О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 293/24.8.2018г.

24.08.2018г., гр. Варна

 

 

 

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в закрито съдебно заседание, проведено на петнадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                  

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                           МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                               РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Денева

ВЧНД №167 по описа за 2018 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Производството е по реда на чл.243, ал.8 от НПК.

 

Производството по делото е образувано по протест на ОП-Варна, против определение на ОС-Варна по ЧНД №118/2018 г., постановено на 09.08.2018 г., с което е отменено постановление на ОП-Варна, постановено на 04.01.2018 г. за прекратяване на наказателно производство па д.п. №43/2016 г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр.Варна, преписка №2542/2014 г. по описа на ВОП, ДП 364/2014 г. на Четвърто РУП-Варна.

Против определението на ВОС е подаден протест, като в същия подробно са изложени доводи, относно причините, поради които ОП-Варна счита, че определението на ВОС е необосновано, поради което се иска от настоящата инстанция да отмени същото и потвърди НП на ОП-Варна за прекратяване на  наказателното производство по горепосоченото дело.

Съдът след като се запозна с материалите по делото и с мотивите на подадения протест, счита че протеста на ОП-Варна е основателен и същия следва да бъде уважен по следните съображения:

Досъдебно производство №364/2014 г. по описа на Четвърто РУП-Варна и ДП №43/2016 г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Варна са били образувани и водени срещу неизвестен извършител, затова, че на 19/20.06.2014г., на територията на квартал „Аспарухово” в гр. Варна, причинил смърт на следните лица: С. Е.С., З.С.Ш., Ю.И.Б., З. А.Ш., М.Д.М., И.К.П., Й.Г.И., М.Д.Ш., Ж. М. Ш., Т.С.С., М.В.М., М.И.Б.и А.С.Д.., поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - престъпление по чл. 123 ал. 1 от НК.

Досъдебното производство било приключено и в последствие изпратено от разследващите органи с мнение за прекратяване на наказателното производство, поради липса на извършено престъпление.

От събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност е установена фактическа обстановка, видно от мотивите на постановление за прекратяване на наказателното производство, така и от мотивите на първата инстанция. В двата акта фактическата обстановка е идентична и не са налице противоречия, поради което настоящата инстанция я възприема изцяло и не счита да я преповтаря.

Предмет на настоящата проверка е определение на ОС-Варна по ЧНД №118/2018 г., постановено на 09.08.2018 г., с което е отменено постановление на ОП-Варна, с което е прекратено наказателно производство по Дп №43/2016 г. по описа на Окръжна следствена служба при ОП-Варна и ДП №364/2014 г. по описа на Четвърто РУП-Варна.

От мотивите на първата инстанция е видно, че съдът не е съгласен с частичното кредитиране на информацията визирана в следните експертиза:

В метеорологична експертиза е посочено, че метеорологична станция Варна, намираща се в района на спирка „Почивка” са били измерени 75 мм. валеж.

Метеорологичната експертиза е кредитирана от прокурора, но не и в частта и относно отразеното количество на валежите и направената констатация за липса на екстремалност на събитието. Посочените аргументи са следните: „тази експертиза е взела под внимание единствено констатираното количество валежи на спирка „Почивка“ в гр.Варна, а не данните на Националния институт по метеорология и хидрология, както и други данни. Разстоянието от спирка „Почивка“ до центъра на кв.“Аспарухово“ е не по-малко от 9,9 км.(по данни на “Google Map”).

От справка на Национален институт по метеорология и хидрология, Филиал Варна №РД-08-1230/20.06.2014г. за измереното количество валежи от метеорологичната станция на спирка „Почивка“ в гр.Варна на 19/20.06.14 г.- паднал валеж 109,2 литра на квадратен метър. За периода от 15.06 до 20.06.2014 г. е паднал валеж 175,6 литра на квадратен метър, което представлява 382% от нормата за месец юни.

Обобщено, след всички изпратени справки от НИМХ е, че интензитетът на валежа, отново по данни на НИМХ, само за времето от 18:30 до 19:00 часа на 19.06.14г. е бил 138,8 литра на квадратен метър, което определено показва реалната екстремалност на събитието.

По делото е налице експертно становище за хидрология, геоложки строеж, хидрогеоложка част и състояние на свлачищата.

Експертното становище се кредитира от прокурора частично, като за това се е обосновал подробно в мотивите си и се споделя от настоящата инстанция.

В акта на ОП-Варна са налице аргументи относно това, че частта от комплексната експертиза-„Хидротехническа“ не се възприема, като се посочват поредица от обстоятелства:

-         Относно квалифицирането на наводнението, както и по отношение на констатацията за липсата на безпрецедентен характер” на същото.

-         Относно обстоятелството, че за „акумулиране на води по протежение на речното русло, вследствие подприщване на водното течение от депозиране на отлагащата се земна маса, влачена от пороя и от земна маса, свличаща се от двете страни на речното корито, създаващи земно-насипни прегради, които при увеличаване на напора зад тях се скъсват и течението се разпространява като висока вълна в населеното място, „което не е прецедент, но по-рядко срещан случай във водното строителство у нас”.

-         Относно заключението на експерта, че при правилно оразмеряване на дерето, не би се стигнало до бедствието.

Следва да се посочи за съпоставка, че по данните на НИМХ-БАН относно друго подобно наводнение в гр. Варна – това от 1951 г., се посочва измерено количество 292 литра на квадратен метър, но в рамките на общо три валежни дни /от 20-ти до 22-ри август 1951г./. При настоящото наводнение на 19.06.2014 г., интензитета на валежа, отново по данни на НИМХ, само за времето от 18:30 до 19:00 часа на 19.06.14г., е бил 138.8 литра на квадратен метър – тоест, показва близки стойности спрямо събитието от 1951 година.

Горните данни са отразени таблично в мотивите на прокурорския акт.

За време от 30 минути са паднали 138,8 литра на квадратен метър и това няма как да не обоснове екстремалност на явлението.

От назначената и изготвена съдебно-техническа експертиза в областта на строителството и устройството на територията е видно, че в кв. „Аспарухово е в сила застроителен и регулационен план за 28-ми м.р.. на гр. Варна, одобрен със Заповед № 115/07.08.1978 г. – действащ и към момента. Налице е още Регулационен план на кв. Аспарухово от 1992 г. с нанесена корекция на Западен охранителен канал. Последният не е влязъл в сила поради обжалване. За района действат още кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния Директор на АГКК – гр. София.

Вещите лица са установили, че незаконното изграждане на сгради и постройки в леглата на деретата, е повече от 30 години. Не било открито изграждане в проблемните зони на общински и държавни структури.

В заключението на експертизата е отразено, че строителството по горепосочените улици е извършено в отклонение от Застроителен и регулационен план за 28-ми м.р. на гр. Варна, одобрен със Заповед № 115/07.08.1978 г. – действащ и към момента. Има строежи, осъществени изцяло без строителни книжа /без съгласуване, одобряване и РС/, които се явяват незаконни. По-голямата част от строежите са допълващо застрояване – пристройки, външни тоалетни, гаражи и други, а не основно. Изключение са два имота по „Горна Студена № 48 и 58. Не са спазени нормите по ЗТСУ и ППЗТСУ, действали до 31.03.2001 г.

За построените сгради в този район не са налице документи, от които да се прецени дали те са били незаконно построени към момента на изграждането им.

Вещите лица са посочили, че са налице нарушения по чл.223,224 и 224а, чл.225 ал.2 и чл.225а от ЗУТ.

За констатираните нарушения в областта на строителството в мотивите на постановлението от ОП-Варна се съдържа подробно обсъждане на всяко едно нарушение, както и причините поради които не би могло да бъде търсена отговорност на виновни лица.

От заключението на организационно-техническата експертиза е видно, че е налице екстремно природно явление предизвикало бедствието, което има внезапен характер. Същото не е или не е могло да бъде точно прогнозирано по време и място.

Единствената възможна мярка за защита, която е можело да бъде приложена, е била навременната евакуация на населението. Общинският план обаче не предполага провеждане на евакуация при поройни наводнения. Опасността от такива бедствия е маркирана като възможна, но не е разработена като анализ и оценка на риска.

В прокурорския акт е отбелязано, че в заключенията на гореизброените експертизи се анализират изолирано отделните аспекти на бедствието. Така изготвените експертизи дават частичен отговор на поставените въпроси, дори и липса на отговори на зададени такива, поради което липсва конкретен отговор в резултат на изследването и заключението. Налице са заключения, които в някои свои части са неправилни, а в други такива са направени изводи, които са изолирани сами за себе си. Този извод се споделя изцяло и от настоящата инстанция.

Предвид на гореизложеното, съдът счита, че ОП-Варна се е мотивирала подробно, като се е аргументирала с конкретни примери, имайки предвид доказателствения материал по делото. В прокурорския акт е посочено, защо не възприема една или друга част от заключенията на вещите лица по метеорологичната експертиза, експертното становище за хидрология, геоложки строеж, хидрогеоложка част и състояние на свлачищата, и по част „хидрологическа“.

Предвид на всички изброени противоречия и непълноти в до тук изброените експертизи се е наложило, ОП-Варна да назначи на основание чл.153 от НПК, на 27.07.2016 г.-експертиза по хидрология, геология, географски информационни системи, екология и устройство на територията, така наречена-ситуационна експертиза-изготвена от пет вещи лица. /-том 60 по делото/.

 Тази експертиза не е била подложена на подробен анализ от ОС-Варна, не е взето предвид, че предмет на обследване са били всички останали експертизи и поради тази причина е Комплексна.

За изготвяне  на комплексната експертиза-ситуационна е била използвана следната информация:

1.Пространствени данни.

2.Картни материали.

3.Хидрометеорологична информация, която включва.

4.Експертизи и проекти.

5.Експертно становище относно: Изясняване на обстоятелствата за възникване на наводнението в кв. Аспарухово, гр. Варна на 19.06.2014 г. - досъдебно производство № 364/2014 г.;

-      Комплексна техническа експертиза към досъдебно производство №364/2014 по описа на IV РУ ОД на МВР гр.Варна за наводнението в Западната част на кв..Аспарухово“, част: Хидротехническа;

-      Метеорологична експертиза;

-      Инженерно хидроложко проучване на наводнението в кв. „Аспарухово", гр. Варна на 19.06.2014 г.;

-      Комплексна организационно-техническа експертиза по досъдебно производство № 94/2016 г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Варна;

-      Техническа експертиза по досъдебно производство №364/2014 г. изготвена от арх. И. Ненов и инж. К. Чобанова.

6.Следствени материали.

7. Видеозаписи и ТВ репортажи.

 

Обобщавайки всички събрани данни и доказателства по делото, Комплексната експертиза-ситуационна:  дава отговор на всички поставени въпроси, на които останалите експертизи не са отговорили, а именно:

 

І. В урбанизираната част водопроводимостта е намалена поради неправилното оразмеряване на хидротехническите съоръжения(водостока под ул. „Перекоп“ и Западния охранителен канал).

ІІ. В хода на експертизата е било доказано, че както във водосбора на Темелково дере, така и във водосбора на Източно дере не протича процес на обезлесяване. Независимо, че са налице случаи на незаконна сеч, отсечената дървесина е в незначителни количества и не е фактор за формиране на високата вълна.

ІІІ. Битовите и строителни отпадъци, намиращи се по скатовете и коритото на дерето, в частта между ул. „Ясен и водостока под ул. ,Лерекоп“ заедно с носените от водното течение земни маси, цели дървета, изсъхнали клони и полусухи листа, са допринесли за преграждането и намаляването на водопроводимостта на водостока под ул. „Перекоп“.

„Ролята на битовите и строителните отпадъци за формирането на високата вълна е незначителна, тъй като тя вече е формирана в обем много по - голям от водопроводимостта на водостока под ул.Перекоп“.

ІV. Важен фактор за големия брой човешки жертви е недостатъчната осведоменост на жителите за опасността от наводнение и подготвеността за адекватна индивидуална реакция за защита. Наводнението се проявява „внезапно“ с „висока скорост“ на движение на водата. В такава ситуация оставането на хората в къщата на ул.„Горна Студена“ № 68, независимо че водата започва да прониква през прозореца и входната врата, се оказва фатално за тях .

„В резултат на комплексното влияние на природните и антропогенните фактори в извънурбанизираната част на Темелково(Западно) дере. се формира висока вълна е с височина 2,0 - 2,5 m , обем 2,0 - 2,5 млн. т3 и максимално водно количество - 150 m3/s, която излиза извън коритото на дерето преди водостока под ул.Перекоп“.

V.Относно типа и механизма за формиране на наводнението могат да се направят следните заключения:

Във водосборите на Темелково (Западно) и Източно дере на 19.06.2014г. се проявяват два типа наводнения - речно и дъждовно (скатово) наводнение.

Подробно описано в експертизата в тази й част, като в заключение вещите лица са изложили, че:

„При преливането и скъсването на така формираните локални временнипрагове" се получава ефект, като на скъсано водоподпорно съоръжение (ефект на доминото). Височината и обема на високата вълна постепенно нарастват и в началото на кв.,,Аспарухово“ (при ул.„Ясен“) достигат съответно височина - 2,5 - 3 m, обем 2,0 - 2,5 млн.m3. Максималното протекло водно количество е 150 m3/s. Поради високата скорост на движение на водата и големия воден обем, тя транспортира голямо количество земна маса, превръща се в кално - каменен поток с много голяма разрушителна сила“.

Така формиралата се водна маса навлиза в урбанизирания участък и излиза извън коритото на дерето. Преди водостока под ул.„Перекоп“ към влачените от водното течение земна маса, изкоренени цели дървета и храсти, изсъхнали клони се включват битовите и строителни отпадъци намиращи се по склоновете на дерето в участък между ул.„Ясен“ и ул.„Калач“, както и земните маси основно от активизиралото се старо свлачище на ул.„Калач“. В тази част дерето е и с намалена водопроводимост поради неговото стесняване за изграждане на площада при ул. „Перекоп“. В миналото тази част на дерето е представлявала т.н. „естествен ретензионен басейн“, където водата се е разливала и по този начин през водостока под ул. „Перекоп“ е преминавало по - малко водно количество. Водопроводимостта на Западния отводнителен (охранителен) канал е намалена и поради неправилното (занижено) оразмеряване на ХТС (водостока под ул.Перекоп и тръбния водосток) .

„Трябва да се подчертае обаче, че при формираното максимално водно количество от 150 m3/s, дори и при тяхното правилно оразмеряване. те не биха могли да бъдат ефективни и да допринесат за заустването на огромната водна маса( с обем 2,0- 2.5 m3) в канала на Черно море, без тя да излезе извън коритото на дерето“.

 

Сравнението между обема на валежите (по спътникова информация от METEOSAT) и изчисления обем на високата вълна(чрез хидравлично моделиране, извършено за целите на настоящата експертиза) показва, че последният е около два пъти по - голям. Тъй като в хода на експертизата категорично беше отхвърлена хипотезата, че наводнението е от хидротехнически тип (тоест няма друг антропогенен източник на вода), то се налага извода, че количеството на валежите паднали на 19.06.2014 г. е значително по-голямо от количеството на валежите определени по спътникова информация от METEOSAT.

Налага се още и извода, че за формирането на воден обем от 2,5 млн. т3 количеството на валежите трябва да е близко до количеството паднало над гр. Варна през 1951 г. Синоптичната обстановка през 2014 г. е идентична със синоптичната обстановка през 1951 г. За разлика от 1951г. когато центърът на изваляване е бил гр.Варна. то на 19.06.2014г. центърът на изваляване са били водосборите на Темелково (Западно) и Източно дере“.

VІ.Относно действията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт могат да се направят следните заключения:

 „По отношение действията на институциите свързани с вредното въздействие на водата:

Териториалните органи на изпълнителната власт (БД на Черноморски район за управление на водите, Областен управител на област Варна и Кмет на община Варна) не идентифицират риска за кв. „Аспарухово“ както от дъждовни (поройни), така и от речни наводнения. Независимо, че през 1951 г. в гр.Варна се е проявило катастрофално дъждовно наводнение в Плана за управление на риска от наводнения на Черноморски район не са включени конкретни мерки за ограничаване на негативните последици. Мотивът за това е, че в Националната методика за оценка на риска от наводнения не е включена конкретна методика за оценка на дъждовните наводнения. Тъй като извън урбанизираната част на деретата, които преминават през територията на кв.„Аспарухово“ не са идентифицирани като „потенциално опасни водни обекти“, поради липсата на постоянен воден отток, те не са идентифицирани и като източник на речни наводнения и рискът от тях не е оценяван, съответно липсват мерки за ограничаване на вредното въздействие“.

Предвид на горепосочените причини: „Превантивните мерки заложени в общинския План за защита при бедствия - част I Защита при наводнения независимо, че се отнасят както за урбанизираната, така и за не урбанизираната част на деретата и каналите, включително и за Темелково-Западно дере. реално са приложени само за урбанизираната част на дерето“.

До този момент подобно екстремно природно събитие в този район не се е случвало, а и в самия район не са налице водоеми или други водни съоръжения, които да представляват заплаха за подобно наводнение.

Вещите лица не са констатирали допуснати нарушения от централни органи, а така също и на ,местни такива. Частично не са били изпълнени част от препоръките, относно получилите се свлачища в този район, но те не са основната причина за настъпилото екстремно събитие и трагичните последици.

„Територията на кв.„Аспарухово“ не е определена като „територия с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита” в Общия устройствен план на общината, съгласно чл. 106, т.5 от ЗУТ“.

VІІ.Относно действията на институциите насочени към ограничаване на незаконната сеч и обезлесяването.

Вещите лица подробно са изложили съображенията си относно този раздел от експертизата и в заключение са направили следния извод, изцяло споделен и от настоящата инстанция.

„В заключение може да се каже, че действията на централните и териториални органи на изпълнителната власт преди бедствието/наводнението са допринесли за устойчивото използване и опазване на горските ресурси на територията на Темелково (Западно) дере, като по този начин не са допуснали неговото обезлесяване. Регистрираните случай на незаконна сеч са малко на брой, както и регистрираната отсечена дървесина е в незначителни количества. Почистването на сечищата чрез „разхвърляне на вършинатапо цялата територия на сечищата е законосъобразно, съгласно чл.48(1), т.3 от Наредба № 8 за сечище в горите“.

VІІІ.Относно действията на институциите насочени към осигуряване на водопроводимостта на Темелково (Западно) дере.

В този и следващия раздел, вещите лица подробно са описали, какви нормативи са спазени за правилното оразмеряване на ХТС, както и за поддържане на водопроводимостта на извънурбанизираната част на Темелково /Западно/ дере и са достигнали до следната констатация:

„Поради екстремалния характер на бедствието/наводнението от 19.06.2014 г.(обем 2.5 млн. т3 и максимален отток - 150 m3/s) неизпълнението на задълженията на Кмета на община Варна свързани с осигуряване на водопроводимостта и почистването на урбанизираната част на Темелково(Западен охранителен канал) дере не е допринесло за нарастване мащаба (териториален обхват на наводнението и свързаните с него брои жертви и материални щети) на бедствието/наводнението/“.

„Дори и при хипотеза, че проектът за повишаване на водопроводимостта на Западния охранителен(отводнителен) канал да е бил осъществен и каналът да е бил почистен от нерегламентираното замърсяване, териториалният обхват на наводнението щеше да е същият. Този извод произтича от факта, че нормативно определената обезпеченост на Западния охранителен (отводнителен) канал от 0.1% - 21.48 m3/s е многократно по - ниска от максималния отток(150 m3/s) на високата вълна заляла кв.“Аспарухово". Дори и при правилното оразмеряване на ХТС. те не биха могли да бъдат ефективни и да допринесат за превеждането и заустването на огромната водна маса (с обем 2.0-2.5 т3) в канала на Черно море без тя да се разлее извън него“.

ІХ.“За поддържане водопроводимостта на извънурбанизираната част на Темелково (Западно) дере преди бедствието/наводнението реално не са предприети действия, както от централните(Министър на ОСВ). така и от териториалните(Областен управител на гр. Варна. Директор на БД на Черноморски район. Кмет на община Варна) органи на изпълнителната власт“.

„Поради неидентифициране на опасността от речен тип наводнение (дерето е сухо и липсва информация за случило се подобно минало/историческо наводнение), Кметът на община Варна не предприел действия, произтичащи от чл.140(4), т.4,б от ЗВ за уведомяване на Областния управител на област Варна за потенциално опасните дерета и за необходимостта от почистване на извънурбанизираната част на Темелково (Западно) дере“.

„В останалата извънурбанизирана част от Темелково (Западно дере), стопанисвана от ДП ДГС - Варна не са възлагани дейности за почистване на линейни обекти и съоръжения от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали", съгласно чл. 10(1), т.21 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването дървесина и недървесни горски продукти. Причината за това е, че в ЛУП, 2007 Темелково (Западно) дере не се идентифицира като воден обект - „дере“, а като дървопроизводителна площ, която се стопанисва, а не се почиства“.

В заключение следва да се отбележи, че предвид екстремността на природното събитие е основната причина за последиците от така настъпилото водно бедствие, а останалите фактори, като свлачища, битови и строителни отпадъци, постройки изградени по протежението на дерето и в него не са основната причина за драстичния размер на нанесените щети и за съжаление, брой загинали лица.

Предвид гореизложеното съдът счита, че протеста на ОП-Варна е основателен и същия следва бъде уважен, поради което определението на ОС-Варна следва да бъде отменено, а постановлението на ОП-Варна, с което е прекратено наказателното производство по делото следва да бъде потвърдено.

Вадим от горното и на основание чл.243 ал.8 от НПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ определение № 222/ 09.03.2018 г. на ОС-Варна, постановено но ЧНД №118/2018 г., по описа на ОС-Варна, с което е отменено постановление за прекратяване на наказателно производство по ДП №94/2014 г., по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Варна, водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.123, ал.1 от НК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: