Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 173/03.07.            Година  2017                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                    Наказателно отделение

На осми юни                                      Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                       

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

Секретар Петранка Паскалева

Прокурор Пламен Костадинов

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

НДВ № 169 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на Глава тридесет и трета на НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ на основание чл. чл.419, ал.1, вр. чл.420, ал.1 предложение последно, вр. чл.422, ал.1, т.5, вр. чл.348, ал.1, т.1 и т. 2, чл.424, ал.1, алт.1 и чл.425, ал.1, т.1 НПК и има за предмет определение от 13.03.2017г. по НОХД № 147/2017г. на Районен съд – гр. Нови пазар, с което било одобрено споразумение. Иска се възобновяване на производството, отмяна на постановеното определение в частта на определение първоначален режим за изтърпяване на наказанието на осъдения С.А.С. и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд по реда на чл. 306 ал. 1 от НПК.

Представителят на Варненската апелативна прокуратура поддържа искането и намира, че съдът погрешно е определил първоначален лек режим в противоречие с разпоредбите на чл. 70 ал. 1 от ЗИНЗС. Счита, че производството следва да бъде възобновено и делото върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд.

Осъденият С. не се явява. Защитникът му не се противопоставя определението да бъде отменено в тази част. От друга страна сочи, че осъденият е изтърпял наказанието си на 31.05.2017г., бил е освободен от затвора и възобновяването се явява безсмислено.

Варненският апелативен съд провери правилността на производството съобразно правомощията си по чл. 425 от НПК и за да се произнесе, съобрази следното:

С определение от 13.03.2017г. по НОХД № 147/2017г. Районен съд - Нови пазар е одобрил споразумение за решаване на делото в досъдебното производство между прокурор от Районна прокуратура - Нови пазар и защитника на обвиняемия С.А.С.. Обвиняемият С. се признал за виновен в извършването на престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 НК, за което при условията на чл. 55, ал.1, т.1 НК му било наложено наказание три месеца лишаване от свобода, което да изтърпи в затворническо общежитие от открит тип, при първоначален лек режим. Определението е влязло в сила на 13.03.2017г. и е извън подлежащите на касационна проверка.

Варненският апелативен съд намира, че искането е подадено от процесуално легитимирано лице, имащо съответното право и в законния срок по чл. 421, ал. 3 от НПК, срещу съдебен акт, непроверен по касационен ред, поради което е допустимо. Разгледано по същество е основателно по следните съображения:

Изложените в искането на Главния прокурор на РБ аргументи се споделят напълно от състава. Първоинстанционният съд е приложил неправилно материалния закон като определил първоначален лек режим на изтърпяване на определеното наказанието лишаване от свобода на обв. С.С. в противоречие с чл. 70, ал.1 ЗИНЗС. На основание чл. 57, ал.1, т.3 ЗИНЗС първоначалният режим за изтърпяване на определеното наказание е следвало да бъде общ.

Преди да одобри споразумението, съдът е бил длъжен да провери неговата законосъобразност и само ако то не противоречи на закона и морала, съгласно чл. 382, ал.7 НПК да пристъпи към одобрението му. В конкретния случай, страните са предложили клаузата по дял. 3, т. 2 от споразумението в налице нарушение на материалния закон, което PC - Нови пазар не е констатирал, поради което и не е предприел действия по предлагане на промени по реда на чл. 382, ал.5 НПК. Като е одобрил споразумение в частта с която е определен първоначален лек режим за изтърпяването на наказанието лишаване от свобода наложено на обв. С., съдът е допуснал нарушение на материалния закон - чл. 57, ал.1, т.3 и чл. 70, ал.1 ЗИНЗС.

Настоящият състав на ВАпС намира, че определението, с което е одобрено споразумението по НОХД № 147/2017г. по описа на Районен съд - Нови пазар, разкрива особено съществени нарушения на закона и процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК. С оглед на което са налице основания по чл. 422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на производството и отмяна на съдебния акт в частта на вида първоначален режим за изтърпяване на наказанието, наложено на обв. С.. Настоящата инстанция не е процесуално легитимирана да се произнесе директно по акта след възобновяване на производството, тъй като отстраняването на допуснатите нарушения не е в полза на осъдения. От друга страна, данните, че осъденият вече е изтърпял наказанието си, не влияят върху решаването на делото от ВАпС, тъй като е необходимо поправянето на съществуващата в правния мир незаконосъобразност. В тази част делото следва да бъде върнато на първата инстанция за ново разглеждане, по реда на чл. 306 ал. 1 т. 2 от НПК.

Поради изложените съображения и на основание чл. 425, ал. 1 т. 1 от НПК, Варненският апелативен съд,

РЕШИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 147/2017 г. по описа на РС гр. Нови пазар, като

ОТМЕНЯ определението от 13.03.2017г. в частта на определения първоначален режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца, наложено на С.А.С., и

ВРЪЩА делото за ново разглеждане в тази част от друг състав на съда от стадия на съдебното заседание.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ :