Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 160/27.06.      Година  2017                      Град Варна

 

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд                 Наказателно отделение

На петнадесети юни           Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Илия Пачолов

                            ЧЛЕНОВЕ:    Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

съдебен секретар Соня Дичева

прокурор Искра Атанасова

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

ВНОХД № 177 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Предмет на въззивното производство е присъда № 15/20.03.2017 г. по НОХД № 1405/16 г. на Окръжен съд Варна, с която подсъдимият М.Д.Н. е бил признат за виновен и осъден по чл.343, ал.1, б.“в“, вр.чл.54 от НК на лишаване от свобода за две години, чието изпълнение е било отложено с изпитателен срок четири години,  и на лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от две години.

За да вземе това решение, първоинстанционният съд е приел в съответствие с внесеното обвинение, че на 05.02.2016 г. в гр.Варна, при управление на лек автомобил, подсъдимият е нарушил чл.21, ал.1 от ЗДвП, с което по непредпазливост е причинил смъртта на Мирослав Янков Вълчев. 

 

Въззивното производство се инициира с протест на прокурора в първата инстанция, който иска да бъде отменено приложението на чл.66, ал.1 от НК и да бъде увеличено наказанието лишаване от права, както и с жалба от защитника на подсъдимия – адвокат А.Д.,***, с искане подсъдимият да бъде оправдан.

 

В съдебно заседание представителят на въззивната прокуратура поддържа само искането за увеличение на кумулативното наказание лишаване от право да се управлява МПС, адвокат Д. поддържа жалбата на посоченото в нея основание – недоказаност на обвинението по несъмнен начин, като въвежда и алтернативно искане за приложение на чл.55 от НК, а в последната си дума подсъдимият изразява съжалението си за станалото и предоставя решението на съда.

 

Възраженията по обосноваността и справедливостта на присъдата, съдържими в протеста и жалбата, не следва да се разглеждат по същество, тъй като служебно се констатира допуснато съществено процесуално нарушение, обуславящо връщане на делото за ново разглеждане.

На досъдебното производство е било изискано и приобщено удостоверение за наследници на загиналия Мирослав Вълчев, от което е било установено, че единствен преживял наследник е неговият брат М.Г.С., който е бил разпитан в качеството на свидетел. По д.п. 44/2016 г. на сектор „Пътна полиция“ ОД МВР Варна са приложени два протокола за негов разпит, всеки от тях с дата 09.02.2016 г., във всеки отбелязано, че е проведен от 15:00 до 15:20 часа, които обаче се различават по съдържание, и същевременно в никой от тях не е било отразено изрично някакво процесуално искане на лицето. Въпреки това, с протокол от 20.06.2016 г. разследването му е било предявено лично, като в този протокол е вписано, че действието се извършва поради изрично заявено желание на М.С.. Вписано е било също така и, че са му разяснени правата, без да се конкретизира какви са тези права и е отбелязано изявлението му, че моли делото да бъде внесено в съда и да бъде наложено наказание на виновния водач. В хода на последвалото допълнително разследване М.С. упълномощил защитник – адвокат Сашо Гатев, АК Велико Търново, с когото се явил за повторно предявяване – протокол от 02.11.2016 г., оформен процесуално аналогично на предходния.

След внасяне на обвинителен акт спрямо подсъдимия М.Д.Н. и образуване на първоинстанционно съдебно производство – проверяваното НОХД № 1405/16 г. на Окръжен съд Варна, в хода на подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание, с разпореждането на съдията-докладчик № 5120/23.11.2016 г., М.С. бил посочен като пострадал и било дадено указание за призоваването му, ведно с упълномощения защитник, както и за уведомяването му, че може да направи искане за конституиране като частен обвинител и граждански ищец. В първото съдебно заседание по делото на 20.01.2017 г. М.С., вписан в протокола като пострадал, се явил лично и с нов защитник – адвокат П.Б.,***, който от негово име направил искане, уважено от съда,  и братът на загиналия бил конституиран като страна в процеса – частен обвинител.

Съгласно задължителната и константна практика на съдилищата и конкретно ПП №№ 4/1961 г., 5/1969 г., 2/1984 г. /по гр.д. № 2/84 г./, ВС на РБ, Р № 217/10 г., ВКС, II н.о., братът на пострадалото лице не е от кръга лица, които могат на основание чл.76 от НПК да бъдат конституирани като частни обвинители. С това участието на М.Г.С. като частен обвинител в производството пред първоинстанционния съд е било изначално недопустимо, защото не е съществувала процесуална възможност той да бъде страна в процеса.

Съгласно Р 503/2012 г., ВКС, III н.о., установяването на ненадлежна страна в производството винаги е нарушение на процесуални правила, което е от категорията на съществените. Участието на лице в качеството му на частен обвинител в рамките на наказателното производство без той да има качеството на пострадал от конкретното престъпление - предмет на делото, нарушава правото на защита на привлеченото към наказателна отговорност лице и е формално основание за отмяна на постановените съдебни актове в производствата, в които той е участвал.

 

По изложените съображения и на основание чл.335, ал.2, вр.чл.348, ал.3, т.1 от НПК, съставът на Апелативен съд Варна

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ присъда № 15/20.03.2017 г. по НОХД № 1405/16 г. на Окръжен съд Варна и ВРЪЩА ДЕЛОТО на първата инстанция ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: