Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                                          119

 

                          В ИМЕТО НА НАРОДА

                             

                               12.09.2013 г.Варна

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на дванадесети юли през две хиляди и тринадесета година в следния състав:

 

 

                                              

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:Божидар Манев

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:Росица Лолова

                                                                                          Живка Денева

 

 

 

Секретар Г.Н.

Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Като разгледа докладваното от съдия ДЕНЕВА

ВНОХД №175 по описа за 2013 г.

 

 

 

Въззивното производство е образувано по протест на ОП-Разград против присъда на ОС-Разград по НОХД №328/2012 г., постановена на 17.05.2013 г., с която подс.Н.Б.А. е бил признат за невинен и оправдан за деяние по чл.219 ал.4 вр. ал.1 от НК вр. чл.26 ал.1 от НК.

Недоволен от така постановеното присъда е останал прокурор от ОП-Разград, като в подадения протест се излагат множество съображения относно, неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на постановената присъда. Предлага същата да бъде отменена, а подс.А. осъден по повдигнатото му обвинение.

В с.з. пред настоящата инстанция, представителят на АП-Варна изразява становище, че присъдата е незаконосъобразна и е постановена в нарушение на процесуални правила. Моли настоящата инстанция, ако не признае подсъдимия за виновен, да отмени присъдата и върне делото за ново разглеждане от ОС-Разград.

В с.з. защитата на подс.А. изразява становище, че присъдата е правилна и законосъобразна и същата моли да бъде потвърдена, като излага съображения относно това.

Въззивната инстанция, като разгледа становището на страните и провери законността, обосноваността и справедливостта на протестираната присъда изцяло, на основание чл.213 и 214 от НПК счита, че не следва да обсъжда установената и изложена фактическа обстановка в мотивите на първоинстанционния съд, тъй като присъдата е постановена при съществено нарушение на процесуални правила и при непълнота на доказателствата. Направените фактически и правни изводи са необосновани.

Основното нарушение, допуснато от съда, което опорочава цялата присъда е свързано с наличие на противоречие в изводите на съда относно заключенията на двете изготвени СТЕ.

На ДП е била назначена единична ТЕ, която е дала пазарна оценка на въпросния имот, не са изложени факти и обстоятелства от съда, защо това заключение е следвало да бъде изключено

Съдията докладчик с разпореждане е върнал делото, като дал изрични указания да бъде назначена четворна ТЕ, като в последната вещите лица на са посочили за сравнение други подобни имоти и това е дало основание на съда да направи извод, че след като не би могло да се посочат такива други имоти то и към момента на извършване на деянието не е възможно да бъде определена пазарна цена на процесния имот, поради което не са налице доказателства, поради което и е оправдал подсъдимия.

Не са налице доказателства, тъй като не са събрани, след като единичната ТЕ съдът е преценил, че е необоснована и е дал указания за назначаване на нова и след като вещите лица не са направили необходимото да я изготвят компетентно и в пълен обем, то съдът би следвало да даде нови указания и постави въпроси в обем който е необходим за изясняване на фактологията по делото. Това не е сторено.

Не е във възможност на настоящата инстанция да назначава нова или допълнителна експертиза, тъй като това задължение на първостепенния съд не е осъществено и по този начин е принудена въззивната инстанция да коментира нещо което не е направено и не е налице.

Това прави присъдата необоснована от фактическа, а и от правна страна, тъй като по делото не са събрани достатъчния обем доказателства, което е било възможно, а и това да е основание да бъде постановена оправдателна присъда.

Съдът не е коментирал приобщените по реда на чл.371 т.1 от НПК разпити на свидетелите Терзиев, Йорданова, Радев и Маринова, както и заключението на графологичната експертиза.

 Предвид гореизложеното съдът счита, че присъдата на ОС-Разград следва да бъде отменена, тъй като са били ограничени правата на страните относно какви факти и обстоятелства следва да вземат становище, за да изградят обвинителната си и защитна теза.

Водим от горното и на основание чл.334 т.1 пр.2 от НПК вр. чл.348  ал.3 т.1 от НПК

 

 

                         Р    Е    Ш    И :

 

 

ОТМЕНЯ присъда №28/17.05.2013 г., постановена по наказателно дело №328/2012 г. на ОС-Разград и ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд от стадия на съдебното заседание.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: