Р Е Ш Е Н И Е

 

№170

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                      гр.Варна05.12.2014г.

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на тридесети октомври през две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

             

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЯНКО ЯНКОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

                                                                                   ЖИВКА ДЕНЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Разгледа докладваното от съдия Ж.Денева

ВНОХД №190 по описа на АС Варна за 2014 г.

 

 

Въззивното производство е образувано по протест на ОП-Разград, сруще присъда на ОС-Разград по НОХД №270/2013 г., постановена на 13.05.2014 г., с която  подс.А.А.Р. е бил признат за невинен и е оправдан за престъпление по чл.254а ал.2 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Съдът е признал подс.Денислав И.Д. за невинен и е оправдан да престъпление по чл.311 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Съдът е отхвърлил предявения гр. Иск от държавата, като неоснователен и недоказан.

Недоволен от така постановената присъда е останал прокурор от ОП-Разград и в подадения протест сочи, че присъдата е неправилна, необоснована и незаконосъобразна, противоречаща на материалния закон. Моли същата да бъде отменена и да признае и двамата подсъдими за виновни по възведените им обвинения.

В с.з. представителят на АП-Варна поддържа депозирания протест и също моли настоящата инстанция да отмени присъдата, като признае двамата подсъдими за виновни и наложи подходящи наказания.                

         Първоинстанционният съд въз основа на събраните доказателства по делото е установил следната фактическа обстановка, която не се оспорва от страните и се приема и от настоящата инстанция.

Подсъдимият А.А.Р. *** от 1998г. до 2011г. бил Кмет на Община Исперих, като последният му мандат бил след спечелване на местните избори през 2007г., съгласно представеното Удостоверение № 877/02.11.2007г. и положената клетва в заседание на Общински съвет гр.Исперих /Протокол № 1/06.11.2007г./. Същият бил освободен от тази длъжност след изтичане на мандата и полагане на клетва на новоизбрания кмет в заседание на Общински съвет гр.Исперих /протокол № 1/04.11.2011г./.

Подсъдимият Д.И.Д. *** е инженер, регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с рег.№ 04599 и има пълна проектантска правоспособност. Същият е управител на “ВМ- Д.”***99, чийто предмет на дейност е предпроектни и строително-конструктивни консултации, проектиране, реконструкции, ново строителство и извършване на строително-ремонтни работи, мениджмънт, организация и управление на дейности по изпълнение на строителни и/или монтажни работи, технически инвеститорски контрол, производство, изкупуване и реализиране на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионна дейност, рекламна, туристическа дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност. Като основна икономическа дейност по НКИД в Търговския регистър дружеството е вписало архитектурни и инженерни дейности и консултации.

Община гр.Исперих е стопанисвала заедно с Районен съд гр.Исперих, НОИ-РУСО-Разград, РЗОК-Разград и Бюро по труда гр.Исперих, Административна сграда, находяща се в гр.Исперих, ул.Дунав № 2, съгласно приложения акт за частна държавна собственост № 9/19.04.1999г. В сградата била разположена общинската администрация /обект 1/.

Видно от приложения по делото НА № 47, том 1, дело № 139/1995г. и скица № 877/27.10.2008г., Джамийското настоятелство при с.Драгомъж е собственик и стопанисвало джамия в с.Драгомъж - обект 2.

Църковното настоятелство в с.Малък поровец било собственик и стопанисвало дворно място от 3571 кв.м., в което е налице построена църква и съставлява имот пл.№ 94 по плана на с.Малък поровец, съгласно НА № 49, том I, дело № 146/1981г. и скица № 874/27.10.2008г. - обект 3.

Община Исперих била собственик и стопанисвала полумасивна сграда с начин на трайно ползване- Детска градина, находяща се в с.Лудогорци, ул.Вихрен, кв.18, парцел 1-234, съгласно Акт за публична общинска собственост № 1424/24.03.2004г. - обект 4.

Община Исперих била собственик и стопанисвала масивна сграда Кметство и дворно място, находящи се в с.Лудогорци, кв.18, парцел II-233, съгласно Акт за публична общинска собственост № 1166/11.07.2003г.-обект 5.

Община Исперих била собственик и стопанисвала масивна сграда /бивше основно училище Хр.Ботев/, находяща се в гр.Исперих, ул.Васил Левски, кв.122, парцел 1-698, съгласно Акт за публична общинска собственост № 91/25.03.2002г. В сградата се помещавала Общинската администрация- Дирекция ОЗК- обект 6.

Всички посочени имоти са се ползвали и се ползват по предназначение.

По отношение на посочените шест обекта, подс.А.Р. в качеството си на Кмет на Община Исперих и първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, на 18.11.2008г. подал искания по реда на чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС /отм./ /ПОДМКВПМС/ за неотложни възстановителни работи, в които посочил, че на 05.10.2008г. в гр.Исперих, с.Малък поровец и с.Лудогорци преминал силен вятър и дъжд, който нанесъл сериозни щети на сградите, поради което моли за предоставяне на средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на сградите в съответния размер /за обект 1- 60 291,38 лв. без ДДС, за обект 2- 76 984,84 лв. без ДДС, за обект 3- 69 417,08 лв. без ДДС, за обект 4- 72 630,14лв. без ДДС, за обект 5- 56 016,80лв. без ДДС, за обект 6- 31 986,69 лв. без ДДС/. В съответствие с разпоредбата на чл.22 от ПОДМКВПМС към исканията били приложени акт за собственост, ведно със скици на имотите, декларации от подс.Р. за наличие или не на други източници за финансиране, експертни становища и заключения по форма съгласно приложенията към правилника, изготвени от подс.Д.Д. и св.Й.П., количествено- стойностна сметка, изготвена от св.Й.П., лиценз на последната.

В изготвените от подс.Д.Д., в качеството му на експерт- инженер, на 12.11.2008г. след оглед на сградите, шест Технически експертизи /Строително-Конструктивно заключение/ същият удостоверил в т.4 Заключение, че в следствие силния и с висока скорост вятър, съчетано с проливния дъжд, са компрометирани силно покривите на шестте сгради, което довело до течове вътре в помещенията, като дървените сградни конструкции, вкл.стените и пода са се овлажнили, порвиснал е таванския гредоред с провисване на цялата покривна конструкция. Необходим е основен ремонт за възстановяване и замяна на елементи за възстановяване на експлоатационната годност и удължаване срока на експлоатация на сградите. Заключенията на техническите експертизи /Стротелно-Конструктивните заключения/ за шестте обекта биле изготвени съобразно Приложение № 3 към чл.22, ал.2, т.З и чл.23, т.1 и 2 от Правилника.

Към всяко едно от исканията за шестте обекта, св.Й.П. изготвила експертно заключение за пазарната оценка на щетите, ведно с колическтвено стойностна сметка, в които били описани необходимите видове работа с тяхната цена и формирани разходите за възстановяване на сградите. В качеството си на управител на ВМ-Д. *** подс.Д.Д. сключил за всеки един от обектите, за които били изготвени технически експертизи от него 6 договора за услуга на 12.11.2008г., с възложител Община-Исперих и изпълнител ВМ-Д. ***.

Така окомплектовани исканията били изпратени до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС /МКВП/, която съобразно дадените в ПОДМКВПМС правомощия, с решение № СБ-1 от 24.03.2009г. взела решение за неотложно възстановителни работи за целево финансиране от МКВП за шестте обекта на територията на Община- Исперих /Приложение № 3 към решението/, като били отпуснати следните средства: - за обект 1- 60 292 лв., за обект 2- 76 985 лв., за обект 3- 69 417 лв., за обект 4- 72 630лв., за обект 5- 56 017лв., за обект 6- 31 987лв.

След вземане на решението от МКВП, подс.Р., в качеството си на Кмет на Община-Исперих, предприел необходимите мерки за провеждане на конкурси за обществени поръчки за извършване на СМР на шестте обекта, в резултат на което били сключени договори с участниците, спечелили съответния конкурс. Така за обект № 1 бил сключен договор № 134/08.06.2009г. със Стройкомерс-ТТ ЕООД гр.Търговище, за обект № 2- договор 133/12.06.2009г. с Бруда ЕООД гр.Исперих, за обект № 3- договор № 135/03.06.2009г. със Стройкомерс-ТТ ЕООД гр.Търговище, за обект № 4- договор № 136/08.06.2009г. с Исперих груп ООД гр.Исперих, за обект № 5- договор № 142/05.06.2009г. с ЕТ Бетис-Ердуан Хаджийонуз с.Стражец, за обект № 6- договор № 127/08.06.2009г. с Исперих груп ООД гр.Исперих. В предвидените в договорите срокове били изпълнени необходимите СМР, след което били усвоени и съответно заплатени следните суми: за обект № 1- 60 154,86лв., за обект № 2- 76 972,80 лв., за обект № 3- 68 103,88 лв., за обект № 4- 72 351,92 лв., за обект № 5- 56 013 лв., за обект № 6- 31 762,40 лв. Останалите неусвоени 984,57 лв. са възстановени в държавния бюджет съобразно чл.49 от ПОДМКВПМС.

Съобразно изготвената на ДП комплексна строително - техническа и счетоводна експертиза е видно, че е налице подмяна по приложените количествено-стойностни сметки, като едни СМР са заменени с други от изпълнителите. Това е станало с изготвяне на съответните протоколи за преработване на първоначалните количествено-стойностни сметки, подписани от кмета на Община-Исперих А.Р.. Изготвяни били заменителни таблици и всичко, което е необходимо. Замяната на СМР е станала със съгласието на възложителя Община- Исперих. Актуваните СМР по всички обекти, сочи експертизата, че отговарят на извършените, като няма надплатени и неизпълнени СМР, а има извършени от изпълнителя в повече такива. Бил осъществяван контрол от възложителя при извършване на СМР по обектите. В окончателните приемателни актове, цените за отделните видове работа не са променени. Размерът им отговаря на средните за страната. Всички СМР са извършени по обектите и същите са били неотложни, тъй като сградите били стари и не им е правен дълго време ремонт, като най-фрапиращи са били джамията в с.Драгомъж и детската градина в с.Лудогорци. Вещото лице инж.Маджарова е уточнило, че щетите според нея не са от еднократен дъжд, това е станало с течение на времето и се е стигнало до прогниване на дървената конструкция на покривите.

По делото е подаден протест от ОП-Разград, с който се иска отмяна на присъдата по отношение и на двамата подсъдими, като бъдат признати за виновни.

В съдебно заседание при разглеждане на делото представителят на АП-Варна поддържа така депозирания протест, като изразява становище, че е осъществен състава на чл.254а ал.1 от НК вр. чл.26 ал.1 от НК от подс.А.Р., а по отношение на подс.Д.Д., че е осъществен състава на престъпление по чл.311 от НК. По отношение на втория се изразява становище, че същия следва да бъде признат за виновен и се приложи разпоредбата на изтекла давност.

Първоинстанционният съд правилно е приел, че престъплението за което е бил обвинен подс.Д. е несъставомерно и поради тази причина е оправдал този подсъдим. Настоящата инстанция споделя изцяло изложените съображения относно това, тъй като отговорността на вещите лица се ангажира на основание чл.291 от НК, а не по текста  по който е било повдигнато обвинение по чл.311 от НК. Съдът не следва да коментира съставомерност на деянието по чл.291 от НК, тъй като такова обвинение не е било повдигнато по отношение на подс.Д.. Относно съставомерността на престъплението по чл.311 от НК първоинстанционният съд е изразил ясното становище, че не би могло да е налице, тъй като подс.Дочен не е длъжностно лице по смисъла на закона. Това се споделя изцяло и от настоящата инстанция.

Предвид гореизложеното съдът счита, че подадения и поддържан протест от прокуратурата е неоснователен по горните съображения относно подс.Д..*** е оправдал този подсъдим.

 Протеста относно подс.А.Р. е формално основателен, тъй като осъщественото деяние от този подсъдим действително осъществява състава на чл.254а ал.2 вр. ал.1 от НК, но неговата обществена опасност е явно незначителна и е следвало ОС-Разград да приложи разпоредбата на чл.9 ал.2 пр.2 от НК.

Какви действия е извършил подс.Р.. Иготвил е пълна документация на шест обекта –обществени сгради, от които два храма една детска градина и други три общински такива. В документите е посочено, че състоянието на посочените сгради е в резултата на настъпило природно явление-бедствие на 05.10.2008 г.

Средствата за ремонт на сградите са били отпуснати с решение на МВКВП № СБ-1 от 24.03.2009 г., както следва:

Административна сграда, кметство гр.Исперих.

Детска градина с.Лудогорци.

Кметство с.Лудогорци.

Сграда на дирекция ОЗК /бивше ОУ „Христо Ботев”-гр.Исперих.

Джамия-с.Драгомъж.

Църква - с.Малък Поровец.

Всички посочени имоти са били ползвани по предназначението им и към момента на техния оглед.

На всички гореописани обекти са били извършени оглед, оценка и финансова преценка за точно необходимите средства за извършване на ремонтите им.

От така направените оглед и оценка на сградите е видно, че те всички са били в крайна влошено състояние, като същите са представлявали опасност за пребиваването в тях.

От свидетелските показания на –П., А., Г., Н., А., С. и всички други свидетели разпитани по делото е видно, че тези сгради са били крайно опасни за използване.

Според показанията на св.Н., Д.Н., А.Х., Т., Х., С. през есента на 2008 г. на 05-06.10. е имало дъждове силен вятър.

От показанията на част от свидетелите е видно, че въпросните сгради са били стари и амортизирани.

Очевидно е, че състоянието на въпросните сгради не е било добро и това природно явление, а и други такива са допринесли за тяхното опасно използване окончателно.

Не би могло да се отрече факта, че на посочената дата е било налице екстремно природно явление, но не то само по себе си е причинило всички повреди по сградите. Не би могло да се отрече и факта, че те са били опасни за използване към момента на техния технически оглед и оценка.

Какво е осъществил със собствените си действия Кмета на гр.Исперих. Комплектовал е документите за посочените шест сгради и ги е изпратил до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, като последната та 24.03.2009 г. взела решение за неотложно възстановителни работи за целево финансиране за шестте обекта на територията на Община гр.Исперих.

Били отпуснати средства за тези обекти, подробно описани в мотивите на ОС-Разград.

Всички средства са използвани за предназначението за което са отпуснати, а остатъка около хиляда са възстановено от подс.Р. в Държавния бюджет.

Престъплението за което е обвинен подс.Р. е по чл.254а ал.2 от НК вр. ал.1 от от НК. Ал.2 на този текст изисква да са настъпили вредни последици за държавата или общината. Отпуснати се средства от Държавния бюджет и са били разходвани за Община гр.Исперих за шест обществени сгради.

Да, това са били бюджетни средства с целево предназначение /бедствия и аварии/ и са били използвани по посоченото предназначение, а не за други някакви цели. Формално погледнато отклонени са целеви средства от Държавния бюджет, но следва да си зададем въпроса, за какво са били разходвани те и какви вреди са нанесли на Община Исперих. Обратното е вярно, тъй като всички те са били вложени по предназначението за което са поискани. Отделен е въпросът, относно посоченото основание и ако само това осъществява съставомерността на това деяние, то безспорно бихме могли да кажем, че действията на подс.Р. формално осъществяват състава на чл.254а ал.2 от НК, но обществената опасност на деянието е явно незначителна.

Изтъкнатото от представителят на АП-Варна, че точно заради такива ремонтни дейности, средствата не са достигнали за да бъдат обезщетени пострадалите  от с.Бисер, Цар Калоян, Мизия, Аспарухово-Варна и др.  Така изброените или поне над петдесет процента от тези населени места пострадаха от така наречените „природни бедствия”, но следва да се отбележи факта, че те бяха причинени в голямата си част от неправомерни действия и бездействия на физически и Длъжностни лица от съответните Общини. – Разрешителни за строеж в разрез на изискванията за застрояване, както и отдаване на концесия на Язовири и други съоръжения. Всички пострадали следва да бъдат обезщетени, именно от тези държавни фондове, предвидени в Държавния бюджет, а вината за случилото се най вероятно ще остане недоказана.

В настоящият случай състоянието на посочените обекти не е в резултат на противоправно поведение на длъжностни лица, обратното би било вярно. Ако беше пострадало дете в посочената детска градина, ако бяха пострадали хора в резултат на срутване на двата храма, а така също и на общинските сгради, тогава кой щеше да носи отговорност за това събитие?

Предвид гореизложеното съдът счита, че е налице основанието на чл.9 ал.2 пр.2 от НК и поради това е следвало ОС-Разград да произнесе оправдателна присъда по отношение на подс.Р..

Водим от горното въззивната инстанция счита, че присъдата на ОС-Разград следва да бъде потвърдена.

Водим от горното и на основание чл.334 т.6 от НПК вр. чл.338 от НПК

 

 

 

                                         Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата на ОС-Разград по НОХД №270/2013 г., постановена на 13.05.2014 г.

Решението подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от уведомяването на страните пред ВКС на РБ.

 

 

        

 ПЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: