Р Е Ш Е Н И Е

 

       167

 

Варна,30.09.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Петнадесети Юни,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

           Секретар С.Д.

           Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

           Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

           НДВ171 по описа за 2017 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на член 424 алинея 1 от НПК във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 НПК.

 

Делото е образувано е по искане,направено от Главния прокурор на Република България,с което на основание член 419 алинея 1 от НПК във връзка с член 420 алинея 1 предложение последно от НПК във връзка с член 422 алинея 1 точка 5 от НПК във връзка с член 348 алинея 1 точки 1 и 2 от НПК вя връзка с член 424 алинея 1 от НПК и във връзка с член 425 алинея 1 точка 1 от НПК се иска възобновяване на НДОХ № 2569/2016 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ; да бъде отменено Споразумението за решаване на делото и същото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

В съдебно заседание пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД страните по делото изразиха следните становища :

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че искането на Главния прокурор на Република България за възобновяване на наказателното дело е допустимо и основателно,тъй като е било одобрено едно опорочено Споразумение.Първоинстанционният съд е извършил нарушение на процесуалните правила и производството по делото следва да бъде възобновено.

Защитата на осъденото лице А.С.А.-адвокат К.Й.Ц.,*** моли да бъде уважено искането на Главния прокурор на Република България,тъй като са налице предпоставките за възобновяване на делото и същото да бъде върнато за разглеждане от друг състав на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД.

В последната си дума А. заявява,че няма какво да каже и предоставя на съда да реши.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,действащ по делото като касационна инстанция,прави изводите си,че искането на Главния прокурор на Република България е подадено в установения от НПК срок и е допустимо за разглеждане от настоящата инстанция.

По същество Искането на Главния прокурор на Република България се явява основателно и като такова,следва да бъде уважено по следните съображения:

На 19.05.2016 година във ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е бил внесен обвинителен акт,ведно с материалите по ДП № 30/2016 година по описа на РУ-Аксаково при ОД на МВР-Варна,ЕИСПП № ГВР21634980ГЕЧ срещу обвиняемия А.С.А.,ЕГН **********,***,като му е било повдигнато обвинение по член 196 алинея 1 точка 2 от НК във връзка с член 195 алинея 1 точка 3 от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК.

В съдебно заседание на 06.10.2016 година по НДОХ № 2569/2016 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-първи състав страните са декларирали волята си за решаване на делото със Споразумение.Съдържанието на съдебния протокол установява постигнато съгласие между тях по въпросите,по смисъла на член 381 алинея 5 от НПК.Била е извършена преценка от страна на първоинстанционния съд по смисъла на член 384 алинея 1 от НПК във връзка с член 382 алинея 7 от НПК,довела до одобряване на споразумението за решаване на делото в съдебното производство,а именно : Подсъдимият А.С.А.,ЕГН ********** признава,че е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 196 алинея 1 точка 2 от НК във връзка с член 195 алинея 1 точка 3 от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК и при условията на член 55 алинея 1 точка 1 от НК приема да му бъде наложено наказание"Лишаване от свобода"да срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,изпълнението на което наказание да бъде при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в условията на затвор;както и че приема да заплати направените по делото разноски в размер на 50,60 лева–по сметка на ОД на МВР-Варна.

В искането на Главния прокурор на   Република България се сочи,че Определението от 06.10.2016 година по НДОХ № 2569/2016 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-първи състав е било постановено при съществено нарушение на закона-по смисъла на член 348 алинея 1 точка 1 от НПК,тъй като не е приложен законът,който е следвало да бъде приложен:Подсъдимият А.А. е извършил престъплението,за което е бил предаден на съд,след като е осъждан за извършени от него преди това четири престъпления:

-С влязла в сила на 31.07.1996 година Присъда по НДОХ № 685/1996 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД за престъпление по член 206 алинея 6 точка 4 във връзка с алинея 5 във връзка с алинея 1 НК му е било наложено наказание"Глоба"в размер на 1 500,00 лева.По това осъждане А. е бил реабилитиран по право.,

влязло в сила на 26.11.2002 година Определение по НДОХ № 4313/2002 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е одобрено споразумение за решаване на делото за престъпление по член 195 алинея 1 точки З и 4 НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,чието изпълнение е било отложено на основание член 66 алинея 1 НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.,

влязла в сила на 05.07.2003 година Присъда по НДОХ № 1905/2003 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД за престъпление по член 195 алинея 1 точка З от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,чието изпълнение е било отложено на основание член 66 алинея 1 НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Със същата Присъда на основание член 25 алинея 1 от НК във връзка с член 23 алинея 1 от НК, съдът е определил на А. общо най-тежко наказание между наказанията,наложени по НДОХ № 4313/2002 година и НДОХ № 1905/2003 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД в размер на ЕДНА ГОДИНА"Лишаване от свобода",чието изпълнение е било отложено на основание член 66 алинея  1 НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.

-С влязло в сила на 08.02.2012 година Определение по НДОХ № 7729/2011 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД за одобряване на споразумение за решаване на делото за престъпление по член 195 алинея 1 точки 4, 7 и 8 от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК на  А. е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА при първоначален строг режим на изтърпяване в условията на затвор. Наказанието е било изтърпяно на 06.11.2012 година.

При така установената по безсъмнен,безспорен и категоричен начин фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,в качеството си на касационната инстанция,прави изводите си,че:

С оглед изискванията на член 30 алинея 1 от НК правилата за опасния рецидив-член 29 НК не се прилагат,ако са изтекли пет години от изтърпяване на наказанието.

От изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание по  НДОХ №1905/2003 година до извършване на деянието по НДОХ № 2569/2016 година са изминали повече от пет години и съгласно разпоредбата на член 30 алинея 1 НК това осъждане на А.С.А. не може да се взема предвид при преценката относно наличието на опасен рецидив-по смисъла на член 29 алинея 1 букви"а"и"б" от НК.

Деянието,предмет на споразумението,е извършено в петгодишния срок по член 30 НК от изтърпяване на наказанието по НДОХ № 7729/2011 година,но не е налице"Опасен рецидив“-по смисъла на член 29 алинея 1 буква"а“ НК по съображения,че наложеното наказание по него е по-малко от ЕДНА ГОДИНА"Лишаване от свобода".

Деянието по НДОХ № 2569/2016 година е било осъществено при условията на повторност,защото е било извършено след като А. е бил осъден с влязъл в сила съдебен акт по НДОХ № 7729/2011 година за друго такова престъпление,като предходното и конкретното деяние са немаловажни случаи по смисъла на член 195 алинея 1 точки З и 7 от НК във връзка с член 194 алинея 1 от НК във връзка с член 28 алинея 1 от НК..

 Като е одобрил споразумение за решаване на НДОХ № 2569/2016 година,по силата на което А.С.А. е бил осъден за престъпление,извършено при условията на опасен рецидив,ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е допуснал съществено нарушение на закона,приемайки неправилната правна квалификация на извършеното от него деяние.

Като е постановил Определение,с което одобрил споразумение,противоречащо на материалния закон,тъй като извършеното деяние е било неправилно квалифицирано,ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД е допуснал и нарушение на процесуалните правила-член 382 алинеи 5 и 7 НПК.

Допуснатите нарушения са съществени по смисъла на член 348 алинея 1 точки 1 и 2 НПК и съставляват основание по член 422 алинея 1 точка 5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Искането на Главния прокурор на Република България за възобновяване на НДОХ № 2569/2016 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-първи състав се явява основателно и като такова,следва да бъде уважено , като бъде възобновено НДОХ № 2569/2016 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-първи състав ; бъде отменено по реда на възобновяването на протоколно Определение от с.з.на 06.10.2016 година,с което е било одобрено постигнато писмено Споразумение между страните по НДОХ № 2569/2016 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-първи състав;както и е било прекратено наказателното производство по НДОХ № 2569/2016 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-първи състав.

Водим от горното и на основание член 424 алинея 1 точка от НПК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НДОХ № 2569/2016 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-първи състав.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването постановеното в с.з.на 06.10.2016 година протоколно Определение,с което е било одобрено постигнато писмено Споразумение между страните по НДОХ № 2569/2016 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-първи състав;както и е било прекратено наказателното производство по НДОХ № 2569/2016 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-първи състав.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД от стадия на съдебното заседание.  

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.      

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

 

                                                                                                    1:

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                     

 

                                                                                                     2: