгласуван с осъдения ежемесечен индивидуален план-график за поетапното изпълнение на определените му часове безвъзмезден труд, същият не се е явявал на определеният му обект, не е спазвал графиците си и не е полагал часове в полза на обществото в продължение на осем месеца. Във периода от стартиране на наказанието „Пробация” – 27.05. 2013г. /до 28 януари 2014г. осъдения няма нито един отработен час. Въпреки наложените наказания по чл.227, ал.1 от ЗИНЗС /през месеците август 2013г. и октомври 2013г./, и  многократните предупреждения, че ще му бъде изготвено предложение за замяна на наложеното наказание с такова „лишаване от свобода” това не оказало въздействие върху Г.. Първите положени часове са на дата 29.01.2014г., а  до датата на изготвяне на разглежданото предложение, осъдения е положил общо 36 часа от постановените 100 за периода 29.01.2014г. -17.02.2014г. През месец март 2014г. отново няма положени часове съобразно подписания график, за което е и наказан отново. През м. април е положил още 24 часа за 4 /четири/ дни /на 09,10,11 и 14 април 2014г./. От началото на надзора до настоящия момент е отработил общо 60 часа от  определените  му   100.

Пропуските при изпълнение на горните мерките са констатирани с протоколи и са снети обяснения от лицето. За допуснатите нарушения Г. бил наказан със заповед по чл. 227, ал.1 и т.1 и т.2 от ЗИНЗС, както следва:

1.   Заповед № 3 - 109 / 21.08.2013г. на Началника на ОС „ИН” - Варна на основание чл.227, ал.1, т.1 от ЗИЗНС - "Забележка".

2.   Заповед № 3 - 142 / 28.10.2013г. на Началника на ОС „ИН” - Варна на основание чл.227, ал.1, т.2 от ЗИНЗС "Писменно предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода.

3. Заповед № 3 - 37 / 26.03.2014г. на Началника на ОС „ИН” - Варна на основание чл.227, ал.1, т.2 от ЗИНЗС "Писменно предупреждение за предложение за замяна на пробацията с наказание лишаване от свобода, /стр. 49-51/

Към момента на внасяне на предложението за замяна на пробацията не е приключил срока за изпълнение по всички мерки, като остатъка по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК е седем месеца и 12 дни, а тази по чл.42, ал.2, т.6 от НК е 40  часа в определения му срок от една година 

Предвид гореизложеното съдът счита, че така установената фактическа обстановка от ВОС, която напълно се приема и от настоящата инстанция е доказана по безспорен начин.

В с.з. пред настоящата инстанция, осъденото лице Г. не се явява и не се представлява от упълномощения от него адвокат-Р. и двамата редовно призовани.

Това наложи да бъде назначен служебен защитник адв.Т.В., който да защитава интересите на осъденото лице.

Представителят на АП-Варна изразява становище, че жалбата е неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение, а определението на ВОС потвърдено, като законосъобразно и обосновано.

Относно направените искания и пропуснати от съда, се счита, че тъй като е налице осъдено лице, а не такова което тепърва предстои да бъде осъдено и да се преценява вита му е недопустима да се иска от настоящата инстанция да събира доказателства относно невъзможността на осъденото лице за причините поради които то не е изпълнявало пробационните мерки. Тежестта на доказване, че осъденото лице е било в невъзможност да изпълнява мерките е негова и то самото би следвало да представи доказателства от които първо пробационните органи да направят извод за такава невъзможност и ако това не е сторено пред тях то тогава следва да представи такива доказателства пред съда, а не да иска от последния той да събира доказателства за да доказва липсата му на възможност да изпълнява съответните мерки.

По делото са налице доказателства от които е видно, че пробационният инспектори и всички служители натоварени с това изпълнение са направили всичко възможно да дадат възможност на осъденото лице Г. да изпълни наложеното му наказание. Той бил предупреждаван многократно и това е документирано по делото, а така също и наказван за неизпълнение на съответните мерки и въпреки това той изобщо не се е постарал да представи доказателства за тази си невъзможност, а само е изразявал някакви твърдения не подкрепени със съответните доказателства.

Предвид гореизложеното съдът счита, че съдебният акт на първоинстанционният съд е законосъобразен и обоснован, поради което същият следва да бъде потвърден.

По изложените съображения и на основание чл.452 ал.1 от НПК АС-Варна

 

 

                                           

 

                                       Р Е Ш И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение по ЧНД №448/2014 г. на ОС-Варна, постановено на 14.05.2014 г., с което е заменено наказанието пробация в размер на четири месеца в лишаване от свобода за срок от два месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, по отношение на осъденото лице В.И.Г. ЕГН **********.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: