Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

188/16.08.2016    

 

Град Варна

 

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател :Янко Янков

                      Светослава Колева  

                 Асен Попов

 

        при секретар Г.Н.  

        при участието на  прокурора Светла Курновска  

изслуша докладваното от съдия Попов ВЧНД №208/2016г. на АС  Варна,  за да се произнесе взе предвид следното :

 

  Производството е по реда на чл.452 от НПК.

          Постъпила е жалба от Д.К.К.  ЕГН:********** ***  срещу определение №404 от 25.04.2016г. по  ЧНД №392/2016г. на Окръжен съд Варна, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация", наложено на жалбоподателя изразяващо се в с наложени  четири пробационни мерки - Задължителни пробационни мерки, полагане на подписи и срещи с пробационен служител за три години, „Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие“ също за срок от три години и мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ 320 часа годишно за срок от  три години е било заменено с  наказание „лишаване  от  свобода” за срок от  СЕДЕМ МЕСЕЦА И ПЕТ ДНИ, което на основание чл.61 от ЗИН да бъде изтърпяно при СТРОГ режим в затвор, или затворническо общежитие от закрит тип.

В съдебно заседание пред АС Варна жалбоподателя редовно призован се явява лично и се представлява от адв.Б..

Представителят на пробационния съвет Варна инсп.К.А. моли определението на ВОС да бъде потвърдено ,като излага обстойно съображения по отношение неизпълнението на пробационните мерки от страна на осъденото лице.

За апелативна прокуратура Варна се явява прокурор Курновска, който моли постановеното определение, като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено. 

Защитата поддържа жалбата по наведените в нея съображения, а те в основни линии са ,че липсва виновно поведени от страна на осъдения, доколкото пропуските се дължат на влошено здравословно състояние . Обстоятелството, че болничните листи не са отразени в съответните масиви, според защитата се дължи на пропуск на работодателя. В заключение се иска отмяна на определението на ВОС

В последната си дума осъдения заявява, че осъзнава вината си , но е с тежко семейно положение, като вече е придобил право да управлява МПС.

Въззивният съд на основание чл.452 ал.1 вр. чл.313 и чл.314 НПК извърши проверка на обжалвания съдебен акт, и след като взе предвид изложените в жалбата и в съдебно заседание съображения, както и становището на представителя на АП и на ПС Варна в съдебно заседание, констатира следното :

Жалбата  като подадена в срок е допустима, като  разгледана по същество се явява неоснователна.

        С определение за одобряване на споразумение по НОХД № 4374/2012г. на ВРС, осъденото лице е приело наказание което се състои в пробационна мярка по чл.42а, ал.2 т.1 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 3 год,, с периодичност 5 пъти седмично; по чл.42а ал.1 т.2 НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от три години, „Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие“ за срок от три години, по чл.42а, ал.2 т.4 НК и „Безвъзмезден труд в полза на обществото“  по чл.42а, ал.2 т.6 НК, изразяващи се в 320 часа годишно за срок от 3 последователни години. Наказанието е било приведено в изпълнение на 29.05.2014г. с подписването на протокол от страна на осъденото лице, относно правата и задълженията които е следвало да спазва.    

От приложените по делото писмени доказателства се установява, че относно мярката по чл.42а, ал.2, т.1 НК всички наказания не са били изпълнявани в пълен обем.

Така например мярката:

-         мярката по чл.42а, ал.2, т.1 НК -  липсват подписи в картона за регистрация / многоктратно не се е явявал/, като още в началото на периода на изпълнение, през 2014 г. - юни месец, е имал няколко пропуска, като не е уведомявал своевременно пробационния служител и не е представял съответните медицински документи в съответния срок

 

-         по чл.42а, ал.2, т.2 НК – К. не се е явил на определените задължителни срещи на 13.06.14г., явявал се е на други срещи, не по график, като не е посочвал основателна причина за неявяването. На насрочени извънредни срещи определени на 03.07.2014г., за която е бил уведомен по телефона, същият посочва, че е забравил. На 09.09.2014г. не с е явил на среща, след проведен разговор е бил уведомен да се яви за даване на обяснения, на която дата е наложено и първото дисциплинарно наказание.

 

-         по чл.42а, ал.2 т.4 НК - още през 2014г. не се е явил на занятие по програмата за „Обществено въздействие и умения за мислене“, както и не е уведомил своевременно пробационния служител и не е представил своевременно медицински документ в 3 дневен срок от издаването му. Сторил е това на 11.07.2014г.

 

-         по чл.42а, ал.2, т.6 НК, след стартиране на наказанието „Пробация“, осъденият бил насочен към полагане на обществено полезен труд в Полицейската школа при Академията на МВР-Варна, но тъй като не е положил нито един час поправителен труд, с решение на ВОС, наказанието е било заменено от „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в „Поправителен труд“ с оглед обстоятелството, че осъденото лице е имало трудов договор и е следвало да му се даде възможност да полага труд по трудовия договор, като се удържат проценти от трудовото му възнаграждение.

 

По отношение основното възражение за влошено здравословно състояние следва да се вземе предвид, че по делото са приложени няколко медицински документа: от 21.10.2014г., от 30.10.2014г., от 14.11.2014г., от 19.11.2014г.,  от 21.11.2014г., както и от 28.11.2014г., като през месец ноември е дадено обяснение, че е К. е бил на прегледи и няма док-ва за това. На 05.12.2014г. е представена медицинска бележка и амбулаторен лист пред пробационната служба. Посочените медицински документни не са признати от страна на пробационната служба, тъй като не са представени в законоустановения тридневен срок и не са съобразно законовите изисквания, тъй като не представляват болнични листове удостоверяващи периодите на временна нетрудоспособност при наличието на трудово правоотношение с фирма „КОКО 777“ ЕООД - Варна от 03.09.2014г. .

Именно във връзка с депозирането на тези доказателства е постановеното определение на ВОС по ЧНД № 1599/2014г. , с което е била заменена пробационната мярка по чл.42а, ал.2, т.6 НК с пробационна мярка „Поправителен труд“ с удръжки в размер на 25% от брутното трудово възнаграждение за срок от две години, по представения трудов договор с фирма „КОКО 777“ ЕООД.

Безспорно е, че  осъденият е преустановил изпълнението на наложените му  пробационни мерка, като за допуснатите нарушения същия е бил наказван, както следва : през месец септември 2014г. със заповед №3-130/15.09.2014г. на Началника на ОС «ИС» Варна и  със «Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията с лишаване от свобода» със Заповед №3-173/05.12.2014г. на Началника на ОС «ИН» Варна.

Въпреки наказаниятаКирилов е продължил на нарушенията по наложениете му мерки и поради тази причина е внесено предложението в ОС Варна за замяна на  остатъка от пробацията в размер на една година два месеца и единадесет дни с наказание лишаване от свобода.

      Сезиран с това предложение ВОС го е счел за основателно, поради което и заменил неизтърпяната част от наказанието „Пробация" с лишаване от свобода в размер на седем месеца и пет дни, което наказание е било постановено да се търпи ефективно  при строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

          Окръжният съд Варна при постановяване на определението си и в частност постановявайки наказанието да се търпи ефективно в затвор е обсъдил правилно предходната съдимост на осъдения

          От приложената по делото справката за съдимост на К. е  видно, че до извършване на деянието, по което е бил осъден с наложено наказание Пробация, същият е бил осъждан още тринадесет пъти, като са му налагани и наказания лишаване от свобода, които същия е търпял ефективно в местата за лишаване от свобода.

      Както правилно е посочил ВОС, осъденият виновно не е изпълнил наложените му пробационни мерки, като е преустановил изтърпяването им без да има уважителни причини за това.

         Обстоятелството, че има тежко семейно положение и здравословни проблемипо никакъв начин не го оправдава и не е основателна причина, която да води до извод за негово невиновно неизпълнение.

          Напротив, налице е виновно неизпълнение на наложеното му наказание, което от своя страна води до невъзможност същото да изпълни целите на чл.36 от НК, а именно да  окаже поправително въздействие както върху самия осъден, така и върху другите членове на обществото. 

         По тези съображения  въззивният съд намира, че атакуваното определение, като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Предвид изложеното, и на основание чл.452 ал.1 изр. второ НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

 

           ПОТВЪРЖДАВА определение №404 от 25.04.2016г. по  ЧНД №392/2016г. на Окръжен съд Варна, с което неизтърпения остатък от наказанието „Пробация", наложено на Д.К.К.  ЕГН:********** *** изразяващо се в с наложени  четири пробационни мерки - Задължителни пробационни мерки, полагане на подписи и срещи с пробационен служител за три години, „Включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие“ също за срок от три години и мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ 320 часа годишно за срок от  три години е било заменено с  наказание „лишаване  от  свобода” за срок от  СЕДЕМ МЕСЕЦА И ПЕТ ДНИ, което на основание чл.61 от ЗИН да бъде изтърпяно при СТРОГ режим в затвор, или затворническо общежитие от закрит тип.

Решението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: