Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

                                    

                                                           № 152

 

                                   Варна, 17.08.2015 година

 

 

                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Шестнадесети Юли,две хиляди и  петнадесета година,в  състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

  

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА                                                

                                                                                                      РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор МИЛЕНА ГАМОЗОВА

                 Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ 180 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 12 от 23.04.2015 година по НДОХ № 217/2014 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият М.Т.М., ЕГН **********,*** е бил признат за невинен в това : За периода 15.02.1999 година -31.12.2000 година в град Силистра,като собственик на ЕТ" Митома-М.М."***,в условията на продължавано престъпление,да е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери:50467.66 лева по ЗДДС,като е потвърдил неистина-право за ползване на данъчен кредит в подадени справки-декларации,които се изискват по силата на член 100 от ЗДДС и да е използвал документи с невярно съдържание:данъчни фактури, както следва:

1. СД с вх.№ 5070-01/15.02.1999 година за данъчен период    01.01.1999 година-31.01.1999 година,включвайки данъчна фактура № 0000001591/ 01.1999 година,по която получател е бил ЕТ"Митома-М.М."***, издадена от"Митинвист"ООД с дължим данък на стойност 360,00 лева;

2. СД с вх.№ 11/14.12.2000 година за данъчен период 01.11.2000-30.11.2000г.,включвайки данъчни фактури с №0000001680/26.11.2000г., №000001681/26.11.2000г,№0000001682/26.11.2000г.,№0000001683/26.11.2000г.,№000001684/26.11.2000г;№0000001685/26.11,2000г.,№0000001686/26,11,2000г.,№0000001687/26,11,2000г.,№0000001688/26,11,2000г.,№0000001689/26.11.2000г.,№0000001690/26.11.2000г.№0000001691/26.11.2000г.,№0000001692/26.11.2000г.,№0000001693/26.11.2000г.,№0000001732/13,11,2000г.,№0000001733/13,11,2000г.,№000001734/13.11.2000г.,№0000001735/13,11,2000г.,№0000001736/26,11,2000г.,№0000001737/26.11.2000г.,№0000001738/26.11.2000г.,№0000001739/26.11.2000г.,№0000001740/26.11.2000г.,№0000001741/26.11.2000г.,№0000001742/26.11.2000г.,№0000001743/26.11.2000г.,№00001744/26.11.2000г,№0000001745/26.11.2000г.,№0000001746/26.11.2000г.,№000001747/26.11.2000г.,№0000001748/26.11.2000г.,№0000001749/26.11.2000г.,№0000001759/26,11,2000г.,№0000001760/26.11.2000г.,№0000001761/26.11.2000г.,№0000001762/26.11.2000г.,№0000001763/26.11.2000г.,№0000001764/26,11,2000г.,№0000001765/26.11.2000г.,№00001766/26,11,2000г,№0000001767/26,11,2000г,№0000001768/26,11,2000г.,№000001769/26,11,2000г.,№0000001770/26,11,2000г.,№0000001771/26,11,2000г.,№0000001772/26,11,2000г.,№0000001797/26.11.2000г.,№0000001798/26,11,2000г.,по които получател е ЕТ"Митома-М.М."***,издадени от ЕТ"Болидо - Д.Димитров"град Велико Търново с дължим данък на стойност 38 020,30 лева;

3.СД с вх.№ 12 /15.01.2001 година по описа на ДП-Силистра,за данъчен период 01.12.2000 година-31.12.2000 година,включвайки данъчни фактури с № 0000002067/29.12.2000г.,№000002068/29.12.2000г,№0000002069/28,12,2000г.,№0000002070/28,12,2000г.,№000002071/28,12,2000г.,№0000002072/29.12.2000г.,№0000002075/30.12.2000г.,№0000002077/30.12.2000г.,по които получател е ЕТ" Митома-М.М."***,издадени от ЕТ"Болидо-Д.Димитров" град Велико Търново с дължим данък на стойност 12060,71 лева,,като с деянието са били укрити данъчни задължение в особено големи размери – 50 467 лева и на основание член 304 НПК е бил оправдава по обвинението  по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2 и 6 от НК във връзка с член 26 от НК.

Със същата Присъда е бил отхвърлен предявения граждански иск,като неоснователен и недоказан.

Недоволен от така постановената Присъда е останал прокурор от СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е като постановена в нарушение на материалния закон и по изложени в тази насока  подробни съображения,на основание член 318 алинеи 1 и 2 от НПК във връзка с член 335 алинея 3 от НПК във връзка с член 334 точка 2 от НПК във връзка с член 336 алинея 1 точка 2 от НПК,се предлага да бъде отменена Присъдата;да бъде разгледано делото по същество и да бъде постановена нова Присъда,с която подсъдимият М.Т.М. да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и да му бъде наложено наказание съобразно искането на прокуратурата пред първата инстанция.

Недоволен от така постановената Присъда е останал и Министъра на финансите на Република България,обжалвал я е чрез процесуалния представител М.А.С.,главен юрисконсулт в ТД на НАП-Варна,като неправилна,незаконосъобразна и постановена в нарушение на материалния закон,като се моли тя да бъде отменена и постановена нова такава,с която подсъдимият М.Т.М. да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение,както и да бъде уважен предявения граждански иск,като основателен и доказан.

По делото е постъпило и писмено възражение от подсъдимия М.Т.М.,с което се оспорва протеста на СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и въззивната жалба на НАП-Варна;моли да бъде потвърдено Решението на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и да бъде прекратено делото.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА дава заключение,че поддържа изцяло подадения протест и моли да бъде уважен,тъй като постановената Присъда е неправилна и незаконосъобразна.По изложени подробни съображения в тази насока се моли да бъде отменен акта на първоинстанционния съд и да бъде постановена нова Присъда,с която подсъдимият М.Т.М. да бъде признат за виновен по подигнатото му обвинение и да му бъде наложено наказание по член 257 от НК/отм./във връзка с член 255 алинея 3 от НК,като бъде приложен най-благоприятния за подсъдимия закон.

За Министъра на финансите на Република България,чрез процесуалния представител М.А.С.,главен юрисконсулт в ТД на НАП-Варна,редовно призовани,не се явява представител.С писмена молба,постъпила по делото на 15.07.2015 година в наказателното деловодство на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,се декларира,че поради служебна ангажираност не може да осъществи процесуалното си представителство в съдебно заседание;не възразява да се даде ход на съдебното заседание и делото да се гледа в нейно отсъствие,като се моли да бъде отхвърлено възражението на подсъдимия,като неоснователно и да бъде постановено Решение,с което да бъде отменена Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и бъде постановена нова такава,с която подсъдимият М.Т.М. да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и да бъде уважен гражданския иск,като основателен и доказан.

Подсъдимият М.Т.М. благодари на прокурора за повтореното в две заседания при СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,но нямало доказателства за написаното в обвинителния акт,а се повдигали обвинения на базата на съмнения.Иска да бъде потвърдена Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.В последната си дума моли да бъде потвърдена Присъдата.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в протеста на прокурора от СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА и в жалбата на Министъра на финансите на Република България,чрез процесуалния представител М.А.С.,главен юрисконсулт в ТД на НАП-Варна;становищата на страните по тях;становището на подсъдимия М.Т.М. в последната им дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Както протестът на прокурора от СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и жалбата на Министъра на финансите на Република България,чрез процесуалния представител М.А.С.,главен юрисконсулт в ТД на НАП-Варна,са били подадени в установения от НПК срок и са допустими за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

През 1990 година подсъдимият М. регистрирал ЕТ"Митома -М.М.”със седалище на управление в град Силистра и предмет на дейност:продажба на пластмасови изделия;строителна,транспортна и инвеститорска дейност;изкупуване и продажба на селскостопанска продукция; търговска дейност.

На 15.03.1994 година е била извършена регистрация на фирмата по ЗДДС с управител М.Т.М..Счетоводството се водело от бившата съпруга на подсъдимия:свидетелката А.Й.М.,която била и изрично упълномощена да подава съответните справки-декларация към НАП.

                        С акт за възлагане на данъчна ревизия № 290/05.09.2002 година на ЕТ"Митома-М.М.”е била извършена ревизия по ЗДДС за периода от 01.12.1998 година- 31.07.2002 година,при която са били установени данъчни задължения в размер на 228 663,71 лева.Тази ревизия е била извършена по реда и със средствата предвидени в тогава действащия ДПК,като ревизиращият орган е направил насрещни проверки на фирмите контрагенти и поради непредставяне на доказателства от страна на ревизирания е приел,че по  голяма част от включените в дневниците за покупки и продажби фактури не се били извършени реални сделки.

Разследващите органи са се задоволи да направят проформа проверка на констатациите в ДРА  и то само за част от приетите за установени данъчни задължения,а именно за сумата от 50 467.66 лева.

Отразените в ДРА констатации са били прехвърлени/преписани в заключението по СЧЕ,в заключителното постановление и в обстоятелствената част на ОА по следния начин:

1.ЕТ"Митома - М.М." е описал в дневника за покупките и включил в справката - декларация по ДДС вх. № 5070-01/15,02.1999 година фактура №. 0000001591/.01.1999 година за доставка на дървен материал на стойност 1800.00 лева,ДДС в размер па 360.00 лева,издадена от"Митинвист" ООД.Фактурата,като първичен счетоводен документ,не е била представена пред данъчните органи.На „Митинвист" ООД е извършена насрещна проверка от данъчните органи приключила с протокол № ДП - 5471/14.10.2002 година от ТДД град София. ДП - Лозенец,съгласно който Дружеството няма регистрация по ЗДДС.Не са били спазени разпоредбите на член 64 точка 6 от ЗДДС, а именно:Получателят на доставката не притежава данъчна фактура за доставка на дървен материал.Не е било налице право на приспадане на данъчен кредит. Декларираният ДДС за внасяне 29,65 лева/съгласно справка декларация следва да е 26,65 лева/се променя на 386,65 лева за внасяне.

Управителят на фирма"Митинвист” ООД-свидетелят НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ в показанията си в досъдебното производство е отрекъл да е издавал такава фактура и да познава подсъдимия.

2.За периода 01.11.2000 година до 30.11.2000 година ЕТ"Митома – М.М. е закупил стоки от ЕТ"Болидо-Д.Д."по фактури с доставки на пшеница и царевица на обща стойност 190101,50 лева и ДДС в размер на 38020,30 лева.С протокол за извършена насрещна проверка № 5342/26.10,2002 година от ТДД –град Велико Търново.ДП Павликени данъчните органи са констатирали,че ЕТ"Болидо - Д.Д."е регистриран по ЗДДС на 22.12.1994 година и служебно дерегистриран с Данъчен акт за дерегистрация № 5/22.12.2000 година.От датата си на регистрация по ЗДДС до прекратяване на същата ЕТ"Болидо-Д.Д."не е внасял ДДС по подадени справки декларации.Описаните фактури са били отразени в дневниците за продажби и СД за съответните  периоди с получател ЕТ"Митома- М.М.".

При извършена ревизия по реда на член 109 на ЕТ"Болидо-Д.Д."са били определени данъчни задължения в особено големи размери.Същият не е водил счетоводството съгласно Закона за счетоводството и е работил с нередовни документи.Не е било изпълнено изискването на член 55 от ЗДДС,т.е.-дължимият ДДС не е начислен от доставчика в счетоводството му,като задължение към бюджета.На основание член 109 алинея 2 от ДПК е премахнато данъчното предимство в размер на 38 020,30 лева по данъчни фактури,издадени от ЕТ"Болидо-Д.Д.", със стойност на доставките 190101,50 лева и ДДС в размер на 38020.30 лева.

3.За периода 01.12.2000 година до 31.12.2000 година ЕТ"Митома-М.М."е закупил стоки от ЕТ"Болидо-Д.Д."по фактури с доставки на пшеница и царевица на обща стойност 60 303.54 лева и ДДС в размер на 12 060.71 лева.С протокол за извършена насрещна проверка № 5342/26.10.2002 година от ТДД град Велико Търново,ДП Павликени дан. органи са констатирали,че ЕТ"Болидо - Д.Д."е регистриран по ЗДДС на 22.12.1994 година и служебно дерегистриран с Данъчен акт за дерегистрация № 5/22.12.2000 година.От датата си на регистрация по ЗДДС до прекратяване на същата ЕТ"Болидо-Д.Д.” не е внасял ДДС по подадени справки декларации.Описаните фактури СА отразени в дневниците за продажби и СД за съответните периоди с получател ЕТ"Митома- М. М.".При извършена ревизия по реда на член 109 на ЕТ"Болидо-Д.Д."са определени данъчни задължения в особено големи размери. Същият не е водил счетоводство по Закона за счетоводството и е работил с нередовни документи.Не е изпълнено изискването на член 55 от ЗДДС т.е. дължимият ДДС не е начислен от доставчика в счетоводството му,като задължение към бюджета.На основание член 109 алинея 2 от ДПК е премахнато данъчното предимство в размер на 12 060,71 лева по данъчни фактури,издадени от ЕТ"Болидо-Д.Д.",със стойност на доставките 60 303,54 лева и ДДС в размер на 12 060.71 лева.

Свидетелят Д.Г.Д.-собственик и управител на ЕТ Болидо-Д.Д."е заявил в показанията си,че не познава лице на име М.Т.М. и никога не е осъществявал търговска дейност с фирма ЕТ"Митома-М.М."***.Същият не е издавал предявените му фактури.

Първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е констатирал,че нито една от процесните фактури не е иззета по съответния законов ред и не е приложена по делото.Липсват дори и незаверени копия. Проверка за невярност или неистинност на същите по реда и със способите по НПК  не е била извършвана,нито за реална доставка/товарителници,складови наличности,складови нареждания/искания,вид и количество на стоката, заприхождавана ли е същата,осъществен транспорт-лица участвали в превоза, последващи продажби от страна на подсъдимия:изобщо всички обстоятелства,които са свързани както с получаването на доставките,така и с тяхното изпращане по цялата верига/,нито пък са подлагани на графологична експертиза  за изследване на подписи и дали са подпечатани с печата на търговеца.Подобни задачи не са били поставяни нито при СЧЕ,нито на друг експерт .

А описаните фактури и не могат да бъдат приобщени по делото,тъй като същите не се намират в архивите на НАП,не са били иззети от счетоводството на фирмата на подсъдимия М. от разследващия орган и вече са унищожени-изтекли са законовите срокове за съхраняване на счетоводна документация.

От заключението на вещото лице по графическата експертиза е било установено,че подписите в процесните свраки-декларации не са положени от подсъдимия М.Т.М.,а от свидетелката А.М..

Гореописаната и приета за установена фактическа обстановка по делото не е била оспорена от страните пред СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,не се оспорва и пред въззивната апелативна инстанция.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно установената по делото фактическа обстановка,като законосъобразни,обосновани и безспорни,а така също и в синхрон със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка,първоинстанционният СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че подсъдимият М.Т.М. през периода 15.02.1999 година-31.12.2000 година в град Силистра,като собственик на ЕТ"Митома-М.М." не е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2 и 6 от НК във връзка с член 26 от НК и също така законосъобразно и обосновано-при условията на член 304 предложение последно от НПК го е оправдал по така възведеното им обвинение,тъй като:

1.По безсъмнен,безспорен и категоричен начин по делото е било установено,че подписите в процесните свраки-декларации не са положени от подсъдимия М.Т.М.,а от свидетелката А.М..А разпоредбата на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2 и 6 от НК изисква изисква изпълнителното деяние:Избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери чрез потвърждаване на неистина в дължимите и подадени справки-декларации,да бъде осъществено лично от подсъдимия М.М..В тази насока законосъобразни и обосновани са правните изводи на първоинстанционния съд както относно обстоятелството,че само по себе си това е достатъчно да се приеме невиновно поведение от страна на подсъдимия М.;а така също и че:Липсва повдигнато обвинение за посредствено извършителство,както и такова за извършено престъпление в съучастие от страна на последния.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд,че твърденията обвинителната власт за използувани документи с невярно съдържание не са били проверени и не са били доказани по безсъмнен и категоричен начин.Не е било установено както дали е била осъществена сделка или не;както и не е било доказано от страна на обвинителната власт дали се касае за документи с невярно съдържание или неистински документи.

В мотивите на протеста на прокурора от СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА няма конкретни оплаквания относно това допуснати ли са и какви нарушения както на процесуалния закон,така и материалния закон от страна на първоинстанционния съд при постановяване на Присъдата.След като подробно се описва диспозитива на Присъдата на първоинстанционния съд,в следващата част се описва установената по делото фактическа страна;а след това се правят и правни изводи на базата на така приетата от страна на обвинителната власт фактическа обстановка-конструкция на обвинителния акт-по смисъла на член 246 алинея 2 от НПК.

От своя страна първоинстанционният съд/с оглед правомощията му по НПК/е изложил подробни съображения както относно приетата за установена фактическа обстановка и на базата на кои събрани по делото доказателства;а така също и е направил своите правни изводи при така приетата за установена фактическа обстановка;като тези изводи вече са обсъдени по-горе от въззивната апелативна инстанция.

По-конкретното оплакване в мотивите на протеста е,че:"…Подсъдимият М. не би могъл да се позовава на липсата на пряк умисъл,независимо от това,че друго лице-А.М. е попълвала съдържанието на справките-декларации и подавало в ТД НАП-Силистра,след като той лично е предоставял първичната счетоводна документация и е създал организацията в тази насока,а и осъществявал последващ надзор…"

Но в това конкретно оплакване в мотивите на протеста по безсъмнен,безспорен и категоричен начин се установява,че:Подписите в процесните свраки-декларации не са били положени от подсъдимия М.Т.М.,а от свидетелката А.М..А разпоредбата на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2 и 6 от НК изисква изисква изпълнителното деяние:Избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери чрез потвърждаване на неистина в дължимите и подадени справки-декларации,да бъде осъществено лично от подсъдимия М.М..

По безсъмнен,безспорен и категоричен начин по делото е установено и че липсва:било повдигнато обвинение за посредствено извършителство,било повдигнато обвинение за извършено престъпление в съучастие от страна на подсъдимия М..

Що се касае до въззивната жалба от Министъра на финансите,подадена чрез процесуалния представител М.А.С.-главен юрисконсулт в ТД на НАП-Варна:Освен че оплакванията в нея са бланкетни;също не са посочени какви точно нарушения на процесуалния или на материалния закон е допуснал първоинстанционния съд при постановяване на Присъдата си.

От страна на въззивната апелативна инстанция по-горе вече бяха изложени съображения защо са приети като законосъобразни и обосновани изводите на първоинстанционния съд както относно приетата за установена фактическа обстановка,така и направените правни изводи на базата на така приетата за установена фактическа обстановка и тези съображения не следва да бъдат преповтаряни още веднъж.

От страна на въззивната апелативна инстанция не на последно място бяха  отчетени и обстоятелствата,че:

 - За повдигнатото срещу подсъдимия М.Т.М. обвинение по член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2 и 6 от НК във връзка с член 26 от НК се предвиждат наказания:"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ до ОСЕМ ГОДИНИ и"Конфискация",

- Периодът на инкриминацията е:15.02.1999 година-31.12.2000 година.,

- Абсолютната погасителна давност е ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ-с оглед разпоредбата на член 82 алинея 4 във връзка с алинея 1 точка 3 от НК, изтича на 31.12.2015 година-т.е.само след няколко месеца от постановяване на съдебния акт по настоящото дело.

Освен че няма законови основания за отмяна на Присъдата на първоинстанционния СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и връщане на делото : било на прокурора-по смисъла на член 335 алинея 1 точка 1 от НПК ; било на първоинстанционния съд-по смисъла на член 335 алинея 2 предложение първо от НПК,то с оглед настъпването на абсолютната погасителна давност-по смисъла на член 82 алинея 4 във връзка с алинея 1 точка 3 от НК след около ЧЕТИРИ МЕСЕЦА от датата на постановяване на съдебния акт от въззивната апелативна инстанция,то би било и безпредметно и самоцелно такова връщане на делото.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че както протестът на прокурора от СИЛИСТРЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,така и въззивната жалба на Министъра на финансите на Република България,подадена чрез процесуалния представител М.А.С.,главен юрисконсулт в ТД на НАП-Варна,се явяват неоснователни и като такива,следва да бъдат оставени без уважение,а Присъдата на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна и обоснована,следва да бъде потвърдена изцяло.

При служебната проверка на Присъдата от страна на въззивната апелативна инстанция не бяха констатирани нарушения,допуснати било във на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                            Р    Е     Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 12 от 23.04.2015 година по НДОХ № 217/2014 година на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим М.Т.М.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   

                                                                                                       1:

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ :

 

                                                                                             2: