Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                               10

 

Варна , 16.01.2017. година

 

 

                                В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение-втори състав,в публично съдебно заседание на Двадесет и четвърти Октомври,две хиляди и шестнадесета година в следния състав :

                                                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА

РОСИЦА ТОНЧЕВА

 

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 198 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид следното :

 

С Присъда № 44/30.03.2016 година по НДОХ № 20/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият С.В.И.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:

В периода 01.06.2010 година-16.05.2011 година в град Варна,при условията на продължавано престъпление,в качеството му на управляващ и представляващ"Елматис“ЕООД,ЕИК по БУЛСТАТ 200070488,избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери-ДДС в размер на 146 565.50 лева,като:

1.Потвърдил неистина в подадени пред ТД на НАП-Варна справки-декларации по ЗДДС,както следва:

1.1.СД по ЗДДС № ДДС.0300-1423735/14.07.2010 година относно несъстояла се през данъчен период месец.06.2010 година сделка с"Елматоо“ ЕООД;

1.2.СД по ЗДДС № ДДС.0300-1469654/14.10.2010 година относно несъстояли се през данъчен период месец.09.2010 година сделки с"Ван Комерс БГ“ЕООД;

1.3.СД по ЗДДС № ДДС.0300-1485655/15.11.2010 година относно несъстояли се през данъчен период месец.10.2010 година сделки с"Варн комерс“ЕООД;

1.4.СД по ЗДДС № ДДС.0300-1499089/14.12.2010 година относно несъстояли се през данъчен период месец.11.2010 година сделки с"Варн комерс“ЕООД;

1.5.СД по ЗДДС № ДДС.0300-1517100/14.01.2010 година относно несъстояла се през данъчен период месец.12.2010 година сделка с"Варн комерс“ ЕООД;

1.6.СД по ЗДДС № ДДС.0300-1548398/14.03.2011 година относно несъстояли се през данъчен период месец.02.2011 година сделки с"Варн комерс“ЕООД;

1.7.СД по ЗДДС № ДДС.0300-1564838/14.04.2011 година относно несъстояли се през данъчен период месец.03.2011 година сделки с"Варн комерс“ЕООД;

1.8.СД по ЗДДС № ДДС.0300-1580010/16.05.2011 година,относно несъстояли се през данъчен период месец.04.2011 година сделки с"Варн комерс“ЕООД;

2.Използвал при упражняване на стопанската дейност,при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите,документи с невярно съдържание-фактури с номера,както следва:№ 115/22.06.2010 година със сочен издател"ЕЛМАТОО“ЕООД;№ 1000000004/10.09.2010 година;№ 1000000006/20.09.2010 година,със сочен издател"ВАРН КОМЕРС БГ“ЕООД;№ 1000000007/25.10.2010 година;№ 1000000008/27.10.2010 година;№ 1000000009/29.10.2010 година;№ 1000000010/03.11.2010 година;№ 1000000011/05.11.2010 година;№ 1000000012/10.11.2010 година;№ 1000000013/12.11.2010 година;№ 1000000014/18.11.2010 година;№ 1000000015/22.11.2010 година;№ 1000000016/26.11.2010 година;№ 1000000017/30.11.2010 година;№ 1000000018/30.11.2010 година;№ 1000000019/30.11.2010 година;№ 1000000020/15.12.2010 година;№ 1000000024/28.02.2011 година;№ 1000000021/10.02.2011 година;№ 1000000022/16.02.2011 година;№ 1000000023/22.02.2011 година;№ 1000000025/14.03.2011 година;№ 1000000026/14.03.2011 година;№ 1000000027/24.03.2011 година;№ 1000000028/28.03.2011 година;№ 1000000029/11.04.2011 година;№ 1000000030/18.04.2011 година;№ 1000000031/22.04.2011 година; 1000000032/26.04.2011 година със сочен издател"ВАРН КОМЕРС“ЕООД и приспаднал неследващ се данъчен кредит с общ размер 146 565.50 лева и на основание член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 2,6 и 7 от НК във връзка с член 26 алинея 1 НК във връзка с член 54 от НК му е било наложено наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е било отложено с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,считано от влизане на Присъдата в сила,както и"Конфискация"на собствената му част от имот,състоящ се от 226 квадратни метра идеални части от дворно място,цялото от 320 квадратни метра,УПИ ХV-862,квартал 49 идентичен с парцел ІІ-3703 квартал 20,намиращ се в град Варна, улица"Карамфил“№ 20.

Със същата Присъда подсъдимият С.В.И.,ЕГН **********,*** е бил признат за невинен в това,че:В периода 14.07.2010 година-16.05.2011 година в град Варна,при условията на продължавано престъпление,в качеството на управител на"ЕЛМАТИС“ЕООД-град Варна,чрез използване на документи с невярно съдържание-фактури:№ 115/22.06.2010 година със сочен издател"Елматоо“ЕООД;№ 1000000029/11.04.2011 година;№ 1000000030/18.04.2011 година;№ 1000000031/22.04.2011 година и № 1000000032/26.04.2011 година със сочен издател"ВАРН КОМЕРС“ ЕООД и справки-декларации,изискуеми по член 125 от ЗДДС вх.№ 0300-1423735/14.07.2010 година,за данъчен период месец.06.2010 година;вх.№ 0300-1580010/16.05.11 година за данъчен период месец.04.2011 година,да е направил опит"ЕЛМАТИС“ЕООД-            град Варна да получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в особено големи размери-28 735,00 лева-възстановяване на суми по ЗДДС,като деянието останало недовършено по независещи от волята му причини и на основание член 304 от НПК е бил ОПРАВДАН по обвинението да е извършил престъпление по член 256 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 18 алинея 1 от НК.

Със същата Присъда на основание член 189 алинея 3 от НПК подсъдимият И. е бил осъден да заплати направените по делото разноски  в размер на 292.50 лева-в полза на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР-Варна и  933.44 лева   в полза на Държавата,по бюджета на съдебната власт по сметка на ВОС.

Недоволен от така постановената Присъда е останал подсъдимият С.В.И., обжалвал я е с бланкетна въззивна жалба като незаконосъобразна, немотивирана, необективна,постановена при неизясняване на цялостната фактическа обстановка и при допуснати съществени нарушения както на материалния закон,така и на процесуалния закон,с искане същата да бъде отменена и бъде признат изцяло за невинен. В две писмени допълнения към въззивната жалба от адвокат Т.Я.-***,като защитник на подсъдимия С.В.И.,се поддържат изцяло оплакванията в първоначалната въззивна жалба и се излагат подробни съображения в подкрепа на тези оплаквания.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативнта инстанция страните взеха следните становища :

Защитата на подсъдимия И. - адвокат Я. поддържа изцяло оплакванията във въззивната жалба и доводите в двете писмени допълнения към нея и след изложени съображения в тази насока,моли Присъдата да бъде отменена поради липса на умисъл за извършване на престъпление по член 255 от НК.Алтернативно се моли,след отмяна на Присъдата,делото да бъде върнато за доразследване.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че въззивната жалба се явява изцяло неоснователна и след изложени подробни съображения в тази насока,моли същата да бъде оставена без уважение.

В последната си дума подсъдимия И. моли да бъде постановена Присъда,с която да бъде оневинен или делото да бъде върнато на досъдебното производство за да може да докаже своята невинност по безспорен начин.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията във въззивната жалба и в писмените допълнения към нея на защитата на подсъдимия С.В.И.;като взе предвид становищата на страните по делото;становището на подсъдимия И. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Въззивната жалба на защитата на подсъдимия И. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в наказателно-оправдателните й части не е била протестирана,не е била обжалвана и при условията на член 412 алинея 2 точка 3 от НПК е влязла в законна сила.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка:

С Решение на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД"ЕЛМАТИС“ЕООД било регистрирано по реда на ДОПК на ТД на НАП-Варна с ЕИК по Булстат 200070488 на 01.04.2008 година. Дружеството е било регистрирано първоначално по ЗДДС,считано от 30.04.2008 година,със седалище и адрес на управление:град Варна,улица"Острава“ №5,С предмет на дейност търговия с ел.материали и ел.услуги.

За периода от 01.06.2010 година до 31.05.2011 година същото се представлявало от  подсъдимия  С.В.И..

Със Заповед за възлагане на данъчна ревизия №1102521/17.06.2011 година на"Елматис“ ЕООД е била извършена ревизия по ЗДДС за периода 01.06.2010 година до 31.05.2011 година.Същата приключила с издаването на данъчно ревизионен доклад от 08.11.2011 година.Последвало издаването на Ревизионен акт №0311102521/20.01.2012 година,който бил обжалван и частично отменен.Преписката била върната за нова ревизия,която да провери прилагането на ЗДДС в периода 01.06.2010 година-30.06.2012 година.Тази проверка също завършила с издаването на РА № 031203215/10.01.2013 година, който не е бил обжалван.По информация на отдел ОПЗ към 12.06.2013 година няма данни за постъпили плащания от ЗЛ по РА № 031102521/20.01.2012 година и РА № 031203215/10.01.2013 година.

С оглед регистрацията по ДДС и в съответствие с разпоредбите на член 100 алинеи 1 и 3 от ЗДДС подсъдимият И. бил длъжен ежемесечно да подава справки-декларации пред данъчната администрация за възникналите данъчни разчети по ЗДДС,като резултат от осъществяваната търговска дейност на фирмата.Счетоводството на дружеството се водило в град Варна,като подсъдимият бил сключил договор със свидетелката А.И.А. да извършва счетоводна дейност във връзка с дейността на"Елматис"ЕООД.

По време на осъществяване на дейността подсъдимият И. решил да избегне плащането на данъчните задължения,възникнали за"Елматис“ ЕООД,като се снабдил с фактури,на които бил придаден вид,че са издадени от фирми - доставчици на представляваното от него дружество и включвал тези фактури в подаваните в ТД на НАД справки-декларации по ЗДДС и приложените към тях дневници за покупки,за инкриминирания период:01.06.2010 година до 16.05.2011 година. Целта му била,чрез неправомерно приспадане на данъчния кредит по тези фактури,да намали дължимия ДДС за всеки от отчетните периоди и така да избегне плащането на възникналите за дружеството данъчните задължения.

От показанията на свидетелката А.А. било установено,че подсъдимият И.,според договора сключен между тях,имал задължение да предоставя документите за дейността на дружеството,а тя от своя страна да ги осчетоводява и да ги представя в ТД на НАП.

На базата на представените от подсъдимия И. фиктивни фактури свидетелката А. ги осчетоводявала.На основание документите,които той й представял,тя попълвала СД и дневниците на дружеството по ЗДДС,уведомявала го за резултата за периода-имало ли ДДС за внасяне или суми по ЗДДС за възстановяване.Когато следвало да бъдат внесени суми по ЗДДС,свидетелката А. изготвяла/попълвала/ платежните нареждания.

На 27.01.2009 година,в качеството му на представляващ"Елматис" ЕООД-град Варна,подсъдимият С.В.И. ***, че упълномощил свидетелката А.И.А. да подава по електронен път и да подписва с УЕП декларации,документи или данни по ЗДДС,по ЗКПО,такива свързани със задължителното осигуряване, уведомления за сключване или изменение на трудови договори.

СД и дневниците по ЗДДС свидетелката А. подавала по електронен път,с електронния подпис,който притежавала и на основание упълномощаването,което имала от подсъдимия И..

По този начин свидетелката А. попълнила справките-декларации и регистрите-по член 125 и член 124 от ЗДДС на"Елматис"ЕООД за данъчните периоди:месеците Юни,Септември,Октомври,Ноември,Декември 2010 година и месеците Февруари,Март и Април 2011 година. Свидетелката А.  ги подала /без тези за данъчен период месец Ноември 2010 година/по електронен път както следва:

1./ За данъчния период месец Юни 2010 година подала СД на 14.07.2010 година. Документът получил вх.№ 0300-1423735/14.07.2010 година.Подсъдимият И. й представил и в дневника за покупки на"Елматис" ЕООД за този данъчен период била описана фактура № 115/22.06.2010 година с данъчна основа 31 380,00 лева и ДДС-6 276,00 лева с издател"ЕЛМАТОО"ЕООД,ЕЖ 200156720.Сумата,посочена като платена като ДДС била неправомерно приспадната като данъчен кредит.Предвид резултатите по ЗДДС от покупките и продажбите през месеца,подсъдимият И. неправомерно декларирал ДДС за възстановяване в размер на 41 987,78 лева.,

2./За данъчния период месец Септември 2010 година свидетелката А. подала СД,която получила вх.№ 0300-1469654/14.10.10 година.В дневника за покупки на"Елматис"ЕООД,изпратен заедно с нея,били описани такива от"ВАН КОМЕРС БГ"ЕООД,ЕИК 131220928,за които били издадени фактури,както следва:

№ 1000000004/10.09.2010 година с данъчна основа 17 150,00 лева и ДДС 3 430,00 лева и № 1000000006/20.09.2010 година с данъчна основа 22 150,00 лева и ДДС 4 430,00 лева.Сумите,посочени като платени при сделките по ЗДДС,били приспаднати в декларацията като ДДС с право на пълен данъчен кредит.С оглед резултатите от дейността през месеца,подсъдимият И. неправомерно декларирал като ДДС за внасяне сумата от 51,49 лева.,

3./За данъчния период месец Октомври 2010 година свидетелката А. подала СД,която получила вх.№ ДДС.0300-1485655/15.11.10 година.В дневника за покупки,изпратен с нея били описани сделки с"ВАРН КОМЕРС“ЕООД с ЕИК 201119162,за които били съставени фактури, както следва:№ 1000000007/25.10.2010 година с данъчна основа 30 500,00 лева и ДДС 6 100,00 лева;№ 1000000008/27.10.2010 година с данъчна основа 22 500,00 лева и ДДС 4 500,00 лева и № 1000000009/29.10.2010 година с данъчна основа 18 600,00 лева и ДДС 3 720,00 лева.Сумите,посочени като платени по ЗДДС,били приспаднати в СД като такива с право на пълен данъчен кредит и подсъдимият И. неправомерно декларирал като ДДС за възстановяване сумата от 42,80 лева.

4./За данъчния период месец Ноември 2010 година подсъдимият С.И. подал лично СД по ЗДСС на хартиен носител в ТД на НАП-Варна,която получила входящ № ДДС.0300-1499089/14.12.2010 година.Подал с нея и дневниците за покупки и продажби,но на магнитен носител.В СД като размер на ДДС с право на пълен данъчен кредит включил сумите по ЗДДС,описани в дневника за покупки по фактури на "ВАРН КОМЕРС"ЕООД с ЕИК 201119162, както следва:

№ 1000000010/03.11.2010 година с данъчна основа 19 300,00 лева и ДДС 3 860,00 лева;№ 1000000011/05.11.2010 година с данъчна основа 23 250,00 лева и ДДС 4 650,00 лева;№ 1000000012/10.11.2010 година с данъчна основа 26 100,00 лева и ДДС 5 220,00 лева;№ 1000000013/12.11.2010 година с данъчна основа 23 050,00 лева и ДДС 4 610,00 лева;№ 1000000014/18.11.2010 година с данъчна основа 21 200,00 лева и ДДС 4 240,00 лева;№ 1000000015/22.11.2010 година с данъчна основа 18 900,00 лева и ДДС 3 780,00 лева;№ 1000000016/26.11.2010 година с данъчна основа 25 800,00 лева и ДДС 5 160,00 лева;№ 1000000017/30.11.2010 година с данъчна основа 12 100,00 лева и ДДС 2 420,00 лева;№ 1000000018/30.11.2010 година с данъчна основа 32 600,00 лева и ДДС 6 520,00 лева;№ 1000000019/30.11.2010 година с данъчна основа 16 850,00 лева и ДДС 3 370,00 лева.

С оглед описаните в дневниците за покупки и продажби сделки през данъчния период и декларираните в СД суми - платени и получени по ЗДДС по тях,подсъдимият И. неправомерно декларирал като данък за внасяне по ЗДДС сумата от 176,00 лева.

5./За данъчния период месец Декември 2010 година свидетелката А. по електронен път подала СД и регистрите по ЗДДС на"Елматис" ЕООД-град Варна.СД получила вх.№ ДДС.0300-1517100/14.01.11 година.С оглед документите,които подсъдимият И. й представил,в дневника за покупки тя описала сделка с "ВАРН КОМЕРС"ЕООД-фактура № 1000000020/15.12.2010 година с данъчна основа 16 750,00 лева и ДДС 3 350,00 лева.Сумата по ЗДДС по нея била неправомерно приспадната като право на пълен данъчен кредит.За периода в СД подсъдимият И. декларирал,като данък по ЗДДС за внасяне 117,12 лева.

6./За данъчния период месец Февруари 2011 година свидетелката А. по електронен път подала СД и регистрите по ЗДДС на"Елматис" ЕООД.СД получила входящ № ДДС.0300-1548398/14.03.11 година.В дневника за покупки на"Елматис"ЕООД,която свидетелката А. изпратила с нея,били описани съобразно представените от подсъдимия И. документи,сделки с"ВАРН КОМЕРС"ЕООД фактури,както следва:

Фактура № 1000000024/28.02.2011 година с данъчна основа 26 125,00 лева и ДДС 5 225,00 лева;фактура № 1000000021/10.02.2011 година с данъчна основа 31 250 лв. и ДДС 6 250 лв., фактура № 1000000022/16.02.2011 г. с данъчна основа 26 150,00 лева и ДДС 5 230,00 лева и фактура № 1000000023/22.02.2011 година с данъчна основа 21 900,00 лева и ДДС 4 380,00 лева.Сумите,посочени в тези фактури като платени по ЗДДС,били неправомерно приспаднати в декларацията и подсъдимият И. декларирал като дължима от търговското дружество по ЗДДС сума от 55,92 лева.,

7./За данъчния период месец Март 2011 година свидетелката А. по електронен път подала СД и регистрите по ЗДДС на"Елматис" ЕООД.СД получила входящ № ДДС.0300-1564838/14.04.11 година.В дневника за покупки на"Елматис" описала представените й от подсъдимия И. фактури от "ВАРН КОМЕРС"ЕООД, както следва:

Фактура № 1000000025/14.03.2011 година с данъчна основа 32 080,00 лева и ДДС 6 416,00 лева;фактура № 1000000026/14.03.2011 година с данъчна основа 21 875,00 лева и ДДС 4 375,00 лева;фактура № 1000000027/24.03.2011 година с данъчна основа 15 455,00 лева и ДДС 3 091,00 лева и фактура № 1000000028/28.03.2011 година с данъчна основа 19 775,00 лева и ДДС 3 955,00 лева.Сумите по ЗДДС по тях били неправомерно приспаднати като пълен данъчен кредит и в СД подсъдимият И. декларирал като дължима от дружеството по ЗДДС сума за внасяне от 116,55 лева.

8./За данъчния период месец Април 2011 година свидетелката А. по електронен път подала СД и регистрите по ЗДДС на"Елматис" ЕООД. СД получила входящ № ДДС.0300-1580010/16.05.2011 година.

Подсъдимият С.И. представил и в дневника за покупки на"Елматис"ЕООД за данъчния период свидетелката А. описала фактури на"ВАРН КОМЕРС"ЕООД, както следва:

Фактура № 1000000029/11.04.2011 година с данъчна основа 39 987,50 лева и ДДС 7 997,50 лева;фактура № 1000000030/18.04.2011 година с данъчна основа 52 500,00 лева и ДДС 10 500,00 лева;фактура № 1000000031/22.04.2011 година с данъчна основа 44 625,00 лева и ДДС 8 925,00 лева и фактура № 1000000032/26.04.2011 година с данъчна основа 22 925,00 лева и ДДС 4 585,00 лева.Сумите като ДДС по тях били неправомерно приспаднати,като право на пълен данъчен кредит в справката-декларация на"Елматис"ЕООД за този данъчен период.В СД подсъдимият С.И. декларирал като сума за възстановяване по ЗДДС на"Елматис"ЕООД сумата от 22 459 лева.

С оглед декларираните като платени и получени суми по ЗДДС за месец Юни 2010 година била извършена проверка на основание член 129 от ДОГОС,за установяване на обстоятелства по член 92 алинея 1 точка 1 от ЗДДС-обстоятелства за прихващане,приспадане или възстановяване на ДДС.Проверката на данъчната администрация завършила с издаването на акт за прихващане или възстановяване № 1021123/04.08.2010 година.Била прихваната сумата от 4 642,07 лева.В процедурата останала сума за възстановяване на"Елматис" ЕООД от 37 345,71 лева,считано от месец Юли 2010 година.

На"ЕЛМАТИС"ЕООД била извършена ревизия по прилагането на ЗДДС за периода 01.06.2010 година-31.05.11 година.Заповедта,с която ревизията била възложена,е от 17.06.2011 година.Във връзка с ревизионното производство били извършени насрещни проверки във фирмите на"доставчиците“,посочени като контрагенти по фактурите,издадени на"Елматис“ ЕООД,като „купувач“.

На 04.08.2011 година,в качеството му на представляващ и управляващ дружеството,подсъдимият И. прехвърлил имота,който търговецът притежавал:парцел 636,под блок 22 в квартал"Владислав Варненчик" в град Варна,а на 12.09.2011 година прехвърлил дяловете му на гражданина на БЮР Македония-свидетеля Л.М..Помолил го за това,като му заявил,че се е наложило,тъй като имал проблеми с данъчна служителка която се е заяла с него и това бил начинът да избегне неприятностите.При промяната като адрес на управление бил вписан такъв,закупен от подсъдимия И. и ползван от него,за да получава кореспонденция /включая и към месец Май 2012 година:град Варна,улица"Прилеп"№ 173,офис 17,бизнес център"Бий гардън".

Свидетелят М. станал формален собственик на дружеството,тъй като упълномощил подсъдимия И. да продължи да го управлява и да извършва дейност от негово име.

За времето,когато свидетелят М. бил формално собственик дружеството,не осъществявало никаква дейност,като следва да се отбележи,че това прехвърляне е станало на 12.09.2011 година а обвинението касае предходен период:от 01.06.2010 година до 16.05.2011 година.

На 11.06.2012 година по инициатива на подсъдимия И. дружеството било прехвърлено на свидетеля А.И.Л.,който станал собственик и управител,като едновременно с това бил собственик на още 38 дружества.

Данъчната проверката приключила с издаването на ревизионен доклад на 08.11.2011 година и на РА № 031102521/20.01.2012 година.Този Ревизионният акт бил обжалван от подсъдимия И. и бил частично отменен.Проверката завършила с издаването на РА № 031203215/1001.2013 година     който не е бил обжалван.

От заключението по назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза/ССЕ/е било установено,че размера на задълженията по ЗДСС/непризнатия данъчен кредит/на"ЕЛМАТИС“ЕООД-град Варна за инкриминирания период възлиза на сумата 146 565,50 лева.

След извършен анализ на материалите по делото,ССЕ констатирала,че посочената в обвинителния акт сума на избегнатите от"Елматис"ЕООД-град Варна данъчни задължения от 146 565,50 лева,представлявала част от непризнатия данъчен кредит пo РА № 031102521/20.01.2012 година и РА № 031203215/10.01.2013 година и по-конкретно:ползваният от"Елматис"ЕООД кредит по фактури от доставчиците"Елматоо“ЕООД,"Ван комерс БГ"ООД и"Варн комерс"ЕООД на обща стойност 146 565,50 лева.Експертизата е установила,че по делото се намират счетоводни регистри на"Елматис"ЕООД по сметка 501.Каса в кореспонденция със сметка 411.Клиенти,като същите касаят само продажбите на дружеството,отразени като касови постъпления.

В тези регистри не са били установени записвания,свързани с постъпили /извършени плащания от/ към тримата изследвани доставчици.

По делото,като доказателства,са събрани банкови регистри и документи,съдържащи данни за движения по банкови сметки с титуляр"Елматис"ЕООД,в които експертизата е констатирала множество постъпления от клиенти на дружеството.От анализа на тези документи и регистри е било установено,че обичайно постъпилите суми са били изтегляни в брой от управителя С.И..Банковите плащания от сметките най-често се отнасят за осигурителни и данъчни задължения.Не са били установени банкови плащания към тримата процесни контрагенти.По делото не се съдържат счетоводни регистри на"Елматис"ЕООД по сметките от група 50. парични средства,в които да са отразени плащания към"Елматоо","Ван Комерс БГ"и"Варн Комерс"ЕООД.

От заключението на назначената по делото СГЕ е било установено,че подписът на подадената пред ТД на НАП-Варна СД по ЗДСС за данъчен период месец Ноември 2010 година и в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДСС за същия данъчен период са положени от подсъдимия И..

 

ОТНОСНО ДОСТАВКАТА ОТ"ЕЛМАТОО“ ЕООД:

На 03.06. 2010 година като собственик и управител на"ЕЛМАТОО"ЕООД, ЕИК 200156720,с предмет на дейност ел.материали и подобните на тях,бил вписан А.И.И..До тази дата собственик на дружеството бил свидетелят Б.Д.Б., а управител - М.Й.Д..

На 11.06.2010 година А.И.И. упълномощил свидетеля Б.Д.Б. да управлява и представлява фирмата пред всякакви власти,да тегли от средства от банки,да заявява,подписва и получава всякакви документи.До 03.06.2010 година адресът на управление бил в град Варна,а по ЗДДС бил посочен адрес в град Ловеч.Дружеството било регистрирано по ЗДДС от 07.07.2008 година.Дерегистрирано е било от 05.10.2010 година по инициатива на данъчен орган,тъй като не можело да бъде открито на посочения от него адрес лицето,представляващо дружеството за кореспонденция по реда на ДОПК.

СД и дневниците за покупки и продажби за данъчен период месец Юни 2010 година на"Елматоо"ЕООД били подадени по електронен път с титуляр на УЕП"Превиа"ЕООД с физическо лице-свидетелката Е.Т.Д..Пред данъчната администрация не е представено пълномощно на хартиен носител за изрично упълномощено лице.Подадено е било уведомление за упълномощаване,с което дружеството упълномощило"Превиа"ЕООД за подаване на данни по електронен път.

В хода на досъдебното производство е бил проверен адреса,посочен като такъв по ЗДДС и като адрес на управление:град Ловеч,улица"Уста Колю Фичето"№ 5,апартамент № 80.Установено е било,че от 2005 година до 11.06.2012 година,когато проверката била извършена,офис на"ЕЛМАТОО"ЕООД на него не е имало.

Лицето,вписано като собственик и управител на дружеството,на 06.06.10 година-А.И.И. е починал на 20.11.2010 година.На адреса, който той декларирал като постоянен и настоящ,не го познавали-видно от изготвената докладна записка.

Собственикът на дружеството до 17.05.2010 година-свидетелят Б.Д.Б.,разпитан в с. з.,заявява,че продал дяловете му тъй като преценил,че с оглед икономическата обстановка,нямало да се справи с бизнеса.Купувачът на дяловете-А.И.И. сам го намерил и при продажбата им му предал цялата документация на дружествата.Освен това сочи,че по принцип е осъществявал сделки с"Елматис“ЕООД и познавал управителя-подсъдимия С.И..При предявяването му обаче на фактура № 115/22.06.2010 година с данъчна основа:31 380,00 лева и ДДС - 6 276,00 лева с издател"ЕЛМАТОО"ЕООД твърди,че не е издавана от него и не може да посочи от кого точно е издадена.Категоричен е бил в показанията си,че фактурата не е била издадена от компютърната програма,използвана от него.Депозирал е и показания,че е продал дружеството на А.И. през месец Май,след което е станал пълномощник,но и в този период и в това му качество твърди,че не е сключвал никакви сделки.

Към датата на продажбата на дяловете на дружеството,е била в ход проверка по прилагането на ЗДДС за периода 07.07.2008 година-28.02.2010 година, завършила с издаването на РА изх. № 031003345/16.12.2010 година.Няма събрани по делото доказателства за това при продажбата на дяловете на дружеството,на А.И. да са били предадени счетоводни документи.

В показанията си свидетелят Б.Б. сочи,че счетоводството се водело от  А.Г.,който притежавал електронен подпис и по електронен път подавал СД и регистрите на дружеството по ЗДДС.Свидетелят не може да посочи нито адрес,нито телефон на лицето,осъществявало счетоводната дейност.А. било малкото име на лицето,което осъществявало счетоводната дейност на от името на"Превия"ЕООД. Собственик и негов управител била свидетелката Е.Т.Д.,но практически дейност с него-търговия с ел. материали развивал свидетелят Й.Й.П..

Свидетелката Е.Д.,разпитана в с. з.,е заявила,че поддържа показанията,дадени на ДП,които са били приобщени по реда на член 281 от НК.Същата твърди че не познава лице с име Б.Б. и никога не е била упълномощавана да подава документи в НАП за това дружество.

В същата насока са били и показанията депозирани от свидетеля Й.П. – съпруг на свидетелката Е.Д.. Последният категорично заявява,че познава свидетеля Б.,но никога не е бил упълномощаван от него и не е подавал СД в ТД на НАП за неговото дружество.

Свидетелят М.Д.Р. бил назначен за ликвидатор на "ЕЛМАТОО"ЕООД, но се отказал от назначението. Документация на фирмата не му е била предавана.Такава документация не е била предавана и на назначения за ликвидатор - свидетел С.П.С..

При анализа на приложените писмени доказателства е било установено,че на"Елматоо“ООД с ЕИК 200156720 във връзка с ревизионното производство е била извършена насрещна проверка.От същата e било установено,че е регистрирано по ЗДСС на 07.07.2008 година и деригистрирано на 05.10.2010 година. До 17.05.2010 гина седалището му било в град Ловеч.На тази дата в търговския регистър била вписана промяна в обстоятелствата,подлежащи на регистрация,а именно:че собственик на дяловете и управител станал А.И.И.,а седалището било преместено в град Варна.А.И.И. починал на 20.11.2011 година и към датата на проверката е нямало вписан правоприемник.Към месец Юни 2010 година дружеството нямало назначени работници.Имало регистриран касов апарат на адрес град Варна,улица"Ц.Тодоров"№11-търговски обект.На дружеството била извършена проверка по прилагането на ЗДДС за периода 01.08.08 година-28.02.10 година завършила с издаването на РА за данъчни задължения в особено големи размери.

С оглед на това и липсата на каквато и да е документация по сделките,проверяващите са направили извода,че липсват доказателства за реално извършени доставки по смисъла  на член 6 от ЗДДС;че не е възникнало данъчно събитие по реда на член 25 алинея  1 от ЗДДС;че за прекия доставчик не е възникнало правото да начисли ДДС чрез издаване на документ-член 86 алинея 1 от ЗДДС и съобразно член 70 алинея 5 от ЗДДС, за"ЕЛМАТИС"ЕООД не е налице право на данъчен кредит по сделката с"Елматоо" ЕООД,още повече,че проверяваното дружество не представило оригинални документи и съгласно член 71 алинея 1 от ЗДДС - не е изпълнено условието за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит.

От данъчно ревизионното производство е било установено,че описаната по-горе доставка,която е била декларирана от"ЕЛМАТИС"ЕООД-град Варна не е била осъществена,тъй като не е налице реалност на сделката.

От изготвеното заключение по ССЕ е било установено,че на лист 195,том 10 се намира фактура № 115,издадена от"Елматоо"ЕООД,в която е отразена продажба на два вида кабели,на обща стойност 37 656.00 лева и ДДС в размер на 6 276.00 лева.

По делото не се намират счетоводни регистри на доставчика,но в хода на извършената насрещна проверка,в Протокол № 03-03-1102521-4-10685/29.07.2011 година е било записано че фактурата е включена в дневника за продажби за данъчен период 06.2010 година.Не са били посочени констатации за разминаване в стойностите на данъчна основа и ДДС или други реквизити по фактурата.Не са били представени данни за плащания и придружаващи документи,свързани с процесната фактура.Не са били налични данни,въз основа на които експертизата да изследва реалността на документираните доставки.

 

ОТНОСНО ДОСТАВКАТА ОТ"ВАН КОМЕРС БГ“ООД:

Към месец септември 2010 гина управител на"ВАН КОМЕРС - БГ"ООД,ЕИК 131220928 бил свидетелят И.И.З.,който бил съдружник в него заедно с Й.А.Й..Търговското дружество имало адрес на управление в град София.

С уведомление от 31.07.2007 година свидетелят И.И.З. упълномощил ЕТ"Баланс - Е.Ж.“-свидетелката Е.Н.Ж. да подава по електронен път и да подписва с УЕП декларации,документи или данни по ЗДДС,ЗКПО,такива свързани със задължително осигуряване,уведомления за сключване или изменение на трудови договори.

С уведомление от 09.12.2009 година свидетелят З. уведомил данъчната администрация,че упълномощил за посочените по-горе дейности"Превиа"ЕООД, с титуляр на УЕП Е.Т.Д..

СД и дневниците за покупки и продажби за данъчен период месец Септември 2010 година на"Ван комерс БГ"ЕООД били подадени чрез електронен подпис по интернет от титуляр на УЕП ЕТ"Баланс-Е.Ж.".СД и регистрите изготвила свидетелката Л.Р., на основание договорни задължения и с оглед представените й от свидетеля З. документи.През данъчни периоди:месеците Септември и Октомври 2010 година"Ван комерс БГ" ООД не е развивало дейност.

От показанията на свидетеля И.И.З.,приобщени по реда на член 281 алинея 1 точка 5 от НПК е било установено,че към месец Септември 2010 година дейността на"Ван Комерс БГ"ООД била търговия със захарни изделия,алкохол,цигари,кафе.Дейността развивал само той,не бил упълномощавал други лица да го представляват и да осъществяват дейност от името на дружеството.Същият категорично заявява,че не е осъществявал сделки с"Елматис"ЕООД;такава фирма не му е била известна и не познавал човек с името С.И..

От показанията на свидетелката Л.Р.-счетоводител на"Ван Комерс БГ"ООД е било установено,че тя е обслужвала счетоводно дружеството към инкриминирания период и подавала документи в НАП.То притежавало ресторант,кафе и магазин за стоки на дребно. Това е бил предмета на дейност. Същата сочи,че освен готвачка и барман,е нямало други назначени на трудов договори служители,както и че дружеството не разполагало с транспортни средства.

При анализа на приложените писмени доказателства е било установява, че на "Ван комерс БГ“ООД с ЕИК 200156720 във връзка с ревизионното производство била извършена насрещна проверка и е било установено следното:

На посочения адрес за кореспонденция не бил открит управителя на дружеството или упълномощено от него лице.В СД по ЗДДС и в дневниците за продажба на това дружество за данъчен период месец Септември 2010 година не били включени фактури № 1000000004/10.09.2010 година и № 1000000006/20.09.2010 година.Съобразно предадените СД и дневници за данъчен период месец Септември 2010 година в този период дружеството не развивало дейност. С оглед на това и липсата на каквато и да е документация по сделките,проверяващите са направили извода,че липсват доказателства за реално извършени доставки по смисъла на член 6 от ЗДДС;че не е възникнало данъчно събитие по реда на член 25 алинея  1 от ЗДДС;че за прекия доставчик не е възникнало правото да начисли ДДС чрез издаване на документ-член 86 алинея 1 от ЗДДС;че съобразно член 70 алинея 5 от ЗДДС за"ЕЛМАТИС"ЕООД не е налице право на данъчен кредит по тези сделки.Още повече,че това дружество не представило оригинални документи и съгласно член 71 алинея  1 от ЗДДС не е изпълнено условието за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит.

От заключението по ССЕ е било установено,че по делото не са представени процесните фактури,издадени от"Ван комерс БГ" ООД с получател"Елматис"ЕООД-град Варна..

По делото не са били представени дневници за продажби и счетоводна документация на доставчика,от които да се установи какви данъчни и счетоводни регистри са съставени във връзка с изследваните фактури.

Заключението по ССЕ е уточнило, че на лист 53 от НДОХ е приложен хронологичен регистър на"Ван Комерс БГ"ООД за периода 01.01.2008 година-31.12.201, година,от който е видно,че в регистрите на дружеството не фигурира клиент"Елматис"ЕООД.Същото се потвърждава и от свидетелските показания на счетоводителя на доставчика - Л.Р..

Съобразно извършената насрещна проверка,в Протокол № 03-03-1102521-1/29.08.2011 година е записано,че след извършена проверка в електронните масиви на ТД на НАП-Варна е установено,че двете процесни фактури не са включени в дневниците за продажби на доставчика.На лист 174 и следващите се намира СД по ЗДДС и дневник за продажби на доставчика,от които е видно,че за данъчен период:.09.2010 година;.10.2010 и .11.2010 не са декларирани продажби към контрагенти-търговци.

Не са представени данни за плащания и придружаващи документи, свързани с процесиите фактури.

Не са налични данни, въз основа на които експертизата да изследва реалността на документираните доставки.

 

ОТНОСНО ДОСТАВКАТА ОТ "ВАРН КОМЕРС“ ЕООД:

Собственик и управител на"ВАРН КОМЕРС"ЕООД с ЕИК 2011 била А.В.М..Адресът на управление е в град Варна,улица"Битоля"№ 33.Дружеството било регистрирано по ЗДДС от 23.07.2010 година.Деригистрирано е било,считано от 09.05.11 година,тъй като на посочения адрес за кореспонденция по реда на ДОПК не било открито лицето,представляващо дружеството и не бил деклариран електронен адрес за кореспонденция.

На 03.04.2010 година А.М. подала заявление,че ще подава по електронен път и ще подписва с УЕП документите във връзка с изпълнението на законовите задължения или реализиране на законови интереси в производствата, развивани пред органи на НАП;че ще ползва електронните услуги предоставяни от НАП чрез УЕП;че ще подписва подаваните документи и ще ги подава по електронен път, с УЕП.А.М. напуснала Република България на 10.07.10 година.С нейния УЕП по електронен път били подадени СД и регистрите по член 124 и член 125 от ЗДДС на дружеството за данъчни периоди:месеците Октомври,Ноември,Декември 2010 година и месец Февруари и март 2011 година.

За данъчен период месец Април 2011 година СД и дневниците на дружеството подала в ТД на НАП - Варна свидетелката Д.С.С. - упълномощено лице.

Разпитана в съдебно заседание свидетелката С. заявява,че не познава А.М.,както и подсъдимия С.И..Дружеството"ВАРН КОМЕРС" ЕООД не й е известно и по никакъв начин не била ангажирана с дейността му,включително и чрез подаване на СД и на дневници по ЗДДС,както и че такива от името на това дружество не е подавала.

От доказателствата по делото е било установено,че на адреса,вписан като адрес на управление на"ВАРН КОМЕРС"ЕООД,се намира едноетажна къща с пет стаи,отдавани под наем от собственика й-свидетеля Г.А.Г..Същият,разпитан в с. з.,заявява,че А.М. обитавала една от стаите в периода от началото на 2010 година до пролетта на 2011 година заедно с мъж-инвалид,за когото се грижела като болногледачка.Постоянно обгрижвала мъжа,който бил напълно зависим от грижите й,поради което не работела нищо друго.Твърди,че на адреса никога не е имало офис на търговско дружество и А.В.М. не е развивала търговска дейност в този период.М. не е обитавала декларирания,като постоянен и настоящ адрес *** Митрополия,също видно от  изготвената справка.А.М. не е била разпитана в качеството на свидетел по делото и със съгласието на страните е била заличена от списъка на призованите свидетели,тъй като е напуснала страната и живее в Испания,като е била с неизвестен за призоваване адрес.

При анализа на приложените писмени доказателства се установява,че на"ВАРН КОМЕРС“ЕООД с ЕИК 201119162 във връзка с ревизионното производство била извършена насрещна проверка:

От писмените доказателства по делото е било установено,че"ВАРН КОМЕРС"ЕООД с ЕИК 201119162 е било регистрирано по реда на ДОПК на 15.04.10 година,а по ЗДДС на 23.07.10 година.Дерегистрирано е било по ЗДДС,считано от 09.05.11 година,тъй като при насрещната проверка на адреса,посочен за кореспонденция по член 8 от ДОПК,не бил открит представляващ дружеството или упълномощено лице за контакт с приходната администрация. Дружеството не било декларирало електронен адрес за контакти.При проверката от този доставчик не били представени никакви документи относно сделките с"ЕЛМАТИС"ЕООД.В периода:месец Октомври 2010 година - месец Април 2011 година дружеството не е имало назначени работници,нямало и регистриран ЕКАФП.

За този доставчик данъчната администрация направила извода,че липсват доказателства за извършени реални доставки по смисъла  на член 6 от ЗДДС;че не е възникнало данъчно събитие по реда на член 25 алинея 1 от ЗДДС;че за прекия доставчик не е възникнало правото да начисли ДДС чрез издаване на данъчен документ съобразно разпоредбата на член 86 алинея 1 от ЗДДС и че съобразно член 71 алинея 1 от ЗДДС за"ЕЛМАТИС"ЕООД не е налице начисления данъчен кредит.Неправомерно е бил начислен същия;"Елматис"ЕООД не е представило оригинални документи по повод на покупките от"ВАРН КОМЕРС" ЕООД и съгласно член 71 алинея 1 от ЗДДС не е изпълнено условието за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит.

От заключението по ССЕ се установява следното:

В том 6 лист 89 и следващите се намират фактури с номера от 1—7 и от 1-32 /т.10,издадени от"ВАРН КОМЕРС" ЕООД.Всички фактури са с предмет на доставка"корков уплътнител",с изключение на фактура № 1—27/24.03.2011 година,която е с предмет"алуминиев профил".

По делото не са били представени дневници за продажби и счетоводна документация на доставчика,от които да се установи какви данъчни и счетоводни регистри са съставени във връзка с изследваните фактури.

Съобразно извършената насрещна проверка,в Протокол № 03-03-1102521-2/26.09.2011 година е отразено,че след извършена проверка в електронните масиви на ТД на НАП-Варна е установено,че всички процесни фактури са включени в дневниците за продажби на доставчика със съответните стойности и предмет"продажба".Не са посочени констатации за разминаване в стойностите на данъчна основа и ДДС или други реквизити по фактурите,както и за отразяване на фактури в данъчни периоди различни от тези на издаването им.

Не са представени данни за плащания и придружаващи документи, свързани с процесиите фактури.

Не са налични данни, въз основа на които експертизата да изследва реалността на документираните доставки.

Изложената по-горе фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел за безспорно установена въз основа на събрания доказателствен материал:показанията на свидетелите: П.Д., Н.Г., Л.М., А.А., Е.Д., Й.П., Б.Б., М.Р., С.С., И.И.З., Е.Ж., Л.Р., Г.Г.. и Д. С.; приобщените показания на свидетелите от досъдебното производство по член 281 от НПК; заключението на съдебно-счетоводна експертиза и допълнителната тройна съдебно-счетоводна експертиза,заключението на съдебно-почерковата експертиза и приобщените по реда на член 283 от НПК писмени доказателства и доказателствени средства от досъдебното производство.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел като професионално изготвени,почиващи на знанията и опита на експертите изготвените по делото ССЕ-зи и съдебно-почерковата експертиза;направил е изводите си,че същите са обосновани,пълни и ясни, даващи отговор на въпросите,които са били поставени на досъдебното производство и във фазата на съдебно следствие,а така също и неоспорени от страните по делото.Горепосочените доказателства съдът кредитирал изцяло,като абсолютно непротиворечиви,взаимно допълващи се и установяващи по безсъмнен и категоричен начин фактическата обстановка по делото.

Същевременно в мотивите на Присъдата си първоинстанционният съд е отчел и обстоятелствата,че:В обясненията си подсъдимият С.И. не се признава за виновен и моли да бъде оправдан,оспорвайки фактическата обстановка и заявявайки,че сделките с контрагентите описани по-горе са били реално извършени и е платил сумите по така изготвените фактури за извършените стопански операции;отчел е и доводите на защитата на подсъдимия И.,че обвинението не е било доказано по несъмнен начин,а така също и че от субективна страна подсъдимият не е съзнавал,че включвайки тези фактури в счетоводството си,е извършил някаква нередност.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на първоинстанционния ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,които изводи се явяват законосъобразни,обосновани и в пълен синхрон с огромния обем на всички събрани по делото доказателства,както във фазата на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие.

Както пред първоинстанционния съд,така и в:писменото допълнение към бланкетната въззивна жалба и последващото писмено допълнение към въззивната жалба от адвокат Т.Я., като защитник на подсъдимия С.В.И.,а така също и в с.з.от 24.10.2016 година основните възражения относно приетата за установена фактическа обстановка са за това,че:

- Престъплението по член 255 от НК може да бъде извършено само при форма на вина:пряк умисъл-съзнателно да е ползвал документи с невярно съдържание,като по делото не са били събрани и липсвали доказателства за знание у подсъдимия И.,че използва документи с невярно съдържание.,

- Че извършените ССЧЕ били формални и се базирали само на констатациите на ДРА № 031203215/10.01.2013 година.,

-Че доставките от "ЕЛМАТОО"ЕООД,"ВАРН КОМЕРС БГ"ЕООД,ВАРН КОМЕРС"ЕООД не са били фиктивни,а реални сделки.,

- Че лицето А.В. М. не можела да бъде открита.Същата е била управител на една от фирмите,заради сделки с които е било повдигнато обвинение и че електронният подпис на М. бил ползван до 29.04.2014 година и е трябвало да бъде призована и разпитана.,

- Че липсвали доказателства за извършени от И. престъпления.

Възползувайки се от правото да дава обяснения по реда на член 15 от НПК,в с.з.от 24.10.2016 година подсъдимият И. дава обяснения,че повдигнатото от прокуратурата не е било доказано по несъмнен начин.Не е било доказано,че с действия или бездействия е извършил престъпление.Дава и обяснения,че извършвал нормална търговска дейност;че не е използвал документи с невярно съдържание;че обвинението е било изцяло върху косвени доказателства;че всички свидетелски показания потвърдили реалната дейност на дружеството му,която била потвърдена и от всички фактури.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕНСЪД възприема както тезата на защитата на подсъдимия И.,така и обясненията на последния в с.з.пред въззивната инстанция само като форма на защита,но че както тезата на защитата,така и обясненията на подсъдимия не се подкрепят с никакво доказателства и не ги кредитира по съображения,че:След подробен,пълен и комплексен анализ на събраните както на досъдебното производство,така и във фазата на съдебното следствие приема,че по един безсъмнен и категоричен начин е била установена описаната по-горе фактическа обстановка от първоинстанционния съд.Всички случаи,когато е имало и най-малкото съмнение в недоказаност на обвинението/задължение на прокурора-по смисъла на член 103 от НПК/,първоинстанциоинният съд ги е игнорирал.Това са били случаи за част от фактури с посочени издатели: "ЕЛМАТОО"ЕООД"и"ВАРН КОМЕРС"ЕООД. Впоследствие това е дало основание на първоинстанционния съд с Присъдата си да приеме,че:За периода от 14.07.2010 година до 16.05.2011 година в град Варна подсъдимият С.В.И. да е направил опит да получи от държавния бюджет неследваща се парична сума от 28 735,00 лева-възстановяване на суми по ЗДДС,като деянието да е останало недовършено по независещи от волята му причини и на основание член 304 от НПК е бил оправдан да е извършил престъпление по член 256 алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК във връзка с член 18 алинея 1 от НК.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото, ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянията си в град Варна,през периода от 01.06.2010 година до 16.05.2011 година,при условията на продължавано престъпление подсъдимият С.В.И. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 255 алинея 3 във връзка с алинея 1 точки 1,6 и 7 от НК във връзка с член 26 алинея 1 от НК,като в качеството си на управляващ и представляващ"Елматис"ЕООД,ЕИК по БУЛСТАТ 200070488 избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери-ДДС в размер на 146 565,50 лева и приспаднал неследващ се данъчен кредит с общ размер 146 565,50 лева.

Квалификацията на деянието"данъци в особено големи размери“е обусловена от разпоредбата на член 93 точка 14 предложение второ от НК-"Данъци в особено големи размери"са тези,които надхвърлят дванадесет хиляди лева и налага извода,че в посочения по-горе инкриминиран период е налице този квалифициращ признак.

Квалификацията на деянието по член 26 алинея 1 от НК се обуславя от обстоятелството,че с повече от две отделни деяния на подсъдимия С.В.И.,описани по-горе от пункт 1 до пункт 8 включително,са били осъществени поотделно едни състави на едно и също престъпление в периода от 01.06.2010 година до 16.05.2011 година,при еднородна обстановка,при еднородност на вината,при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

Престъплението е било извършено от подсъдимия С.В.И. при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК:същият е съзнавал общественоопасния характер на деянията си,предвиждал е общественоопасните им последици и е искал настъпването им.

По гореизложените съображения ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че оплакванията в жалбата на защитата на подсъдимия С.В.И.,адвокат Т.Я.-*** за постановена Присъда в нарушения на процесуалния и на материалния закони,се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

При определяне вида и размера на наказанието,което следва да бъде наложено на подсъдимия С.В.И. първоинстанционният съд е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства:чистото му съдебно минало към момента на извършване на деянието,изминатото продължително време от извършване на деянието до внасянето на делото в съда по независещи от него причини,както и липсата на данни да има други простъпки или извършени престъпление, като е отчел отегчаващо отговорността обстоятелство-престъпната упоритост при извършване на деянията,първоинстанционният съд му е наложил наказание"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ ГОДИНИ,което наказание на основание член 66 алинея 1 от НК е отложил с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ,считано от влизане на присъдата в сила,както и наказанието"Конфискация"на собствената му част от имот,състоящ се от 226 квадратни метра идеални части от дворно място,цялото от 320 квадратни метра,УПИ ХV-862,квартал 49 идентичен с парцел ІІ-3703 квартал 20,намиращ се в град Варна, улица"Карамфил“№ 20.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД също прави изводите си,че така наложените по вид и размер наказания на подсъдимия С.В.И.;приложението на разпоредбите на института на условното осъждане-по смисъла на член 66 от НК,с максималния изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ по;с оглед личността му,неговото поправяне и превъзпитаване,ще са напълно достатъчни и необходими за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието,визирани в член 36 от НК.Оплаквания за явна несправедливост на наложените наказания на С.В.И. няма направени,като въззивната апелативна инстанция прави тези свои последни изводи с оглед правомощията си по член 314 алинея 1 от НПК.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че въззивната жалба на защитата на подсъдимия С.В.И. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение, а Присъдата на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като законосъобразна,обоснована и справедлива,следва да бъде потвърдена.

При служебната проверка на Присъдата въззивната апелативна инстанция не констатира нарушения,допуснати било във фазата на досъдебното производство,било във фазата на съдебното следствие,които да се явяват съществени-по смисъла на НПК и да налагат отмяната й и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда,а така също и за изменението й

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                              Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 44 от 30.03.2016 година по НДОХ № 20/2015 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим С.В.И.,ЕГН **********,***.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в ПЕТНАДЕСЕТ ДНЕВЕН СРОК от съобщението му до страните – на основание член 350 ал.1 от НПК във връзка с член 340 ал.2  от НПК.

                      

 

                

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ : 1 :                    2: