Р Е Ш Е Н И Е

 

 182/15.12.2014г.

 

 

гр. Варна,

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - наказателно отделение,  в открито съдебно заседание, на осми декември, две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

                        ЧЛЕНОВЕ:ЖИВКА ДЕНЕВА

        СТАНЧО САВОВ

 

При участието на секретаря С.Д. и прокурора Станислав Андонов, разгледа ВНОХД №179 по описа на съда за 2014г., докладвано от съдия Денева и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предмет на въззивното производство е присъда №20 по НОХД № 231/2013г. на Окръжен съд - Разград, постановена на 01.04.2014г., с която подсъдимия Б.Б. Шукри е признат за ВИНОВЕН в извършване на деяние по см. на чл. 269, ал. 1 НК, за което на осн. чл. 54 от НК съдът му наложил наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, отложено на осн. чл.66 ал.1 от НК с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Със същата присъда подс. Шукри е оправдан да е извършил и деяние по см. на чл. 116 НК, ал. 1, т. 1, пр. 1 и т.2, пр. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 НК.

Подс. е осъден да заплати сторените по делото разноски.

Въззивното производство пред АС – Варна е образувано по:

- протест на окръжен прокурор при ОП – Разград, с който се атакува първоинстанционната присъда като необоснована, незаконосъобразна и противоречаща на материалния закон. Предлага се подс. да бъде осъден и за деянието за което е бил оправдан. В допълнително изложение към протеста са изложени аргументи в тази насока;

- жалба на подс. чрез пр. му представител, с която се оспорва законосъобразността на първоинстанционния съдебен акт в наказателно – осъдителната му част. Искането е алтернативно: за оправдаване на подс. или за намаляване размера на наложеното наказание. Чрез допълнителни становища на пр. представители на подс. се излагат аргументи в подкрепа на посочените основания за оправдаване на подс. и алтернативно за изменение на съдебния акт.

 

В съдебно заседание пред състава на АС-Варна, подс. редовно призован не се явява, но се представлява от редовно упълномощени от преди, които развиват доводите си пространно.

Представителят на апелативната прокуратура поддържа протеста на ОП – Разград и предлага жалбите на подс. да бъдат оставени без уважение.

 

След преценка на доводите на страните, както и след цялостна служебна проверка на присъдата на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК, настоящият състав констатира допуснато от страна на РОС съществено нарушение на процесуални правила, което по силата на нормата чл.348, ал.3 т.3 от НПК, е винаги съществено и налага цялостна отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд по следните съображения:

Съдебното производство пред РОС е приключило с присъда на  01.04.2014г., като видно от обявения на страните диспозитив, същата е подписана с особено мнение от председателя и член на състава. Впоследствие са приложени отделно и изготвените особени мнения. Намиращите се по делото мотиви обаче съдържат само два подписа, именно на двамата съдии, останали на о.м. По този начин е била нарушена императивната норма на чл.310 ал.2 НПК предвид изискването й, мотивите да бъдат подписани задължително от съдебните заседатели, когато присъдата е подписана с особено мнение. Именно тази пр. рамка създава гаранции, че решението, вкл. и формирането на мнозинство, е взето с участието на всички членове а съдебния състав.

Видно от извършената писмена справка от въззивния състав в Окръжен съд – Разград /изхд. №1267/30.10.2014г./, към настоящия момент съдебните заседатели участвали по НОХД 231/2013г. са с изтекъл мандат от м.декември 2013г., поради което така допуснатото нарушение технически не може да бъде отстранено, което налага  новото разглеждане на делото.

Посоченото нарушение препятства възможността въззивната инстанция да се произнесе по съществото на наведените доводи в протеста, жалбата и становищата на страните, изложени в съдебно заседание.

Това налага присъдата да бъде отменена и делото върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

     

Водим от горното и на основание чл. 334 т. 1 вр. чл. 335 ал. 2 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна,

 

Р Е Ш И :

      

ОТМЕНЯ изцяло присъда № 20 по НОХД № 231/2013г. на Окръжен съд - Разград, постановена на 01.04.2014г. и ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд – Разградски окръжен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационна проверка.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.