Р Е Ш Е Н И Е

 

 

104/25.07.2019 г.

 

Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският Апелативен Съд - Наказателно отделение, на тринадесети юни,  година две хиляди и деветнадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                    ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

                                                        АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

при секретаря П. Паскалева и прокурора А. Помакова, разгледа докладваното от съдия Димитрова ВАНД № 192 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе взе предвид:

 

Въззивното производство е образувано по жалба на К.И.К. чрез защитника му – адв. И.Т. ***/ против решение № 22 на Окръжен съд-Шумен, постановено на 28.03.2019г., с което е бил признат за виновен за деяние, наказуемо по чл. 358 ал.1 НК, като на основание чл.78а е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на решението поради нарушение на материалния закон- липса на обективна и субективна съставомерност и необоснованост на съдебния акт. Прави се искане за  отмяна на съдебният акт решението и постановяване на друг, с който жалбоподателят да бъде оправдан.

 

Пред състава на АС-Варна жалбоподателят К. не се явява, представлява се от защитниците си – адвокати Бр. Б. ***/ и  И.Т. ***/, редовно упълномощен от преди, които поддържат жабата и пространно излагат аргументи в подкрепа. 

Представителят на АП-Варна изразява становище за неоснователност на жалбата, като подробно мотивира становище си.

 

Въззивната инстанция прецени, че жалбата е подадена  в срок и е допустима, а по същество я прецени като неоснователна.

Съобразявайки становищата на страните и след проверка правилността на обжалваното решение изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК, АС-Варна в настоящия си съдебен състав намира за установено от фактическа страна следното:

 

С решение № 22, постановено на 28.03.19г. Шуменският окръжен съд, на основание чл.378 ал.4 т.1 НПК е освободил от наказателна отговорност К.И.К. за извършеното от него престъпление  по чл.358 ал.1 НК, за това че през периода 10.04.2015 г. – м. юли 2017 г. в гр. Шумен, или на други неустановени места на територията на Р. България, в качеството си на служител на ДАНС е загубил документ – Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.0.2014 г., екз. 1, съдържащ информация представляваща държавна тайна. На основание чл.78а НК му е наложил административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

За да стигне до този резултат окръжният съд е приел за установено, че през периода 2013 - 2017 г., докато бил на работа в ДАНС, обв. К. завършил множество курсове за работа с класифицирана информация. Дейността на служителите в ДАНС била оценявана, съобразно правила за оценяване дейността на експертите, визирани в ЗДАНС и ППЗДАНС. От началото на 2014 г. обв. работел към ТДНС Шумен. По време на службата си в ДАНС пренасял физически документи с класифицирана информация до други служби. През м. април 2014 г. бил преназначен на длъжността Директор на ТДНС Шумен.

През м. януари 2014г. обв. К. изготвил за себе си по утвърден от ръководството на ДАНС формуляр /бланка/справка - „Оценка за постигнати резултати в служебната дейност за ІV-то тримесечие на 2013 г. на К.И.К.”, в два екземпляра - първият за него, а вторият, предназначен за СД „Човешки ресурси“ на ДАНС, където бил изпратен. Тъй като същата съдържала информация, представляваща държавна тайна /нерегламентиран достъп до която би застрашил суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност, или би могъл да създаде опасност от възникване на вреди, или да причини такива вреди в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред/, то в съответствие с разпоредбите на чл. 28 ал. 1 т. 3 от ЗЗКИ, обв. К. поставил гриф „поверително“. Справката била заведена под Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.0.2014г, който бил поставен и на двата екземпляра. Получаването на 1 екз. от въпросната оценка обвиняемият удостоверил с подписа си в Тетрадка приложение № 4 Per. № 3-24/2010 г. на ТДНС - Шумен, с гриф „Секретно“. Подписът си обаче положил не в определената за това графа на тетрадката, а „надлъжно” – в графите за няколко документа. По този начин обв. К. започнал да удостоверява получаване на класифицирани документи още през 2010 г. Във въпросната тетрадка, съобразно вътрешните правила и разпоредбите в ДАНС се отразявало получаването и връщането от служителите на ДАНС на документи, съдържащи класифицирана информация.

В началото на 2015 г. била назначена комисия с председател – св. Веселин Велков, която следвало да извърши проверка за 2014г. в ТДНС Шумен относно наличността и съхранението класифицирани документи, изготвени и получени в ДАНС, съобразно Наредбата за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация. На св. Петко Д. била възложена проверката на документите на обв. К., който я извършил въз основа на данни от Регистратура за класифицирана информация за получените такива през 2014 г. Тогава същият не установил липса на документи, съдържащи класифицирана информация за обв. К.. Като цяло комисията приключила проверката през м. април 2015 г. с доклад.

Със заповед от 16.03.2016 г обв. К. бил преназначен на работа в ТДНС Варна на длъжност Директор. При преместването му бил съставен „Отчетен лист” за връщане на получени вещи, документи и други служебни материали. При връщане на документите, съдържащи  класифицирана информация, обв. К. не върнал в Регистратура за класифицирана информация съхранявания при него първи екземпляр от „Оценка за постигнати резултати в служебната дейност за ІV-то тримесечие на 2013 г. на К.И.К.” с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.0.2014 г. Към този момент в Регистратура за класифицирана информация в ТДНС Шумен работела св. Д.Х., която на 22.03.2016 г. отразила в отчетния лист на обв. К. с № ШН-31-687/01.06.2016 г. в графа № 37,  че обвиняемото лице дължи документ. Била извършена щателна проверка на всички сборове от документи, числящи се на обв. К., но въпросния документ не бил открит. К. обявил, че ще продължи да го търси.

В началото на 2017 г. обв. К. отново бил преназначен на работа в ТДНС Шумен на длъжност Директор.

Поради напускане на ДАНС вследствие наложено му дисциплинарно наказание „Дисциплинарно уволнение” през м. юли 2017г., К. не върнал „висящият и водещ му“ в Регистратура за класифицирана информация в ТДНС Шумен първи екземпляр на  „Оценка за постигнати резултати в служебната дейност за ІV-то тримесечие на 2013 г. на К.И.К.” с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.0.2014 г. Това обстоятелство било отразено в „Отчетен лист за предадените документи, вещи и други служебни материали” в графа № 37 от св. Д.Х. на 26.09.2017 г. Независимо от невръщането на този документ, служебното правоотношение на обв. К. с ДАНС било прекратено, като на същия били изплатени и съответните обезщетения.

За липсата на този документ било подадено уведомление до ДАНС – София и това наложило извършването на вътрешна проверка, за резултатите от която бил съставен Констативен протокол peг. № Л-7783/22.12.17 г. в който било отразено, че документ „Оценка за постигнати резултати в служебната дейност за ІV-то тримесечие на 2013 г. на К.И.К.” с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г. е съставен от обв. К., както и че на същия няма отбелязване за промяна или премахване нивото на класификация. При тази проверка било изготвено „Становище за оценка на съдържащата се в документа информация - peг. № Л-21/03.01.2018г.” от служителя по сигурността на информацията в ДАНС – св. Д.Д., в което били отразени следните обстоятелства: на първо място, че в документа се съдържат данни за организацията, способите и средствата при изпълнение на специфични задачи, осъществявани чрез оперативно-издирвателната и оперативно-разузнавателната дейност на ДАНС като служба за сигурност по смисъла на & 1 т. 1 от ДР на ЗЗКИ, включително такива за организацията на дейността по изучаване и привличане на лица за доброволни сътрудници, работата с тях и с водените дела на оперативен отчет; на второ,  че тези данни са обективирани в документа и във формата на конкретни количествени показатели за изпълнението на тези дейности от служителя на ДАНС; на трето място, че данните, съдържащи се в документа представляват държавна тайна по смисъла на чл. 25 от ЗЗКИ, както и че правилно документът е маркиран с гриф за сигурност „Поверително”; на четвърто място, че при нерегламентиран достъп до информацията, съдържаща се в документа, биха могли да настъпят ограничени вреди по смисъла на & 1 т. 15 б. „в” от ДР на ЗЗКИ, свързани с разкриване на конкретни сведения за организацията, способите и средствата при изпълнение на специфични задачи, осъществявани чрез оперативно-издирвателната и оперативно-разузнавателната дейност на ДАНС, както и че възможните вредоносни последици за сигурността на държавата по смисъла на & 1 т. 15 б. „в” във вр. с т. 13 и 14 от ДР на ЗЗКИ биха се изразили във възпрепятстване дейността на ДАНС по чл. 4 от ЗДАНС за защита от посегателства срещу националната сигурност.  Съобразно разпоредбите на чл. 34 ал. 1 т. 4 от ЗЗКИ, класифицираната информация в документ Per. № RB202001-001-03H-6-280/15.01.2014 г. следва да бъде защитена до 15.01.2019г. С решение на ДКСИ от 29.03.2018 г. на осн. чл. 66 от ППЗЗКИ документът „Оценка за постигнати резултати в служебната дейност за ІV-то тримесечие на 2013 г. на К.И.К.” с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г. е снет от отчет, като същият се счита за унищожен по смисъла на чл. 33 от ЗЗКИ. В тази връзка от ДАНС било изпратено писмо с Рег. № Л-2511/11.04.2018 г. на ТДНС Шумен с указания към завеждащият регистратурата за класифицирана информация, да отрази в съответните дневници унищожаването на документа. На основание това писмо св. Д.Х. вписала в Тетрадка приложение № 4 Per. № 3-24/2010 г. на ТДНС – Шумен в графата на документа „Свален от отчет чл. 33 от ЗЗКИ - писмо от Л-2511/18”.

От писмо на ДАНС – СД ”Сигурност на ДАНС” с рег. № Л-2511/11.04.2018 г. се установява, че ДКСИ с решение от 29.03.2018 г. документ „Оценка за постигнати резултати в служебната дейност за ІV-то тримесечие на 2013 г. на К.И.К.” с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г. екз. І, е снет от отчет, като същия се счита за унищожен по смисъла на чл. 33 от ЗЗКИ.

От заверено копие на отчетен лист на обв. К. с вх. № ФС – 3762/13.11.2017 г. се установява, че обв. К. дължи на регистратурата на ТДНС Шумен документ. /отразено от св. Д.Х./.

От заверено копие на отчетен лист на обв. К. с вх. № ШН-31-687/01.06.2016 г. се установява, че обв. К. дължи на регистратурата на ТДНС Шумен документ. /отразено от св. Д.Х./.

От писмо с рег. № ШН – 31-485/26.02.2019 г. се установява, че документи, описани на гърба на лист 71 от Тетрадка, приложение № 4 на обв. К., са заведени в регистър № 6 както следва: 1. документи с № от 259 до 270 на 14.01.2014 г. ; 2. документи с № 271 до № 313 са заведени на 15.01.2014 г.

От заключението по СГЕ се установява, че подписът в Тетрадка приложение № 4 с рег. № 3-24/2010 г. на ТДНС Шумен в полето „получил” документ с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г. е положен от  обв. К..

        От писмо с рег. № В-1629/19.12.2018 г. на ДАНС се установява, че в СД „В” – ДАНС не е наличен и постъпвал документ с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г.

        От „Становище за оценка на информация, съдържаща се в документ с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г.” с рег. № Л-21/03.01.2018г., изготвено от служителя по сигурността на информацията в ДАНС– св. Д.Д. се установява: на първо място, че в документа се съдържат данни за организацията, способите и средствата при изпълнение на специфични задачи, осъществявани чрез оперативно-издирвателната и оперативно-разузнавателната дейност на ДАНС като служба за сигурност по смисъла на & 1 т. 1 от ДР на ЗЗКИ, включително такива за организацията на дейността по изучаване и привличане на лица за доброволни сътрудници, работата с тях и с водените дела на оперативен отчет; на второ, че тези данни са обективирани в документа и във формата на конкретни количествени показатели за изпълнението на тези дейности от служителя на ДАНС; на трето място, че данните съдържащи се в документа представляват държавна тайна по смисъла на чл. 25 от ЗЗКИ, както и, че правилно документа е маркиран с гриф за сигурност „Поверително”; на четвърто място, че при нерегламентиран достъп до информацията, съдържаща се в документа, биха могли да настъпят ограничени вреди по смисъла на & 1 т. 15 б. „в” от ДР на ЗЗКИ, свързани с разкриване на конкретни сведения за организацията, способите и средствата при изпълнение на специфични задачи, осъществявани чрез оперативно-издирвателната и оперативно-разузнавателната дейност на ДАНС, както и, че възможните вредоносни последици за сигурността на държавата по смисъла на & 1 т. 15 б. „в” във вр. с т. 13 и 14 от ДР на ЗЗКИ биха се изразили във възпрепятстване дейността на ДАНС по чл. 4 от ЗДАНС за защита от посегателства срещу националната сигурност. 

        От „Оценка за постигнати резултати в служебната дейност за ІV-то тримесечие на 2013 г. на К.И.К.” с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г. екз. 2 с гриф за сигурност „Поверително” се установява, че същата е изготвена върху бланка, която съдържа конкретни дейности на служителя от оперативните служби на ДАНС, свързани с: работа с доброволни сътрудници; работа по дела на оперативен отчет; работа по прокурорски преписки и досъдебни производства възложени от прокуратура и следствие. Бланката съдържа и графи за посочване в тях на конкретни количествени показатели, които са попълнени с конкретни данни при съставянето на документа от обв. К., както и данни от негови ръководители по йерахията в ТДНС Шумен.

        От Тетрадка Приложение № 4 за отразяване движението на материалите на обв. К. се установява, че на гърба на л. 71 на позиция „№ по ред” на № 17 е записан документ с Рег. № 6-280, оценка, екз. І, като в графата „дата, име, фамилия и подпис на приелия обратно материала” няма положен подпис удостоверяващ обв. К. да е върнал този документ. За всички други документи, описани в тази тетрадка е налице подпис в графата „дата, име, фамилия и подпис на приелия обратно материала”.

        От извадка от  Информационна система „Класифицирана информация” се установява, че към 28.11.2017 г. „Оценка за постигнати резултати в служебната дейност за ІV-то тримесечие на 2013 г. на К.И.К.” с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г. е в два екземпляра, първият - предаден на обв. К., а вторият - изпратен на САД „Човешки ресурси” на ДАНС и не е налично друго движение на този документ.

        От писмо  с рег. №  ПН-583/12.03.2019 г. на Председателя на ДАНС се установява, че липсата на оценката на обв. К. била констатирана с отчетния лист още през 2016 г. при преместването на обв. К., за тази липса било докладвано на Директора на ТДНС Шумен, който с писмо от 05.03.2019 г. уведомил Председателя на ДАНС, че във връзка с липсата на документа била извършена щателна проверка, но документа не бил открит.

        От писмо с Рег. № RB202001-001-03/ЧР-6-3/02.01.2019 г. на Председателя на ДАНС се установява, че служебното правоотношение на обв. К. с ДАНС е прекратено поради налагане на наказание „Дисциплинарно уволнение”, като същото не било обжалвано от К., както и че за налагане на това наказание не е изисквано становище от Дирекция „Правно нормативна дейност”.

        От справката за съдимост на обв. К. се установява, че не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по чл. 78а от НК.

 

Горната фактическа обстановка е установена по безспорен и категоричен начин от всички събрани по делото доказателства. Съставът на АС-Варна констатира, че по реда и със средствата на НПК, първоинстанционният съд е отчел всички необходими и относими към предмета на доказване фактически данни, които допринасят за изясняване и разкриване на обективната истина по делото и възоснова на това е направил правилни фактически и правни изводи за обективна и субективна съставомерност на деянието, предмет на обвинението. Този извод на  ШОС не е изолиран - същият почива на подробен и мотивиран доказателствен анализ, който се споделя изцяло от въззивната инстанция.

Обв. К. твърди, че е изпратил липсващия „документ-оценка“ в друга специализирана дирекция на ДАНС в гр. София, но тезата му, правилно възприета като защитна такава от първоинст. съд, се опровергава от писмените доказателства, и в частност от Писмо с рег. № В-1629/19.12.2018 г. на ДАНС, че в СД „В” – ДАНС не е наличен и постъпвал документ с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г. В противоречие с тезата на обв. К. са и събраните гласни доказателства чрез показанията на свидетелите - П. Д., /че към момента на извършване на проверката за 2014г за наличността на съответните документи, съдържащи класифицирана информация - м. януари 2015г, 1 екз. от „оценката“ се е намирал у обв. К./; Д.Х. /работила в Регистратура за класифицирана информация в ТДНС Шумен, че през м. март 2016 г. при преместването на обв. в ТДНС Варна тя установила, че „оценката“ не е върната в регистратурата от обв. К. и е отразила този факт в отчетния лист на обв. К., че дължи този документ, както че впоследствие, при напускане на структурата ДАНС през 2017г отново била установена липсата на същия този документ/; К.С., П.П./колеги на обв. , за това, че служители на дирекцията са знаели, че липсва у обв. К. въпросната „оценка“ и са я търсили сред други документи, но не я намерили, както и че е нямало опис на материали, предадени от обв. К. ***/. В този смисъл тезата на защитата на обвиняемото лице, за това, че обвинението спрямо него се обуславя от наложеното му дисциплинарно наказание „уволнение“ в резултат на възникнали междуличностни отношения между него и други лица в структурата на ДАНС, се явяват несъстоятелни и безпочвени.

 

Действията на обв. К. във връзка със съставянето, получаването и съхраняването /съотв. и предаването/ на  въпросната „Оценка за постигнати резултати в служебната дейност за ІV-то тримесечие на 2013 г. на К.И.К.” с Рег. № RB202001-001-03/ШН-6-280/15.01.2014 г. са подчинени на строга регламентация, съгласно действащата към 2014-2017г. нормативна уредба и същият е бил длъжен да я спазва във всеки един момент. Последващите действия на ДКСИ /Решение от 29.03.2018 г. на осн. чл. 66 от ППЗЗКИ за снемане на въпросната „оценка“ от отчет и че същият се счита за унищожен по смисъла на чл. 33 от ЗЗКИ с отразяване  в ТДНС Шумен в съответните дневници унищожаването на документа/ не може да се тълкува, каквото е виждането на защитата на обвиняемото лице, в насока на несъставомерност на извършеното от подзащитния им към 2014-2017г, нито пък да се приема, че случаят е маловажен, защото информацията била декласифицирана и вторият екземпляр на този документ липсвал поради унищожаването му.

 

Като цяло следва да се подчертае, че изложените фактически и правни съображения /включително и за това, че деянието не представлява маловажен случай по смисъла на чл. 9 ал. 2 от НК/ от първостепенният съд са много подробни и детайлни, споделят се изцяло от състава на АС-Варна, поради което не следва да се преповтарят. В решението си ШОС е дал много обстоен и задълбочен  отговор на всички развити от защитата на обв. К. доводи и възражения, направени в хода на първоинст. съдебно производство и доколкото пред въззивната инстанция се излагат идентични такива, с оглед становището на различни състави на ВКС на РБ, обективирано в редица решения /Р №624/06.02.14г, І НО по КД №1963/13г; Р №321/18.01.16г, ІІІ НО по КД №807/15г; Р № 181/11.06.12г І НО по КД № 486/12г/, въззивният съд не намира за необходимо да преповтаря и обсъжда подробно всичко онова, което е задължително за съдебния акт на първоинстанционния съд, след като /въззивният съд/ не е достигнал до различни фактически и правни изводи въз основа на доказателствата по делото.

 

 Не се констатира и явна несправедливост на наложеното наказание на обв. К. – размерът на наложената глоба от 1 500 лева е малко над предвидения в нормата на чл. 78а от НК размер и така индивидуализиран, съответства на целите на наказанието, визирани в чл. 36 НК, както и на принципа за съответствие на наказанието с извършеното престъпление, залегнал в нормата на чл. 35, ал. 3 НК.

 

Предвид изложеното, жалбата на обвиняемия се явява неоснователна, респ. решението на ШОС като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено, поради което и на основание чл. 338 вр. чл. 378 ал. 5 НПК,  Варненският Апелативен съд

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло решение № 22 на Окръжен съд-Шумен, постановено на 28.03.2019г по НАХД № 419/2018г. по описа на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационна проверка.

 

            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.              2.