Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 147

 

30.10.2014г., гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Живка Денева

Павлина Димитрова

 

секретар Г.Н.

   прокурора Светла Курновска,

   като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

   ВНДОХ №207 по описа за 2014 год.

за да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е образувано по жалба на П.А.Я., чрез защитника му адв. К.Б., подсъдим по нохд № 518/14г. по описа на Варненския окръжен съд, както и жалба на гражданския ищец А.Х., като законен представител на Г.Г., чрез повереника му адв. П.Д. , против присъдата на същия съд от 11.06.2014г., с която подсъдимият Я. е признат за виновен за деяние по  чл.343а вр.чл.343 ал.3 б.”б” и ал.4 вр.ал.1 НК и чл.54 НК и му е наложил наказание „лишаване от свобода” за срок от две години и шест месеца с приложение на чл.66 НК за срок от пет, както и лишаване от правоуправление на МПС за срок от три години.

В жалбата на подсъдимия се сочат основания за необоснованост на атакуваната присъда, незаконосъобразност и явна несправедливост на наложеното наказание като се прави  искане съдът да отмени същата и да постанови оправдателна такава и се отхвърли предявения граждански иск, както и алтернативно да се намали размера на наложеното наказание. В с.з. се поддържа жалбата като се навежда и друго основание – допуснато процесуално нарушение – липса на мотиви и се иска връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Пълномощникът на гражданския ищец поддържа жалбата по отношение присъдения размер на обезщетението за причинени неимуществени вреди като моли съда да уважи гражданския иск в пълния му размер и  изразява становище за неоснователност на жалбата на подсъдимия.

Представителят на апелативната прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбите.

Въззивните жалби са  подадени в срок и са допустими.

Въззивната инстанция, като разгледа становищата на страните и провери правилността на обжалваната присъда изцяло, на основание чл.313 и 314 НПК намира за установено от фактическа страна следното:

С присъда от 11.06.2014г. по нохд № 518/2014г. Варненският окръжен съд е признал подсъдимия П.А.Я. в това, че на 22.03.2013г. по второстепенен път 9006, на 3 км. След разклона за с.Бенковски, посока с.Здравец Варненска обл., при управление на МПС, нарушил правилата за движение – чл.16 ал.1 т.1, чл.20 ал.1 и 2  ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Тодорка Маринова Т. и средна телесна повреда на Стефан Иванов Николов като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалата Т. и на основание чл.343а вр.чл.343 ал.3 б.”б” и ал.4 вр.ал.1, вр.чл.342 ал.1 НК вр.чл.54 НК като му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от две години и шест месеца, което наказание на основание чл.66 ал.1 НК е отложил с изпитателен срок от пет години, както и лишаване от правоуправление на МПС за срок от три години. Осъдил го е да заплати на А.Г.Х., като законен представител на Г.А.Г. обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 60 000лв. като е отхвърлил иска в останалата му част. Осъдил го е да заплати и съответните такси и разноски.

За да стигне до този резултат съдът е приел за установено следното:

На 22.03.13г., около 16ч. подсъдимият пътувал от хижа Здравец към Варна, заедно със свид. Николов и постр. Тодорка Т. с личния си автомобил Фолксваген Голф рег.№ В 34-43 КВ. Свид. Николов бил на предната дясна седалка, а постр. Т. - на задната. Времето било мрачно, валяла смесица от дъжд и сняг, пътното платно било мокро и хлъзгаво. Подсъдимият се движел с 60 км/ч в отсечката от с.Бенковски към с.Здравец, като след прав участък следвал ляв завой. При навлизането в завоя с посочената скорост, изгубил контрол, автомобила се занесъл и навлязъл в насрещната лента за движение. В този момент по тази лента се движел товарен бус, управляван от свид. М.Г.. Лекият автомобил се блъснал  с предната си дясна част в предната лява част на буса и го преобърнал на банкета.

В резултат на удара постр. Т. получила тежки наранявания несъвместими с живота и няколко минути по-късно починала. Свид. Николов получил контузия на главата и мозъчно сътресение, контузия на гръдния кош, счупване на пет ребра, двете ключици, контузия на бял дроб – увреждания довели до разстройство на здравето временно опасно за живота.

Подс. Я. се насочил към постр. Т., изнесъл я от автомобила като започнал да й прави изкуствено дишане и сърдечен масаж. По-късно и от екипа на спешна помощ се опитвали да я реанимират, но неуспешно.

При така изложената фактическа обстановка, съдът без всякакви мотиви е приел, че е налице деяние по чл.343 ал.3 и 4 НК, като е счел е единствения спорен въпрос е дали подсъдимият е оказал или не помощ на пострадалите. В този смисъл на около половин страница е изложил съображения защо приема, че има оказана такава помощ.

Няма и ред обаче защо приема, че има извършено деяние по чл.343 НК. Няма отговор на нито едно възражение на защитата, няма анализ на събраните доказателства.

Декларативно е прието, че от подсъдимия са допуснати нарушения на чл.16 и чл.20 ЗДвП без да се изследва нито един факт. Съдът не е изложил нито един довод, защо приема, че е налице престъпно деяние и какво в същност приема от фактическата обстановка.

 Не е изяснен механизма на настъпилото ПТП, не е разпитано в с.з. вещото лице по АТЕ, не е обсъдена от съда и самата АТЕ. Съдът дори не е споменал дали възприема или не експертизата.

Поради липсата на каквито и да е мотиви към присъдата, настоящата инстанция не може да я подложи на проверка. Не може да прецени дали изводите на съда са правилни защото такива изводи няма, не би могла да изложи и свои съображения дали ги възприема или не.

Поради това и не следва са обсъжда подробно останалите възражения на защитата, а само на това основание да отмени присъдата и върне делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

При новото разглеждане на делото следва да се подложат на анализ всички факти и обстоятелства имащи значение по съществото на делото и ако е необходимо да се съберат допълнителни доказателства.

Други нарушения, които да водят до отмяна или изменение на присъдата при служебната проверка не бяха установени, поради което и на основание чл.335 ал.2 вр.чл.348 ал.3 т.2 НПК Варненският апелативен съд

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА изцяло присъдата от 11.06.14г. на Варненския окръжен съд, постановена по нохд № 518/14г.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд

Решението не подлежи на касационна жалба или протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                    2.