Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 225/04.09.             Година  2017                  Град Варна

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд                       Наказателно отделение

На седми юли                           Година две хиляди и седемнадесета

В публично заседание в следния състав:

                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Илия Пачолов  

                            ЧЛЕНОВЕ:  Румяна Панталеева

Росица Тончева

 

съдебен секретар П.П.

прокурор Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Панталеева

НДВ № 197 по описа на съда за 2017 г.,

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството пред апелативния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК и е образувано по искане от Главния прокурор на Република България за възобновяване на НОХД № 344/2016 г. по описа на Районен съд Девня, отмяна на постановения по него съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Прокурорът от въззивната прокуратура поддържа искането, то се споделя и от защитника на осъдения, а последният не участва лично в настоящото производство и не е представял свое писмено становище.

 

Съставът на Апелативния съд извърши проверка по доводите и намери, че те са основателни, като допуснатото нарушение не може да бъде изправено в тази инстанция.

В Районен съд Девня е бил внесен обвинителен акт срещу Д.Г. Г. за престъпление по чл.144, ал.3 от НК, въз основа на който е било образувано проверяваното НОХД № 344/16 г. С разпореждане от 02.12.2016 г. делото е било насрочено за предварително изслушване, като изрично е било указано да се уведоми лицето З.С.Р., в качеството на пострадал, че има право да се конституира като частен обвинител и граждански ищец. В проведеното съдебно заседание на 17.01.2017 г., с определение на съда Р. е била конституирана като страна в процеса - частен обвинител, и се е представлявала от повереник. Същевременно е бил представен писмен документ, наименуван „споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.384, вр.чл.381 от НПК“, в който е било обективирано споразумение между прокурора и защитника за решаване на делото по реда на Глава двадесет и девета от НПК. С нарочно определение съдът е указал производството да продължи по реда на чл.384, вр.чл.381 и сл. НПК, след което е изслушал становищата на страните. Представителят на прокуратурата и защитникът на подсъдимия заявили, че молят съда да одобри споразумението, но адвокат Кънчев, в качеството на повереник на частния обвинител, изразил виждане, че споразумението не следва да бъде одобрявано предвид тежките общественоопасни последици, свързани с претърпени неимуществени вреди от пострадалата, и че то е в нарушение на закона и съдебната практика. С окончателен съдебен акт съдът одобрил споразумението и прекратил наказателното производство.

 

В искането за възобновяване се изразява несъгласие с осъществената от съда процесуална дейност в частта на взетото решение да бъде одобрено споразумението при игнориране разпоредбата на чл.384, ал.3 от НПК. 

Като не се е съобразил с горната императивна законова норма, първоинстанционният съд безспорно е допуснал съществено процесуално нарушение, ограничаващо правата на частния обвинител, който е страна в процеса, а именно правото му в условията на образувано съдебното производство да се противопостави с обвързваща сила на одобряването на споразумение, постигнато само между прокурора и защитника на подсъдимия. Това нарушение е отстранимо в съдебната фаза на процеса, като стадият, от който трябва да започне новото разглеждане, е съдебното заседание.

 

По изложените съображения и на основание чл.422, ал.1, т.5, вр.чл.348, ал.1, т.2 и чл.425, ал.1, т.1 от НПК настоящият състав на Апелативен съд Варна

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД № 344/2016 г. на Районен съд Девня и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: