Р Е Ш Е Н И Е

                                                        № 163

                                     Гр.Варна 29.06.2017 г. 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД наказателно отделение на шестнадесети юни две хиляди и седемнадесета години в открито заседание в състав:

                                                        

                                                       

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                            Светослава Колева

 

 

Секретаря ПЕТРАНКА ПАСКАЛЕВА

Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

Разгледа НДВ №198/2017 година по описа на АС-Варна

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по НОХД №18/2017 г. по описа на РС-Тутракан.

В направеното предложение се сочи, че РС-Тутракан е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Поради което се иска възобновяване на НОХД №18/2017 г. на РС-Тутракан, да се отмени постановеното определение от 25.01.2017 г.и се върне делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор за възобновяване е основателно и изразява съображения относно това.

         Защитата на осъденото лице в с.з. при разглеждане на делото пред настоящата инстанция изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор е неоснователно и същото не следва да бъде уважено.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от главния прокурор за възобновяване на горе посоченото дело, съдът прие за установено следното:

С протоколно определение № 9 от 25.01.2017г. по НОХД № 18/2017г. Тутраканският районен съд е одобрил споразумение за решаване на делото в досъдебното производство между прокурор от Районна прокуратура - Тутракан и защитника на обвиняемия В.В.Х..

С одобреното споразумение обвиняемият В.В.Х. се е признал за виновен за извършено на 15.05.2015г. престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“ вр. чл.342, ал.1, пр.З НК, за което при условията на чл.54 НК му е наложено наказание „пробация“ със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6/шест/ месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице един път седмично; „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6/шест/ месеца и полагане на „поправителен труд“ в „ПРО ФРЕШ“ ЕООД гр. Русе с удръжки от трудовото му възнаграждение в размер на 10% в полза на държавата, за срок от З/три/ месеца, като времето, през което се изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж.

На основание чл.343г НК на обвиняемия В.В.Х. е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от З/три/ месеца.

Определението, с което е одобрено споразумението, е влязло в сила на 25.01.2017г. и не подлежи на касационна проверка.

При одобряване на споразумението съдът е допуснал съществено нарушение на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК.

По предложение на съда страните са се съгласили с промяна в представеното споразумение, като са заменили изпълнителното деяние на престъплението по чл. 343 НК от „причинил“ на „съпричинил“. Освен, че така направената промяна на изпълнителното деяние не съответства на закона, с нея се установяват нови фактически положения, което е недопустимо в диференцираната процедура по Глава двадесет и девета от НПК. Не става ясно, кой друг освен обв. Х. е допринесъл за настъпване на общественоопасните последици от деянието. Доводът на съда, че е налице съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалия, не може да обоснове предложената и приета промяна в споразумението, доколкото това обстоятелство е от значение единствено при индивидуализиране на наказанието, тъй като представлява смекчаващо отговорността обстоятелство.

Съгласно чл. 426, ал.1 НК пробационната мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес“ е явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, чиято периодичност се определя от съда, но не може да бъде по малко от два пъти седмично.

В предложеното за одобряване от съда споразумение, постигнато между страните по НОХД № 18/2017г., в нарушение на материалния закон, периодичността на пробационната мярка по чл. 42а, ал.2, т.1 НПК - „задължителна регистрация по настоящ адрес“ е определена един път седмично. Налице е съществено нарушение на закона, защото наказанието не е индивидуализирано по начина, определен в нормата на чл. 426, ал. 1 НК.

Като е одобрил споразумение в нарушение на материалния закон, съдът е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила - чл. 382, ал.7 НПК.

Предвид гореизложеното съдът счита, че като е одобрил посоченото споразумение, съдът първо е допуснал промяна на формата на изпълнителното деяние, което е недопустимо нито като форма на изпълнително деяние, нито като етап на промяна на обвинението.Като е одобрил споразумение с неправилно приложение на материалния закон, първоинстанционния съд е нарушил съществени процесуални правила, поради което е налице основание за възобновяване на делото.

Предвид горното съдът счита, че допуснатите нарушения са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК и са основание по чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

По горните съображения съдът счита, че възраженията на защитата в с.з. при разглеждане на делото от настоящата инстанция са неоснователни

 Следва да бъде възобновено НОХД № 18/2017г. на Районен съд - Тутракан, да се отмени определение № 9 от 25.01.2017г. за одобряване на Споразумение за решаване на делото и да се върне делото за ново разглеждания от друг състав на първоинстанционния съд.

        

Нарушенията на материалния и процесуалния закон са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК и са основание по чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

 

         Водим от горното и на основание чл.425 ал.1 т.1  от НПК, АС-Варна

                                 

                                         Р Е Ш И

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД №18/2017 год. по описа на РС-Тутракан.

         ОТМЕНЯ определение № 9 на РС-Тутракан по НОХД №18/2017 г., постановена на 25.01.2017 г.

ВРЪЩА делото на РС-Тутракан за ново разглеждане от друг състав за отстраняване на допуснатите нарушение по приложението на материалния и процесуален закон.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

                                            

 

ПРЕДСЕДЕАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: