МОТИВИ към Решението по ВЧНД № 113/2014 година по описа на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение.

 

Предмет на въззивното производство е Решение № 215/11.07.2014 година по ЧНД № 789/14 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е oтказано изпълнение на Европейска заповед за арест,издадена от Даниел Барриентос Зурбано - съдия магистрат на Следствен съд №3 на Торевиеха /Аликанте/ Кралство Испания,въз основа на съдебно Решение за задържане от 23.06.2014 година с искане за предаване на българската гражданка М.Т.И.,с цел провеждане на наказателно преследване.

Въззивното производство пред ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е образувано по Протест на прокурор при ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,с искане Решението да бъде отменено,а искането за предаването на лицето уважено.

В съдебно заседание от 24.07.2014 година страните по делото взеха следните становища :

Представителят на ВАРНЕНСКА АПЕЛАТИВЕНА ПРОКУРАТУРА поддържа подадения от ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Протест и предлага Решението на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД да бъде отменено,като неправилно и незаконосъобразно.

Защитата на исканото лице М.Т.И.-адвокат Б.Р.-*** моли Протестът да бъде оставен без уважение,поради липсата на гаранции,предоставени от молещата държава, императивно основание по ЗЕЕЗА,за предаването на българската гражданка.

Исканото за предаване лице М.Т.И. моли първоинстанционното Решение да бъде потвърдено.

Съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД намира, че проверяваният съдебен акт е правилен и законосъобразен,не страда от наведените в Протеста пороци и следва да бъде потвърден по следните съображения :

Производството е било образувано след задържането на М.Т.И. от българските полицейски органи,с оглед на постъпилата заповед за арест от съдебните органи на Кралство Испания. Заповедта е била издадена от компетентен орган - магистрат при Следствен съд № 3 на Торевиеха /Аликанте/ Кралство Испания,въз основа на съдебно Решение за задържане от 23.06.2014 година,с искане за предаване на лицето с цел провеждане на наказателно преследване.ЕЗА от формална гледна точка е изрядна,като в нея изрично са посочени данни за исканото лице,съдебна Заповед за задържане,характер и правна квалификация на деянията,както и обстоятелства,при които са извършени,а също е предвидения вид и размер на наказанието,придружен от превод на български език.От същата Заповед се установява,че срещу М.Т.И. е било образувано наказателно производство за извършени деяния:участие в организирана престъпна група,измами,изпиране на имущество,придобито от престъпление, мошеничество,подправка на платежни инструменти,подправка на адм.документи и търговия с тях,наказуеми по член 248,член 249,член 250 от Наказателния закон на Испания и член 570 бис,за които се предвиждат наказания"Лишаване от свобода" за срок до осем години.Визираните престъпления попадат сред изрично изброените в член 36 алинея 3 от ЗЕЕЗА тридесет и две престъпления,за които не се изисква преценка за двойна наказуемост.

Обосновано ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил извод за това,че не са налице абсолютните предпоставки за отказ от изпълнение по смисъла на член 39 от ЗЕЕЗА,подробно разгледани в първоинстанционния съдебен акт: Престъплението не е амнистирано в РБ,исканото лице не е осъдено за същото престъпление от български съд или съд на трета държава членка и исканото лице не е малолетно съгласно българското законодателство;деянието е извършено на територията на Кралство Испания и преди получаване на заповедта лицето не е привлечено като обвиняем или подсъдим,няма образувано наказателно производство за това престъпление на територията на Република България.

Тъй като с настоящата ЕЗА издаващата държава по силата на член 41,алинея 3 от ЗЕЕЗА не е предоставила необходимите гаранции,че след като лицето бъде изслушано на нейна територия,ще бъде върнато в България за изтърпяване на наложеното му наказание"Лишаване от свобода",първоинстанционният съд законосъобразно е изискал служебно предоставянето им.В получения отговор е заявено,че  в испанското законодателство Закон 3/2003 и Закон 2/2003,касаещи ЕЗА не е предвидена възможност следствения съд,издал ЕЗА,да гарантира изпълнението на присъдата"Лишаване от свобода"в държавата на произход на исканото лице. Това е обосновало и правилното решение за отказ от предаване на искането лице,тъй като нормата,касаеща даването на гаранциите по  член 41 алинея 3 от ЗЕЕЗА има императивен характер и изисква издаващата държава да гарантира,че след изслушване лицето ще бъде върнато в Република България за изтърпяване на наложеното наказание.

 С непредоставянето на изискуемите в член 41 алинея 3 от ЗЕЕЗА гаранции предаването на българската гражданка М.Т.И. е недопустимо,тъй като не са изпълнени изискванията на закона,с цел осигуряване на необходимата закрила на български гражданин,в случай на осъдителна присъда в държава-член на ЕС и възможността да изтърпи същата в родината си.

По изложените съображения и като не констатира служебно основания за изменение или отмяна на проверявания съдебен акт,по реда на член 48 от ЗЕЕЗА,настоящият състав на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД постанови Решението си.

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

                          

 

                                                                                       1:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                 

                                                                                                  2:Р Е Ш Е Н И Е

 

№  113      24.07.2014 г.,           гр. ВАРНА

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД                    Наказателно отделение

На двадесет и четвърти юли  през ДВЕ ХИЛЯДИ И ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЛОЛОВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

Секретар С.Д.

Прокурор МИЛЕНА ГАМОЗОВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ВЧНД № 213  по описа за 2014 г.

 

На основание  чл.48, ал.3 вр. ал.1 от ЗЕЕЗА

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 215/11.07.2014 г. на Окръжен съд гр.Варна, постановено по ЧНД № 789/14 г. по описа на същия съд, с което е отказано изпълнение на Европейската заповед за арест от 23.06.2014 год., издадена от г-н Даниел Барриентос Зурбано, съдия магистрат на Следствен съд № 3 на Торевиеха /Аликанте/ Кралство Испания, въз основа на съдебно решение за задържане от 23/6/2014 г. с искане за предаване на лицето М.Т.И., родена на 07.03.1978 г., с цел провеждане на наказателно преследване.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

     2.