Р Е Ш Е Н И Е

 

128

 

гр.Варна, 22.05.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  деветнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ : ЖИВКА ДЕНЕВА                                                                                          СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

                                     

 

при секретар Геновева Ненчева

и в присъствието на прокурор Светла Курновска

изслуша докладваното от съдия Янков ндв №168/2017г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         

          Производството е по чл.424 ал.1 НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 НПК. Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по нохд №366/2017г. на Шуменски районен съд, отмяна на постановеното  определение №28/20.02.2017г. за одобряване на споразумение и връщане делото Районна прокуратура-Шумен в стадия „Действия на прокурора след завършване на разследването“. Като основание за искането се сочи нарушение на закона. Формулирано по този начин възражението на искателя е относимо към основанието по  чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК във връзка с чл. 348, ал. 1, т.1 НПК вр. чл.348 ал.2 НПК.

В съдебно заседание представителят на Апелативна прокуратура поддържа изцяло направеното от Главния прокурор искане за възобновяване.

          Защитникът на осъденото лице намира предложението за основателно. Осъденото лице не изразява становище – придържа се към изложеното от защитника му.

Варненският апелативен съд, като провери данните по делото, съобрази становищата и доводите на страните, в пределите на правомощията си  намери за установено следното:

Искането за възобновяване е процесуално допустимо. Предмет на искането е акт от кръга на визираните в чл.424 ал.1 вр. чл. 419, ал. 1 от НПК, като в него се съдържат доводи в подкрепа на заявеното на основание по  чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т.1 НПК вр. чл.348 ал.2 НПК. Същото е направено в срока по чл. 421, ал. 1 от НПК. Разгледано и по съществото си, в контекста на очертаната в него аргументация, искането е и ОСНОВАТЕЛНО.

С определение №28/20.02.2017г. по нохд №366/2017г. Шуменски районен съд одобрил споразумение, по силата на което К.С.Н. бил признат за виновен в това, че на 12.02.2017г. в гр.Шумен управлявал  МПС – лек автомобил „Опел Астра“ с ДК№ Н 5466 АК в срока на изтърпяване на ПАМ за временно отнемане на свидетелството му за правоуправление , поради което и на основание чл.343в ал.3 НК му било наложено наказание пробация , изразяващо се в задължителните пробационни мерки по чл.42а ал.2 т.1 и 2 НК за срок от по осем месеца, както и  глоба в размер на 200лв.

Предвиденото наказание от разпоредбата на чл.343в ал.3 НК е лишаване от свобода до три години и глоба от двеста до хиляда лева. От деянието не са настъпили имуществени вреди. Подсъдимият е осъждан като непълнолетен за престъпление по чл.346 ал.1 НК, но по отношение на това осъждане е настъпила реабилитация на 29.09.2014г. Т.е. към момента на извършване на деянието, предмет на настоящото производство,  той не е бил осъждан, нито освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а НК. Очевидно е от изложеното, че по отношение на К.С.Н. за извършеното от него деяние по чл.343в ал.3 НК са били налице материалноправните предпоставки за приложението на чл.78а НК. При сега действащата правна уредба на института  на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на администратино наказание, приложението му императивно обвързва както прокурора, така и съда – при наличие на законовите за това условия разбира се. В тази насока е и съдебната практика – както незадължителната, така и обвързващата /за последната по-специално т.1 от Тълкувателно решение № 1 от 25.10.2011 г. на ВКС по тълк. н. д. № 1/2011 г., ОСНК/. Поради това в настоящия случай с одобряването на споразумението между осъдения и държавното обвинение съдът е допуснал нарушение на процесуалните правила, и е нарушил и материалния закон, тъй като е наложил неследващо се наказание на Н.. Ето защо приключилото наказателно производство трябва да бъде възобновено, поради допуснато нарушение на материалния закон при определяне на наказанието на осъдения и допуснато нарушение на процесуалния закон, поради нарушаването на разпоредбата на чл. 382, ал. 7 НПК. Нарушението е допуснато от съда с одобряване на споразумение, което противоречи на закона. Въпреки това настоящият съдебен състав счита, че след възобновяването му делото следва да се върне на прокурора - допуснатото нарушение не може да бъде отстранено от съда /двете диференцирани процедури – по Глава 28 и 29 от НПК са взаимоизключващи си/. Единственото, което съдът би могъл да стори, е да изпълни задължителните указания на съда по възобновяването, и да откаже по реда на чл.382 ал.7 и 8 НПК одобряване на споразумението. Което би довело до излишна загуба на процесуално време, до която не би се стигнало ако делото се върне на прокурора – за изготвяне и внасяне в съда на предложение по реда на Глава 28 от НПК.

В случая и за апелативния съд /като съд по възобновяването/ не е налице процесуална възможност сам да освободи лицето от наказателна отговорност и наложи административното наказание. Това е така, тъй като в хипотезата на сключено споразумение, въпросът за вината се счита за решен само въз основа на направеното от осъдения признание (чл. 382, ал. 4 от НПК). В мотивите на ТР № 1/2011 г. на ОСНК на ВКС е застъпено разбирането, че ВКС /вкл. и като съд по възобновяването/ е компетентен да отстрани допуснато нарушение на закона, когато въпросът за виновността и отговорността на подсъдимия е бил решен от предходна инстанция, т. е. съдът да се е произнесъл по кръга от въпроси по чл. 301, ал. 1 от НПК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.424 ал.1 НПК и чл.425 ал.1 т.1 НПК Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ВЪЗОБНОВЯВА производството по чнд №366/2017г. на  Шуменски районен съд.

          ОТМЕНЯ определение №28/20.02.2017г. по нохд №366/2016г. на  Шуменски районен съд.

          ВРЪЩА делото на Районна прокуратура-Шумен в стадия „Действия на прокурора след завършване на разследването“.

 

Решението е окончателно  -  не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

Председател :                                   Членове :