П Р И С Ъ Д А

 

 

5/02.03.2017 година, град Варна

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД      НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На ВТОРИ МАРТ               ДВЕ ХИЛЯДИ И СЕДЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЛОЛОВА

 

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

Секретар Г.Н.

Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

Като разгледа докладваното от съдия ЯНКОВ,

ВНОХД № 202 по описа за 2016 година

 

На основание чл.336, ал.1, т.1, вр.чл.334, т.2 от НПК

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ОТМЕНЯ присъда № 45/01.04.2016 г., постановена по НОХД № 1065/2015 година на Окръжен съд Варна, в частта на обвинението по точка 2, с която подсъдимия Н.Н.И. е признат за виновен по чл.249, ал.4, пр.1, вр. ал.3 от НК, както и в частта на приложението на чл.23 от НК и вместо това:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Н.И. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН:**********

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 30.05.2011 г., в гр. Варна, съхранявал информация за съдържанието на платежни инструменти - редове с поредица от числа, съответстващи на записи на пътечки от банкови карти записани върху твърд диск марка "Western Digital", сериен номер WCATR3683195 от компютър с черна кутия с надписи на предния панел и левия страничен капак "Vento Asus chassis", във файл D\Users\Pc\Desktop\TR2\TR2.txt:, поради което и на основание чл.249, ал.4, пр.1, вр. ал.3 от НК, вр.чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК от ТРИ ГОДИНИ, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Н.И. за НЕВИНЕН в това, че на 30.05.2011 година в град Варна, съхранявал информация за съдържанието на платежни инструменти редове с поредица от числа, съответстващи на записи на пътечки от банкови карти, записани върху 1 брой мини твърд диск с капацитет 596,2 GB във файлове:

-         USERS\РС\Decktop\нов текстов документ1.тхт,

-         $Recycle.bin\S-1-5-21-1908008330 – 2526055613 – 2581607654 – 1000\$RDCE78Y.тхт,

-         $Recycle.bin\S-1-5-21-1908008330 – 2526055613 – 2581607654 – 1000\$RYBPZKK.тхт, поради което го ОПРАВДАВА т.т.II.2. на обвинението по чл.249, ал.4, пр.1, вр.ал.3 от НК.

 

На основание чл.23 от НК НАЛАГА на подсъдимия да изтърпи най-тежкото от така определените му наказания за престъпленията по чл.244, ал.2 от НК, чл.249, ал.4 от НК и чл.246, ал.3 от НК, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана или протестирана пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, в 15 - дневен срок от днес.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                     2.

 

 


МОТИВИ към ПРИСЪДА №5/02.03.2017г. по внохд №202/16г. на

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

 

 

 

С присъда №45/01.04.2016г. по нохд №1065/2015г. Варненски окръжен съд е признал подсъдимия НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ИВАНОВ за виновен в това, че:

1. На 30.05.2011г. в гр. Варна, държал в големи количества подправени платежни инструменти - 54 бр. магнитни карти, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта и ръкописни надписи, съдържащи запис върху магнитната лента, поради което и на основание чл. 244, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК и чл.54 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.

2. На 30.05.2011г. в гр. Варна, съхранявал информация за съдържанието на платежни инструменти - редове с поредица от числа, съответстващи на записи на пътечки от банкови карти записани върху твърд диск марка "Western Digital", сериен номер WCATR3683195 от компютър с черна кутия с надписи на предния панел и левия страничен капак "Vento  Asus chassis",  във файл D\Users\Pc\Desktop\TR2\TR2.txt:, поради което и на основание чл. 249, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 3 от НК, вр.чл.55,  ал.3 от НК му наложил наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.

На 30.05.2011 г., в гр. Варна, укривал предмети - специални технически средства за скрито придобиване и съхранение на видео информация и специални технически средства за негласно записване на информация от банкови, платежни, магнитни карти, при използването им на банкомат, за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти - банкови карти, като следва:

Приспособена за монтиране към банкомат декоративна лайсна с вградено цифрово аудиовидео записващо устройство с миниатюрна видеокамера и отстранен микрофон;

Копия на декоративни детайли от банкомати, с вградени цифрови аудиовидео записващи устройства с миниатюрни видеокамери и отстранени микрофони;

Композиция от отделни пластмасови елементи, копия на детайли от банкомат, с монтирани върху задната част цифрови аудио записващи устройства;

Модификации на входни отверстия „усти" за четящи устройства на магнитни карти за банкомати с вградени миниатюрни четящи магнитни 39 глави, позиционирани така, че да четат информацията от втора магнитна пътека на платежните магнитни карти при тяхното преминаване;

Машинно изработено от полупрозрачна пластмаса входно отверстие, копие на оригинален детайл от банкомат с монтирана миниатюрна четяща магнитна глава с изведени електрически проводници, поради което и на основание чл. 246, ал. 3, пр. 4, вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК, вр.чл.54 от НК му наложил наказание лишаване от свобода  за срок от ТРИ ГОДИНИ, което да се изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.23 от НК съдът наложил на подсъдимия да изтърпи най-тежкото от така определените му наказания, а именно лишаване от свобода  за срок от три години, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

Това е присъдата на Варненски окръжен съд, с която подсъдимият е бил признат за виновен и осъден по предявените му обвинения. Всъщност бил е признат за виновен и осъден по част от предявените му обвинения. Диспозитивът на обвинителния акт е структуриран по точки, обозначени с римски цифри, които от своя страна са обособени на подточки с арабски цифри. Обвинението по чл.244 ал.2 вр. ал.1 НК е обособено в т.І/л.16-19 от нохд 1065/15г. на  ВОС/. Обвинението по чл.249 ал.4 пр.1 вр. Ал.3 НК е обособено в самостоятелна точка ІІ/л.19-21 от нохд/, състояща се от две подточки - 1 и 2. Подточка 2 от своя страна е разделена на още три подточки – 2.1 , 2.2 и 2.3.  Обвинението по чл.246 ал.3 НК е посочено в отделна точка – т.ІІІ. Видно е от посочената по-напред присъда, че е налице произнасяне по т.І, по т.ІІ.1 и по т.ІІІ. Липсва каквато и да било произнасяне по т.ІІ.2 /и в трите й подточки – 2.1. , 2.2. и 2.3./, т.е. по част от обвинението по чл.249 ал.4 пр.1 НК. Това несъмнено съставлява съществено процесуално нарушение. Връщане обаче делото на първата инстанция за произнасяне и евентуално осъждане на лицето и по тези обвинения без съмнение би довело до утежняване положението му, което би било недопустимо при липсата на протест от страна на прокуратурата. Поради това въззивният съдебен състав прие, че въпросното процесуално нарушение е отстранимо във въззивната фаза на процеса – чрез оправдаването на подсъдимия по обвиненията, по които няма произнасяне. Т.е. частично оправдаване по чл.249 ал.4 пр.1 вр. ал.3 НК, и в частност по т.ІІ.2 от диспозитива на обвинителния акт. Това са именно съображенията на съда на постанови нова присъда. Необходимо бе да се започне с тях, тъй като те са  изцяло от процесуално естество, и нямат общо с дейността на съда по оценка на доказателствата. На тяхното обсъждане съдът ще се спре след излагане на фактологията по делото.

Срещу така постановената присъда е постъпил протест, в който се прави възражение за явна несправедливост на наложеното наказание, и за допуснато процесуално нарушение, изразяващо се в отказ на съда да включи в доказателствения материал по реда на чл.281 ал.4 НПК показанията на св.Магдалена Колева, дадени на досъдебното производство. Прави се искане за увеличаване на наложените на подсъдимия наказания, както и за допускане до разпит на св.Колева.

Постъпила е и въззивна жалба от подс.Николай Иванов в която се навеждат доводи за липса на мотиви, необоснованост на присъдата, нарушение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. В подаденото към жалбата допълнение се акцентира единствено върху липсата на мотиви, и необоснованост довела до неправилни правни изводи по отношение авторството на деянието. Прави се искане за връщане делото за ново разглеждане, алтернативно – за оправдаване на подъсдимия.

В съдебно заседание както жалбата, така и протестът се поддържат изцяло.

В рамките на въззивното производство Апелативният съд на основание чл.314 ал.1 НПК извърши изцяло проверка правилността на обжалвания съдебен акт, и като взе предвид оплакванията направени в жалбата и протеста, както и становищата на страните, а също и събраните по делото доказателства, констатира необходимост от провеждане на съдебно следствие. Необходимост , продиктувана от две неща : - противоречия между отделните доказателствени средства; - неаргументирания отказ на съда да уважи искането на прокурора за прочитане показанията на св.Магдалена Колева /определение от с.з. на 26.10.2015г.-л.48 от нохд, гръб/. В хода на проведеното въззивно съдебно следствие бяха събрани доказателства, които налагат и частична преоценка на фактите по делото, водеща до фактология различна от приетата от първостепенния съд. Затова и въззивният съд в рамките на правомощията си приема за установено от фактическа страна следното : 

 

Св.Магдалена Николаева Колева живеела на ул.“Жеравна“ в гр.Варна заедно със съпруга си и детето си. През 2010 година отношенията между съпрузите се влошили, поради което те решили да се разведат. Св.Колева наела квартира в партерен етаж на кооперация, намираща се на ул.“Подполковник Калитин“ 27, и се преместила да живее там заедно с детето си. През същата година подс.Николай  Иванов се преместил да живее от Силистра в гр.Варна, където си наел квартира. Запознали се със св.Магдалена Колева. В края на 2010 година отношения им се задълбочили и Колева го поканила да живее при нея – в квартирата й на ул. “Подполковник Калитин“ 27. Иванов приел предложението и през пролетта на 2011 година се преместил да живее при Колева – в жилището на посочения адрес, където пренесъл и личния си багаж.

Към този момент Николай Иванов бил вече осъден – с присъда №3/13.11.2009г. по внохд №356/2009г. на Варненски апелативен съд /с която била отменена оправдателна присъда на Силистренски окръжен съд/ бил признат за виновен и осъден за престъпление по чл.246 ал.3 вр. чл.20 ал.2 НК като му било наложено наказание две години и шест месеца лишаване от свобода при общ режим. Присъдата била потвърдена с решение №110/24.02.2010г.  по н.д. №731/2009г. на ВКС на РБ, от който и момент влязла в сила. Именно поради този факт подсъдимият Иванов бил издирван от органите на полицията – с цел задържане за изпълнение на влязлата в сила присъда. През месец май 2011 година в ТЗБОП-гр.Силистра била получена информация за местопребиваването на Николай Иванов на посочения по-напред адрес в гр.Варна. По този повод свидетелите Красимир Янев и Диян Монев – и двамата служители на ТЗБОП-гр.Силистра към онзи момент, били командировани в гр.Варна за установяване и задържане на лицето, което и двамата познавали отпреди.

На 30.05.2011г. по обяд Янев и Монев пристигнали в гр.Варна и установили наблюдение над жилището на св.Колева на ул.“Подполковник Калитин“27. Известно време след това забелязали Колева, която напуснала жилището заедно с детето си. Малко след нея излязъл и подс.Николай Иванов и се отправил към паркиран пред блока лек автомобил „Мицубиши Еклипс“ , черен на цвят. В този момент бил задържан от наблюдаващите го полицейски служители – Янев му поставил белезници, а Монев информирал за случая местните полицейски служби – Второ РУП на МВР-Варна. Непосредствено след задържането му Иванов споделил пред Янев и Монев/които той също познавал/, че би желал да бъде отведен в гр.Силистра, а не да остава в ареста в гр.Варна. Мотивирал това си желание с факта, че има влязла в сила присъда, и че в жилището имало вещи и предмети , забранени от закона. На въпрос какви, той отвърнал :“Обичайните“. Като разбрали това, Янев и Монев се обадили в ОД на МВР – Варна и поискали да бъде изпратена дежурна група, която да извърши обиск и претърсване на жилището. След пристигането на дежурната група разследващият полицай пристъпил към обиск и претърсване на жилището, за което бил изготвен и съответния протокол. Още преди това подсъдимият посочил къде се намират забранените вещи и предмети – на етажерка зад вратата. Междувременно Иванов помолил да бъде уведомена по телефона приятелката му – св.Колева, която скоро след това и пристигнала на място. Присъствала при извършване на претърсването – била седнала на стол вътре. При посоченото следствено действие били иззети кутия от етажерката, в която се намерили множество пластмасови лайсни с електронни елементи, елементи - тип „вход" за карта на банкомат тип ATM, с електронни елементи, зарядни устройства и USB кабели с модифицирани накрайници, и множество други вещи, които били подробно описани. Иззета била и втора кутия, в която имало сиви пластики, пластмасови елементи, пинсета и електронни елементи. На етажерката били намерени и иззети и един брой преносим компютър марка „НР", пластики в различни цветове с изписани цифри на тях, магнитни карти на различни магазини и фирми и банкови карти - общо 55 бр., които били описани и запечатани по надлежния ред. От всекидневната на жилището бил иззет  компютър с надпис „Vento Asus chassis" с включена към него USB памет марка „Adata", както и мини твърд диск, четец за карти и още една компютърна конфигурация с надпис на предния панел „SP super power", мобилни апарати и различни Сим - карти. За намерените и иззети вещи подсъдимият Иванов посочил, че са негова собственост, служат за изготвяне на „скимери" или са готови такива. Посочил, че не знае дали в пластиките и в банковите карти се съдържа информация за банкови сметки.

За определяне вида и характера на иззетите вещи, както и съдържанието на файловете, намиращи се на дисковете /на компютрите и на мобилните USB памети и мини дискове/ на досъдебното производство били назначени три съдебно-технически експертизи :

1.Първата от тях е извършена от Института за компютърни технологии при МВР - София /л. 2-22, т.2 от дп/ и е изследвала иззетите компютърни конфигурации, както и USB - памет и мини твърд диск. Установено е по нея, че в твърдия диск от компютър с надпис „Vento Asus chassis" / Обект №2 от еспертизата/ са намерени файлове с разширения .avi, .wav и .sfk, в които са съхранени видео записи на клавиатури от банкомат (ATM). Във файл с наименование D\Users\Pc\Desktop\TR2\TR2.txt са намерени съхранени редове с поредица от числа, съответстващи на записи на пътечки от банкови карти. Изведено е съдържанието на файл с наименование -D\Users\Pc\Desktop\TR2\TR2.txt:

 

 

1.4017384091721176=13021260000000701000?; 00.21.15/00.22.50* 5353

2.5170414380793147=131012600000451010007800.41.13/00.42.23* 4983

3.5893184174884016=1206126000006000100075 00.44.21/00.45.01 * 2943

4.5549604667428037=1411201000004830200070 00.47.56/00.49.25 6492

5.5549603803236023=12122010000065600000?: 00.59.17/01.00.12 1719

6.5170414307600243=13101260000003001000781.10.59/01.11.45* 1818

7.5893184611473118=11091260000018400000?<01.17.49/01.18.25* 8630

8.4017384009911315=120912600000397010007001.29.59/01.30.26* 6485

9.5893184166419391=110712600000693000007; 01.32.31/01.33.55* 4377/7437

12.5893184173519001=110912600000817000007801.43.44/01.44.21* 6644/6647/6544

13.5893184025511354=120512600000174010007301.50.24/01.51.09* 8483

14.5289391793987011=120620100000478009007; 02.02.03/02.02.47 1511

15.5549603559573025=130420100000538000007502.03.17/02.04.12 1422/14422

17.     5549608038844046=1306201000009x401000?????????

16.     5549607101142015=130720100000011010007102.05.28/02.06.01 9905

18.4017384537345747=11111260000094100000?: 2.25.45/02.27.50* 7770/0007

19.4894554657109598=1512126000009830100075 02.29.56/02.30.35* 3514

20.5893184953604759=1202126000007970000078

21.5170414549903074=1309126000009790100072

22.4017384643390124=12011260000046100000?<

23.5170414218934020=16031260000041201000?;

24.5170414088319765=15121260000019401000?;

25.4017384907639281 = 1111126000000920000073

26.5170414149037596=1603126000005820100076

27.5170414638516134=1603126000008080100072

28.4894554835991792=13081260000065301000?1

29.5170414494392497=1512126000006580100078

30.5893184277712916=12091260000073001000?1

31.51704148825113 51 = 13101260000046501000?;

32.4017384258370361=13031260000005401000??

33.4017384508602217=1308126000009840100072

34.5893184852333914=1110126000002580000078

35.5893184508946929=12011260000036900000?<

36.4894554302317331 = 16011260000011401000??

37.5170414715531931 = 16021260000065401000?2

38.5893184548702498=12041260000088201000?;

39.5170414721753750=151212600000450020007=

40.51704144983 78799=160212600000494010007=

41.4017384562948886=1105126000006890000071

42.4017384789160687=1210126000008630100077

43.4017384200354422=1201126000008970000071

44.5893184365894477=12061260000075501000?4

45. 5170414968288049=15111260000032801000?:

46.4017384884528846=12081260000046501000?=

47.5893184335795978=11121260000012200000?<

48.5893184782406681=1110126000006210000072

49.5893184565608081=1301126000007710100074

50. 4017384377246013=1111126000000560000073

51.5893184739917319=12051260000061401000?;

52. 5893184269177292=12041260000093101000?>

53.5170414055273359=13091260000033901000?4

54.4894554574111396=1603126000008970100071

55.4894554545141100=131012600000306010007?

56.4894554091347010=13101260000082601000?>

57.5170414357933676=1604126000000760100072

58.5893184258949628=1212126000006730100072

59.40173 84736707424=1210126000003210100072

60.5170414451011783=16021260000020101000?5

61.4017384684067425=12111260000035201000??

62. 4017384739712520=1106126000001910000070

63.5893184908475933=120412600000225010007;

64.4017384592684402=1109126000000830000071

65.40173 84634134952=1304126000005640100078

66. 5170414637223781 = 1310126000006060100073

67.5893184939238359=1112126000000000000070

68.5893184923951959=13041260000019801000? 1

69.5170414072210269=16011260000094301000?<

70.40173 84427449187=1210126000007290100078

71.5893184489215674=1207126000001160100073

72. 5893184418444437=13031260000006501000?<

73.4894554826868488=13081260000032301000?>

74.4894554915552449=1512126000001590100074

75.5893184682802062=1107126000008180000072

76.5893184093917723=130512600000826010007?

77.5893I84466077956=I203126000000320000079

78. 5170414626267963=13101260000035401000

79.4017384348566226=11081260000096700000?=

80.5170414579554516=16031260000039301000??

81.5893184965517551=1208126000002340100071

82.4017384842409568=12021260000072100000?<

83.4894554733052150=16031260000091201000?2

84.5170414886263629=13111260000074801000?:

85. 5893184938748275=12011260000023600000?:

Номерацията не съответства на броя на файловете, които са 83.

В обвинителния акт това е квалифицирано като престъпление по чл.249 ал.4 НК и се намира в диспозитива в т.ІІ.1. В т.2 на диспозитива на присъдата е налице произнасяне по това обвинение. 

 

При изследването на 1 бр. мини „твърд диск" с капацитет 596,2 GB /Обект№4 от експертизата/, във файлове с наименования, както следва :

 - Users\Pc\Desktop\Hoв текстов документ1.txt;

 - $Recycle.Bin\S-1 -5-21 -1908008330-2526055613-2581607654-
1000\$RDCE78 Y.txt;  

 - $Recycle.Bin\S-1-5-21-1908008330-2526055613-2581607654-1000\$RYBPZKK.txt, /за посочените три файла обвинението е за съхраняване на информация за съдържанието на платежни инструменти – по чл.249 ал.4 НК, и е повдигнато в т.ІІ.2 от обвинителния акт, и по-точно – в нейни подточки 2.1 , 2.2 и 2.3. В ДИСПОЗИТИВА НА ПРИСЪДАТА ЛИПСВА КАКВАТО И ДА Е ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ТАЗИ ЧАСТ ОТ ОБВИНЕНИЕТО/

са намерени съхранени редове c поредица от числа, съответстващи на записи на пътечки от банкови карти, както следва/номерацията съответства само на броя редове, съдържащи поредица от числа/:

Users\Pc\Desktop\Hoв текстов документ1.txt:

1.00.06.15/00.06.36 ;4160815320703027=130612100000070002

2.01.14.35/01.15.26 ;375284637091007=150220111030086600000

3.05.58.23/05.59.35 ;6722025000250041526=13122010571(1)70

4.06.19.24/06.20.12 ;5043170115015173=15042211303515870

5.06.20.44/06.21.36 sa6tata

6.07.07.13/07.08.00 ;5043170102278941=131122115536344?;

7.07.12.46/07.13.27 ;5811491127402716=1511221095020146000072

8.07.18.01/07.18.37 ;5043170115434994=15052211060898475

9.08.02.27/08.03.09 ;5255934540236206=130120118478(3,4)20?

10.08.03.17/08.03.58 ;6765090099003024507=30072210020(2)00000?

11.08.38.41/08.39.39 ;5811491157714048=140822107160073000007=

12.08.42.17/08.42.56 ;5043170110123238=141022116504471?

13.09.08.36/09.09.21 504317010689383=140222115208336?=?????????????????

14.09.09.30/09.10.30 sa6tata

15.09.31.09/09.31.55 ;4539970009718269= 1212201130382

16.09.33.12/09.33.56 ;5886020246914556= 14012216626005273?

17.09.56.06/09.56.45 ;5043170102328209= 13112211885135975

18.10.01.32/09.02.26 ;5043170125401579= 160322117918564? 1

19.10.18.37/10.19.56 ;5043170117401876= 150722113774704? 1

20.10.20.23/10.21.23 ;6744410001164939760=14102210783500000?

21.10.24.54/10.26.06;4023600589126871= 607221077601100145072

22.10.26.24/10.27.13 ;5312620002407309= 1402101021 хххх

23.11.00.52/11.01.34 ;503170116469262=15062211293923677

24.11.27.13/11.28.09 ;4135614139182230=131120116578891 ОООх

25.11.28.24/11.29.11 ;4135614128166632= 131220113403791Оххх

26.12.18.37/12.19.51 ;5418690004436997= 110520692620670208

27.12.19.58/12.20.23 sa6tata

28.12.37.25/12.38.06 ;4030270948018739=1302121241212600000

29.13.18.08/13.18.55 ;6748480000017557957=49122210037ххххх

30.13.26.50/13.28.04 ;5043170108969626= 140822114225101 ?<

31.14.19.00/14.19.54 ;4030030068338618= 1211201150426290000

32.14.21.40/14.22.27 ne stava 33.14.24.23/14.25.12 ne stava

34.14.32.14/14.32.56 ;6272521124913016=151122113617893000070

35.14.56.35/14.57.10 ;5043170107818071 = 14072211316091371

36.15.32.08/15.32.49 ;5043170105379449= 1403221129165967=

37.15.34.01/15.34.50 ;6748480000018964343=4912221019470000

38.15.47.11/15.48.01  ne stava

39.15.49.24/15.50.17 ;5811491143492865=1504221010240110000

40.15.51.16/15.52.13 ne stava

41.15.59.01/15.59.50 ne stava 5043

42.16.00.49/16.01.49 ;5886020214395671=12092215969704ххх?

43.16.30.29/16.31.30 ;5043170115248295=150522119303183?:

44.16.32.02/16.33.19 sa6tata

45.17.11.04/17.12.08 ;6773550189967630360= 1105221058371 ?8

46.17.17.18/17.18.05;6748570015200765283= 141122100000000079

47.17.42.58/17.43.47 ;6762101819047698=1912226333496240997?<

48.17.54.08/17.55.25 ;5043170117685502=15082211514871571

49.18.08.29/18.09.03 ;6748570015200989933=1510221000000000?

50.18.09.10/18.10.00 sa6tata

51.18.10.34/18.11.21 ;6733300346531608010= 150320104710008?<

52.18.52.04/18.53.07;6768920832700667065= 140922101568000070

 

$Recycle.Bin\S-l-5-21-1908008330-2526055613-2581607654-10Q0\ $RDCE78Y.txt:

6762102501904659= 1904226930167690100577 05.03.27/05.04.06
6762102501620024=1904226461837930100572 05.33.57/05.34.50
6762102502539256=20092263949458801005?9 05.46.13/05.47.33
4908242901138563=1112206472739250054473 06.06.18/06.07.28
sa6tata kato gornata      06.07.43/06.08.37

5338830700437918=1305221492349640107972 06.31.25/06.34.05
5886020148250125=11091214118403992800?> 06.34.02/06.34.56 7
5338830700466198=1310221112521010107974 06.45.34/06.46.47 7
6762102501591357=191122693829806010057: 06.48.27/06.49.54
6762102501571508=1903226262991470100578 06.50.05/06.51.05
6762102501750557=1907226355671200100572 06.51.31/06.52.40
6762102501620719=1909226455266310100577 06.56.20/06.57.12
6762102502157760=1910226318174290100572 07.14.27/07.15.16
sa6tata kato gornata      07.15.32/07.17.32

6762102501768351=19082267505379301005?> 07.22.38/07.23.48
5338830700510037=140222181708782010797: 07.24.20/07.25.35 7
6762102501773005= 1905226964367780100574 08.02.13/08.03.14
6762100717637758=1604226906787649898276 08.06.34/08.07.32
6762102501968530= 1907226488009680100574 08.18.00/08.19.00
6762102501770555= 1904226976869700100578 08.20.03/08.21.01
6762102500509285=180322666992181010057; 08.33.38/08.36.07
6762102501716376=190322648840659010057: 08.49.18/08.50.39
sa6tata kato gornata      08.50.49/08.52.13

6762102501740657=1907226660500030100577 08.52.21 /08.53.34
6762102501897242=1904226472437330100576 08.56.02/08.56.50
6748414247045233033=131222110381097775 09.01.34/09.02.39
6745817878163130954=49122210447700000? 1 09.03.10/09.04.30
6765349500002442540=1711221129410621?< 09.05.56/09.07.20
6762102501990427=1907226294873580100579 09.11.23/09.12.17
nestava       09.12.36/09.14.24

6745816857075316399=4912221046540000075 09.17.24/09.18.33 6762102801525725= 1902226402884050100876 09.39.23/09.41.34

6748380099000437822=3010221000070000073 09.46.11/09.47.12
6762102501776909= 190522669175122010057? 09.47.44/09.50.24
6762102802316116= 1903226402111430100873 09.52.55/09.54.46
5811491155673345=14012210326404260000?? 09.54.59/09.56.06
5398320700200695=12022014578022500887?> 09.57.01/09.57.40 7
sa6tata kato gornata      09.57.51/09.58.36

 

$Recycle.Bin\S-l-5-21-1908008330-2526055613-25816Q7654-1000\ SRYBPZKK.txt:

1.5311759400428011=1206121707511370000078 00.09.02/00.09.27

2.6762102801175935=1902226183175050980873 00.19.01/00.20.21

3.6772320502500037086=491222100054000007: 00.44.05/00.44.57

4.ne stava   00.47.08

5.6745816202685251001=491222106382000007: 00.52.13/00.53.20

6.6772320502500020785=49122210001900000?! 00.54.32/00.55.46

7.5811493001573448=151122102753090600007; 00.56.19/00.57.30

7.5811493001573448=1511221027530906000972

8.5811491142203180= 1511221014690295000076 01.01.50/01.03.00

9.6725812000403796109= 1412201268835000074 01.09.18/01.10.09

10.sa6tata   01.10.21/01.11.16

11.6745815813302952051=491222104696000007601.11.51 01.13.04

12.6762102801000141=190922645(2)98657010087:1.35.08/01.36.21 ?

13.6772320502500034992=49122210005000000?102.14.38/02.15.54

14.4024250106438604=110620113741682??     02.22.55/02.24.05

15.4023600569638671=141022108873847021307702.27.43/02.29.00

16.sa6tata   02.29.17/02.30.11

17.4539987742697642=1206101192182217:     02.39.24/02.40.24
18.6772320502500037839=491222100057000075 02.47.26/02.48.25
19.6765349500002364405=1611221 134730284?   02.51.49/02.53.11 7
20.6745817916555402456=491222103144000007002.53.45/02.54.48
21.4539970012933707= 131020111689642? 1  03.03.50/03.04.53
22.6772320502500041005=491222100053000007703.17.15/03.18.30
23.6745816200552143194=491222103430000007703.29.13/03.30.42
24.ne stava 03.44.35/03.45.36

25.6772320502500037979=491222100057000007004.05.12/04.06.17

26.6745816818293079649=4912221084480000075 04.35.52/04.36.57
27.ne stava 04.42.02/04.42.59

28.6772320502500037888=49122210005700000?? 04.43.39/04.44.39
29.ne stava 04.44.55/04.46.11

Експертът е извел файловете върху оптични носители, като е запазил файловата структура на изследваните обекти, както и мета - данните на файловете. Същите са в приложение към експертизата.

 

2.Втората експертиза е извършена от Института за специална техника при МВР-София/л. 29-104, т.2 от ДП/. Предмет на изследване по нея са иззетите веществени доказателства /извън компютърните конфигурации и паметите/ - техния вид, характер и съдържание. Установява се от заключението на вещото лице по нея следното :

 -обект №2 представлява оцветена в сив цвят, пластмасова декоративна лайсна. Към задната страна на детайла, чрез слепване с термосиликон, са монтирани платка с микробутони (цифров аудио/видео рекордер), с миниатюрна видеокамера и отстранен микрофон. Установени са две литий-йон акумулаторни батерии. На двата края на обекта има фиксирани с термосиликон, два неодимови магнити (от компютърен харддиск). Камерата е монтирана чрез слепване с термосиликон, като част от ръба на лайсната е отстранен. Обективът, през миниатюрен отвор, има видимост към лицевата страна на обекта. Вижда се „USB" куплунг на цифровия аудио/ видео рекордер за връзка с компютър. При включване на устройството към компютър, в паметта му са записани два цветни видеофайла, които съдържат кадри на клавиатура на банкомат и периодично опериране с клавиатурата. В двата файла се виждат моменти от прикрепянето на обекта към банкомат и от демонтирането на обекта. Обектът представлява специално техническо средство за скрито придобиване и съхранение на видео информация.

- обект №3 представлява сиво на цвят, машинно изработено копие на детайл от банкомат с монтирани върху задната страна електронни компоненти. Корпусът е изработен от черна пластмаса чрез шприцоване и е копие на декоративен детайл от банкомат, който се монтира на отверстието за получаване на банкноти. Лицевата страна е боядисана със сива, матова боя. На лицевата страна има залепена метализирана лепенка с надпис на турски език „PARANIZI BURADAN ALINIZ (Cash)" - „Вземете парите си от тук (в брой)". Към задната страна на детайла, чрез слепване с термо силикон, са монтирани платка с микро бутони (цифров аудио/ видео рекордер) с отстранен микрофон, миниатюрна видеокамера и две литий-йон, акумулаторни батерии тип „BL-5CA". Този тип акумулатори се използват в някои модели „GSM" апарати „Nokia". Камерата е монтирана чрез слепване с термосиликон в левия край на късата част на централния прорез. Обективът има видимост към лицевата страна през миниатюрен отвор. Вижда се изведен „USB" конектор на цифровия аудио/ видео рекордер за връзка с компютър. До единия акумулатор, през страничен прорез в корпуса на обекта е изведена цангова редица от два гнездови съединителя за зареждане на акумулаторите. Обектът е специално техническо средство за скрито придобиване на видео информация.

- обект №4 представлява сиво на цвят, машинно изработено копие на детайл от банкомат с монтирани върху задната страна електронни компоненти. Към задната страна на детайла, чрез слепване с термо силикон са монтирани платка с микро бутони (цифров аудио/ видео рекордер) с миниатюрна видеокамера, отстранен микрофон и две литий-йон, акумулаторни батерии. Обективът има видимост към лицевата страна през миниатюрен отвор. Обектът е специално техническо средство за скрито придобиване на видео информация.

- обект №5 представлява сиво на цвят, машинно изработено копие на детайл от банкомат с монтирани върху задната страна електронни компоненти. Корпусът е изработен от черна пластмаса и е копие на декоративен детайл от банкомат, който се монтира на отверстието за получаване на банкноти. Лицевата страна е боядисана със сива, матова боя. Има остатъци от двойнозалепваща лента. Към задната страна на детайла, чрез слепване с термо силикон са монтирани платка с микро бутони (цифров аудио/видеорекордер), с миниатюрна видеокамера, отстранен микрофон и две акумулаторни батерии, като такъв тип акумулатори се използват в някои модели GSM апарати „Nokia". Камерата е монтирана чрез слепване с термо силикон в левия край на късата част на централния прорез. Обективът има видимост към лицевата страна през миниатюрен отвор. „USB" куплунгът на цифровия аудио/ видео рекордер за връзка с компютър е заменен чрез цангова редица от четири гнездови съединителя. Обектът е специално техническо средство за скрито придобиване на видео информация.

- обект №6 - композиция от два отделни елементи, машинно изработени пластмасови детайли. Единият елемент е оцветено в сиво копие на оригинален корпус от прозрачна пластмаса -детайл от банкомат, намиращ се под входното отверстие „уста" на четящото устройство за магнитни карти. Вторият елемент е машинно изработена декоративна пластмасова тънка рамка. Към задната страна на първия елемент чрез термосиликон е прикрепена платка с електронни компоненти и акумулаторна батерия тип „BL-4C". Електронните компоненти, без акумулаторната батерия, представляват част от фабрично произведен, цифров аудио рекордер с вграден носител на информация „\Storage Media,, (памет). „USB" куплунгът на цифровия аудио рекордер за връзка с компютър е заменен чрез цангова редица от четири, гнездови съединителя.Забелязват се микропревключвател, микробутони за управление и графичен дисплей. Електрическият сигнал от източник, вероятно четяща магнитна глава, се подава към микрофонния вход на цифровия аудиорекордер. Информацията се записва в цифров аудиоформат. Обектът е предназначен за монтиране върху зоната на четящото устройство за магнитни карти на банкомати и представлява специално техническо средство за негласно записване на информация.

- обект №7 представлява оцветен в сиво, машинно изработен декоративен пластмасов панел, със залепен към него машинно изработен пластмасов детайл, копие на входно отверстие „уста" за четящо устройство на магнитни карти на банкомат. Към задната страна на обекта, чрез термосиликон е прикрепена платка с електронни компоненти и акумулаторна батерия тип „Li-ion". Електронните компоненти и акумулаторната батерия, представляват част от фабрично произведен, цифров аудио рекордер с вграден носител на информация. Установени са микро превключвател, микро бутони за управление и графичен дисплей. „USB" куплунгът на цифровия аудио рекордер за връзка с компютър е заменен чрез цангова редица от четири, гнездови съединителя. На входното отверстие „уста", в специално формиран процеп е фиксирана миниатюрна четяща магнитна глава. Електрическият сигнал от четящата магнитна глава се подава към микрофонния вход на цифровия аудио рекордер (фабрично вграденият микрофон е отстранен) чрез два електрически проводници. Информацията се записва в цифров аудио формат. Магнитната глава е фиксирана така, че да чете магнитният запис от втора магнитна пътека на магнитните карти при преминаването им през процепа. Обектът е предназначен за монтиране върху зоната на четящото устройство за магнитни карти на банкомати и представлява специално техническо средство за негласно придобиване на информация от банкови платежни магнитни карти.

- обект №8 представлява оцветена в сиво, машинно изработена декоративна пластмасова рамка, със залепен към нея машинно изработен пластмасов детайл, копие на входно отверстие „уста" за четящо устройство на магнитни карти на банкомат. На входното отверстие „уста", в специално формиран процеп е фиксирана миниатюрна четяща магнитна глава с изведени електрически проводници, посредством цангова редица от два пинови съединителя. Магнитната глава е фиксирана така, че да чете магнитния запис от втора магнитна пътека на магнитните карти при преминаването им през процепа. Обектът е предназначен за монтиране върху зоната на четящото устройство за магнитни карти на банкомати и представлява част от специално техническо средство за негласно придобиване на информация от банкови, платежни, магнитни карти.

- обект №9 представлява оцветена в сиво, машинно изработена декоративна пластмасова рамка, със залепен към нея машинно изработен пластмасов детайл, копие на входно отверстие „уста" за четящо устройство на магнитни карти на банкомат. На входното отверстие „уста", в специално формиран процеп е фиксирана миниатюрна четяща магнитна глава с изведени електрически проводници, посредством цангова редица от два пинови съединителя. Магнитната глава е фиксирана така, че да чете магнитният запис от втора магнитна пътека на магнитните карти при преминаването им през процепа. Обектът е предназначен за монтиране върху зоната на четящото устройство за магнитни карти на банкомати и представлява част от специално техническо средство за негласно придобиване на информация от банкови платежни магнитни карти.

- обект №10 представлява машинно изработен, зелен, полупрозрачен, пластмасов детайл, копие на част от входно отверстие „уста" за четящо устройство на магнитни карти на банкомат. На входното отверстие „уста", в специално формиран процеп е фиксирана миниатюрна четяща магнитна глава с изведени електрически проводници, посредством цангова редица от два пинови съединителя. Магнитната глава е фиксирана така, че да чете магнитният запис от втора магнитна пътека на магнитните карти при преминаването им. Обектът е предназначен за монтиране върху зоната на четящото устройство за магнитни карти на банкомати и представлява част от специално техническо средство за негласно придобиване на информация от банкови платежни магнитни карти.

- обект №82 представлява машинно изработен, оцветен в сиво пластмасов корпус, копие на оригинален детайл от банкомат с вградено, изработено от прозрачна пластмаса входно отверстие /уста на четящото устройство за магнитни карти на банкомат. На входното отверстие /уста, през което се въвеждат платежните магнитни карти (на пътя на втора магнитна пътека), е монтирана миниатюрна четяща магнитна глава с изведени електрически проводници. В корпуса има пробит миниатюрен отвор. Обектът е предназначен за монтиране върху зоната на четящото устройство за магнитни карти на банкомати и представлява част от специално техническо средство за негласно придобиване на информация от банкови платежни магнитни карти.

- обект №84 представлява машинно изработено от полупрозрачна пластмаса входно отверстие /уста на четящото устройство за магнитни карти на банкомат и е копие на оригинален детайл от банкомат. На входно отверстие /уста, през което се въвеждат платежните магнитни карти (на пътя на втора магнитна пътека), е монтирана миниатюрна четяща магнитна глава с изведени електрически проводници. Обектът е предназначен за монтиране върху зоната на четящото устройство за магнитни карти на банкомати и представлява част от специално техническо средство за негласно придобиване на информация от банкови платежни магнитни карти.

В заключителната част на експертизата е посочено, че обекти под №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 82 и 84 са работоспособни.

За други обекти, изследвани от експертизата - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 90, 91  е посочено, че представляват допълнителни принадлежности (някои от тях модифицирани), и могат да послужат при работата на обекти 2, 3, 4, 5, 6 и 7, за зареждане на акумулаторите и снемане на придобита информация.

Вещото лице е изследвало и иззетите по делото карти с магнитна лента. За 54броя  - условно номерирани като обекти с №№ 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,46,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,63,64,65,66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79 и 80 е направено заключение, че според записите върху магнитните пътечки на обектите, данните отговарят на международно установените стандарти за магнитен запис на платежни карти. Същите представляват платежни, банкови, магнитни карти и са банково, електронно средство за разплащане. Външният им вид не отговаря на международно приетите стандарти за платежни/ банкови карти. Налице са условия, даващи основание да се направи заключение, че изброените обекти, са дубликати на действително издадени платежни/ банкови карти. Според записите върху магнитните пътечки, те представляват електронни платежни инструменти. Тези 54 броя карти съдържат нужната информация върху съответния магнитен носител, даваща възможност при активна банкова или картова сметка, при наличие на съответния „PIN" код и парична обезпеченост на дадената сметка да се оперира с парични средства, посредством „АТМ", „ПОС" устройство, както и „виртуално терминално устройство ПОС" (Virtual POS Terminal). Информацията, записана на втора магнитна пътечка, определя възможността за ползване на магнитните карти като банково електронно платежно средство ( БДС ISO/IEC 7813), на останалите пътечки 1 и 3 не е задължително да има запис.

Всички 54 броя карти, за които експертът е установил, че са подправени платежни инструменти, са описани подробно. При някои от картите е установено коя е банката-издател/като това е изрично посочено/, при други – не.

 

3.В рамките на третата съдебно-техническа експертиза /л.113-144 т.2 от дп/  вещото лице е посочило, че към 30.05.2011г. всички карти, за които е посочена дата на валидност, са били валидни. Голяма част от записаните данни на електронните платежни инструменти са достатъчни, за да може да бъде изготвен подправен такъв. Чрез този подправен платежен инструмент могат да бъдат изтеглени парични средства. Повторно е изследвана и информацията, съдържаща се в откритите файлове на компютъра и твърдия диск, иззети от жилището на Колева. Установено е, че всички 182 бр. поредици от числа представляват записи от логическа пътека 2 върху магнитната лента на банкова карта от съответния тип - "VISA", "Master Card" или "Maestro" със съответен номер, като след проверка в информационната система, експертът е установил, че е издадена от конкретна банкова институция. За част от записите е посочено, че последните четири цифри от записа с голяма вероятност са ПИН - код за оторизация на плащане с картата. Експертът е посочил, и че част от записите съвпадат със записите върху пластиките, открити и иззети при обиска, обект на експертизите.

 

Това са фактите по делото, и почти в този си вид са били те възприети и изложени от първостепенния съд. Вярно, че експертизите по своята същност не са факти, нито доказателствени средства, а научна интерпретация/анализ на факти, но доколкото дават отговор на въпроса какво по своята същност представляват иззетите вещи и предмети, и какво те съдържат като информация, то следва да бъдат посочени във фактическото изложение. Именно по тази причина и въззивният съд си позволи да ги изложи отново детайлно /а също и да се направи отграничение в крайна сметка по кои части от обвинението окръжният съд се е произнесъл и по кои-не/.  Следва веднага да се обърне внимание , че заключенията на вещите лица в нито един момент от наказателното производство/вкл. и в неговата въззивна фаза/ не са били предмет на спор между страните. Поради това и първоинстанционното производство е протекло по реда на чл.371 т.1 НПК – без разпит на вещите лица с изричното съгласие на страните за това. Единственото възражение в подадения протест е за явна несправедливост на наложените на подсъдимия наказания , а във въззивната жалба /и в допълнението към нея/ се претендира за липса на мотиви, и се оспорва авторството на деянието. Тези две възражения се поддържат и в пренията на защитата пред въззивната инстанция, в началото на които защитата отново подчертава, че за същността, целта и предназначението на иззетите веществени доказателства – такива, каквито са определени от вещите лица, няма никакъв спор. И въззивният съд намира, че няма никакво основание да се подложат на съмнение заключенията на вещите лица -  изготвени са от изключително тесни специалисти в своята област, които са имали възможност внимателно да изследват веществените доказателства. Изложена е аргументация в подкрепа на възприетите от експертите тези, направен е и сравнителен анализ. По изложените причини въззивната инстанция няма да се спира повече върху експертните становища, а ще акцентира върху възраженията на страните, направени с въззивния протест и жалба.

По въззивната жалба на защитника на подс.Николай Иванов

Както се спомена и по-горе в жалбата /и допълнението към нея/ се твърди процесуално нарушение, изразяващо се в липса на мотиви, необоснованост на съдебния акт, нарушение на материалния закон, и явна несправедливост на наложените наказания. В пренията защитата акцентира единствено върху липсата на мотиви и необоснованост на изводите на съда по отношение авторството на деянието, в тази връзка се иска отмяна на присъдата и връщане делото за ново разглеждане, алтернативно – отмяна на присъдата и оправдаване на подсъдимия. Следва да се признае, че някои от възраженията са основателни – по отношение липсата на мотиви, и по отношение необосноваността и неправилността на част от изводите на съда. Предвид големия времеви период, изминал от деянието до момента/и то не по вина на подсъдимото лице/, настоящият съдебен състав не намира за законосъобразно и целесъобразно отмяната на присъдата и връщане делото за ново разглеждане. Още повече, че посочените пропуски са отстраними в настоящата фаза на процеса – чрез излагане от въззивната инстанция на свой собствен анализ на доказателствата по делото.

На първо място следва да се обърне внимание, че съдът в разрез с процесуалните изисквания е поставил в основата на осъдителната си присъда саморъчно написаните от Николай Иванов/или продиктувани от него/ обяснения в края на протокола за обиск, претърсване и изземване – л.23 т.1 от д.п. Съобразно разпоредбата на чл.212 ал.2 НПК досъдебното производство се счита за образувано със съставянето на протокола за първото действие по разследването, когато се извършва претърсване и изземване, и незабавното му извършване е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата. Несъмнено настоящия случай попада в тази хипотеза. Т.е. със съставянето на протокола за претърсване и изземване досъдебното производство се счита за започнало. Оттам насетне получаването на информация от обвиняемото лице за значими по делото факти е възможно единствено и само по реда на чл.221 вр. чл.138 НПК – чрез даване на обяснения в рамките на проведен разпит. Приобщаването на такава информация чрез способ различен от разпита на обвиняемия би било заобикаляне на установените от процесуалния закон правила за събиране и проверка на доказателствата. В тази насока е и Решение № 626 от 29.12.2011 г. на ВКС по н. д. № 2751/2011 г., III н. о., НК. Конкретно относимо към настоящия казус пък е решение №265/02.12.2016г. по н.д. №780/2016г., ІІІ н.о. , в което е застъпено становище  , че „ отразеното от подсъдимия в протоколите за извършени процесуално-следствени действия /в случая претърсване и изземване/ няма характера на обяснения по чл.221 НПК, поради което не следва да се включва в доказателствената маса“.  По тези съображения и въззивният съд счита, че обясненията на подсъдимото лице, дадени в рамките на проведеното претърсване и изземване и вписани в протокола за това действие, не са годно доказателствено средство. Поради това и нямат място в доказателствената съвкупност, съответно – съдът не може да си позволи да изгради своето вътрешно убеждение връз тях. Този порок на съдебния акт несъмнено би рефлектирал върху крайния извод за виновността на подсъдимия, ако не съществуваха и други доказателствени средства, чрез които се установяват същите тези факти. Такива обаче са налице , и това са показанията на свидетелите Красимир Янев и Диян Монев. Това са полицейските служители от ТЗ БОП-гр.Силистра, които са били ангажирани със задържането на подс.Иванов. Те не са извършвали каквито и да било действия по разследването, не притежават никакво процесуално качество, поради което липсва законова пречка за техния разпит. В тази насока непротиворечива е съдебната практика на ВКС на РБ , която приема, че няма процесуална пречка полицейските органи, открили предмета на престъплението да установят възприетите лично от тях факти, в това число и за обясненията, които са им дали лицата присъствали при откриването им. Какъвто несъмнено е и настоящият случай. Какво се установява от показанията на тези двама свидетели : След като  задържали Иванов, и докато били все още само тримата пред квартирата на Колева, подсъдимият споделил пред тях, че би желал да бъде отведен в Силистра, а не да остане в ареста в гр.Варна. Желанието си мотивирал с факта, че така или иначе е налице по отношение на него влязла в сила присъда. Първоначално демонстрирал нежелание  полицейските служители да влязат в жилището на Колева /в тази насока показанията на св.Янев/, а впоследствие отвърнал, че в квартирата има забранени от закона вещи и предмети. На въпрос на св.Монев какви са те , Иванов отвърнал „Обичайните“. Липсата на конкретизация дава основание на защитата да твърди, че Иванов не е знаел какви незаконни предмети има в жилището. Това виждане не може да бъде споделено – то не държи сметка на контекста на разговора, който се води между полицаите и подсъдимия , и още повече – на ситуацията в която са се намирали. Към момента на задържането му – 30.05.2011г.  подс.Иванов е осъждан само веднъж – с посочената по-напред присъда за престъпление по чл.246 ал.3 НК – за това, че придобил и укривал предмети и материали, за които знаел, че са предназначени за изготвяне на неистински разплащателни банкови карти. Според св.Монев четири пъти е бил задържан от полицейските органи /вкл. и от Монев/ и все за деяния , свързани с електронни платежни инструменти – през 2006 година, през 2008, 2009 и 2011 година. По този повод със св.Монев, който към онзи момент работел по линия „Фалшификации“,  се познават от 2006 година. Т.е. Иванов никога не е бил осъждан и никога не е бил задържан за други деяния – несвързани с електронни платежни инструменти. На фона на изложеното , и на въпрос зададен му от човек, който неколкократно го е задържал за едно и също нещо, отговорът на Иванов , че в квартирата се намират „обичайните“ забранени от закона неща означава само едно – той е визирал вещи и предмети, предназначени за подправка на платежни инструменти. Нещо повече – употребената дума „обичайните“ означава, че тези вещи и предмети са негови, в негово държане, както е било и при предходните му задържания и присъда. Не е споменал те да са на други хора, да са оставени от тях там и т.н. Важно е отново да се подчертае, че към този момент подсъдимият не е разговарял с никого – на място е бил само с двамата полицейски служители. Впоследствие в хода на претърсването подсъдимият преди да впише изявленията си в протокола потвърдил това и пред св.Владимир Костадинов – полицейски служител от „Икономическа полиция“ , присъствал при извършване на това следствено действие.

Изводът, че въпросните вещи и предмети са били в държане на подс.Иванов не се променя и от факта, че в предходен период от време те са се намирали у друго лице – Красен Колев. За последното се събраха достатъчно доказателства в рамките на въззивното съдебно следствие. Красен Колев е брат на св.Магдалена Колева, и двамата поддържали много добри отношения помежду си. Работел като готвач на различни кораби, включително и под чужд флаг. Живеел със съпругата си св.Ценка Любенова Димитрова-Колева , от брака с която имали едно дете. На 03.03.2013 година се самоубил на вилата си в местността „Акчелар“. Образуваното по чл.127 НК досъдебно производство било прекратено на 05.12.2013г. , като мотиви за самоубийството не били установени. В съдебно заседание пред първоинстанционния съд на 26.10.2015 година св.Магдалена Колева заявила, че намерените в жилището й вещи и предмети са на брат й Красен Колев, който ги бил донесъл преди това. Същото свидетелката потвърди и пред въззивния съд, като след констатираните противоречия с показанията , дадени на досъдебното производство изложи и съображенията си за това : към момента на претърсването в жилището й била в процес на развод, и поради опасения, че това може да повлияе да родителските права върху детето, помолила Николай Иванов да заяви, че тези вещи са негови. В тази си част показанията на св.Колева въззивният съд приема, че не отговарят на истината най-малко поради две причини:  Първо – когато подс.Иванов споделил пред полицейските служители, че има „обичайните“ забранени вещи, св.Колева не е присъствала. Това е станало в разговор само между тримата, пред квартирата, непосредствено след задържането на Иванов и поставянето на белезниците му – други хора там не е имало. Колева пристигнала значително по-късно /не се установи с точност кога поради противоречия в тази насока/, но със сигурност след пристигане на дежурната група и след започване на претърсването и изземването. Според протокола за претърсване и изземване това действие е започнало в 19.00 часа и завършило в 21.20 часа, но дежурните полицейските служители  са пристигнали и са започнали фактическите действия по-рано. Свидетелите Янев и Монев, които са били на местопроизшествието от самото начало, са останали там до 20.00 часа и двамата са категорични, че разговор между Колева и подс.Иванов не е имало. След пристигането си Колева  присъствала на извършващото се следствено действие без да се намесва – била седнала на стол /факт добре видим и на фотоалбума към протокола за претърсване/. Т.е. Колева и Иванов не са разговаряли помежду си по време на претърсването и изземването, а още преди започването му Иванов е признал , че държи такива вещи пред Янев и Монев. Всъщност това признание им дало повод да уведомят ОД-МВР-Варна за изпращане на дежурна група;  Второ  : твърденията на Колева са крайно логически неиздържани – липсва каквато и да била логика подс.Иванов /който към момента на деянието е вече осъждан/ да „поеме вината“, а да бъде прикрит брата на Колева-Красен Колев, който не е осъждан. Рискът за Магдалена Колева като наемател на жилището и в двата случая е еднакъв. Може би следва да се обърне внимание и на факта, че според св.Колева брат й предал вещите в торба/в торба е видян той и в дома си от съпругата си/. При изземването им обаче някои от вещите са намерени не в торба , а в кутии върху етажерка. Което означава, че са извадени от найлоновата торба, а с каква цел – друг въпрос.

От друга страна не могат да бъдат напълно пренебрегнати показанията на Колева. Ако това бе единственото доказателствено средство, сочещо на държане от страна на Красен Колев на въпросните вещи, то би възникнало основателно съмнение в тяхната достоверност. Показанията й обаче се подкрепят и от други свидетели – Нели Праматарова, Нина Георгиева и Ценка Любенова Димитрова-Колева. Всички те в една или друга степен потвърждават, че тези вещи са били в държане на Красен Колев. Особено значение съдът отдава на показанията на св.Ценка Димитрова-Колева – съпруга на починалия Красен Колев. Ако останалите свидетелки са близки приятелки на Магдалена Колева, то такива данни по отношение на Ценка Димитрова-Колева не съществуват. След смъртта на съпруга си тя не живее в гр.Варна , не е разпитвана до момента в качеството на свидетел в настоящото наказателно производство. Пред въззивният съд св.Димитрова-Колева заяви, че  виждайки съпруга си да излиза от жилището им с найлонова торба в ръцете го запитала какво е това, и той отвърнал, че това са „карти и устройства, които иска да махне“. Разминаване между показанията на посочените свидетелки има единствено по отношение на времето, когато това се е случило. Според първите три – в деня непосредствено преди 30.05 , а според Димитрова-Колева – значително по-рано – в края на 2010 година. Поради изложеното следва да се приеме, че иззетите вещи в неопределен период от време са били в държане на Красен Колев/тук е абсолютно без значение кога е бил на рейс и какво точно е работил в каквато връзка се правят възражения в жалбата– в тази насока са представени доказателства пред окръжният съд, а са събрани и пред настоящия, но са неотносими към направения по-напред извод/. Биха могли да се градят различни хипотези за отношенията между Красен Колев и Николай Иванов, но при наличните доказателства те ще си останат само хипотези, с каквито съдът не може да си позволи да работи. Съдът следва да се уповава само на установени по надлежния ред факти, а тези факти понастоящем са : В неустановен отрязък от време иззетите от жилището на Магдалена Колева вещи са се намирали у брат й Красен Колев, който на неустановена дата ги е оставил в наетото от нея жилище на ул.“Подполковник Калитин“ 27. На 30.05.2011г. те са иззети от това жилище. Жилището се обитава от Колева и нейния приятел – подс.Николай Иванов, който както се спомена и по-напред е бил наясно с вида и предназначението им. Отделно от това изрично подчертал пред св.Янев, че вещите са лично негови и че момичето, което живее там няма нищо общо. Това е отново далеч преди да се появи св.Колева, за да могат да направят някакви уговорки помежду си. Колева пристигнала след разследващите полицаи, тъй като именно разследващият дал разрешение на Иванов да й се обади по телефона. Затова и въззивният съд в крайна сметка  счита, че въз основа на събраните по делото доказателства категорично може да се направи извода, че въпреки че иззетите вещи са се намирали у дома на св.Колева, то те са държани от подс.Иванов, който както вече се каза е бил напълно наясно с вида и предназначението им. Иванов е бил този, който е упражнявал фактическа власт върху тях. Не отговарят на истината и твърденията на Колева, че компютрите в жилището й били ползвани само от брат й. Относим към вменените във вина престъпления на подс.Иванов/след постановената оправдателна присъда от настоящата инстанция/ е само един от компютрите, и по-точно твърдия диск от компютър с надпис „Vento Asus chassis" , където е съхранявана информация за съдържанието на платежни инструменти – престъпление по чл.249 ал.4 НК. Видно е от заключението на вещото лице, че един от потребителите на този компютър е с име niki_nik81 , т.е. подс.Николай Николов Иванов, роден през 1981г. Същият потребител фигурира и на 1 бр. мини „твърд диск" с капацитет 596,2 GB /Обект№4 от експертизата/ - за тази част от обвинението подсъдимият бе оправдан поради изложените най-напред съображения, и тук този факт се изтъква дотолкова, доколкото и от него може да се направи извод, че подсъдимият Иванов е имал свободен достъп до компютрите в квартирата на Колева. Нещо напълно нормално след като и той живее там. И още един съществен факт – от отговора на вещото лице на въпрос №7 от третата поред съдебно-техническа експертиза – л.143 т.2 от д.п. е видно, че върху някои от магнитните карти е записана информация, налична във файловете , намиращи се на обекти №2 - твърдия диск от компютър с надпис „Vento Asus chassis" , и №4 - мини „твърд диск" с капацитет 596,2 GB. Което означава само едно – държателят на пластиките /магнитните карти/ и лицето, боравещо с информацията , намираща се на обекти №2 и №4, са един и същ субект. В случая – подсъдимият Николай Иванов. Затова и въпреки недостатъците на първоинстанционния съдебен акт, по същество правилни са  крайните правни изводи , залегнали в него. На въпросите включени в предмета на доказване е даден отговор, който и след проведеното въззивно съдебно следствие не търпи промяна – налице е престъпление и негов автор е подс.Николай Иванов, а не друг, както се твърди във въззивната жалба. С действията си несъмнено той е осъществил състава на престъплението по чл.244 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.243 ал.2 т.3 НК. Иззетите 54 броя магнитни карти с оглед становищата на експертите, разгледани на плоскостта на разпоредбата на чл.93 т.24 НК, несъмнено представляват подправени платежни инструменти, както правилно е преценил и първоинстанционния съд. Броят им сам по себе си обуславя и наличието на квалифициращия признак по чл.244 ал.2 НК – голямо количество. Заключението на назначените дактилоскопна /на досъдебното производство/ и съдебно-почеркова експертиза /в рамките на въззивното производство/ не са в състояние да повлияят на този извод на съда. Иванов е признат за виновен в това, че е държал платежни инструменти, а не че ги е изготвял. Държането на определени вещи се изразява в упражняване на фактическа власт върху тях. Затова и липсата на отпечатъци на подсъдимия или негов ръкописен текст  върху тези вещи /пластики или магнитни карти/ по никакъв начин не може да означава, че такава власт не е установена от Иванов, още повече, че въпросните вещи са се намирали в кутия. Осъществен е и състава на престъплението, визирано в текста на чл.249 ал.4 НК: – данните , съдържащи се на обекти №2 - твърдия диск от компютър с надпис „Vento Asus chassis" , и №4 - мини „твърд диск" с капацитет 596,2 GB поредици от числа представляват записи от логическа пътека 2 върху магнитната лента на банкова карта от съответния тип - "VISA", "Master Card" или "Maestro" със съответен номер. За част от записите е посочено, че последните четири цифри от записа с голяма вероятност са ПИН - код за оторизация на плащане с картата. Несъмнено по своята същност това представлява  информация за съдържанието на платежни инструменти /банкови карти/, и съхранявайки такава информация Иванов е осъществил и посочения престъпен състав. Част от иззетите предмети /описани подробно във втората поред експертиза – тази от ИСТ при МВР/ са предназначени  за монтиране върху зоната на четящото устройство за магнитни карти на банкомати и представлява част от специално техническо средство за негласно придобиване на информация от банкови платежни магнитни карти, а други са специални технически средства за скрито придобиване на видео информация. Иначе казано служат за подправяне на банкови карти/платежни инструменти Т.е. държейки тези средства /предмети Иванов е осъществил и състава на чл.246 ал.3 НК. За да е осъществен състава на изпълнително деяние под формата на „укриване“ не е необходимо предметите да се намират в нарочни тайници или скрити места. Достатъчно е да се намират на място с ограничен достъп, каквото представлява едно жилище. В конкретния случай достъп до жилището на св.Колева са имали самата тя и подс.Иванов. Затова и следва да се приеме, че имайки фактическа власт над въпросните предмети и държейки ги на място, докъдето достъп имат единствено той и приятелката му, Иванов е укривал предмети, предназначени за подправка на платежни инструменти. От субективна страна всички три престъпления са осъществени при пряк умисъл – със знанието за същността и предназначението на платежните инструменти, информацията за тях и за предметите, предназначени за подправка. Субективното познание за това е налично у подсъдимия – предвид предходната му деятелност, свързана отново с платежни инструменти.

Т.е. следва да се заключи, че въпреки някои неправилни фактически констатации материалният закон в крайна сметка е приложен правилно – или поне по отношение на обвиненията , по които подсъдимият е бил признат за виновен, и по които има произнасяне. За липсата на произнасяне по останалата част от обвинението  по чл.249 ал.4 пр.1 вр. Ал.3 НК – в негова част в т.ІІ.2 въззивният съд изложи съображенията си/кратки, с надеждата и да са ясни/ , от които бе мотивиран да постанови  оправдателна присъда по тази част от обвинението. Доколкото липсва такова произнасяне, а обвинението по чл.249 ал.4 НК е все пак само едно в крайна сметка, то съдът намери за уместно да отмени постановената присъда в нейната т.2 /от диспозитива/ изцяло – за престъплението  по чл.249 ал.4 НК, и да се произнесе наново по това обвинение/с цел максимална яснота/.

Поради изложеното и по отношение авторството на деянието напълно неоснователно е искането в жалбата за постановяване на нова присъда, с която подсъдимият да бъде оправдан по предявените му обвинения.

По отношение възраженията за явна несправедливост на наложените на подсъдимия наказания , направени както в протеста, така и в жалбата /в последната съвсем бланкетно/ - те са неоснователни. Като смекчаващи вината обстоятелства следва да бъдат приети семейното положение на подсъдимия – вече семеен, с едно дете от съжителството си с Магдалена Колева, като се грижи и за детето й от предходния брак, фактът че е посочил сам на полицейските служители къде се намират процесните вещи. Не на последно място /и най-вече/ следва да бъде отчетен като такова обстоятелство и големият период от време, изминал от деянието до момента – шест години, за което подсъдимият няма принос,а напротив – показал е добро процесуално поведение. Само това последно обстоятелство е достатъчно щото да бъдат определени наказанията на подсъдимото лице под средния размер и над минимума за всяко едно от престъпленията. По отношение младостта на лицето , за което смекчаващо вината обстоятелство протестира и прокуратурата : По смисъла на § 1 от ДПР на Закона за младежта "младежи" са лицата на възраст от 15 до 29 години включително, а към момента на деянието подс.Иванов вече е навършил 29 години, но пък още не е навършил 30 години. Което означава , че към онзи момент би могъл и да бъде „младеж“/но не и към настоящия, когато вече е на 35 години/. Т.е. в крайна сметка правилно е прието, че е бил в младежка възраст все още. Отчетени са и всички отегчаващи вината обстоятелства – престъпната упоритост, обусловена от предходното осъждане, високата обществена опасност на деянието. В крайна сметка въззивната инстанция намира определените от първостепенния съд наказания за съобразени с всички правнорелевантни за това обстоятелства , адекватни на обществената опасност на деянието и дееца, и  като такива и напълно справедливи. Не се налага тяхното увеличаване , още по-малко пък – намаляването им. От същите съображения ръководен, настоящият съдебен състав определи наказание при постановената нова присъда на подсъдимия за престъплението по чл.249 ал.4 НК също три години лишаване от свобода. При индивидуализацията на това наказание съдът взе предвид и факта, че подс.Иванов бе оправдан за част от предявеното му обвинението по чл.249 НК. Определеното от настоящата инстанция по реда на чл.23 НК общо наказание от три години лишаване от свобода в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ ЗИНЗС следва да бъде изтърпяно при строг режим. 

 

 

 

 

 

В останалата си част присъдата като правилна и законосъобразна /като крайни изводи/ бе потвърдена.

 

При тези съображения съдът постанови въззивната присъда.

 

 

 

 

Председател :                                       Членове :