Р Е Ш Е Н И Е

 

156

 

гр.Варна,   07  август 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 05 юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

            ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при участието на прокурора СТЕФКА ЯКИМОВА и секретаря СОНЯ ДИЧЕВА, като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВНД № 168 по описа на ВАпС за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на ВНОХД № 352/2017г. на Окръжен съд - Силистра и НОХД № 358/2017г. на Районен съд-Силистра, отмяна на постановеното решение № 6/19.02.2018г. и присъда № 544/21.11.2017 г., постановена по НОХД № 358/2017 г. на РС Силистра и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд по отношение на осъденото лице Ж.Д.М..

В искането за възобновяване на наказателно дело се навеждат основанията по чл.422, ал.1, т.5, вр чл. 348, ал.1, т.1 от НПК – съществена нарушение на материалния закон. Главният прокурор на Република България оспорва законосъобразността на постановената първоинстанционна присъда по НОХД № 358/2017 г. на Районен съд - гр.Силистра, като заявява допуснато нарушение на приложимия материален закон – съдът не е приложил действащата към момента на деянието редакция на нормата на чл.343в, ал.2 от НК. Със законодателна промяна, извършена с ДВ бр. 74/2015г. санкцията на цитираната норма предвижда наказание лишаване от свобода от 1 /една/ до 3 /три/ години и глоба от 500 до 1200 лева.

За посоченото престъпление на обвиняемия е било определено при условията на чл. 54 от НК наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца при първоначален строг режим, което е в очевидно противоречие с установени специален минимум на наказанието в специалната норма. Допуснатото от СРС съществено нарушение на материалния закон е било констатирано от въззивната инстанция, която обаче поради липса на протест не е разполагала с процесуална възможност да процесуалните правила да го корегира. Приемайки, че допуснатите нарушения са съществени по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК, предлага апелативния съд, на основание чл.422, ал.1, т.5 вр. чл. 425, ал.1, т.1 от НПК, да възобнови производството по НОХД № 358/2017 г. на Районен съд - гр.Силистра, да отмени решението на въззивната инстанция о и да върне делото на СРС за ново разглеждане от друг състав на съда.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция представителят на Апелативна прокуратура - Варна заявява, че поддържа изцяло искането на Главния прокурор, което счита за основателно и моли за неговото уважаване.

            Осъденото лице Ж.Д.М., редовно уведомен за датата на съдебно заседание и неговия предмет, се явява лично и се представлява от служебен защитник. По същество ирзазява съгласие с искането на Главния прокурор за възобновяване на воденото срещу него наказателно производство.

Варненският апелативен съд, след като обсъди доводите в искането на Главния прокурор, съобрази устно изразеното становище на прокурора от апелативна прокуратура и провери материалите по делото, направи следните констатации:

Искането за възобновяване на наказателното дело е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган - Главният прокурор на Р България и в изискуемия от чл. 421, ал.3 от НПК шестмесечен срок.

Разгледано по същество, искането за възобновяване на наказателното дело е основателно.

С присъда № 544/21.11.2017г., постановена по НОХД № 358/2017г. по описа на Районен съд - Силистра осъденото лице Ж.Д.М. е бил признат за виновен за извършени на 13.02.2017г., в гр.Силистра, в условията на идеална съвкупност две престъпления:

·        по чл. 343в, ал.2 НК, за което при условията на чл.54 НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване, както и глоба в размер на 700 лева.

·        по чл. 343в, ал.З НК, за което при условията на чл.54 НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца при първоначален строг режим на изтърпяване, както и глоба в размер на 700 лева.

На основание чл.23, ал.1 НК съдът определил едно общо наказание лишаване от свобода за срок от 6 /шест/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване, към което на основание чл. 23, ал.3 НК присъединил наказанието „Глоба” в размер на 700 лева.

С решение № 6/19.02.2018г. по ВНОХД № 352/2017г. Окръжен съд - Силистра, след въззивна проверка, инициирана по жалба на подсъдимия, потвърдил присъдата.

Присъдата е влязла в сила на 19.02.2018г. и не подлежи на проверка по касационен ред.

Присъдата на PC - Силистра е постановена при съществено нарушение на материалния закона по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НПК.

За престъплението по чл. 343в, ал.2 НК,  /ДВ бр. 74/2015г./ законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 /една/ до 3 /три/ години и глоба от 500 до 1200 лева.

Съгласно чл.54 НК съдът индивидуализира наказанието в пределите, предвидени от закона за извършеното престъпление, като се ръководи от разпоредбите на общата част на НК и като се взема предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, подбудите за извършване на деянието и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.

Като определил наказанието на подсъдимия Ж.М., за извършеното престъпление по чл. 343в, ал.2 НК, при условията на чл. 54 НК, в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода - под минимума предвиден в санкционната част на правната норма, Районен съд - Силистра е нарушил материалния закон - чл. 54 НК.

В конкретния случай сам първоинстанционния съд е изложил убедителни аргументи за липсата на предпоставките по чл.55 от НК, предвид множеството осъждания на Ж.М., характеристиките на личността му и многобройните му наказания по административен ред за нарушения на ЗДвП. Затова и не може да бъде споделено виждането на защитата за неяснота дали пък първата инстанция не е допуснала техническа грешка, изписвайки чл.54 вместо чл.55 от НК. Волята и на първата и на въззивната инстанция е ясна и тя недвусмислено сочи на възприето становище за липса на основания за определяна на наказание по реда на чл.55 от НК.

Въззивният съд е констатирал допуснатото нарушение на закона, но поради липса на протест не е могъл да го отстрани.

Допуснатото от PC - Силистра нарушение на закона при определяне на наказанието е съществено по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 НК и съставлява основание по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

По изложените съображения апелативният съд прие, че присъда № 544/21.11.2017г., постановена по НОХД № 358/2017г. по описа на Районен съд - Силистра, е постановена при допуснато съществено нарушение на материално-правната разпоредба на чл.54 от НК. Горното налага възобновяване на наказателното производство и отмяна и на потвърждаващото го решение на въззивната инстанция – Решение № 6/19.02.2018 г., постановено по ВНОХД № 352/2017 г. по описа на ОС Силистра. Делото следва да бъде върнато на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав на съда от фаза разпоредително заседание.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 425, ал.1, т.1 вр. чл. 422, ал.1, т.5 вр. чл. 348, ал.1, т.1 от НПК, Варненският апелативен съд

  

Р Е Ш И:

  

ВЪЗОБНОВЯВА наказателно производство по ВНОХД № 352/17 г. на Окръжен съд – гр.Силистра и по НОХД № 358/2017 г. на Районен съд - гр. Силистра

            ОТМЕНЯ Решение № 6/19.02.2018 г., постановено по ВНОХД № 352/2017 г. по описа на ОС Силистра и присъда № 544/21.11.2017г., постановена по НОХД № 358/2017г. по описа на Районен съд - Силистра.

ВРЪЩА делото на Районен съд Силистра за ново разглеждане от друг състав на съда от фазата на разпоредителното заседание.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                          2.