Р Е Ш Е Н И Е

 

       183

 

Варна, 13.07.2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Тридесети Юни,две хиляди и седемнадесета година,в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

Секретар ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВЧНД № 193 по описа за 2017 година и за да се произнесе,взе предвид следното :

С протоколно Определение № 451 от 02.05.2017 година по ЧНД № 244/2017 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на основание член 306 алинея 1 точка 1 от НПК е било оставено без уважение искането на осъденото лице В.Д.Н.,ЕГН **********,*** за групиране на наказанията му,наложени с Присъди по:НДОХ № 282/1989 година по описа на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД;НДОХ № 502/2005 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и НДОХ № 1987/2004 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Недоволен от така постановеното Определение е останал В.Д.Н.,ЕГН **********,обжалвал го е със саморъчно написана жалба,като порочно и незаконно,с молба то да бъде отменено и бъде уважено направеното от него искане.Съображения в тази насока са изложени в жалбата.

В съдебно заседание на 30.06.2017 година,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища:

Служебният защитник на осъденото лице В.Д.Н.-адвокат А.Л.Б.,*** излага съображения,че: след като се е запознал с Определението и след проведен разговор с В.Н.,не може да каже,че Определението страда от правни пороци.Единственият факт,който Н. искал да бъде изтъкнат в посока на незаконосъобразност на Определението,с който са му били нарушени правата е,че Присъдата по НДОХ № 61/1995 година не е съществувала при групирането,извършено по ЧНД № 888/2007 година.Моли се ако бъде оставена без уважение въззивната жалба,служебно да бъде изпратен препис от протокола до ВРП,с която да се сезира и да групира наказанието по тази Присъда.

В своя защита сам Н. иска групиране на Присъдите,тъй като Присъда по НДОХ 0 502/2005 година на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД Е С НАЧАЛО ОТ МЕСЕЦ Август 1990 година.в заключение иска да се групират всичките му наказания,както ги е описал в жалбата си.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата следва да бъде оставена без уважение,тъй като няма извършени нарушения при постановяване на Определението.След изложени съображения в тази насока,се моли да бъде потвърдено Определението на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

В последната си дума Н. моли да бъде уважено искането му за групиране на присъдите,като съдът се абстрахира от мнението на прокуратурата.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като взе предвид оплакванията в саморъчно написаната жалба на В.Д.Н.,ЕГН **********;становищата на страните по делото;становището на Н. в последната му дума,както и служебно изцяло,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Саморъчно написаната жалба на В.Д.Н.,ЕГН ********** е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

С Присъда № 282 от 16.04.1991 година по НДОХ № 282/1989 година на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД,влязла в сила на 11.06.1991 година за извършено деяние 28.04.1989 година-27.06.1989 година на Н. е било наложено наказание с приложението на член 23 от НК от ТРИ ГОДИНИ"лишаване от свобода"при първоначален общ режим.това наказание е било изтърпяно от Н. към 20.08.1992 година,като е бил УПО с изпитателен срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.,

С Присъда № 43 от 09.08.1995 година по НДОХ № 61/1995 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,влязла в сила на 23.01.1996 година,по реда на член 23 НК е било определено общо наказание на Н. в размер на ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"при първоначален усилено строг режим и"Задължително заселване"за срок от ДВЕ ГОДИНИ за деяние,извършено на 29.07.1994 година,като е била приложена разпоредбата на член 24 от НК.,

С Присъда от 23.03.2005 година по НДОХ № 502/2005 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 23.03.2005 година по реда на член 25 НК е било групирано наказанието от ШЕСТ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"за деяние,извършено на 04/05.1990 година с това,наложено на Н. с предходната Присъда по НДОХ № 61/1995 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в размер на ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"при първоначален усилено строг режим и"Задължително заселване"за срок от ДВЕ ГОДИНИ.,

С Присъда № 124 от 21.11.2005 година по НДОХ № 1987/2004 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,влязла в сила на 22.02.2007 година на Н. е било наложено наказание,с приложимостта на член 23 алинея 1 от НК"Доживотен затвор”при първоначален специален режим за извършени 5 деяния по НК през периода 26.04.2004 година до 25.06.2004 година.,

С Определение по ЧНД № 888/2007 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са били групирани наказанията,наложени на Н. с Присъда на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД по НДОХ № 502/2005 година и с присъда по НДОХ № 61/1995 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като е било наложено най-тежкото от тях на Н.,а именно:ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ"Лишаване от свобода"при първоначален усилено строг режим и"задължително заселване"за срок от ДВЕ ГОДИНИ,като е било приспаднато изтърпяното от него наказание.,

Без уважение е оставено искането на Н. за групиране на наказанието"Доживотен затвор”,наложено му с Присъда № 124 от 21.11.2005 година по НДОХ № 1987/2004 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,доколкото не попада в съвкупността и не може да се групира, тъй като към момента на извършване на деянията от 26.04.2004 година до 25.06.2004 година вече е бил влязъл в сила съдебен акт-Присъда по НДОХ № 61/1995 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.,

Така групираните наказания по двете Присъди са били изтърпени от Н. на 16.04.2006 година.,

С Присъда № 134 от 06.03.2012 година по НДОХ № 7489/2011 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,влязла в сила на 30.07.2012 година за деяние,извършено на 24.04.2011 година на Н. е било наложено наказание от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА"Лишаване от свобода"при строг режим.

Така описаната фактическа обстановка ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел след комплексен анализ на събраните по делото доказателства и най-вече:на справката за съдимост на В.Д.Н.,ЕГН **********.

Въззивната апелативна инстанция възприема изцяло изводите на първоинстанционния съд относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и безспорни.

При така законосъобразно,обосновано и безспорно приетата за установена фактическа обстановка по делото  ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите правни изводи,че:

За наказанията,наложени с отделни Присъди на В.Д.Н.,вече е било извършено групиране по възможно най-благоприятния за Н. начин, изключая наказанието"Доживотен затвор”,наложено по НДОХ № 1987/2004 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,тъй като то не попада в съвкупността и не може да се групира,защото към момента на извършване на деянията от 26.04.2004 година до 25.06.2004 година е бил налице влязъл в сила съдебен акт по НДОХ № 61/1995 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  и същото следва да се изтърпи отделно.

Присъдите по НДОХ № 282/1989 година по описа на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД и групираните по НДОХ № 61/1995 година по описа на Варненски ОКРЪЖЕН СЪД и НДОХ № 502/2005 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД са били изтърпени както следва:Първата Присъда е била изтърпяна на 20.08.1992 година,а групираните наказания са били изтърпени на 16.04.2006 година и не са налице условията за групиране на наказанията на визираните в молбата на Н. Присъди.

Законосъобразни и обосновани са изводите на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и относно приложимостта на разпоредбата на член 27 алинеи 1 и 2 от НК,тъй като:Компетентен да се произнесе е вторият съд,който е постановил последната Присъда.В случая това е Присъдата по НДОХ № 7489/2011 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД-предвид изискванията на ТР № 24/19.06.1969 година по НД № 25/1969 година на ОСНК.Законосъобразни и обосновани са изводите на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,че въпросът за цялостно или частично присъединяване по отношение на последната Присъда в случая следва да се реши от ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,постановил втората Присъда.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Въззивната апелативна инстанция прави изводите си, че саморъчно написаната жалба на В.Д.Н.,ЕГН ********** се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а обжалваното Определение № 451 от 02.05.2017 година по ЧНД № 244/2017 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразно и обосновано,следва да бъде потвърдено изцяло.

Водим от горното и на основание член 334 точка 6 от НПК във връзка с член 306 алинея 3 предложение първо от НПК във връзка с член 306 алинея 1 точка 1 от НПК , ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Определение № 451 от 02.05.2017 година по ЧНД № 244/2017 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което на основание член 306 алинея 1 точка 1 от НПК е било оставено без уважение искането на осъденото лице В.Д.Н.,ЕГН **********,*** за групиране на наложените му наказания с Присъди по:НДОХ № 282/1989 година по описа на ВАРНЕНСКИ ВОЕНЕН СЪД;НДОХ № 502/2005 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД и НДОХ № 1987/2004 година по описа на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

                    1:

 

 

ЧЛЕНОВЕ :

 

 

                     2: