П Р И С Ъ Д А

 

 

 11    18.09.2015 г.,       гр. Варна

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД                           НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На ОСЕМНАДЕСЕТИ СЕПТЕМВРИ    ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

МАЯ НАНКИНСКА

 

Секретаря Г.Н.

Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Като разгледа докладвано от съдия НАНКИНСКА

ВНОХД № 179 по описа за 2015 година

 

На основание чл.336, ал.1, т.2 от НПК, ОТМЕНЯ присъда № 28 от 13.05.2014 г., по НОХД № 270/2013 г. по описа на Окръжен съд - Разград, в частта, с която подсъдимия А.А.Р. е бил признат за невинен в извършването на престъпление по чл.254А, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 НК като вместо това

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Р. – роден на ***г***, обл.Разград, ул.”Опълченска” №31, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 18.11.2008г. - 09.09.2009г. в гр.Исперих, обл.Разград, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – Кмет на Исперих, в нарушение на бюджетен закон – чл.1, ал.2, ІІ Разходи, т.4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., без наличие на предвидените основания в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, се разпоредил с целеви бюджетни средства за преодоляване на последици от бедствия и аварии в размер на 365 358.86 (триста шестдесет и пет хиляди триста петдесет и осем лв. и осемдесет и шест стотинки) лева, отпуснати с решение на ПКЗНБАК при Министерски съвет за СМР на обекти, които не са пострадали от бедствия и аварии на 05.10.2008 г., не по предназначението им и от деянието са настъпили вредни последици за държавата в размер на 365 358.86 лв., поради което и на основание чл.254а, ал.2 вр. ал. 1, вр.чл.26, ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК му НАЛАГА наказания ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.т.1 и 2, от НК ОПРЕДЕЛЯ пробационни мерки ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС с периодичност два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от по ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК съдът не налага кумулативното наказание лишаване от права.

ИЗМЕНЯ присъдата, относно основанията в гражданско-отхвърлителната част.

ПРИСЪДАТА подлежи на касационна проверка в 15-дневен срок от днес пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                         2.

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДАТА ПО ВНОХД № 179 ПО ОПИСА ЗА 2015 ГОДИНА НА ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНА КОЛИГИЯ

 

         Съдебното производство по делото е по реда на чл.313 и сл. от НПК и e образувано по протест на ОП-Разград срещу присъда, постановена по НОХД № 270/2013 год. на 13.05.2014 год.

         С атакувания съдебен акт подс.А. А. Р. е признат за невинен в извършването на престъпление, наказуемо по чл.254а, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 НК, а подс. Д.И.Д. е признат за невинен по чл.311, ал.1, вр.чл.26, ал.1 НК.

         В протестта се твърди, че при правилно изяснена фактическа обстановка е направен краен неправилен извод за невинност на двамата подсъдими. Прави се искане същите да бъдат признати по първоначално възведените им обвинения като им бъдат наложени справедливи наказания.

         Делото е било разгледано от АС-Варна, като съдебният състав е приел, че е налице извършено престъпление от страна на подс.Р., но същото осъществява състава на чл.9 НК, а по отношение на подс.Д. е налице изтекла давност за извършеното от него престъпление, което се различава като квалификация от първоначално възведеното му. Присъдата е бил потвърдена макар и на различно основание.

         Последвал е протест до ВКС, в който апелативната прокуратура е изразила несъгласие със съдебния акт, тъй като счита, че по делото са налице достатъчно доказателства за виновността на подсъдимите и е направила искане делото да бъде върнато за ново разглеждане от апелативния съд, което е било сторено с касационното решение по отношение на подс.А.Р.. По отношение на подс.Д. и приел, че е погасена давността за наказателно преследване за извършеното от него престъпление. В тази част присъдата е влязла в сила и съответно не следва да се разглежда от настоящата инстанция.

         Представителят на ВАП в с.з. поддържа протеста на посочените в него основания. Излага доводи за доказаност на извършеното престъпление от страна на Р.. Прави се искане за налагане на наказание "лишаване от свобода" за срок към минималния с минимален изпитателен срок, както и за кумулативно предвиденото наказание лишаване от права.

         Защитата на подсъдимия в проведеното с.з. излага твърдения за законосъобразност на атакувания съдебен акт и прави искане същият да бъде потвърден.

         Представителят на гражданския ищец е направил искане да бъде уважен изцяло предявения от него граждански иск.

 

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и въз основа императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на постановеният акт по отношение законосъобразността, обосноваността и справедливостта му, съобразно изискванията на чл.313 и чл.314 от НПК намира за установено следното:

         Протестта е процесуално допустим, подаден e в срока за обжалване и от надлежна страна, като разгледан по същество е основателен. Наведените основания в него представляват въззивни основания за отмяна на присъдата по смисъла на чл.336, ал.1, т.2 от НПК.

         От фактическа страна първоинстанционният съд в съответствие с всички релевантни доказателства е приел за установено по безспорен начин следното:

Подсъдимият А.Р. ***. Той бил кмет на Община Исперих от 1998 год. до 2011 год., като за последния кметски мандат по делото е представено удостоверение № 877 от 02.11.2007 год. установяващо спечелването на местните избори през 2007 год. от него. Клетва била положена на заседание на Общинския съвет на 06.11.2007 год. Съответно от длъжност бил освободен на 04.11.2011 год.

Видно от приложения по делото акт за частна държавна собственост №9 от 19.04.1999 год. Община Исперих стопанисвала сграда, находяща се в гр.Исперих, ул.Дунав №2, в която била разположена общинската администрация. Тази дейност била осъществявана съвместно с Районен съд гр.Исперих, НОИ-РУСО-Разград, РЗОК-Разград и Бюро по труда гр.Исперих.

Община Исперих е собственик на полумасивна сграда с начин на трайно ползване- Детска градина, находяща се в с.Лудогорци, ул.Вихрен, кв.18, парцел І-234, което се установява от приложения по делото Акт за публична общинска собственост № 1424/24.03.2004 год. Собственик е също така на масивна сграда КМЕТСТВО и дворно място, находящи се в с.Лудогорци, кв.18, парцел ІІ-233, съгласно Акт за публична общинска собственост № 1166/11.07.2003 год., както и на масивна сграда /бивше основно училище Хр.Ботев/, находяща се в гр.Исперих, ул.Васил Левски, кв.122, парцел І-698, съгласно Акт за публична общинска собственост № 91/25.03.2002 год. В сградата се помещава Общинската администрация- Дирекция ОЗК. Сградите са отразени в ОА съответно като обекти 1, 4, 5, и 6.

Джамийското настоятелство при с.Драгомъж, община Исперих е собственик на джамията в същото село, което се установява от НА № 47, т.1, н.д. № 139/1995 год., съответно обект 2 по ОА.

Църковното настоятелство в с.Малък поровец, община Исперих е собственик на дворно място от 3571 кв.м., в което е построена църквата на селото, което се установява от приложения по делото НА № 49, том І, н.д. № 146/1981 год. и скица № 874/27.10.2008 год., обект 3 по ОА.

Описаните имоти се ползвали по предназначение.

На 18.11.2008 год. подс.Р.  подал искания по реда на чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС /отм./ /ПОДМКВПМС/ за неотложни възстановителни работи, в които посочил, че на 05.10.2008 год. в гр.Исперих, с.Малък поровец и с.Лудогорци преминал силен вятър и дъжд, който нанесъл сериозни щети на сградите, поради което моли за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на сградите описани по-горе в съответния размер -за обект 1- 60 291,38 лв. без ДДС, за обект 2- 76 984,84 лв. без ДДС, за обект 3- 69 417,08 лв. без ДДС, за обект 4- 72 630,14лв. без ДДС, за обект 5- 56 016,80лв. без ДДС, за обект 6- 31 986,69 лв. без ДДС. В съответствие с разпоредбата на чл.22 от ПОДМКВПМС към исканията били приложени акт за собственост, ведно със скици на имотите, декларации от подс.Р. за наличие или не на други източници за финансиране, експертни становища и заключения по форма съгласно приложенията към правилника, изготвени от Денислав Д. и св.Й.П., количествено-стойностна сметка, и лиценз на последната.

Д. изготвил Технически експертизи за шестте обекта, в които отразил, че в следствие силния и с висока скорост вятър, съчетано с проливния дъжд на 05.10.2008 год., са компрометирани силно покривите на шестте сгради, което довело до течове вътре в помещенията, като дървените сградни конструкции, вкл.стените и пода са се овлажнили, провиснал е таванския гредоред с провисване на цялата покривна конструкция. Посочил е, че е необходим и основен ремонт за възстановяване и замяна на елементи за възстановяване на експлоатационната годност и удължаване срока на експлоатация на сградите. Заключенията на техническите експертизи за шестте обекта са изготвени съобразно Приложение № 3 към чл.22, ал.2, т.3 и чл.23, т.1 и 2 от Правилника. Към всяко едно от исканията за шестте сгради св.П. изготвила експертно заключение за пазарната оценка на щетите, ведно с количествено стойностна сметка, в които били описани необходимите видове работа с тяхната цена и формирани разходите за възстановяване на сградите.

След като разгледала исканията и приложените към тях документи, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС /МКВП/, съобразно дадените й правомощия, с решение № СБ-1 от 24.03.2009 год. взела решение за неотложно възстановителни работи за целево финансиране от МКВП за шестте обекта на територията на Община-Исперих /описани по-горе/, като били отпуснати следните средства: - за обект 1- 60 292 лв., за обект 2- 76 985 лв., за обект 3- 69 417 лв., за обект 4- 72 630лв., за обект 5- 56 017лв., за обект 6- 31 987лв.

След като било взето решението на МКВП, Р. в качеството си на Кмет на Община-Исперих, провел конкурс по обявени обществени поръчки за извършване на СМР на всяка от шестте сгради. След приключване на конкурсите били подписани договори със спечелилите ги участници, както следва: за обект № 1 бил сключен договор № 134/08.06.2009 год. със Стройкомерс-ТТ ЕООД гр.Търговище, за обект № 2- договор 133/12.06.2009 год. с Бруда ЕООД гр.Исперих, за обект № 3- договор № 135/03.06.2009 год. със Стройкомерс-ТТ ЕООД гр.Търговище, за обект № 4- договор № 136/08.06.2009 год. с Исперих груп ООД гр.Исперих, за обект № 5- договор № 142/05.06.2009 год. с ЕТ Б.-Е.Х. с.Стражица,  договор № 127/08.06.2009 год. с Исперих груп ООД гр.Исперих.

Изпълнителите извършили необходимите СМР, дори от доказателствата по делото се установява, че са извършени повече дейности от предварително договорените, за които не е заплащано допълнително от Общината.

От представените документи се установява, че след приключване на изпълнението са заплатени следните суми:  за обект № 1- 60 154.86 лв., за обект № 2- 76 972.80 лв., за обект № 3- 68103.88 лв., за обект № 4- 72 351,92 лв., за обект № 5- 56 013 лв., за обект № 6- 31 762.40 лв. Останалите неусвоени средства в размер на 984.57 лв. били възстановени в държавния бюджет съобразно чл.49 от ПОДМКВПМС.

По делото е назначена строително-техническа и счетоводна експертиза, която подробно е разгледала извършените СМР и подмяната на едни СМР с други от изпълнителите. Установено е, че това е станало с изготвяне на съответните протоколи за преработване на първоначалните количествено-стойностни сметки, подписани от кмета на Община-Исперих А.Р.. Замяната на СМР е станала със съгласието на възложителя Община- Исперих. Актуваните СМР по всички обекти отговарят на извършените, като няма надплатени и неизпълнени СМР, а има извършени от изпълнителя в повече такива. Осъществяван е контрол от възложителя при извършване на СМР по обектите. В окончателните приемателни актове, цените за отделните видове работа не са променени. Размерът им отговаря на средните за страната. Всички СМР са извършени по обектите и същите са били неотложни, тъй като сградите са стари и не им е бил правен дълго време ремонт, като най-фрапиращи са били джамията в с.Драгомъж и детската градина в с.Лудогорци.

В същото време обаче вещото лице изразява становище, че щетите според него не са от еднократен дъжд, това е станало с течение на времето и се е стигнало до прогниване на дървената конструкция на покривите

По делото са разпитани множества свидетели от първоинстанционния съд, показанията на който потвърждават направения извод от вещото лице относно състоянието на сградите.  Свидетелите Й.П., А.А., Г.Г., Н., Х., А., С., Р., А.Х., С., Т., Х., Т., Б.М. заявяват, че състоянието на сградите преди извършените ремонти през 2009 год. е било много тежко. Касае се за стари сгради, които лесно се поддават и на буря и на дъжд, имало е сериозни щети, дълго време не са правени ремонти. При всеки дъжд имало течове, тъй като покривите на сградите били повредени.

Установено по делото е, че на датите 05 и 06.10.2008 год. в община Исперих е имало силен вятър и дъжд, но в регистрите на граждански защита за посочените дати не са отразени сигнали за бедствия в нито едно от населените места в общината. В това число показания е депозирал св.С. като специалист по гражданска защита в Община- Исперих именно той е изготвял формите, като е ходил на оглед на процесиите сгради по нареждане на подс.Р.. Последният му казал за тези шест обекта, които били пострадали и след това свидетелят отишъл на место и проверил как стоят нещата. Констатирал течове по таваните, стените, повредени покриви, като били направени снимки. Било регистрирано обаждане от гражданка от с.Малък Поровец, че селото е без ток, имало обаждане и от с.Конево. За първото село било констатирано преплитане на жици, а във второто паднал дървен стълб. В този смисъл са и показанията на св.Г.П., който именно е получил и отразил сигналите в съответната тетрадка.

Всички тези обстоятелства са били подробно изследвани от първоинстанционния съд и при правилно изяснена фактическа обстановка същият е направил извод за несъставомерност на вмененото деяние, поради което е постановена оправдателна  присъда. Тези изводи не се споделят от настоящата инстанция, която намира, че при правилно изяснена фактическа обстановка е направен неправилен кроен извод за липса на извършено престъпление.

По делото е безспорно установено, че подс.Р. *** по време на инкриминираното деяние. Установено е, че шестте обекта, за които е поискано отпускане на средства са собственост на Община Исперих и съответно тя трябва да ги стопанисва с необходимата грижа. По категоричен начин е установено, че шестте сгради са се намирали в много лошо състояние като е имало течове по покриви, стени, тавани, изгнили конструкции и т.н. Безспорно е също така, че отпуснатите средства са били използвани именно за всяка от сградите за извършване на необходимите ремонти, дори са извършени повече СМР от договорените, за които не е доплащано допълнително на изпълнителите.

Единствения спорен момент в случая е дали на дата 05.10.2008 год. в селата Драгомъж, Лудогорци, Малък поровец и гр.Исперих е имало природно бедствие, което да е причинило щетите по сградите, така както са описани в искането за отпускане на средства от Държавата.

Настоящият състав на съда намира, че подобно бедствие е нямало, а щетите по сградите са били резултат на дългогодишно неполагане на необходимата грижа от страна на собствениците им, а не от еднократно природно събитие, поради което и подсъдимият не е имал право да поиска отпускането на средства от МКВП, а е следвало да извърши необходимите ремонти със средства на самата община. За да достигне до този извод съдът прецени следните обстоятелства:

Легално определение на понятието "бедствие" е дадено в чл.2 от Закона за защита при бедствия в редакцията му към 28.11.2008 год. като е отразено, че това е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участието на специални сили и използването на специални ресурси.  

По делото са разпитани множество свидетели -лица живеещи в селата, където са извършени ремонти на обектите, лица, извършващи СМР и лица, отговорни за тези обекти. От разпита на всички тях се установяват едни и същи обстоятелство, а именно, че сградите не са били ремонтирани дълги години и тяхното състояние е било доста лошо много време преди да бъдат направени исканията от страна на подсъдимия за отпускане на средства. Така например св.Х., който към инкриминираното време е бил кмет на с.Драгомъж заявява, че до момента, когато видял св.С., С. и Н. в селото през 2009 год. изобщо не е знаел, че ще бъде извършван ремонт на джамията в селото. Той самият не е предприемал действия по започване на подобен ремонт и такъв разговор с никой не бил провеждал преди това. Тогава заедно с посочените свидетели имало и други хора, които той не може да посочи по имена, но всички били събрани пред джамията и правили заснемане. Именно тогава разбрал, че ще оправят теч на сградата и 2 месеца по-късно започнал ремонта. По отношение на твръдяното от подсъдимия бедствие, св.Х. обяснява, че няма спомен за такова събитие в селото. За по-силен вятър и дъждове си спомня, но твърди, че това е станало през пролетта, когато е бил скъсан и проводник на електроразпределението, но за други подобни събития през годината не си спомня да са се случили, още по-малко за се е налагало да търси помощ от тел.112 или от кмета на общината, поради преминало бедствие през селото.

Показания е депозирал и св.Н.. Същият е касиер на джамийското настоятелство в с.Драгомъж, поради което и съдът приема, че е запознат много подробно със състоянието на сградата на джамията през това време. Той заявява, че джамията била в лошо състояние година наред. Там имало течове и миришело на мухъл, покрива й бил хлътнал. През селото преминал силен вятър през есента на 2008 год. и разместил и керемидите на покрива, от което още повече започнало да тече в сградата. За ремонта на джамията разбрал, когато на място пристигнали двама човека, които извършили заснемане. Тогава провел разговор с подсъдимия, който потвърдил, че ще бъдат извършени необходимите СМР. Този свидетел също е категоричен, че през селото не са преминали метереологични явления, които да причинят наведнъж големи щети, които да следва да бъдат отстранени извънредно, просто състоянието на джамията било такова, че при всеки дъжд се виждали неблагоприятните последици от начина й на стопанисване.

Св.Г. А. е лицето спечелило обществената поръчка за ремонт на джамията. В показанията си той обяснява, че сградата е била в много лошо състояние, когато е започнал ремонта. Покрива е текъл, конструкцията е била изгнила, буквално всичко се е рушало и се е налагало да бъде изграждано наново. Накрая реално е била изградена почти нова сграда.

Като се съобразят всички тези показания на свидетелите може да се направи извода, че състоянието на сградата действително е било много лошо и когато са направени огледите за изготвяне на документите от отпускане на средства от фонда за бедствия и аварии действително са установени течове, но това се е случило защото ремонти в тези сгради изобщо не са били правени преди това и всички констатирани повреди са се дължали на дългогодишното им излагане на лоши метереологични условия, а не на инцидентно неблагоприятно въздействие.

По отношение на отпуснатите средства за ремонт на църквата в с.Малък Поровец също са налични доста свидетелски показания. По делото е свидетелствал Г.Г., който е председател на църковното настоятелство в селото. Той заявява, че църквата била в окаяно състояние, което наложило да бъдат сменени колоните, да се подменян гредите, да се смени покрива, да се излее бетон на пода и да се нареди теракота. Клисарката на църквата баба Д. редовно го уведомявала за течовете след всеки дъжд и той имал точна представа за състоянието на сградата във всеки един момент. През 2008 год. жената не му е казвала да е имало природно бедствие, което да е нанесло щети, каквото до момента по сградата да не е имало.

По делото е разпитан и св.И.Т., който по това време бил кмет на с.Малък Поровец. В неговите показание по време на ДП и в с.з. се наблюдава съществено различие, като в началото е обяснил, че за ремонта на църквата в с.Малък Поровец, разбрал през 2009 година от св. С., който дошъл два три месеца преди ремонта в селото и поискал да отворят църквата за да я снимат, тъй като ще има ремонт, който да бъде по програма за бедствия и аварии. Като кмет на селото не е уведомявал нито кмета на Община Исперих, нито гражданска защита за природно бедствие в селото. Не е чувал докато е кмет на селото за щети по сгради в селото в следствие на силен вятър, дъжд, буря или каквото и да било друго подобно природно събитие. Църквата се нуждаела от ремонт, но не защото е имало някакво природно бедствие, а защото сградата била много стара. В хода на съдебната фаза този свидетел депозира показания различни от тези, като обяснява, че лошото състояние на сградата се дължи от преминало през селото природно бедствие. Настоящият състав на съда намира, че следва да кредитира показанията на този свидетел депозирани в ДП, тъй като на първо място те се подкрепят и от показанията на свидетелите К. и Б., в същото време са в противоречие с останалия събран по делото писмен и гласен доказателствен материал и на последно място състоянието на сградата така, като е описано от Т. не може да бъде причинено от еднократно неблагоприятно въздействие, а е причинено от дългогодишно такова.

По делото показания е депозирал св.Х., кмет на с.Лудогорци през инкриминирания период. При него също се наблюдава различие в показанията от ДП и в с.з. Докато първоначално е твърдял, че не е имало никакво природно бедствие, а лошото състояние на детската градина и кметството се е дължало на обстоятелството, че сградите са били стари и неремонтирани дълго време преди това, то в с.з. заявява, че всичко е резултат на преминалия приз селото силен вятър и дъжд. Тези негови показания по категоричен начин се опровергават от разпита на св.А.А., който е спечелил обществената поръчка за ремонт на детската градина. Той обяснява, че сградата е била"тръгнала от основите, стените са напукани, покрива е текъл. Като общо състояние на сградата казва "животно да вържеш, няма да стои там", което е много показателно за състоянието й, преди да бъде извършен ремонта, при който е сменен целия покрив, направени са подпорни стени, подовете, дограма, водна инсталация, подсигурени са основите. Същият свидетел обяснява какво е било състоянието на ремонтираната от него сграда в гр.Исперих, където са били счупени керемидите на покрива и е сменена дървената му конструкция, тъй като е била изгнила. Свидетелят е категоричен, че пораженията по двете сгради не са станали за един ден.

От особено значение са свидетелските показания на Б.М., директор на детската градина в Лудогорец. От същите се установява, че сградата е била в изключително лошо състояние. Буквално казва "всеки дъжд за нас беше бедствие. Вънка спира да вали, вътре не спира". Обяснява, че многократно са били подавани рапорти от нея за състоянието на сградата преди да бъде извършен ремонта. Това говори за едно трайно състояние на разруха на сградата, което обаче не е получено от едно еднократно лошо метереологично събитие, а в течение на много години.

Св.А.Х., който е спечелил обществената поръчка за ремонт на кметството в с.Лудогорец обяснява, че покрива на сградата е текъл на няколко места заради счупени керемиди, били изгнили гредите, комините се рушали, почти цялата мазилка на стените била паднала, което също се е случило поради липсата на поддръжка през годините.

От свидетелските показания на В. Т. се установява състоянието на ремонтираната сграда в Исперих. Макар същата да заявява, че вследствие на силна буря станало наводнение на сградата, се установява, че покрива на същата е текъл, имало счупени керемиди и преди тази буря, а от цитирания по-горе св.А. се установява, че цялата подпокривна конструкция е била прогнила, което не може да се случи за един ден и от едно протичане.

От особено значение за изясняване на делото от фактическа страна е приложената по делото справка от Националния институт по метеорология и хидрология, в която е отразено, че на 05.10.2008 год. в станция Исперих е отчетено, че е валяло слаб до умерен дъжд от 09.40 ч. до сутринта на следващия ден. Духал силен вятър от запад със скорост около 17 м./с от 22.30 ч. до сутринта на следващия ден. Следствие на такъв вятър е клатене на големи клони, чупене на тънки клончета и сухи клони. Неголеми повреди по постройки /вдигане на керемиди/ можело да се наблюдавало при сила на вятъра от 20 м/с.

От направената справка от Началника на ОУПБЗН е видно, че в периода от 05.10.2008 год. до 01.11.2008 год. на територията на Община Исперих няма регистрирани произшествия, които да се свързват с евентуално настъпило бедствие. В с.з. е разпитан св.Стоян С., служител на гражданска защита, който обяснява, че на 05 срещу 06.10.2008 год. е регистрирано преплитане на жиците на електропровода в с.Малък Поровец и е паднал дървен стълб на електропреносната мрежа в с.Конево, поради което двете села са нямали ток през нощта, но в книгата на гражданска защита в общината не е записано никакво събитие, което да се е случило през въпросното време там.

Св.П., която е извършила оглед на всяка една от сградите описва повредите, които е установила в тях. От нейното описание също се установява, че това са повреди, които могат да се случат за дълъг период от време, а не от един дъжд или от по-силен вятър.

В с.з. подробен разпит е направен и на вещото лице М., която е изследвала какво ремонти са били описани като наложителни, какво е извършено, какво е заплатено и т.н. Това вещо лице е категорично, че всички описани щети не са причинени по едно и също време, а се резултат от дългогодишно недобро стопанисване на сградите.

Като съобрази всички цитирани показания до момента, настоящият състав на съда намира, че по несъмнен начин се установява, че процесиите шест сгради са били стари, не са им били правени основни ремонти от дълги години. Били са подложени на атмосферните условия, като в резултат на дългогодишните валежи от дъжд, сняг, вятър е имало и течове от покривите, по фасадите, дограмата, пода. Състоянието на сградите безспорно се влошило още повече след дъжда на 05.10.2008 год.- валяло е през целия ден до сутринта на 06.10.2008 год., придружено от силния вятър от запад- 17 м/сек., но нито едно от тези събития не представлява бедствие, което да е налагало търсенето на съдействие и средства от МКВП. За необходимите ремонти на сградите е трябвало да бъдат използвани средства на общината, но подс.Р. е решил да използва неправомерно средствата от този специален фонд, обособен от държавата.

Обект на това престъпление са обществените отношения свързани със спазване на финансовата дисциплина.

От обективна страна изпълнителното деяние е осъществено: от данните по делото безспорно се установи, че подсъдимият е внесъл необходимите документи в комисията по бедствия и аварии, където е заявил преминаването на природно бедствие през Общината, която ръководи, вследствие на което са пострадали 6 сгради в четири отделни населени места, поради което и е поискал отпускане на суми за възстановяването им. Изпълнителното деяние се състои в разпореждане с бюджетни средства в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му или с целеви средства не по предназначението им. Субект е длъжностно лице с правомощия в съответната област.

         Анализът на релевантните по делото доказателства, изложен от фактическата страна на делото, категорично обосновава този извод. При констатиране липса на необходимост от спешен ремонт на обектите, предизвикан от природно бедствие, за който средствата са били отпуснати, задължение на подсъдимия е било да осигури средства за възстановяването им от бюджета на общината, а не от специалния фонд на държавата. В качеството му на Кмет на общината, в кръга на службата му са били всички изложени правомощия. Като не е сторил това, а е използвал средства от специалния фонд на държавата, същият е осъществил състава на престъплението.

Деянието на подсъдимия е извършено умишлено, с пряк умисъл, като той е предвиждал настъпването на обществено опасните последици и ги е желаел.

Прекият умисъл се извлича именно от съзнателното възползване от предоставените суми, отклонени от целевото използване на този фонд и употребени за нужди, които е следвало да се финансират от собствения бюджет на общината. Използвайки този начин на финансиране, подсъдимия е поел разумен риск, за който сам е съзнавал неправомерността на случващото се, но е искал негласното използване на отпуснатите средства

Настоящата инстанция намира, че квалификацията на деянието е именно по ал.2 на чл.254а НК, тъй като за държавата са настъпили вредни последици в размер на използваните суми, които са били отпуснати от комисията по бедствия и аварии.

Конкретните съображения за съществуването  на вредни последици се извличат от фактически приетото.

Не се спори, че предметът на престъплението са целеви бюджетни средства. Решение № 282 от 13.06.2012 г. на ВКС, II н. о. – „…предметът на престъплението - в това число средствата с целево предназначение - не може да имат друг, освен бюджетен произход и представлява част от бюджетните разходи на държавата. …Съгласно §1, т.6 и т.7 от ДР на ЗУДБ , средствата с целево предназначение са тези, отпускани от държавния бюджет под формата на "бюджетна субсидия" или "бюджетна субвенция" и винаги представляват разход за държавата”.

Средствата са били задържани неправомерно и използвани за ремонт на 6 отделни сгради в Община Исперих. От вещите лица е установено, че материалите вложени в основните и допълнително предприетите действия са били в съответствия с описаните щети и необходимите срадства за възстановяването им. В тази насока нама никакви противоречия, всички средства са били вложени по предназначение, но основанието за отпускането им може да бъда само бедствие, което съдът по-горе описа подробно защо приема, че през инкриминирания период не е имало. В случая без значение е обстоятелството, че средствата са използвани така, както е заявено, от зачение е основанието за отпускането им. В случая подсъдимият е бил наясно, че през четирите населени места, където се намират шестте сгради не е имало бедствие, бил е наясно с тяхното плачевно техническо състояние, тъй като многократно е уведомяван от лицата, които са ги стопанисвали, че се нуждаят от ремонт и в случая е "намерил" най-лесния начин да стори това, но за сметка на държавата, а не за сметка на общината.

В пледоарията си защитникът на подсъдимия твърди, че не следва Р. да носи отговорност, тъй като паричните средства са били отпуснати от МКВП, а не от него, като той само се е разпоредил с тах така, както съответно са ми били предоставени.

Настоящият състав на съда намира, че действително поричните средства са отпуснати от МКВП, но това не изключва отговорността на Р., тъй като именно той е инициирал началото на процедурата, всидствие на което и комисията е разгледала неговите молби и на базата на представените от него доказателства е отпуснала средства от специалния фонд.

Следващото възражение на защитата касае основанието за отпускане на паричните срадства от МКВП. В тази насока се излагат твърдения, че в нито един момент Р. не е твърдял, че иска отпускане на средства поради настъпило природно бедствие, а е посочил, че прави това искане за преодоляване на последиците от силен дъжд, поради което не следва да носи наказателна отговорност.

Настоящият състав на съда не споделя и това възражение на защитата, тъй като паричните средства са били поискани от специалния фонд на държавата, който покрива щети, причинени от бедствия и аварии и искане за предоставяне на средства от него могат да бъдат направени единствено за щети настъпили от природни бедствие. Варно е, че комисията е отразила, че опуска средства за преодоляване на щети, причинени от силен дъжд, но според особеното предназначение на тази комисия, се касае не просто за някакъв дъжд, а за дъжд, представляващ природно бедствие, за каквото Р. твърди, че се е случило на датата 05.10.2008 год.

Именно поради изложените до момента съображения настоящата инстанция  намира, че подсъдимият е осъществил вмененото му престъпление и следва да бъде признат за виновен по чл.254а, ал.2, вр.чл.26, ал.1 НК.

При определяне на размера на наказанието, което следва да понесе подсъдимият е необходимо да бъдат обсъдени отегчаващите и смекчаващите отговорността обстоятелства, както и да се прецени степента на обществена опасност на подсъдимия и на деянието.

Този вид престъпления се характеризират с висока степен на обществена опасност, доколкото обект на тяхното посегателство са финансовите отношения в държавата и спазването на бюджетната дисциплина. Конкретното престъпление е с по-ниска степен на обществена опасност от обичайното. Обществената опасност на самия извършител е също занижена, изхождайки от личността на подсъдимия и характеристичните данни за него, които е изложил почти всеки разпитан по делото свидетел.

При определяне на наказанието следва де се преценят и смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Реално отегчаващи не са налице, смекчаващи са чистото съдебно минало, възрастта на подсъдимия, добрите характеристично данни, изминалия период от време от извършване на деянието до настоящия момент. В случая са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства поради което съдът намира, че следва да наложи разпоредбата на чл.55, ал.1, т.2, б.Б НК като наложи на подсъдимия Р. наказание "Пробация" с пробационни мерки "задължителна регистрация по настоящ адрес" с периодичност 2 пъти седмично и "задължителни периодични срещи с пробационен служител" и двете за срок от по 6 месеца.

Съдът намира, че на осн.чл.55, ал.3 НК не следва да налага кумулативно предвиденото наказание "лишаване от права" предвид напредналата възраст на подсъдимия, а и тъй като намира, че проведения съдебен процес е осъществил целите на индивидуалната превенция по отношение на него.

Съдът намира, че наказанието, определено в посочения размер ще изпълни целите на чл.36 НК.

По делото срещу подс.Р. е предявен граждански иск от Държавата, чрез Областния управител на Област Разград за сумата от 365 358.86 лв., представляващ обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

По настоящото производство съдът призна за виновен подсъдимия А.Р. за извършено престъпление по чл.254а, ал.2, вр.чл.26, ал.1 НК, от което са настъпили вредни последици за държавата в размер на предявения граждански иск. В същото време обаче посочената сума не е постъпила в патримониума на подсъдимия, а реално той я е използвал за ремонт на общински сгради, като по този начин е обогатил финансово Община Исперих, която би следвало да възстанови неправомерно получената сума. В случая е налице малко по особена правна конструкция. Подсъдимият като кмет на общината е съответно нейн представляващ. Като такъв той е направил исканията до МКВП за отпускане на средства за преодоляване на щетите от настъпилото бедствие. В същото време обаче доколкото е прието от настоящата инстанция, че не това е бил реда за осигуряване на необходимите средства за ремонт на тези сграда, а такива е следвало да осигури общинския съвет от своя бюджет, то в случая може да се приеме, че подсъдимия е извършил чужда работа без представителна власт. При този случай обаче този, в чиято полза е извършена работата отговаря за последствията от нея в случай, че е приела действията. Община Исперих безспорно е приела стореното от кмета Р. по ремонтиране на сградите, поради което следва да отговаря и за последствията от действията му. Разпоредбите на ЗЗД предвиждат в тези случаи отношенията между участниците да се уреждат по правилата за неоснователното обогатяване. Именно изхождайки от това настоящата инстанция намира, че неправилно е бил насочен гражданския иск срещу подсъдимия, тъй като той не се е обогатил по никакъв начин от действията. Тъй като общината е тази, която се е обогатила от деянието на Р., а не самият той, настоящият състав на съда намира, че с оглед изложеното до момента следва са измени присъдата в частта, с която първоинстанционният съд е отхвърлил предявения срещу подсъдимия граждански иск досежно основанията да стори това.

Водим от гореизложеното настоящият състав на съда постанови своята присъда.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: