Р Е Ш Е Н И Е 

 

105

 

31.07.2013г.

 

Град Варна

 

 

 

Варненският Апелативен съд - Наказателно отделение, на тридесети юли, година две хиляди и тринадесета, в открито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКА ДЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

ПЕНКА ХРИСТОВА

Секретар Геновева Ненчева

Прокурор Ружа Големанова

като разгледа докладваното от съдия Денева

ВЧНД № 199 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 345 НПК вр. чл. 34 ЗПИИРКОРНФС

 

Предмет на въззивното производство е Решение №76 на Шуменски Окръжен съд по ЧНД № 289/2013г., постановено в открито съдебно заседание на 26.06.2013г., с което е признато и допуснато за изпълнение удостоверение и диспозитив на решение на Окръжен съд - гр. Целйе, Република Словения, с което на Станимир Асенов Насков, роден на 25.02.1969 год., от гр. Шумен, е наложена финансова санкция  в размер на 300 евро  или 586.75 български лева.

Въззивното производство е образувано по жалба на пр. представител на Насков – адв. Лефтеров - ШАК, с оплакване за  неправилност на съдебния акт, поради  изтекла давност и искане на това основание да бъде отменено постановеното решение.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция, пр. представител на жалбоподателя поддържа жалбата и доразвива доводите си.

Представителят на ВАП моли решението на ШОС да бъде потвърдено, като споделя изводите, до които е достигнал първостепенният съд.

Варненският Апелативен съд, след като се запозна с материалите по делото намира, че жалбата е допустима, а по същество се явява неоснователна по следните съображения:

С Решение № 76 по ЧНД № 289/2013г., в открито съдебно заседание на 26.06.2013г., Шуменски Окръжен съд е признал и допуснал за изпълнение удостоверение и диспозитив на решение на Окръжен съд - гр. Целйе, Република Словения, по отношение на Станимир Асенов Насков, роден на 25.02.1969 год., от гр. Шумен, на когото била наложена финансова санкция  в размер на 300 евро или 586.75 български лева.

Видно от приложените доказателства по делото, производството било образувано въз основа на Решение на държава - членка на Европейския съюз - Република Словения, за постановяване на финансова санкция в наказателно производство. Касае се за извършено административно нарушение, а именно управление на МПС без валидна винетка, на територията на издаващата държава, поради което същото не попада под юрисдикцията на българските съдилища. За да постанови своя съдебен акт, първостепенничт съд е приел, че представеното удостоверение е пълно и отговаря на Решението - копие от диспозитива на решение постановена от Окръжен съд Целйе, Република Словения. От друга страна правилно  е преценено, че по делото не са налични доказателства да е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции срещу осъденото лице за същото деяние.

Основното възражение на защитата е, че съдебното производство следва да бъде прекратено поради изтичане давността на наложеното административно наказание. Това оплакване е абсолютно неоснователно. На първо място правилно в своето решение ШОС е констатирал, че изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство, както и че решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. От друга страна то не касае деяние, което по българското законодателство се счита за извършено изцяло или отчасти на територията на Република България, или е било извършено извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такова деяние.

Правилно ШОС е констатирал, че не може да откаже да признае и допусне изпълнение на визираното решение, тъй като не е налице и второто кумулативно основание, предвидено в разпоредбата на чл. 35, т.3 от ЗПИИРКОРНФС - решението да се отнася за деяние, подсъдно на българския съд. Не се предвижда възможност за обжалване пред български съд на наложеното административно наказание за извършено нарушение в чужда държава. От друга страна българският съд не разполага с компетентност  да проверява правилността на чуждото решение, справедливостта на наложеното наказание и сроковете за изпълнение на наложената санкция, респ. давността по чуждия закон.

Съгласно чл. 32, ал.1 вр.чл. 16 ал.8 от ЗПИИРКОРНФС законосъобразно ШОС е  определил равностойността на наложената финансова санкция в български левове по курса на БНБ към деня на постановяване на решението, а именно е 586.75 български лева.

В този смисъл Решението на ШОС, като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено,  предвид  на което и на основание чл. 345 от НПК вр. чл. 34 от ЗПИИРКОРНФС съставът на ВАС:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 76 на Шуменски Окръжен съд по ЧНД № 289/2013г., постановено в открито съдебно заседание на 26.06.2013г., с което е признато и допуснато за изпълнение удостоверение и диспозитив на решение на Окръжен съд - гр. Целйе, Република Словения, с което на Станимир Асенов Насков, роден на 25.02.1969 год., от гр. Шумен, е наложена финансова санкция  в размер на 300 евро  или 586.75 български лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

2.