Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 152

 

Варна, 15.06.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, втори състав, в публично съдебно заседание на дванадесети юни, две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

 

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

при участието на секретаря Г.Н. и на прокурор Искра Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Тончева НДВ № 184 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 424, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т.5 НПК.

 

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД №5665/2016 година по описа на Районен съд – гр.Варна и отмяна на определение от 08.12.2016 година, с което е одобрено споразумение за решаване на делото в съдебното производство.

Искането за възобновяване е обосновано с допуснати нарушения на материалния закон и на процесуалните правила, съществени по смисъла на чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК.

В съдебното заседание пред ВАпС прокурорът поддържа искането от Главния прокурор за възобновяване на наказателното дело.

Защитникът на осъденото лице моли искането да не се уважава.

Варненският апелативен съд, след като взе предвид искането от Главния прокурор, становищата на страните и като прецени доказателствата по делото, прие за установено следното:

На 09.11.2016 година във ВРС е бил внесен обвинителен акт, с който срещу В.А.А. е повдигнато обвинение за престъпление по чл.194 ал.1 от НК.

В съдебно заседание на 08.12.2016 година (л.79 и следващите от делото), страните са декларирали волята си за решаване на делото със споразумение. Съдържанието на съдебния протокол установява постигнато съгласие между тях по въпросите на чл.381 ал.5 от НПК. Извършената преценка от страна на първостепенния съд по чл.384 ал.1 вр. 382 ал.7 от НПК е довела до одобряване на споразумението за решаване на делото в съдебното производство.

С оглед очертания предмет с искането от страна на Главния прокурор, настоящият състав фокусира вниманието си само върху релевираните оплаквания за материална и процесуална незаконосъобразност на определението по чл.384 ал.1 от НПК, като извън контролната дейност остава влязло в сила определение за групиране на наказанията по НОХД №№705/2016 година и 5665/2016 година.  

Определението по НОХД №5665/2016 година на Районен съд – Варна е постановено при съществено нарушение на закона по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. От приложеното свидетелство за съдимост на осъдения В.А. (л.24 и сл. от НОХД) се установяват осъждания, имащи директно значение за материално-правната квалификация на неговото деяние от 14.02.2016 година, а именно:

1.С определение, вл.с. на 20.10.2010 година по НОХД №4973/2009 година, ВРС е одобрил споразумение, с което А. е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл.343в ал.2 от НК, като му е наложено наказание „пробация“;

2.С присъда по НОХД №230/2009 година, вл.с. на 13.02.2010 година, РС-Каварна е признал за виновен В.А. в извършването на престъпление по чл.343в ал.2 от Нк, като е наложил наказание „пробация“;

3.Горепосочената реална еднородна съвкупност е била наказана по правилата на чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК с налагане на наказание „пробация“ при съдържание на мерките за контрол и въздействие по чл.42а ал.2 т.т.1, 2 и 6 (200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото) за срок от две години. Определението по ЧНД№ 48/2010 година на РС-Каварна е вл.с. на 12.06.2010 година;

4.С определение по ЧНД №1466/2010 година на ОС-Варна, вл.с. на 31.12.2010 година, наказанието по съвкупността, наложено с определение по ЧНД №48/2010 година е било заменено частично с „лишаване от свобода“ за срок от десет месеца, чието изтърпяване е било отложено с три годишен изпитателен срок;

5.С определение по НОХД №2616/2011 година, вл.с. на 08.02.2015 година, ВРС е одобрил споразумение, с което В.А. е бил осъден за престъпление по чл.343в ал.2 от НК. Наложеното наказание е „пробация“ със съдържание на мерките за контрол и въздействие по чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 от НК за срок от две години и шест месеца и по  чл.42а ал.2 т.6 от НК – 250 часа безвъзмезден труд в полза на обществото, изпълними за срок от две години;

6.С определение по НОХД №2210/2011 година, вл.с. на 15.02.2012 година, ДРС е признал В.А. за виновен в извършване на престъпление по чл.343в ал.2 вр. чл.26 ал.1 от НК, като му е наложил наказание от три месеца лишаване от свобода, изпълнимо при първоначален строг режим

7.Съвкупността от престъпленията по НОХД №№2616 и 2210 е била наказана при приложението на чл.25 ал.1 вр. чл.23 ал.1 от НК. С определение по ЧНД №352/2012 година ДРС е наложил наказание от 3 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване. Със същия съдебен акт на основание чл.68 ал.1 от НК е било приведено в изпълнение наказанието лишаване от свобода, наложено по ЧНД №1466/2010 година на ВОС, изпълнимо също при строг режим.

От приложените в първоинстанционното дело писмени доказателства се установява, че групираното наказание „лишаване от свобода“ за срок от три месеца А. е изтърпял на 26.04.2012 година, а приведено в изпълнение наказание от десет месеца лишаване от свобода е изтърпяно на 18.07.2013 година. Към датата на извършване на деянието, предмет на НОХД №5665/2016 година, срокът по чл.30 ал.1 от НК не е изтекъл.

При очертаната относима съдебна биография на В.А., престъплението му от 14.02.2016 година е извършено в хипотезата на чл.29 ал.1 б.б от НК, т.е. деятелността му е относима към диспозицията на чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 от НК, а не към основния състав по чл.194 ал.1 от НК. Първостепенният съд е пренебрегнал факта на предходните осъждания на А., като с одобряването на споразумение, с което същият се осъжда за престъпление по чл.194 ал.1 от НК е допуснал съществено нарушение на чл.348 ал.1 т.т.1 и 2 от НПК, представляващи основание за възобновяване на наказателното дело.

С оглед на изложеното, искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на делото е основателно и като такава, следва да бъде уважено.

Водим от горното и на основание чл. 424, ал.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД №5665/2016 година по описа на Районен съд – гр.Варна.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването определение от 08.12.2016 година, постановено по НОХД №5665/2016 г. по описа на Районен съд – гр.Варна, с което е одобрено споразумение за решаване на делото в съдебното производство.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр.Варна, от стадия на съдебното заседание.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

          2.