Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 78

 

10.06.2014 г. гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, в публично заседание на десети юни през две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

Председател: Живка Денева

 

Членове: Павлина Димитрова

 

Ангелина Лазарова

 Секретар Г.Н.

 Прокурор Илия Николов

 като разгледа докладваното от съдия Ж.Денева

ВЧНД № 172 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 48 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

Пред настоящата инстанция е образувано производство по жалба на адв.М.Д.Я.-*** и адв.М. С.*** в качеството им на защитници на М.М.И. , за проверка на Решение №51/31.05.2014 г. на ОС-Добрич, постановено по ЧНД №163/2014 г., по описа на същия съд, с което е допуснато изпълнение на ЕЗА и предаване на френските съдебни власти на българската гражданка М.М.И. по Европейска заповед за арест /ЕЗА/, издадена на 25.04.2014г. по преписка /дело 06/101229 от Зам. Окръжния Прокурор на Републиката  при Окръжният съд в Марсилия с искане за предаване на българската гражданка М.М.И., родена на ***г. в гр.Добрич за изпълнение на наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години.

В жалбата си до ВАС защитата на исканото за предаване лице сочи, че така постановеното решение е незаконосъобразно, страда от пороци, всеки един от които по съществото си е самостоятелно основание за неговата отмяна и отказ за изпълнение на ЕЗА. В жалбата са посочени четири основание въз основа на които би следвало да бъде отменено решението на ДОС. Същите възражения са направени и пред настоящата инстанция.

Защитниците пледират да се откаже изпълнението на ЕЗА, като се позовават на материално-правни и процесуално правни недостатъци по издаването на ЕЗА, с оглед изискванията на РР от 13.06.2002 година на СЕ.

Представителят на АП-Варна намира решението на ДОС за обосновано, правилно и законосъобразно, като в него са дадени отговори на всички възражения, изложени от защитниците и пред настоящата инстанция, поради което моли същото да бъде потвърдено.

 

АС-Варна, като взе предвид материалите по делото и становищата на страните служебно констатира следното:

 

Издадената Европейска заповед за арест /ЕЗА/ от 25.04.2014г. на Зам. Окръжния прокурор при Окръжния съд в Марсилия не отговаря на изискванията на чл. 37 ал. 1 т. 1 предл. 1 от ЗЕЕЗА, тъй като самоличността на лицето, чието предаване се иска – М.М.И. не е установена по категоричен начин.

Молещата държава е посочила в ЕЗА решението, въз основа на което се издава включително и установъчните данни – година и дата на раждане на лицето, с три различни такива. След като е бил сезиран от българските съдебни органи Зам. Окръжният Прокурор при Окръжен съд Марсилия РФранция е променил данните на лицето, без да е последвала подобна промяна и в осъдителното решение на базата, на което се издава ЕЗА, с уточнение, че поради спешността на производството това не може да бъде направено. На практика издаващата държава е признала, че ЕЗА в тази й част не е съобразена с изискванията на европейското законодателство, поставяйки РБългария в невъзможност, въпреки желанието и поетите ангажименти като държава-членка на ЕС, да я изпълни.

Горното обуславя извода за отказ на изпълнението на ЕЗА поради наличието на основателни съмнения относно самоличността на лицето, чието предаване се иска със задържаното и изправено пред настоящата инстанция лице. Всички останали възражения не следва да бъдат коментирани по аргумент на по-силното основание.

 

Изложеното по-горе налага отмяна на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на задържаната от българските съдебни органи М.М. ***.

 

Поради което и на основание чл. 48 ал. 2 от ЗЕЕЗА съставът на АС-Варна

             Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение на ОС-Добрич, №52 от 31.05.2014 г., по ЧНД №163/2014 г. по описа на същия съд.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане изпълнение на ЕЗА от 25.04.2014г. на Окръжният съд в Марсилия и предаване на българската гражданка М.М.И. на РФранция.

 

ОТМЕНЯ мярката за за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на М.М. ***.

 

Решението не подлежи на жалба и протест.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ:                1.

 

 

                                                                                           2.