Р Е Ш Е Н И Е

    

 

          № 41/06.03.2018 г.

 

        Град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, на осми февруари, година две хиляди и осемнадесета, в открито заседание в следния състав:

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЛОЛОВА

                    ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

 

 

при секретаря Соня Дичева

прокурора Вилен Мичев

разгледа докладваното от съдия Павлина Димитрова ВНАХД № 2  по описа на съда за 2018г., за да се произнесе взе предвид:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХІ от НПК.

 

Варненският Oкръжен съд, по реда на чл. 83а и следващите от ЗАНН, с Решение № 275 по НАХД № 1410/2017г. по описа на същия съд, постановено на 13.12.2017г., е наложил на търговско дружество ”Анис 06“ ООД с ЕИК 148007863, със седалище и адрес на управление гр.Провадия, обл. Варна, ул.„Божур“ №2 с управител С.А.А., ЕГН **********, имуществена санкция в размер на 90303,92 лева за това, че е дружеството е получило имуществена облага в размер на 90303,92 лева, представляваща приспаднат неследващ се данъчен кредит, като установяването и плащането на данъчното задължение е било осуетено чрез престъпление по чл. 255, ал.3, вр.ал.1, т.2 и т.7, вр.чл.26, ал.1 от НК, извършено от С.А.А., за което с присъда №62/07.09.2017 г. влязла в законна сила на 26.09.2017 е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба“ в размер на 2000 лева по  НОХД № 832/2017 г. по описа на Окръжен съд – Варна.

 

Въззивното производство пред АС - Варна е образувано по жалба от адв. В. С. ***/ в качеството му на пълномощник на ”Анис 06“ ООД, представлявано от управител С.А.А., в която се навеждат доводи за неправилност на така постановеното решение, като се оспорват фактическите и правни изводи на първоинст. съд в две насоки: на първо място, за недопустимост на самото административно-наказателно производство по чл. 83а и следващите от ЗАНН /в частност по чл. 83г/ като противоречащо на основни принципи на реализиране на всяка наказателна отговорност с налагане на адм. санкция на дружеството; на второ място се навеждат доводи за несъставомерност на деянието,поради репариране на вредите. Искането е за отмяна на така постановеното решение.

 

В с.з. управителят на дружеството С.А. редовно призован не се явява, представлява се от редовно упълномощения си защитник адв. В. С. /ВАК/, който поддържа жалбата.

 

Представителят на АП – Варна намира жалбата за неоснователна и предлага на АС-Варна да потвърди решението на първоинстанционния съд, като правилно и законосъобразно.

 

Въззивният съд, след като прецени доводите на страните и след цялостна служебна проверка на решението на основание чл. 313 и чл. 314 от НПК констатира, че жалбата на пълномощника на търговско дружество ”Анис 06“ ООД, с  управител С.А.А., е неоснователна.

 

В съответствие със събрани по делото доказателства, относими към предмета на доказване, Варненският Окръжен съд  е приел за установено от фактическа страна следното:

Дружество ”Анис 06“ ООД  с ЕИК 148007863 е било вписано в Търговския регистър на Варненски окръжен съд с решение на ВОС № 683/28.01.2006г, /като на 10.05.2006г дружеството е било преобразувано в ООД/ със седалище и адрес на управление гр.Провадия, обл. Варна, ул.„Божур“ №2 с управител С.А.А., ЕГН ********** и съдружник А.Д.М..

Възоснова на обвинителен акт срещу С.А. за деяние по чл. 255, ал.3, вр.ал.1, т.2 и т.7, вр.чл.26, ал.1 от НК, ВОС с присъда №62/07.09.2017 г. влязла в законна сила на 26.09.2017  е признал подс. А. за виновен за това, че за периода от 13.01.2015 г. до 10.03.2015 г. в гр. Варна в условията на продължавано престъпление в качеството  си на съсобственик и управител на ”Анис 06“ ООД  с ЕИК 148007863 и като данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 ЗДДС е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения  в размер на 90303,92 лева – особено големи  размери, като потвърдил неистина относно наличието на реални облагаеми доставки в подадени на основание  чл. 125, ал. 1 във вр. с чл. 87, ал. 2 ЗДДС  месечни справки  - декларации по ЗДДС на ”Анис 06“ ООД  с ЕИК 148007863 - гр.Варна, както и в приложените към тях дневници за покупки, като е приспаднал в нарушение на чл.70, ал.5 във вр. с чл.68, ал.1, т. 1 и ал.2 и чл.69, ал.1, т.1 ЗДДС неследващ  се данъчен кредит в размер общо на 90303,92, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанцинния съд необявеното и неплатено данъчно задължение е внесено в бюджета заедно с лихвите. На основание чл.78а НК е освободил от наказателна отговорност подс. А., като му е наложил административно наказание -  глоба в размер на 2000 лева. Първоинст. съд е приел, че подс. А. в качеството си на съсобственик и управител на визираното търговско дружество и като данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС /чл.3, ал.1 от ЗДДС - Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея/, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения  в размер на 90303,92 лева – особено големи  размери,  като е потвърдил неистина  относно наличието на реални облагаеми доставки  по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС: /чл.12, ал.1 от ЗДДС - Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 , когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго/, в подадени на основание  чл.125, ал.1 във вр. с чл.87, ал.2 от ЗДДС  /чл.125, ал.1 от ЗДДС - За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124 , с изключение на случаите по чл. 157/ , /чл.87, ал.2 от ЗДДС - Данъчният период е едномесечен за всички регистрирани лица и съвпада с календарния месец/ месечни справки  - декларации по ЗДДС на ”Анис 06“ ООД, както следва:

1. На 13.01.2015 год. подал в ТД на НАП - Варна Справка-декларация по ЗДДС на „Анис 06" ООД с вх. № 03002301587/13.01.2015 год. за данъчен период м.12. /декември/2014 год., в която е декларирал неполучени реално доставки по фактури с № №206/04.12.2014 г., с включен ДДС в размер на 20120,40 лева, 207/04.12.2014 г. с включен ДДС в размер на 7936,00 лева, 210/06Л2.2014 г. с включен ДДС в размер на 3482,12 лева, 213/08.12.2014 г. с включен ДДС в размер на 3684,38 лева, 214/09.12.2014 г. с включен ДДС в размер на 1659,27 лева, 215/10.12.2014 г. с включен ДДС в размер на 2540,22 лева и 220/30.12.2014 г. с включен ДДС в размер на 3880,00 лева, издадени от „Еф Проджект" ЕООД приспадайки неправомерно право на данъчен кредит в размер на 43302,39 лева /четиридесет и три хиляди триста и два лева и тридесет и девет ст./

2. На 10.03.2015 г. подал в ТД на НАП - Варна Справка-декларация по ЗДДС на „Анис 06" ООД с вх. № 03002330993/10.03.2015 год. за данъчен период м.02. /февруари/2015 год., в която е декларирал неполучени реално доставки по фактури с №№ 233/13.02.2015 г. с начислен ДДС в размер на 1011,68 лв., 234/13.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 1088,25 лева, 235/15.02,2015 г. с включен ДДС в размер на 1958,88 лева, 236/17.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 756,04 лева, 237/18.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 2791,00 лева, 238/19.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 1394,75 лева, 266/19.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 10960,20 лева, 239/20.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 4803,88 лева, 240/23.02.2015 г. с начислен ДДС в размер на 6278,80 лева, 241/25.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 3002,51 лева, 242/26.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 1066,22 лева, 243/26.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 1773,74 лева, 244/26.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 2622,36 лева и 245/27.02.2015 г. с включен ДДС в размер на 7493,22 лева, издадени от „Атлант 555" ЕООД, приспадайки неправомерно право на данъчен кредит в размер на 47 001,53 четиридесет и седем хиляди и един лева и петдесет и три стотинки,.

 

Общият размер на укритите данъчни задължения и приспаднатия неследващ се данъчен кредит възлиза на 90303, 92 лв. /деветдесет хиляди триста и три лева и 0,92 стотинки/.

 

За да достигне до тази фактология по делото, първоинстанционният съд се е базирал на цялата доказателствена съвкупност по делото, включително и на материалите по НОХД № 832/17г по описа на ВОС.

Настоящата инстанция изцяло възприема фактическите и правни изводите, до които е достигнал първоинстанционният съд: юридическото лице „Анис 06" ООД е получило неправомерна облага, изразяваща се в приспадане на неследващ се данъчен кредит през периода 13.91.2015 г. – 10.03.2015 г. и извършител на престъпното деяние е представляващият дружеството – С.А.А.. Между престъпното деяние и облагата, настъпила за  юридическото лице е налице пряка връзка - облагата е резултат от извършеното престъпление, установено с влязла в сила присъда. Тази облага представлява благоприятно изменение в правната сфера на дружеството, настъпило като непосредствена последица от престъплението /§ 1, т.2 от ДР на ЗАНН/ и съставлява пряка облага. Същата има имуществен характер и възлиза на 90303, 92 лева. След като юридическото лице „Анис 06" ООД се е обогатило в резултат на извършеното престъплението по чл. 255 НК, за което е осъден неговия управител С.А., то съгласно чл. 83а, ал. 1, т. 2 ЗАНН на дружеството следва да се наложи имуществена санкция в размер не по-малък от равностойността на имуществената облага. В този смисъл възраженията на защитата за недопустимост на самото административно-наказателно производство по чл. 83а и следващите от ЗАНН /в частност по чл. 83г/ като противоречащо на основни принципи на реализиране на всяка наказателна отговорност с налагане на адм. санкция на дружеството се явяват неоснователни. Както правилно е отбелязал в мотивите към решението първоинст. съд при обсъждане и отхвърляне на наведените пред него възражения от защитата за наличие на основание за прекратяване на производството поради неспазване на 3-месечния срок от откриване на нарушителя /чл. 34, ал. 1 ЗАНН/, възможността да се реализира подобна отговорност по чл. 83г от ЗАНН възниква с предвиденото в разпоредбата на чл. 83б, ал. 1, т. 1 ЗАНН правомощие на прокурора да сезира съда за налагане на имуществена санкция след внасянето на обвинителния акт, /т. е. и след приключване на наказат. производство с влязла в сила присъда/, но не е ограничено със срок.

Не могат да бъдат споделени от настоящата инстанция и доводите на защитата за приложение на чл. 28 ЗАНН: първонист. съд е дал изчерпателен отговор и на това възражение, приемайки, че предмет на това административно-наказателно производство не е допуснато от подс. или дружеството административно нарушение, т. е. предвидените материално-правни предпоставки за налагане на имуществена санкция на юридическото лице не представляват състав на административно нарушение. При кумулативната им даденост се санкционира юридическо лице, което се е облагодетелствало от изброените в чл. 83а, ал. 1 ЗАНН престъпления.

 

По отношение на наложеното наказание: съставът на АС-Варна намира, че определеният размер на глобата, се явява справедливсъщият е определен към минималния размер предвиден в закона.

 

При служебната проверка на решението, на основание чл. 314 от НПК, въззивният съд не констатира нарушения /допуснати на досъдебното  производство или в с. з./, които да се явяват съществени по смисъла на НПК и да налагат друго изменение или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора или от друг състав на съда, поради което и на основание чл. 338 от НПК, съставът на Апелативен съд – Варна, 

    

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 275 на Окръжен съд - Варна по НАХД № 1410/2017г. по описа на същия съд, постановено на 13.12.2017г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                 2.