Р Е Ш Е Н И Е

 

104

 

гр.Варна,      11.05. 2017 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         

Варненски апелативен съд , Наказателно отделение , в публично съдебно заседание на  тринадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав :

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯНКО ЯНКОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ                                                                                          СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

                                     

 

при секретар Петранка Паскалева

и в присъствието на прокурор Вилен Мичев

изслуша докладваното от съдия Янков ндв №21/2017г. на ВАС

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         

          Производството е по чл.424 ал.1 НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 НПК. Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България за възобновяване на производството по чнд №2213/2016г. на Варненски районен съд, отмяна на постановеното  по реда на чл.306 ал.1 т.1 НПК определение №1352/15.06.2016г. и връщане делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Като основание за искането се сочи нарушение на закона. Формулирано по този начин възражението на искателя е относимо към основанието по  чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК във връзка с чл. 348, ал. 1, т.1 НПК вр. чл.348 ал.2 НПК.

В съдебно заседание представителят на Апелативна прокуратура поддържа изцяло направеното от Главния прокурор искане за възобновяване.

          Защитникът на осъденото лице намира предложението за основателно. Осъденото лице не изразява становище – предоставя решаването на делото на преценката на съда.

Варненският апелативен съд, като провери данните по делото, съобрази становищата и доводите на страните, в пределите на правомощията си  намери за установено следното:

Искането за възобновяване е процесуално допустимо. Предмет на искането е акт от кръга на визираните в чл.424 ал.1 вр. чл. 419, ал. 1 от НПК, като в него се съдържат доводи в подкрепа на заявеното на основание по  чл. 422, ал. 1, т. 5, вр. чл. 348, ал. 1, т.1 НПК вр. чл.348 ал.2 НПК. Същото е направено в срока по чл. 421, ал. 1 от НПК. Разгледано и по съществото си, в контекста на очертаната в него аргументация, искането е и ОСНОВАТЕЛНО.

 

С определение №1352/15.06.2016г. по чнд №2213/2016г.  Варненски районен съд по реда на чл.306 ал.1 т.1 НПК и на основание чл.25 вр. чл.23 НК групирал наказанията , наложени на осъденото лице Д.В.А. с присъди по нохд №199/2014г. на РС-Раднево, нохд №53/2015г. на РС-Пещера, нохд №3064/2015г. на РС-Пловдив, нохд №5806/2015г. на РС-Варна, като определил за изтърпяване най-тежкото измежду тях – две години лишаване от свобода в затвор при първоначален строг режим. В предвидения от закона и указан от съда 15-дневен срок за обжалване не са постъпили жалба или протест, поради което и съдебният акт влязъл в сила на 30.06.2016г.

Видно от доказателствата по делото Д.А. е осъждан общо тринадесет пъти, като последните пет са както следва:

1.     С присъда по нохд №199/2014г. на РС-Раднево, влязла в сила на 08.05.2015г. за деяние , извършено в периода 09-24.03.2014г., на една година и четири месеца лишаване от свобода;

2.     С присъда по нохд №53/2015г. на РС-Пещера, влязла в сила на 21.07.2015г. за деяние , извършено на 14.02.2015г., на две години лишаване от свобода;

3.     С присъда по нохд №3064/2015г. на РС-Пловдив, влязла в сила на 04.09.2015г. за деяние , извършено на 06.02.2015г., на две години лишаване от свобода;

4.     С присъда по нохд №435/2015г. на РС-Чирпан, влязла в сила на 09.12.2015г. за деяние , извършено в началото на месец 02.2015г., на една година и пет месеца лишаване от свобода;

5.     С присъда по нохд №5806/2015г. на РС-Варна, влязла в сила на 20.04.2016г. за деяние , извършено на 14.09.2013г., на една година и  осем месеца лишаване от свобода;

 

 Очевидно е от изложеното , че посочените осъждания на лицето могат и следва да бъдат отнесени в една съвкупност при определяне на общо наказание, тъй като всички деяния са извършени преди да е влязла в сила която е да е от посочените присъди. Иначе казано налице са основанията за групиране на наказанията , наложени на осъденото лице с всички пет посочени присъди /наказанията по постановените преди тях са групирани и изтърпяни/. Въпреки това Варненският районен съд /който няма спор, че е компетентният в случая-предвид разпоредбата на чл.39 ал.1 НПК/ определил общо наказание само измежду четири от тях – без да включи в съвкупността наказанието, наложено на А. с присъда по нохд №435/2015г. на РС-Чирпан. Това несъмнено представлява нарушение на закона, което няма как да бъде преодоляно иначе / с оглед Тълкувателно решение № 3/16.11.2009 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2009 г., ОСНК /, освен по пътя на възобновяването. Поради това и производството по чнд №2213/2016г. на  Варненски районен съд следва да бъде възобновено, постановеното в неговите рамки определение №1352/15.06.2016г. – отменено, а делото  -  върнато за ново разглеждане на същия съд от друг състав. Що се касае за приложението на чл.24 НПК – то е изцяло в правомощията на решаващия съд и настоящата инстанция ще се въздържи от указания в тази насока. Независимо обаче от решението си съдът следва да изложи съображения в подкрепа на възприетото становище – защо прилага /или защо не прилага/ разпоредбата на чл.24 НК. Обсъждането на този въпрос се налага предвид многобройните осъждания на лицето.

Предвид изложеното и на основание чл.424 ал.1 НПК и чл.425 ал.1 т.1 НПК Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ВЪЗОБНОВЯВА производството по по чнд №2213/2016г. на  Варненски районен съд.

          ОТМЕНЯ определение №1352/15.06.2016г. по чнд №2213/2016г. на  Варненски районен съд.

          ВРЪЩА делото за ново разглеждане на същия съд от друг състав на съда.

 

Решението е окончателно  -  не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

Председател :                                   Членове :