Р Е Ш Е Н И Е

 

                   № 86

 

24.06.2019г. Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

Павлина Димитрова

секретар Соня Дичева

прокурора П. Костадинов,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №187 по описа за 2019 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на С.Х.Х., осъден  по нохд № 1627/2018г. по описа на РС-Шумен и внохд№2/19г. ШОС, за възобновяване поради допуснати съществени нарушения на материалния закон9 несъставомерност на деянията по чл.343в ал.2 и чл.345 ал.2 НК. Твърди се, че въззивният съд като не е отчел допуснатите съществени нарушения на материалния закон от първата инстанция, от своя страна също е допуснал такива. Излагат се съображения за липса на виновно поведение от страна на осъденото лице.

В съдебно заседание пред АС – Варна осъденият Х. се явява и поддържа направеното искане. Защитата му излага подборни доводи по наведените основания и се поддържа направеното искане за възобновяване на внохд 2/19г. на ШОС и нохд № 1627/18г. Р.съд Шумен, отмяна на съдебните актове  и връщане на делото за ново разглеждане от стадия на разпоредителното заседание.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че молбата за възобновяване е неоснователна, като излага аргументи в тази насока.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от осъдения Х., АС- Варна прие за установено следното:

        Подсъдимият С.Х.Х. е бил осъден с присъда № 63/ 12.12.18г. на РС-Шумен по НОХД № 1627/2018г. за деяние по чл. 343в ал.2 вр.ал.1 4 чл.55 ал.1 т.1 НК, като му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца,както и за деяние по чл.345 ал.2 вр.чл.54 НК като му е определил наказание от три месеца лишаване от свобода. На основание чл.23 ал.1 НК съдът е определил на осъдения Х. общо наказание от пет месеца лишаване от свобода като на основание чл.68 ал.1 НК е привел в изпълнение и наказанието от една година лишаване от свобода наложено му с преисъда №34/30.06.16г. по нохд №311/16г. на Районен съд Нови Пазар, влязла в сила на 16.07.16г.

          С решение № 37/09.04.2019г. по ВНОХД №2/2019 г. ОС-Шумен е потвърдил изцяло обжалваната присъда.

Подадената молба за възобновяване на производство по ВНОХД № 2/2019г. по описа на ШОС с аргумент за допуснати съществени нарушения на материалния закон, е допустима, но по същество е неоснователна, по следните съображения:

Основните доводи на искателя, инициирали молбата за възобновяване на производството се обективират в това, на първо място, че не е налице деяние по чл.343в ал.2 вр.ал.1 НК,както и такова по чл.345 ал.2 НК, тъй като същият отрича да е управлявал процесния автомобил същата вечер.

Районният съд е събрал всички доказателства, обсъдил е показанията на разпитаните свидетели, установил е правилно фактическата обстановка и е направил правилните изводи за виновното поведение на осъденото лице.

С.Х. не притежава свидетелство за правоуправление на МПС. Същият е осъждан пет пъти за такива деяния, както и за управление на МПС след употреба на алкохол. На същия са съставени и множество актове за установяване на административни нарушения и издадени наказателни постановления за такива деяния.

От установената фактическа обстановка по делото ставна ясно, че вечерта на 18.03.17г. същият е пристигнал в гр.Нови пазар с л.а.“Фолксваген Голф“ с временни регистрационни табели №871Н130 като отишъл на дискотека. Там, пред дискотеката бил видян и от свидетеля П. С.. След като си тръгнал от дискотеката около 04ч. сутринта на 19.03.17г. движейки се по ул.“Плиска“ , му бил подаден сигнал да спре за проверка от екип на КАТ – свидетелите П. и С.. Х. не спрял, направил обратен завой и продължил по ул. „Цар Петър“. След проверка на регистрационния номер, свидетелите установили, че срокът му е изтекъл и автомобила фактически е без регистрация. Свидетелите последвали автомобила на Х., но след като не успели да го стигнат поискали съдействие. Същите са категорични, че Х. е управлявал автомобила. Втори полицейски екип, състоящ се от свидетелите М. и В. се опитали да спрат автомобила като го осветили с фенерче и подали сигнал за спиране. Автомобила преминал покрай тях без да спре като продължил в посока към с.Памукчи. Свидетелите ясно възприели водача на автомобила, както и че единият фар на автомобила е счупен. След извършени проверки на автомобила и в системата за регистрация било установено, че същият не е надлежно регистриран на територия на  РБългария по установения ред, както и че по автомобила има щети – вдлъбнатина към купето в областта на предната броня, счупен преден ляв и десен фар, предната броня е била откачена в лявата и дясната си части.

Двете инстанции са направили подробен анализ на възприетата фактическа обстановка, посочили са кои показания на свидетели кредитират и защо, както и защо не кредитират показанията на свидетеля С.Ф.Х..

При събирането и преценката на доказателствата по делото не са допуснати съществени процесуални нарушения. Направените от съдилищата изводи съответстват на така възприетата фактическа обстановка, а тук следва да се отбележи, и че необосноваността не е основание за възобновяване на наказателното производство.

От всички събрани по делото доказателства следва единственият извод, че именно осъденият Х. е управлявал процесния автомобил на 18-19.03.17г.

И двете инстанции са изложили пълни и подробни мотиви като са дали отговор на всички възражения на защитата на подсъдимия, поради което не е налице и нарушение – липса на мотиви.

В този смисъл  съдът констатира, че релевираните от молителя и пр. му представител нарушения на материалния закон, както и на процесуални правила не са допуснати при разглеждане на наказателното производство, а още по – малко същите да се явяват съществени по смисъла на чл.  348 ал.1 т.1-3 НПК, по  изложените съображения.

Предвид гореизложеното съдът счита, че молбата на осъдения С.Х.Х. за възобновяване на делото е неоснователна, тъй като не са допуснати визираните в нея съществени нарушения,  поради което същата следва да бъде оставена без уважения по горните съображения.         

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на осъдения С. Хюсееинов Х. за отмяна по реда за възобновяване на наказателни дела на решение № 37/09.04.2019г., постановено по ВНОХД№2/19г. по описа на Шуменски окръжен съд, с което е потвърдена изцяло присъдата по НОХД № 1627/2018г. по описа на РС-Шумен.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.  

     

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                                2.