Р Е Ш Е Н И Е

                                                        № 181

                                     Гр.Варна 13.07.2017 г. 

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД наказателно отделение на двадесет и девети юни две хиляди и седемнадесета години в открито заседание в състав:            

                                                       

                                                        

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                            Светослава Колева

 

 

Секретаря Г.Н.

Прокурор СТЕФКА ЯКИМОВА

Разгледа НДВ №208/2017 година по описа на АС-Варна

 

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по молба на адв.А.Д., процесуален представител на осъденото лице С.Н.С. за възобновяване на производство по НОХД 1287/2017 г. по описа на РС-Варна.

В подадената молба се сочи, че РС-Варна е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Поради което се иска възобновяване на НОХД №1287/2017 г. на РС-Варна, да се отмени постановеното определение № 141 от 21.4.03.2017 г.и се върне делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че подадената молба за възобновяване е основателно и изразява съображения относно това.

         Защитата на осъденото лице в с.з. при разглеждане на делото пред настоящата инстанция изразява становище, че следва да бъде уважена молбата и се възобнови делото, като определението на първата инстанция бъде отменено в частта относно определения режим на изтърпяване на наложеното наказание, без да бъде връщано делото на първата инстанция.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от главния прокурор за възобновяване на горе посоченото дело, съдът прие за установено следното:

С определение от 24.03.2017г. по НОХД № 1287/2017г. Районен съд- гр.Варна, на основание чл.384, ал.1, вр.чл.382, ал.7 НПК, е одобрил споразумение за решаване на делото в съдебното производство, между страните по делото и със съгласието на подс.С.Н.С..

С одобреното споразумение подсъдимият С. се е признал за виновен за извършени на 09.03.2017 г. престъпления по чл.343в ал.2 от НК. При условията на чл.55, ал.1, т.1 НК е наложено наказание-лишаване от свобода за срок от четири месеца, като на основание /чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗПС-стара редакция/ да бъде изтърпяно при строг режим, както и наказание глоба в размер на 250 лева

         Предвид гореизложеното и след като взе предвид становището на страните при разглеждане на делото в съдебно заседание съдът намира, че молбата на защитата е основателна и същата следва да бъде уважена по следните съображения:

Определението, с което е одобрено споразумението по НОХД № 1287/2017г. по описа на Районен съд-гр.Варна, е постановено при съществени нарушения на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл.348, ал.1, и т.2 НПК.

В хода на разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК е допуснато нарушение на материалния закон - не е приложен закона, който е следвало да бъде приложен –чл.57 ал.1 т.2 б.“в“ от ЗИНЗС-в сила от 07.02.2017 г.

Към момента на постановяване на определението по НОХД №1287/2017 г. съдът не е приложил правилно закона, а именно чл.75 ал.1 т.2 б „в“ от ЗИНЗС и е определил строг режим на изтърпяване на наложеното наказание, което е в нарушение на цитираната норма. Не е взел предвид изменението на същия закон в сила от 07.02.2017 г., въпреки, че деянието е било извършено след влизане на този нормативен акт в сила.

Като е одобрил споразумение в нарушение на материалния закон, съдът е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила.

В производството по реда на глава двадесет и девета е недопустимо настоящата инстанция да се произнесе, като възобнови делото и определи правилния режим, тъй като делото в първата инстанция е внесено с обвинителен акт и следва да бъде разгледано отново от друг състав на същия съд. В тази насока предложението на защитата на осъденото лице е неоснователно.

Нарушенията на материалния и процесуалния закон са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК и са основание по чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

        

Водим от горното и на основание чл.425 ал.1 т.1  от НПК, АС-Варна

                                

                                         Р Е Ш И

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД №1287/2017 год. по описа на РС-Варна

         ОТМЕНЯ определение №141 на РС-Варна по НОХД №1287/2017 г., постановена на 24.03.2017 г.

ВРЪЩА делото на РС-Варна за ново разглеждане от друг състав за отстраняване на допуснатите нарушение по приложението на материалния и процесуален закон.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: