Р Е Ш Е Н И Е

 

115

 

гр.Варна,  02 август 2019 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на 06 юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

            ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

при участието на прокурора Станислав Андонов и секретаря П.Паскалева, като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВНД № 174 по описа на ВАпС за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на НОХД № 3/2019 г. по описа на Районен съд-Силистра и отмяна на постановената по него присъда № 9 от 10.01.2019г. по отношение на осъденото лице Д.А.К..

В искането за възобновяване на наказателно дело се навеждат основанията чл.422, ал.1, т.5, вр чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Главният прокурор на Република България оспорва законосъобразността на постановената по НОХД № 3/2019 г. на Районен съд - гр.Силистра присъда, с която е ангажирана наказателната отговорност на осъденото лице за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото престъпление на осъденото лице К. при условията на 54, ал.1 НК са му наложени наказания „Лишаване от свобода“ за срок от 1 /една/ година, изпълнението на което е отложено по реда на чл. 66 ал.1 НК с изпитателен срок от 3 /три/ години и „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева.

На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал.1, т.7 НК съдът наложил на осъденото лице Д.А.К. наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 /осем/ месеца.

Присъдата е влязла в сила на 28.01.2019г.

В предложението се твърди, че съдебният акт на Районен съд - Силистра е постановен при съществено нарушение на закона по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 НПК, тъй като наложеното наказание „лишаване от право да се управлява МПС“ е за срок по-малък от срока на наказанието „лишаване от свобода“.

Приемайки, че допуснатото нарушение на закона е съществено по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК, предлага апелативния съд, на основание чл. 419 ал.1, чл. 420, ал.1 предложение последно, вр. чл. 422, ал.1, т.5, вр. чл.348, ал.1, т.1, вр. чл.424, ал.1 и чл. 425, ал.1, т. 1 НПК да възобнови НОХД № 3/2019г. Районен съд - Силистра, да отмени постановената присъда № 9 от 10.01.2019 г. и да върне делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция представителят на Апелативна прокуратура - Варна заявява, че поддържа изцяло искането на Главния прокурор, което счита за основателно и моли за неговото уважаване.

            Осъденото лице Д.А.К., редовно уведомен за датата на съдебно заседание и неговия предмет, лично и чрез упълномощения си защитник изразява становище за основателност на искането, като на свой ред развива доводи за несправедливост на наложеното наказание „Лишаване от свобода”.

Варненският апелативен съд, след като обсъди доводите в искането на Главния прокурор, съобрази устно изразеното становище на прокурора от апелативна прокуратура и провери материалите по делото, направи следните констатации:

Искането за възобновяване на наказателното дело е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган - Главният прокурор на Р България и в изискуемия от чл. 421, ал.3 от НПК шестмесечен срок, считано от деня на влизане в сила на присъдата и има за предмет съдебен акт от категорията на визираните в чл.419, ал.1 и чл. 422, ал.1, т.5 от НПК.

Разгледано по същество, искането за възобновяване на наказателното дело е основателно.

С присъда № 9 от 10.01.2019 г.по НОХД № 3/2019 г. Районен съд-Силистра е признал Д.А.К. за виновен в това, че на 23.12.2018 г. по ул. „Трети март“ в с.Ситово е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес“ с регистрационен № СС 9668 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,44 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от НК му е наложил следните наказания: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което е отложил на основание чл.66, ал.1 от НК с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на присъдата, както и ГЛОБА в размер на 200 лв., платими в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Силистра.

На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК СРС е наложил на подсъдимия Д.А.К. наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на влизане в сила на присъдата съгласно чл. 49, ал. 3 от НК. На основание чл.59, ал.4 от НК е приспаднал времето, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от момента на изземване на свидетелството му за управление на 23.12.2018 г.

На основание чл.59, ал. 2, вр. ал.1 от НК, СРС е постановил в случай на евентуално привеждане на наказанието лишаване от свобода, да се приспадне времето, през което подс.К. е бил задържан за срок от 24 часа със Заповед за задържане на лице УРИ № 1886 зз 253/23.12.2018 г. на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

В конкретния случай решаващият съд е допуснал нарушение на материалния закон при определянето на срока на наказанието „Лишаване от права”. Разпоредбата на чл. 49, ал.2 НК съдържа изричен регламент, когато наказанието по чл.37, ал.1 т.7 от НК се налага кумулативно, наред с наказание „лишаване от свобода”, то срокът му да надвишава този по основното наказание, предвидено в санкционната част на съответната норма от Особената част на НК, но не с повече от три години. Задължителното тълкувание на върховната съдебна инстанция на РБ, дадено с Постановление № 1 от 17.01.1983г. на Пленума на ВС на Република България, Тълкувателно решение № 61/1980г. на ОСНК, обвързващо съдилищата и към настоящия момент, изисква срокът на наказанието „Лишаване от права“ да не бъде по-кратък от срока на наложеното основно наказание „лишаване от свобода“.

По изложените съображения Апелативният съд прие, че присъдата по НОХД № 3/2019 г. на Районен съд – Силистра, с която е наложено наказание „Лишаване от права” за срок по-кратък от този на наказанието „Лишаване от свобода”, е постановена при допуснато съществено нарушение на материално-правната разпоредба на чл.49, ал.2 от НК. Тази незаконосъобразност може да бъде коригирана било чрез увеличаване на срока на наказанието „Лишаване от права” – в каквато насока е искането на Главния прокурор и което би довело до влошаване положението на осъденото лице, било чрез намаляване на срока на наказанието „Лишаване от свобода”, каквито възражения прави защитата. Горното налага наказателното производство да бъде възобновено и този въпрос да бъде решен от друг състав на първата инстанция. Макар нарушението на закона да е било допуснато на фаза съдебно заседание, то с оглед изискването за неизменност на състава на съда, новото разглеждане следва да започне от фаза разпоредително заседание.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 425, ал.1, т.1 вр. чл. 422, ал.1, т.5 вр. чл.348, ал.1, т.1 от НПК, Варненският апелативен съд

  

Р Е Ш И:

  

ВЪЗОБНОВЯВА наказателно производство по НОХД № 3/2019 г. на Районен съд - гр. Силистра.

            ОТМЕНЯ присъда № 9 от 10.01.2019 г., постановена по НОХД № 3/2019 г. по описа на Районен съд-Силистра.

ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд – Силистра за ново разглеждане от фазата на разпоредително заседание.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                          2.