Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 202/26.09.            Година  2016                  Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд                                   Наказателно отделение

На петнадесети септември                   Година две хиляди и шестнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

                            ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

Секретар П.П.

Прокурор Стефка Якимова

като разгледа докладваното от съдия Лазарова

ВНОХД № 178 по описа на съда за 2016 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред въззивния съд е за проверка на присъда № 8/17.03.2016 г., постановена по НОХД № 373/15 г. на Окръжен съд Шумен, с която подсъдимият Ю.П.В. е оправдан за престъпление по чл. 219 ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

Производството е образувано по протест на прокурора, който счита, че присъдата е постановена в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде осъден по повдигнатото му обвинение, алтернативно - връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда. В допълнителни съображения прокурорът обосновава становището си с подробно обсъждане на доказателствата, подчертава противоречия, които съдът не е отстранил, оборва тезата на съда за отсъствие на нарушени от подсъдимия нормативно определени правила и подчертава длъжностната компетентност на подс. В. – относима към поддържаното обвинение. Депозирани са и доказателствени искания, частично уважени от въззивния съд. В с. з. представителят на въззивната прокуратура поддържа протеста на двете основания, визирани в него.

Срещу протеста не е постъпило възражение от защитата на подсъдимия. В становището си по съществото на присъдата защитникът – адв. Д., подробно излага аргументи в подкрепа на решенията, отразени в мотивите на първоистанционния съд. Счита, че деянието не е осъществено и оправдателната присъда следва да бъде потвърдена.

Подс. В. моли присъдата на ШОС да бъде потвърдена.

 

Настоящият състав на въззивната инстанция след пълна и задълбочена проверка на възраженията и доказателствата по делото счита следното:

І. В хода на досъдебното производство при формиране на внесеното с обвинителния акт обвинение са допуснати нарушения, които съществено са засегнали правата на подсъдимия. Проведеното съдебно производство, без да ги констатира, е задълбочило конфликта между форма и съдържание на обвинението. Нарушенията не могат да бъдат санирани от постановената оправдателна присъда, тъй като срещу нея с искане за отмяна и постановяване на осъдителна присъда е налице протест от компетентния съдебен орган.

В хода на досъдебното производство по отношение на подс. В. е било повдигнато окончателно обвинение затова че:

В периода от началото на месец август 2013 г. до 15.09.2013 г., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – ръководител звено ХТР /хидро -технически район/ Шумен“ в „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море с длъжностна характеристика  на ръководител звено ХТР, код по НКПД: 12196011 /национален класификатор на професиите и длъжностите/, според която има основни длъжностни задължения и основни отговорности: Раздел І, т. 1: „да ръководи и отговаря за дейностите по напояване, язовири, обекти предпазващи от вредно въздействие на водите и строителството“; Раздел ІІ, т.3: „познаване Закона за водите, закона за собствеността, Нормативната уредба, регламентираща провеждането  на търгове и конкурси“, и като представител на наемодателя по Договор за наем № Д-53-96/31.07.2013 г., сключен между „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море и „Алгае индъстри“ ЕООД, ЕИК 202613463, не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването, запазването на повереното му имущество и за възложената му работа, както следва:

1.Нарушил разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от Наредба за ползването на повърхностни води /обн. В ДВ бр. 56/22.07.2011 г./, в която е посочено, че при разрешителното за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, в условията, при които се предоставя правото за ползване се вписва и изискване за забрана за изпускане на води с цел улов на аквакултури и е нарушил разпоредбата на чл. 9 от Раздел ІІІ-ти на Договор за наем № Д-53-96/31.07.2013 г., в който е вписано задължението на наемодателя, във всички случаи, приоритетно да изпълнява договорните си задължения, по основното предназначение на язовира – напояването, като е наредил на пазача Белгин Сали Исмаил, ЕГН ********** от гр. Шумен да изпусне водното количество на язовир „Нови Пазар 1“.

2.Нарушил разпоредбите на чл. 6, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и чл. 7, ал. 1 от Раздел – І на Наредба № 37 от 10.11.2008 г., в които е посочено, че стопански риболов в определените за това обекти – държавна собственост, или зони от тях, се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми; че стопански риболов в обектите по ал. 1 могат да извършват лица, които притежават разрешително, и са придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година, тъй като правото за извършване на риболов дава възможност на титуляра на съответното разрешително да усвоява ресурс от риба и други водни организми, които са държавна собственост; че същото удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година в обекти – държавна собственост, се издава от съответното териториално звено на ИАРА, съгласно приложение № 2, след получаване на разрешителното и след заплащане на такса, определена с Тарифа за таксите, събирани по ЗРА /обн. ДВ, бр. 48 от 2006 г., изм. бр. 50 от 2008 г./; както и че лицата, кандидатстващи за получаване на разрешително за стопански риболов, декларират в заявлението риболовните уреди по опис, съдържащ видовете, броя и размерите /дължина, широчина, размер на окото на мрежените уреди/, като допуснал арендатора на язовир „Нови Пазар 1“ Д.В.С., ЕГН ********** от гр. Девня и свидетелите Иван Георгиев Атанасов, ЕГН ********** от гр. Ямбол и С.Т.Г., ЕГН ********** от гр. Ямбол /упражняващи любителски  риболов/ да извършват стопански риболов в язовир „Нови Пазар 1“ без да притежават безсрочно разрешително за осъществяване на стопански риболов и удостоверение за право за извършване на стопански риболов за календарната 2013 г., поради забрана на чл. 17, ал. 1 от ЗРА /Закон за рибарството и аквакултурите/, и риболова е извършен с уред „ гриб “, без да имат право да използват такъв уред, тъй като съгласно Раздел ІІ – Стопански риболов от ЗРА, лицата, осъществяващи стопански риболов в това число с уред „гриб“ следва да са завършили специализиран курс за стопански риболов и да притежават разрешително за стопански риболов, което се издава от Началник отдел „Рибарство и контрол“, и съгласно разпоредбата на чл. 3 от ЗРА важи само за Черноморските и Дунавските отдели:

т. 3  “Нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 1 във връзка с Приложение № 1, т. 141- “Язовир “Нови пазар” е предназначен за отглеждане на аквакултури” на Наредба № 37 от 10.11.2008 г., която гласи следното: “Язовирите – държавна собственост, се ползват за любителски риболов и (или) за аквакултури, в съответствие с Приложение № 1 от Наредба № 37 от 10.11.2008 г., във връзка с чл. 50, ал. 3, т. 1 от Наредбата за ползване на повърхностните води, като при издаване на разрешителното за ползване на повърхностен воден обект, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности в условията, при които се предоставя правото на ползване, се вписва и изискване за:т. 1 – забрана за изпускане на води, с цел улов на аквакултури, като по този начин организирал изпускането на водното количество на язовир „Нови Пазар 1“, находящ се в землището на с.Стоян Михайловски и с.Памукчии, общ Нови Пазар и причинил значителни щети на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Черно море, както следва: от незаконен улов на толстолоб в размер на 19 700 кг. на стойност 29 560 лева, умъртвена маломерна риба в размер на 4 690 кг. на стойност 4 690 лева и изпуснато количество вода от язовира в размер на 504000 куб.м. на стойност 52 502 лева – всичко на обща стойност – 86 752 лева, като деянието е извършено умишлено и не  съдържа признаците на по-тежко престъпление - престъпление по чл. 219, ал. 3, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 93, ал. 1, буква „б“ от НК.

Така изложеното обвинение не е индивидуализирано съгласно съществуващи в досъдебната фаза по делото доказателства, а от друга страна не са събрани значими за предмета на доказване по чл. 102 т. 1 и 2 от НПК факти и обстоятелства. С внасянето на обвинението в съда безспорно са били засегнати правата на обвиняемото лице да узнае в какво е обвинен и въз основа на какви доказателства. В тази насока съставът съобрази и приетото в Решение № 421/20.10.2009г. на ВКС – ІІІ н.о., Решение № 438/25.11.2009г. на ВКС – ІІІ н.о. и др.

Съставът установи следното:

А. 1. В обстоятелствената част на обвинителния акт е описано еднократно изпускане на вода от язовира, извършено около 10.08.2013г. в рамките на 24 часа, с цел отмиване на гниещи по реката продукти.

В отсъствие на яснота за размера на тръбата на изпускателя, съответно експертно уточняване на преминалото в тези 24 ч. количество вода, напълно неизвестно остава какво количество следва да се приспадне от общото, включено в обвинението срещу подс. В.. Предназначението на това действие е различно от приетите по обвинението цели, дължимо съответно е и различно правно интерпретиране.

2. При посещението на свид. Канавров на 20.08.2013г., съгласно съставения документ, т. 1, л. 154 от ДП, кранът е заварен с пропуск от 0, 5 л/сек. Свидетелят е отворил крана на ниво 6/7 л/сек. и го е оставил в това положение. От него до 20.09.2013г. е следвало да изтича непрекъснато такова количество вода в резултат на действията на свидетеля, а не на подсъдимия.

Следователно в рамките на периода по обвинението срещу обв. В. са били извършени две самостоятелни изпускания на вода от язовира, които не са били отчетени при формиране на изводите, независимо от съществуващи в тази насока писмени и гласни доказателства.

3. Видно от Констативния протокол, съставен от свид. Канавров – към 20.08.2013г. язовирът е бил завирен на 30 %. В писмото на Директора на Басейнова Дирекция е посочено, че това съответства на около 500 хил. куб. м.

По официалната справка, отчитана от вещото лице по трите СИТ експертизи по делото, към 20.08.2013г. водата в язовира е била около 704 хил. куб. м.

Такова категорично противоречие съществува в материалите по ДП и при съобразяване на данните за 20.09.2013г. – по справките на „НС” тогава в язовира е имало 606 хил. куб. м вода, а по протокола за оглед и фотоснимките към него от същата дата при изслушване на вещото лице в с.з. на 15.09.2016г. – се установи, че водата е била по-малко от „мъртвия обем” от 200 хил. куб. м. Този извод незабавно рефлектира върху така представеното обвинение като увеличава източеното количество вода, вменено като щета на подс. В..

 

Б. По отношение на щетите на «НС» ЕАД, включени в обвинението, изразени в незаконен улов на толстолоб и умъртвена маломерна риба, по делото не са налице доказателства чия собственост е тази риба. Фактурата, приложена на л. 90, т. 2 от ДП, извършеното от страна на подс. В. зарибяване на язовира е с друг вид риба.

 

В. В отсъствие на доказателства за структурата на ЕАД «НС», рамките на компетентността на различните административни ръководители и Правилник за вътрешен трудов ред на «НС» клон «Черно море» /в проект, изпратен за одобрение – т. 1, л. 199 от ДП/ конкретизираните действия - наредил на пазача Белгин Сали Исмаил да изпусне водното количество на язовир; допуснал арендатора … и свидетелите … да извършват стопански риболов; като по този начин организирал изпускането на водното количество на язовир „Нови Пазар 1“ са останали фактически и правно несъответни на изпълнително деяние в обвинението срещу подс. В. – «не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването, запазването на повереното му имущество и за възложената му работа”.

 

Изложеното налага да се приеме, че при изследване на включените в предмета на доказване обстоятелства в хода на досъдебното производство са били допуснати съществени пропуски, значими за характеристиките и обема на обвинението, внесено с обвинителния акт.

Допуснатите съществени процесуални нарушения не могат да бъдат отстранени в съдебната фаза. Настоящата инстанция не е компетентна да допуска изменение на обвинението. Процедурата по чл. 287 от НПК е относима само към събрани в съдебната фаза пред първоинстанционния съд нови доказателства. В конкретния случай доказателствата, свързани с  вменената на подс. В. щета като изпуснато количество вода в размер на 52 502 лв. не могат да бъдат счетени за нови, тъй като са били известни от досъдебното производство.

Само след подробен анализ на фактите и обстоятелствата в досъдебната фаза на процеса обвинението спрямо подс. В. би могло да бъде съобразено с длъжностната му компетентност, действията по паралелно източване на водата с оглед гнилостните процеси по реката, видът и размерът на последвалите щети.

При обсъждане на основните въпроси по делото и постигане на ясно и точно обвинение, прокурорът следва да изложи обвинителен акт, съобразен с изискванията на чл. 246 от НПК, относимата съдебна практика и поясняващ позицията на обвинението по съществените елементи на деянието от обективна и субективна страна. Изготвен по този начин актът би бил годен да предопредели рамките на изследване и доказване по делото и пълноценно да гарантира както процесуалното участие на подсъдимия и защитника в съдебната фаза, така и правилността на производството.

ІІ. Независимо от водещото основание за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора, съставът счита за необходимо да посочи, че при проверката на мотивите към присъдата, се установяват и посочените в допълнителното изложение към протеста съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати от първоинстанционния съд. Множеството фактически грешки в хронологията на събитията /обсъждани действия през м.09., реално извършени през м.08; прието едно изпускане на язовира и т.н./ и цялостното отсъствие на анализ по противоречията в гласните доказателствени средства – сами за себе си и в съпоставка с останалите доказателства /в това число и писмените/, обосновават извод за допуснати нарушения при изграждане на формалната страна на вътрешното убеждение на съда – чл. 14 ал. 1 и чл. 107 ал. 5 от НПК. Констатира се липса на толкова съществена част от мотивите, каквато според трайната съдебна практика  съставлява самостоятелно основание за отмяна на присъдата по чл. 335 ал. 2 вр. чл. 348 ал. 3 т. 2 от НПК.

 

         По изложените съображения и на основание чл. 335 ал. 1 т. 1 от НПК, въззивният съд

 

р е ш и :

 

ОТМЕНЯ присъда № 8 на Окръжен съд гр. Шумен по НОХД № 373/2015 г., постановена на 17.03.2016 г., и

 

ВРЪЩА делото за ново разглеждане на Окръжна прокуратура гр. Шумен.

 

         Решението е окончателно.

 

 

председател :                                   членове :