МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДАТА ПО ВНОХД № 213 ПО ОПИСА НА ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ЗА 2018 ГОДИНА

 

Въззивното производство е образувано на основание чл.313 и сл. от НПК по протест на ОП-София срещу присъда по НОХД № 14/2017 година по описа на Окръжен съд – Силистра, с която подсъдимите М.М.Т., Г.Х.С. и Р.В.М. са признати за невинни в извършването на престъпления, както следва:

1.По отношение на подс.М.М.Т. за извършено престъпление  по чл.311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че:

В периода 01.11.2005г. - 24.11.2006г. в град Дулово, в съучастие с Р.В.М., Г.Х.С. и Неизвестен извършител като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - кмет на община Дулово, в кръга на службата си, съставил официални документи-Протоколи за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи, в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел за бъдат използвани тези документи пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за тия обстоятелства, като деянията са извършени при условията на продължавано престъпление, когато пет деяния осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, както следва:

На 01.11.2005година в град Дулово, в съучастие  с Р.В.М. и Неизвестен извършител като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - кмет на община Дулово, в кръга на службата си, съставил официален документ - Протокол №1/01.11.2005г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работиш който удостоверил неверни обстоятелства:че към 01.11.2005г. по договор №69/13.09.2005г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV- 23032 с.Окорш-връзка от път II-23 до път 1-7“

-подготовка на земна основа - 6000кв.м.

-изкоп хумус на транспорт – 600 куб.м.

-изкоп земни почви-ръчно -120 куб.м.

-изкоп земни почви машинно на транспорт на 1км-4500куб.м.

-взаимствен изкоп - 400куб.м.

като в действителност към 01.11.2005г. били завършени следните строително-монтажни работи:

-подготовка на земна основа-4012кв.м.

-изкоп земни почви машинно на транспорт на 1км-709 куб.м. с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 09.11.2005година в град Дулово , в съучастие с Р.В.М. и Неизвестен извършител като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - кмет на община Дулово, в кръга на службата си, съставил официален документ - Протокол №2/09.11.2005г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверил неверни обстоятелства:че към 09.11.2005г. по договор №69/13.09.2005г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV- 23032 с.Окорш-връзка от път И-23 до път 1-7“

-направа на насип от земни почви- 606 куб.м.

-направа на дрениращ пласт от баластра – 120 куб.м.

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - 693т.

като в действителност към 09.11.2005г. не били извършени тези строителни и монтажни работи , с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 30.11.2005година в град Дулово, в съучастие с Р.В.М. и Неизвестен извършител като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - кмет на община Дулово, в кръга на службата си, съставил официален документ - Протокол №3/30.11.2005г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверил неверни обстоятелства: че към 30.11.2005г. по договор № 69/13.09.2005г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV- 23032 с.Окорш-връзка от път II-23 до път 1-7“

-направа на дрениращ пласт от баластра-79куб.м.

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - 368т.

като в действителност към 30.11.2005г. били завършени следните строително-монтажни работи:

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон - 290т. с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 16.10.2006година в град Дулово , в съучастие с Р.В.М. и Г.Х.С. като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - кмет на община Дулово, в кръга на службата си, съставил официален документ - Протокол №1/16.10.2006г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверил неверни обстоятелства:че към 16.10.2006г. по договор №47/03.07.2006г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II-23 до път 1-7“

-подготовка на земна основа - 4170кв.м.

-изкуп хумус на транспорт - 500куб.м.

-направа на дрениращ пласт от баластра - 411куб.м.

-направа на несортиран трошен камък - 2199куб.м.

като в действителност към 16.10.2006г. били завършени следните строително-монтажни работи:

-подготовка на земна основа-1861кв.м.

-изкоп хумус на транспорт-186,1куб.м.

-направа основа от несортиран трошен камък-1244,88 куб.м.

с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 24.11.2006година в град Дулово, в съучастие с Р.В.М. и Г.Х.С. като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - кмет на община Дулово, в кръга на службата си, съставил официален документ - Протокол №3/24.11.2006г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверил неверни обстоятелства:че към 24.11.2006г. по договор №47/03.07.2006г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II-23 до път 1-7“

доставка и полагане на плътен асфалтобетон-500т.

като в действителност към 24.11.2006г. били завършени следните строително-монтажни работи:

доставка и полагане на плътен асфалтобетон-117,6т.

с цел за бъде използвани тези документи пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

 

Със същата присъда подс.Т. е признат за невинен за извършено престъпление по чл.282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК за това, че на 13.09.2005г. в гр. Дулово, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - кмет на община Дулово, действайки като възложител на открит конкурс по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, който открил със своя Заповед № 274/08.07.2005г., нарушил служебните си задължения по чл. 44, ал. 1,т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/: „Кметът на общината: организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет”, чл. 41, ал.2 от ЗОП; „Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на кандидата, определен за изпълнител” и чл.25 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /Отм. Дв. бр.53/2006г./: „Възложителите не могат да променят обявените от тях условия и други параметри на обществените поръчки с изключение на сроковете за подаване на оферти или заявления за участие”, като е сключил договор за изграждане на обект „Път IV-23032 с.Окорш - връзка от път II-23 до път 1-7 при по-благоприятни за „Булмекс” ЕООД условия - изграждането на 3,120 км.пътен участък за 1 223 293,78 лева /един милион двеста двадесет и три хиляди двеста деветдесет и три лева и 78 ст./, а не за изграждането на 7,300 км. пътен участък на същата стойност, както е обявена обществената поръчка и каквато е била офертата на „Булмекс” ЕООД, като по този начин променил обявените условия и параметри на обществената поръчка и не е съобразил предложенията от офертата на „Булмекс” ЕООД, която била за изграждане на пътен участък от 7,300 км.за 1 223 293,78 лева /един милион двеста двадесет и три хиляди двеста деветдесет и три лева и 78 ст./, с цел да набави за другиго/дружеството „Булмекс”ЕООД/ облага - построяването на пътен участък от 3,120 км. на цената на пътен участък от 7,300 км. и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД - плащане на сумата от 1 223 293,78 лева за построяване на пътен участък от 3,120      км. вместо пътен участък от 7,300 км, както и за община Дулово - накърняване на авторитета и доверието в местната изпълнителна власт.

 

2. По отношение на подс.Г.Х.С. за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в периода 16.10.2006г. - 24.11.2006г. в град Дулово, в съучастие с М.М.Т., Р.В.М. и Неизвестен извършител като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - едноличен собственик и управител на „ГЕЛИГ“ ЕООД в кръга на службата си, съставил официални документи - Протоколи за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в които удостоверил неверни обстоятелства, с цел за бъдат използвани тези документи пред „Публични инвестиционни проекти” ЕАД като доказателство за тия обстоятелства, като деянията са извършени при условията на продължавано престъпление,когато три деяния осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината,при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите ,както следва:

На 16.10.2006 година в град Дулово, в съучастие с М.М.Т. и Р.В.М. като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - едноличен собственик и управител на „ГЕЛИГ“ ЕООД в кръга на службата си, съставил официален документ - Протокол №1/16.10.2006г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи, в който удостоверил неверни обстоятелства: че към 16.10.2006г. по договор №47/03.07.2006г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II-23 до път 1-7

-подготовка на земна основа-4170кв.м.

-изкуп хумус на транспорт-500куб.м.

-направа на дрениращ пласт от баластра-411 куб.м.

-направа на несортиран трошен камък-2199куб.м.

като в действителност към 16.10.2006г. били завършени следните строително-монтажни работи:

-подготовка на земна основа-1861кв.м.

-изкоп хумус на транспорт-186,1 куб.м.

-направа основа от несортиран трошен камък-1244,88 куб.м.

с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 09.11.2006 година в град Дулово в съучастие с Р.В.М. и Неизвестен извършител като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - едноличен собственик и управител на „ГЕЛИГ“ ЕООД в кръга на службата си, съставил официален документ - Протокол №2/09.11.2006г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверил неверни обстоятелства:че към 09.11.2006г. по договор №47/03.07.2006г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II-23 до път 1-7“

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон-389т.

-облицовка на крайпътни окопи-297,7кв.м.

като в действителност към 09.11.2006г. били завършени следните строително-монтажни работи:

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон-300,7т.

с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 24.11.2006 година в град Дулово, в съучастие с М.М.Т. и Р.В.М. като съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - едноличен собственик и управител на „ГЕЛИГ“ ЕООД в кръга на службата си, съставил официален документ - Протокол №3/24.11.2006г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверил неверни обстоятелства:че към 24.11.2006г. по договор №47/03.07.2006г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път И-23 до път 1-7“

-доставка и полагане на плътен асфалтобетон-500т.

като в действителност към 24.11.2006г. били завършени следните строително-монтажни работи:

доставка и полагане на плътен асфалтобетон-117,6т.

с цел за бъдат използвани тези документи пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

 

3.По отношение на подс.Р.В.М. за извършено престъпление по чл.311, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл.26, ал. 1 от НК за това, че в периода 01.11.2005г. - 24.11.2006г. в град Дулово, в съучастие като извършител с М.М.Т., Г.Х.С. и Неизвестен извършител - съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - ръководител обособено звено/резидент инженер/в “Пътинвест- инженеринг”АД в кръга на службата си, съставила официални документи- Протоколи за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи, в които удостоверила неверни обстоятелства,с цел за бъдат използвани тези документи пред „Публични инвестиционни проекти” ЕАД като доказателство за тия обстоятелства,като деянията са извършени при условията на продължавано престъпление, с шест деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време ,при една и съща обстановка и при еднородност на вината ,при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, както следва:

На 01.11.2005година в град Дулово, в съучастие като извършител с М.М.Т. и Неизвестен извършител - съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - ръководител обособено звено /резидент инженер/ в “Пътинвест-инженеринг”АД, в кръга на службата си съставила официален документ - Протокол №1/01.11.2005г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверила неверни обстоятелства:че към 01.11.2005г. по договор №69/13.09.2005г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II-23 до път 1-7“

-подготовка на земна основа-6000 кв.м.

-изкоп хумус на транспорт-600 куб.м.

-изкоп земни почви-ръчно-120 куб.м.

-изкоп земни почви машинно на транспорт на 1км-4500куб.м.

-взаимствен изкоп-400куб.м.

като в действителност към 01.11.2005г. били завършени следните строително-монтажни работи:

-подготовка на земна основа-4012кв.м.

-изкоп земни почви машинно на транспорт на 1км-709 куб.м.

с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 09.11.2005година в град Дулово, в съучастие като извършител с М.М.Т. и Неизвестен извършител - съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - ръководител обособено звено /резидент инженер/ в “Пътинвест-инженеринг”АД, съставила официален документ - Протокол №2/09.11.2005г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи, в който удостоверила неверни обстоятелства:че към 09.11.2005г. по договор №69/13.09.2005г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II-23 до път 1-7“

-направа на насип от земни почви- 606 куб.м.

-направа на дрениращ пласт от баластра- 120куб.м.

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон-693т.

като в действителност към 09.11.2005г. не били извършени тези строителни и монтажни работи , с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 30.11.2005година в град Дулово, в съучастие като извършител с М.М.Т. и Неизвестен извършител - съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - ръководител обособено звено /резидент инженер/ в “Пътинвест-инженеринг”АД, съставила официален документ - Протокол №3/30.11.2005г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверила неверни обстоятелства:че към 30.11.2005г. по договор №69/13.09.2005г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II-23 до път 1-7“

-направа на дрениращ пласт от баластра-79куб.м.

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон-368т.

като в действителност към 30.11.2005г. били завършени следните строително-монтажни работи:

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон-290т.

с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 16.10.2006година в град Дулово, в съучастие като извършител с М.М.Т. и Г.Х.С. - съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - ръководител обособено звено /резидент инженер/ в „Пътинвест-инженеринг”АД в кръга на службата си, съставила официален документ - Протокол № 1/16.10.2006г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверила неверни обстоятелства:че към 16.10.2006г. по договор N247/03.07.2006г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II- 23 до път 1-7“

-подготовка на земна основа-4170кв.м

-изкуп хумус на транспорт-500куб.м.

-направа на дрениращ пласт от баластра-411 куб.м.

-направа на несортиран трошен камък-2199куб.м.

като в действителност към 16.10.2006г. били завършени следните строително-монтажни работи:

-подготовка на земна основа-1861кв.м.

-изкоп хумус на транспорт-186,1 куб.м.

-направа основа от несортиран трошен камък-1244,88 куб.м.

с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 09.11.2006година в град Дулово, в съучастие като извършител с Неизвестен извършител и Г.Х.С. - съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - ръководител обособено звено /резидент инженер/ в „Пътинвест-инженеринг”АД в кръга на службата си, съставила официален документ - Протокол №2/09.11.2006г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверила неверни обстоятелства:че към 09.11.2006г. по договор №47/03.07.2006г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II- 23 до път 1-7“

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон-389т.

-облицовка на крайпътни окопи-297,7кв.м.

като в действителност към 09.11.2006г. били завършени следните строително-монтажни работи:

-доставка и полагане на неплътен асфалтобетон-300,7т.

с цел за бъде използван тоя документ пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

На 24.11.2006година в град Дулово , в съучастие като извършител с М.М.Т. и Г.Х.С. - съизвършители, в качеството си на длъжностно лице - ръководител обособено звено /резидент инженер/ в „Пътинвест-инженеринг”АД в кръга на службата си, съставила официален документ-Протокол №3/24.11.2006г. за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи,в който удостоверила неверни обстоятелства:че към 24.11.2006г. по договор №47/03.07.2006г. по описа на община Дулово са завършени следните видове строителни-монтажни работи на обект „Път IV-23032 с.Окорш-връзка от път II- 23 до път 1-7“

доставка и полагане на плътен асфалтобетон-500т.

като в действителност към 24.11.2006г. били завършени следните строително-монтажни работи:

доставка и полагане на плътен асфалтобетон-117,6т.

с цел за бъдат използвани тези документи пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД като доказателство за посочените обстоятелства.

 

В подаденият срещу първоинстанционната присъда протест се развиват съображения относно неправилното приложение на материалния закон, като се излагат подробни съображения, че при правилно установена фактическа обстановка е направен неправилен краен извод за липса на извършени престъпления от страна на подсъдимите. Прави се искане да бъде отменена атакуваната присъда и да бъде постановена нова, с която тримата подсъдими да бъдат признати за виновни по повдигнатите им обвинения без да се правят искания за конкретни наказания, които да им бъдат наложени.

В съдебно заседание пред въззивната инстанция прокурорът поддържа протеста на изложените в него основания. Развива искането за отмяна на първоинстанционната присъда и постановяване на нова осъдителна присъда, като искането е за условни наказания.

Защитниците на подсъдимите в с.з. излагат становище за липса на доказателства, установяващи вината им, претендират обективна и субективна несъставомерност, считат атакуваният съдебен акт за законосъобразен и като такъв молят да бъде потвърден.

В последната си дума подсъдимите излагат становища, че не са извършили вменените им деяния и молят присъдата да бъде потвърдена.

 

Варненският апелативен съд, като взе предвид подадения протест, доводите на страните в съдебно заседание, и след като служебно провери правилността на атакуваната присъда по реда на чл. 313 и чл. 314, ал.1 НПК, намери за установено следното:

Подс. М.Т. *** за периода от 03.11.2003 год. до 14.07.2009 год., когато с акт за прекратяване на изборна длъжност № 102/14.07.2009 г. е прекратено трудовото му правоотношение поради избирането му за народен представител в XXXXI Народно събрание на Република България.

Докато бил кмет на община Дулово подс.Т. изпълнявал функциите на „възложител“ на обществени поръчки по ЗОП на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Общината била бюджетна организация, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, а кметът на общината, съгласно чл.38, ал.1 ЗМСМА е органът на изпълнителната власт в общината.

С решение на Министерския съвет на Република България № 273 от 14 април 2005 год. били определени публичните инвестиционни проекти с национално и местно значение, които ще се изграждат със средства на „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД - София през календарната 2005 год. Като такъв проект бил определен и проектът за изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /Силистра-Шумен/, с дължина 7.3 км - от 0+000 км. до 7+300 км. Възложител на този проект била Община Дулово. Списъка на всички одобрени инвестиционни проекти с национално и местно значение бил публикуван в Приложение № 1 към т. 1 на въпросното решение на Министерския съвет.

С решение на МС на РБ № 453 от 18 май 2005 год. и решения № 728 и 730 от 25.08.2005 год. горепосоченото решение № 273/14.04.2005 год. на МС е било изменено и допълнено, но промените не касаят проекта за изграждане на път1V-23032 - с.Окорш /Силистра - Шумен/.

Във връзка с решението на Министерски съвет, с решение № 274 от 08.07.2005 год. на подс.Т. ***, била открита процедура за възлагане на обществена поръчка - строителство, с предмет: „Изграждане на път IV - 23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7.3км., 0+000 до 7+300“. Видът на процедурата е бил „открит конкурс“, на основание чл.3, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/. С решението за откриване на процедурата е било одобрено и обявлението за обществената поръчка. В него било отразено като изискване за участниците в обществената поръчка следното: изкоп за път, земни работи, трошено каменна настилка, основа от заклинен трошен камък, напръскване с битумна емулсия, превоз и полагане на асфалтова смес с профилиране и валиране, пътни съоръжения. При полагане на асфалтова настилка: машинно полагане на неплътна и плътна асфалтова смес за път IV - 23032 - с.Окорш /Силистра - Шумен/, 7.3км., от 0+000 до 7+300. В обявлението било отразено, че финансирането на строително- монтажните работи ще се осъществи чрез сключването на тристранни споразумения с „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД - гр. София. Не било посочена прогнозна стойност на поръчката.

Документацията за участие, одобрена с решението съдържала: решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка и количествена сметка за видовете СМР. В обявлението, одобрено от възложителя, били посочени показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка на офертата при критерий за оценка - икономически най-изгодна оферта.

Решението за откриване на процедурата било изпратено до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки с писмо изх. № 12-00-48/11.07.2005 год.

До обявения краен срок за приемане на офертите - 11.08.2005 г., за участие в процедурата оферти подали „Булмекс“ ЕООД - гр. Дулово и „Пътно строителство“ АД - гр. Разград.

С решение на Силистренски окръжен съд от 20.06.2005 год. е извършена промяна по партидата на Булмекс, като същото е преобразувано в ООД и е вписан нов съдружник и управител З. Д., а в последствие с решение от 23.08.2005 год. дружеството отново е преобразувано в ЕООД с едноличен собственик на капитала З. Д..

Със Заповед № 307 от 12.08.2005 год. на подс.Т. ***, била назначена комисия за провеждане на конкурса след изтичане срока за приемане на офертите, която била в състав: председател - Н.М.М. - заместник кмет и членове - А.Д.Ч. - юрисконсулт на Община Дулово, Ф.Б.Х. - гл. експерт „ТКДП“ в Общината и И.В.Д. - ст. специалист „ИК“ в Общината.

На 12.08.2005 год. комисията провела заседание за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в открития конкурс за възлагане на обществената поръчка, резултатите от което били отразени в Протокол от 12.08.2005 год. Комисията отразила в протокола, че офертите на „Булмекс“ ЕООД - гр. Дулово и „Пътно строителство“ АД - гр. Разград са окомплектовани съгласно предварително обявените в документацията за участие условия на възложителя и съдържат всички документи, посочени в списъка по чл.13, ал. 1 от НВМОП и взела решение да допусне за оценяване и класиране офертите на двамата кандидати за изпълнение на обществената поръчка и пристъпила към отваряне на ценовите оферти.

В ценовата оферта на „Булмекс“ ЕООД - гр. Дулово, представена в отделен плик с надпис „Ценова оферта“ била с цена за изпълнение на поръчката - 1 223 293.78 лв., срок за изпълнение на поръчката - 2 месеца, гаранционен срок - 24 месеца, срок на валидност на предложението - 90 дни,  количествено-стойностната сметка за обект: Път IV - 23032 - с.Окорш /връзка път II - 23 до път 1-7/, от км 0+000 до км 3+120, съгласно която предлаганата цена е в размер на 1 223 293.78 лв. /с ДДС/, в т.ч. 1019411.48 лв. /без ДДС/.

Ценовата оферта на „Пътно строителство" АД, гр. Разград, представена в отделен плик с надпис „Предлагана цена“, съдържала предложение за обект: „Изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7.3 км., 0+000 до 7+300“, което съдържало предлаганата цена за изпълнение на поръчката- 1 230 700.27 лв. /с ДДС/, срок за изпълнение на поръчката - 2.5 месеца, гаранционен срок - 24 месеца, срок на валидност на предложението - 60 дни. Количествено-стойностната сметка за обект: Път IV-23032 - с. Окорш /пътна връзка от път II-23 до път 1-7/, от км 0+000 до км 3+600, съгласно която предлаганата цена е в размер на 1 230 700,27 лв./с ДДС/, в т.ч. 1 025 583.56 лв. /без ДДС/. В ценовата оферта на „Пътно строителство“ АД, гр. Разград е направено предложение за изграждане на път с дължина на отсечката - 3,600 километра /от км 0+000 до км 3+600/ за 1 230 700,27 лв. /с ДДС/.

Реално и двете подадени ценови оферти не отговаряли на условията в обявлението на обществената поръчка, която била за „Изграждане на път IV- 23032- с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7,3км., от км 0+000 до км 7+300“, със следното описание - изкоп за път, земни работи, трошено каменна настилка, основа от заклинен трошен камък, напръскване с битумна емулсия, превоз и полагане на асфалтова смес с профилиране и валиране, пътни съоръжения. При полагане на асфалтова настилка: машинно полагане на неплътна и плътна асфалтова смес за пъг IV - 23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7,3км., от 0+000 до 7+300. Предметът на обявената поръчка съответствал на одобрените средства с Решение на Министерски съвет № 273 от 14.04.2005 г. за изграждане на подобекта от пътната инфраструктура на Община Дулово и касаещи изграждането на път с дължина на отсечката - 7.300 километра, а именно - от км 0+000 до км 7+300.

Независимо от съдържанието на обявената поръчка, в ценовата оферта на „Булмекс“ ЕООД - гр. Дулово било направено предложение за изграждане на път с дължина на отсечката само 3,120 километра /от км 0+000 до км 3+120/ за сумата от 1 223 293,78лв. /с ДДС/, което не отговаряло на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, определени от възложителя в обявлението за възлагане на малка обществена поръчка, а именно - изграждане на път с дължина на отсечката -7,3 километра /от км. 0+000 до км. 7+300/.

В обявлението бил посочен критерий за оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта“, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

- предложена цена - 60 точки - най-ниска цена с ДДС, включваща всички разходи;

 -срок за изпълнение - 20 точки - максимален брой точки получава най-краткия срок;

- квалификация и опит на кандидатите за изпълнение на конкретната поръчка -10 точки;

- референции, свързани с изграждане на подобни обекти - 10 точки.

Комисията извършила оценяване и класиране по отделните показатели, като получените комплексни оценки за всеки кандидат били отразени в протокол от 12.08.2005 год., подписан от всички членове на комисията. Неразделна част от протокола била и Сравнителна таблица за оценка по отделните показатели и общата оценка на офертите на кандидатите. Комисията определила комплексна оценка от 100 т. за „Булмекс“ ЕООД- гр.Дулово и за „Пътно строителство“ АД - гр. Разград - комплексна оценка - 98 т.

След изготвяне на протокола на комисията със Заповед №311 от 15.08.2005 год. подс.Т. обявил класирането на кандидатите и определил „Булмекс“ ЕООД за изпълнител на поръчка с предмет: „Изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7,3 км., от км 0+000 до км 7+300“.

На 13.09.2005 год. между Община Дулово, представлявана от Кмета - М.Т. и „Булмекс“ ЕООД, представлявано от управителя З. Д. бил сключен Договор № 69 за малка обществена поръчка с предмет: „Изграждане на път IV-23032- с.Окорш /Силистра - Шумен/, участък от км 0+000 до 3+120 /участък първи/“, на стойност 1 223 293,78лв. /с ДДС/ и срок на изпълнение - 2 месеца от започване на строително-ремонтните дейности.,

С писмо изх. № 809/04.10.2005 г. Изпълнителният директор на „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД, гр. София уведомил Кмета на Община Дулово, че с Решение № 1 по Протокол № 27/03.10.2005 г. на Съвета на директорите, е взето решение за откриване на финансиране за обект: „Път IV-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/,км., от 0+000 до 7+300“ - в размер на 800 000 лева с ДДС, в т.ч, за СМР- 752 228,00 лв. с ДДС; за проектиране - 11 940 с ДДС; за авторски надзор - 11 952 лв. с ДДС; за строителен надзор - 23 880 лв. с ДДС,

Между Договор № 69 от 13.09.2005 г., сключен с „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово и решението на Съвета на директорите /СД/ на „ПИП“ ЕАД, гр.София за откриване на финансирането било налице съществено несъответствие - съгласно решението на СД, финансирането е трябвало да бъде за път с дължина на отсечката от 7,300 километра /от км. 0+000 до км. 7+300/, а договорът е за изграждане на път с дължина на отсечката 3,120 километра /от км 0+000 до км 3+120/. Налице е следователно разлика от 4,180 км. по- малко от предвиденото в решението на СД.

На 05.10.2005год. бил сключен Договор за безвъзмездно финансиране на публичен инвестиционен проект за изграждане на обект - „Път ГУ-23032-с.Окорш /Силистра - Шумен/, 3.12 км, от км 0+000 до 3+120“, подписан между „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД, гр. София и Община Дулово. На същата дата било подписано тристранно споразумение между: „ПИП“ ЕАД гр. София /като „поемател“/, Община Дулово /като „уговорител“/ и „Булмекс“ ЕООД - гр, Дулово /като „кредитор“/. Между страните било уговорено, че разплащането на извършените СМР следвало да става направо между „ПИП“ ЕАД - гр.София и „Булмекс“ ЕООД - гр,Дулово. Плащанията следвало да се извършват въз основа на подадени писмени искания за плащане от Кмета на Община Дулово с приложени към тях протоколи за извършени СМР и фактури за дължими суми.

На 25.10.2005 г. между „Булмекс“ ЕООД и „Пътстроймонтаж“ ООД е сключен договор за извършване на СМР по процесния обект, по силата на който „Пътстроймонтаж“ ООД се явявал подизпълнител на обекта. За извършените от „Пътстроймонтаж“ ООД СМР били съставяни писмени протоколи.

След започване на строителството, съгласно сключените договори, между община Дулово и „Булмекс“ ЕООД - гр. Дулово били актувани и фактурирани строителни и монтажни работи общо на стойност 356 661.96 лв. с включен ДДС, за което са били съставени следните документи:

-Протокол № 1/01.11.2005 г. за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи на стойност 121 392лв. с ДДС, подписан от подс.Т., управителя на „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово - З. Д. и представителя на „Пътинвестинженеринг“ АД, гр. София /стротелен надзор/ - подс. Р.В.М.;

- Фактура № 0000000679/01Л 1.2005 г., издадена от „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово на Община Дулово за 121 392,00 лв. /с ДДС/, в т.ч. 101 160,00 лв./без ДДС/;

- Искане № 1/02.11.2005год. от Кмета на Община Дулово - подс.Т. *** за плащане за обекта, в което се декларира, че работата е извършена и отговаря на изискванията на утвърдения инвестиционен проект и е в съответствие с приетата оферта на изпълнителя;

-Протокол № 2/09.11.2005 год. за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи на обща стойност 132 140,06 лв. с ДДС, подписан от подс.Т., управителя на „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово - З. Д. и представителя строителния надзор „Пътинвестинженеринг“ АД, гр. София - подс. Р.М.;

- Фактура № 0000000687/09.11.2005 г. издадена от „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово на Община Дулово за 132 140,06 лв. /с ДДС/, в т.ч. 11116.72 лв. /без ДДС/.

-Искане № 2/11.11.2005год. от Кмета на Община Дулово до „ПИЛ“ ЕАД, гр. София за плащане за обекта, в което се декларира, че работата и извършена и отговаря на изискванията на утвърдения инвестиционен проект и е в съответствие с приетата оферта на изпълнителя.

-Протокол № 3/30.11.2005 год. за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи, в размер на 103 129,90 лв. /с вкл. ДДС/, в т. ч. 85 941,58 лв. /без ДДС/, подписан от Кмета на Община Дулово; управителя на „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово /изпълнител/ - З. Д. и представител на „Пътинвестинженеринг“ АД, гр.София /стротелен надзор/ - подс.М..

-Фактура № 0000000697/05.12.2005 г. издадена от „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово на Община Дулово за 103 129,90 лв. /с ДДС/, в т.ч. 85 941,58 лв./без ДДС/.

-Искане № 3/05.12.2005год. от Кмета на Община Дулово М.Т. *** за плащане за обекта, в което се декларира, че работата е извършена и отговаря на изискванията на утвърдения инвестиционен проект и е в съответствие с приетата оферта на изпълнителя.

По описаните документи били направени искания пред ПИП-София за заплащане на претендирани СМР и съответно получени от Булмекс ЕООД суми съответно в размер на 41 943.36 лева, която сума била преведена с платежно нареждане за кредитен превод от 02.11.2005 год. по сметка в ТБ „ЦКБ“ АД, клон гр. Силистра, офис гр. Дулово, както и сумата от 110 804,11 лева, преведени с платежно нареждане за кредитен превод от 11.11.2005 год. по сметка в ТБ „ЦКБ“ АД, клон гр. Силистра, офис гр. Дулово и сумата от 14 817.60 лв., преведена с платежно нареждане за кредитен превод от 06.12.2005 год. по сметка в ТБ „ЦКБ“ АД, клон гр, Силистра, офис гр. Дулово.

Общата стойност на получените чрез използване на горепосочените документи суми от „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД възлиза на 167 565.07 лева.

От страна на Булмекс ЕООД-Дулово в общината постъпило уведомително писмо вх. №53-00-19/01.03.2006 год. за невъзможността на дружеството да изпълни поръчката в договорените срокове, поради което на осн.чл.33, ал.2 НВМОП със Заповед № 155/10.05.2006 год. на подс.Т. бил прекратен Договор № 69 от 13.09.2005год. за изпълнението на обект: „Изграждане на път 1V-23032 - с.Окорш /Силистра - Шумен/, участък от км 0+000 до 3+120“. С писмо изх. № 92-Ф-97/11.05.2006 год. Кметът на Община Дулово уведомил Изпълнителния директор на „ПИП“ ЕАД, гр. София за прекратяването на Договор № 69/13.09.2005 г. по взаимно съгласие, като посочил основанието - забавеното изпълнение от страна на „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово, както и невъзможността му занапред да изпълни в срок поетите договорни ангажименти.

По договора с „Булмекс“ ООД, гр. Дулово с предмет:„Изграждане на път IV-23032- с.Окорш /Силистра - Шумен/, участък 1 от км 0+000 до 3+120 /участък първи/“, са отчетени строителни и монтажни работи на обща стойност 356 661.96 лв. /с ДДС/, в т. ч. 297 218.30 лв. /без ДДС/, като последната издадена фактура е № 0000000697/05.12.2005 г.

Със Заповед № 164 от 19.05.2006 год. и Решение №164 от год. на Кмета на община Дулово била открита втора по ред процедура за възлагане на обществена поръчка - строителство, с предмет: „Изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 3.12 км., от 0+000 до 3+120“. Видът на процедурата е бил - „открит конкурс“, на основание чл.3, ал.2 от НВМОП. С решението е одобрено обявлението за обществената поръчка, при която следвало да се извърши: изкоп за път, земни работи, трошено каменна настилка, основа от заклинен трошен камък, напръскване с битумна емулсия, превоз и полагане на асфалтова смес с профилиране и валиране, пътни съоръжения. При полагане на асфалтова настилка: машинно полагане на неплътна и плътна асфалтова смес за път IV - 23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 3,12км„ от 0+000 до 3+120. В обявлението за обществената поръчка е отразено, че финансирането на строително-монтажните работи ще се осъществи чрез сключването на тристранни споразумения с „Публично инвестиционни проекти“ ЕАД, гр. София, като не е посочена прогнозна стойност на поръчката. В обявлението, одобрено от възложителя, са посочени и показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка на офертата при критерий за оценка - икономически най-изгодна оферта. В раздел II, т.2.1 от обявлението - „Общо количество или обем на поръчката“, е определено следното - „Обемът на строително- монтажните работи е съгласно количествено-стойностната сметка на изпълнителя, до размера на одобрените от „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД средства.

Решението за отриване на процедурата е изпратено до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки с писмо изх. № 12-00-51/22.05.2006 год.

На основание чл.18 от НВМОП и със Заповед № 200 от 27.06.2006 год. на подс.Т. била назначена комисия за провеждане на конкурса, след изтичане срока за приемане на офертите в състав: председател - А.Д.Ч. - юрисконсулт на Община Дулово, членове - Ф.Б.Х. - гл. експерт „ТКДП“ и Н.Л.М. - гл. експерт „Инвестиции“ към Община Дулово. В заповедта възложителят е посочил предмет на поръчката - „Изграждане на път IV - 23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7.3 км,, от 0+000 до 7+300“. Така посоченият предмет на поръчката очевидно не съответства на посочения в решението и обявлението за обществената поръчка, в които е посочено: „Изграждане на път IV- 23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 3.120 км., от 0+000 до 3+120“.

На 27.06.2006 год. от 10.00 часа определената комисия с посочения по-горе състав провела заседание за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в открития конкурс, резултатите от което било обективирани в протокол от същата дата.

До обявения краен срок за приемане на офертите - 26.06.2006 год., за участие в процедурата оферта е била подала единствено от „Гелиг“ ЕООД - гр. Дулово.

В протокола на комисията отново е посочен предмет на поръчката - „Изграждане на път IV - 23032 - с.Окорш /Силистра - Шумен/, 7,3 км., от 0+000 до 7+300“, който не съответства на посочения в решението и обявлението за обществената поръчка, а именно: „Изграждане на път IV-23032- с. Окорш /Силистра - Шумен/, 3.120 км., от 0+000 до 3+120“.

Комисията взела решение да допусне за оценяване и класиране офертата на „Гелиг“ ЕООД за изпълнение на обществената поръчка и пристъпила към отваряне на ценовото предложение, което съдържало предлаганата цена за изпълнение на поръчката - 395 570.26 лв. с ДДС - за изпълнение на обект : „Изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /връзка път 11-23 до път 1-7/, от км 0+000 до км 3+120“; срокът за изпълнение на поръчката - 30.11,2006 г.; гаранционен срок - 3 години; срокът на валидност на предложението - 60 дни, количествено-стойностната сметка за обекта с предлагана цена в размер на 395 570.26 лв. /е ДДС/, в т.ч. 329 641,88 лв. /без ДДС/.

В обявлението за обществената поръчка бил посочен критерий за оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта“, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

 предложена цена - 60 точки - най-ниска цена с ДДС, включваща всички разходи;

 срок за изпълнение - 20 точки - максимален брой точки получава най-краткия срок;

 квалификация и опит на кандидатите за изпълнение на конкретната поръчка -10 точки;

 референции, свързани с изграждане на подобни обекти - 10 точки.

Извършеното оценяване и класиране по отделните показатели, както и получената комплексна оценка на кандидата за изпълнение на обществената поръчка, били отразени в протокола от 27.06.2006 год., подписан от всички членове на комисията. Въз основа на същият със Заповед № 205 от 28.06.2006 год. Т. обявил класирането на кандидатите и определил Гелиг ЕООД за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изграждане на път IY-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7.3 км., от км 0+000 до км 7+300“. В заповедта на възложителя предметът на поръчката не съответства с този, посочен в решението и обявлението за обществената поръчка.

На 03.07.2006 год. бил сключен Договор № 47 между Община Дулово, представлявана от подс.Т. ***, представлявано от подс.Г.Х.С. за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, участък от км 0+000 до 7+300“ на стойност 395 570,26 лв. с вкл. ДДС.

Били сключени също така и Договор № 70/19.09.2005 год. - за авторски надзор и Договор № 71/19.09.2005 год. - за строителен надзор, в които били уговорени възнаграждения за съответните дейности.

На 06.07.2006 год. бил сключен Договор за безвъзмездно финансиране на публичен инвестиционен проект за изграждане на обект „Изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, км, от км 0+000 до 3+120“ между „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД - гр. София и Община Дулово. Съгласно този договор, „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД - гр. София се задължава да заплати безвъзмездно, от името на Община Дулово и за своя сметка сума в размер на 346 174, 90 лв. /с ДДС/, в т.ч. 329 641,88 лв. /без ДДС/, представляваща цената, дължима от Община Дулово в изпълнение на Договор №.47/03.07.2006 год. за СМР; по Договор № 70/19.09.2005 год. - 4680.00 лв. /без ДДС/ за авторски надзор; по Договор № 71/19.09.2005год. - 11853,03лв./без ДДС/ за строителен надзор /чл. 1 и чл. 7/. В случай, че върху посочената сума следва да се начисли ДДС, „ПИП“ ЕАД, гр. София се задължава безвъзмездно да заплати и размера на дължимия се върху цената ДДС.

В чл.3, ал.1 от Договора за безвъзмездно финансиране било уговорено, че разплащането ще се извършва от „ПИП“ ЕАД, гр. София, поетапно, въз основа на представени от Община Дулово документи за изпълнената и приета работа. Съгласно чл.7 от Договора, условията и реда за изпълнение на постигнатата договореност за финансиране на проекта, както и правата и задълженията на страните следвало да бъдат уредени с тристранно споразумение между „ПИП“ ЕАД, Община Дулово и изпълнителите по публичния инвестиционен проект.

На 06.07.2006 год. било подписано тристранно споразумение между „ПИП“ ЕАД гр. София /като „поемател“/, Община Дулово /като „уговорител“/ и „Гелиг“ ЕООД, гр. Дулово /като „кредитор“/. В предмета на споразумението /чл.1/ е записано, че поемателят приема да се задължи и встъпи като солидарен длъжник към кредитора за срока до 31.12.2006 год. по Договор ‘ №47 от 03.07.2006 год., сключен между кредитора и уговорителя, само и единствено до размера на финансовото задължение на уговорителя, представляващо, уговорената съгласно договора цена, която към момента на сключване на това споразумение се определя в размер на 329641.88лв. /без ДДС/. Задължението е съществуващо и произтича от Договор № 47 от 03.07.2006 год., сключен за изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на път IV-23032 - с.Окорш /Силистра - Шумен/, 3.120 км, от км 0+000 до 3+120“, въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. Задължението е парично и е в размер на 395570.26 лв. с ДДС в тази част: ДДС - 65928.38 лв, и представляваща възнаграждение по Договор № 47 от 03.07.2006 година. Разплащането на СМР било извършвано директно между „ПИП“ ЕАД, гр.София и „Гелиг“ ЕООД, гр.Дулово, на основание подадени искания за плащане от кмета на Община Дулово с приложени към тях протоколи за установяване на завършени СМР и фактури за дължими суми.

На 15.09.2006 г. между „Гелиг“ ЕООД и „Пътстроймонтаж“ ООД бил сключен договор за извършване на СМР по процесния обект, по силата на който „Пътстроймонтаж“ ООД се явявал подизпълнител на обекта. За извършените от „Пътстроймонтаж“ ООД СМР били съставяни писмени протоколи.

По Договор № 47 от 03.07.2006 год. между община Дулово и „Гелиг“ ЕООД гр.Дулово с предмет: „Изграждане на път IV-23032- с.Окорш /Силистра - Шумен/, участък от км 0+000 до 7+300“ са били актувани и изплатени строителни и монтажни работи на обща стойност 373 723,87 лв. /с ДДС/, в т.ч. 297 218,30 лв. /без ДДС/, за което са били съставени следните документи:

- Протокол № 1/16.10.2006 г. за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи в размер на 153631,87 лв. /с ДДС/, в т.ч. 128026.56лв. /без ДДС/, подписан от Кмета на община Дулово /за възложител/-подс.Т., управителя на „Гелиг“ ЕООД, гр. Дулово /като изпълнител/ - подс. Г.С. и представителя на „Пътинвестинженеринг” АД, гр. София /за строителен надзор/ - подс. Р.М.;

 -Фактура № 0000004767/16.10.2006 год., издадена от „Гелиг“ ЕООД, гр. Дулово на Община Дулово за 153 631.87 лв. /с ДДС/, в т,ч. 128 026.56 лв. /без ДДС/;

-Искане № 1 от 17.10.2006 год. от подс.Т. *** за плащане за обекта, в което се декларира, че работата и извършена и отговаря на изискванията на утвърдения инвестиционен проект, и е в съответствие с приетата оферта на изпълнителя;

-Протокол № 2/09.11.2006 год. за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи, в размер на 141 492 лв. /с ДДС/, в т.ч. 117 910 лв. /без ДДС/, подписан от неустановено лице от името на Община Дулово; управителя на „Гелиг“ ЕООД, гр.Дулово /за изпълнител/ - подс.Г.С. и представителя на „Пътинвестинженеринг“ АД, гр. София /за строителен надзор/ - подс. Р.М.;

- Фактура № 0000004772/09.11.2006 год. издадена от „Гелиг“ ЕООД, гр. Дулово на община Дулово за 141 492лв. /с ДДС/, в т.ч. 117 910 лв. /без ДДС/;

-Искане № 2 от 10.11.2006 год. от подс.Т. *** за плащане за обекта, в което се декларира, че работата е извършена и отговаря на изискванията на утвърдения инвестиционен проект и е в съответствие с приетата оферта на изпълнителя;

-Протокол № 3/24.11.2006 год. за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи, в размер на 78 600 лв. /с ДДС/, в т. ч. 65 500 лв. /без ДДС/, подписан от Кмета на Община Дулово /за възложител/ - Т., управителя на „Гелиг“ ЕООД, гр.Дулово /като изпълнител/ - С. и представителя на „Пътинвестинженеринг“ АД, гр. София /за строителен надзор/ - М.;

-Фактура № 0000004774/27.11.2006 год., издадена от „Гелиг“ ЕООД, гр. Дулово на Община Дулово за 78 600 лв. /с ДДС/, в т.ч. 65 500 лв./без ДДС/;

-Искане № 3 от 24.11.2006 год. от Кмета на община Дулово до „ПИП“ ЕАД, гр. София за плащане за обекта, в което се декларира, че работата е извършена и отговаря на изискванията на утвърдения инвестиционен проект и е в съответствие с приетата оферта на изпълнителя.

Чрез представянето на описаните по-торе документи пред „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД, подсъдимият С. получил, в качеството си на едноличен собственик и управител на „Гелиг“ ЕООД съответно: сумата от 79 152.49 лева с платежно нареждане за кредитен превод от 17.10.2006 год., преведени по сметка в ТБ „Инвестбанк“ АД, клон гр. Силистра, сумата от 21 812.71 лв, с платежно нареждане за кредитен превод от 10.11.2006 год., преведени по сметка в ТБ „Инвестбанк“ АД, клон гр. Силистра и сумата от 60 113.28 лв. с платежно нареждане за кредитен превод от 27.11.2006 год., преведени по сметка в ТБ „Инвестбанк“ АД, клон гр. Силистра, офис гр. Дулово.

Общата стойност на неправомерно получените от подс.Г.С., чрез използване на горепосочените документи, суми от „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД възлиза на 161 078.48 лева.

Към документите за изпълнение на Договор № 47 от 03.07.2006 год. била приложена заменителна таблица за извършени СМР без дата, според която са заменени СМР, както следва: предвидените работи по КСС за облицовка на крайпътни окопи - 297.70 м., на стойност 9288.24 лв. /с ДДС/, в т. ч. 7740.20лв. /без ДДС/, са били заменени с направа на тръбен водосток Ф 1000 мм - 9 м., на стойност 9288 лв. /с ДДС/, в т.ч. 7740 лв. /без ДДС/.

По договора с „Гелиг“ ЕООД, гр. Дулово били фактурирани строителни и монтажни работи на обща стойност 373 723.87лв./с ДДС/.

Строителният надзор и за двете фирми спечелили обществените поръчки за изграждане на обекта е била „Пътинвестинженеринг“ АД, чийто представител на обекта е била подс.Р.М.. Тя е била съавтор при изготвяне на протоколите за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи. С нейно участие били отчетени като извършени строително-монтажни работи от дружествата „Булмекс“ ЕООД и „Гелиг“ ЕООД в много по-голям обем от действително извършените от „Пътстроймонтаж“ ООД, които данни обективирала в посочените по-напред в изложението протоколи.

По делото били назначени СГЕ, от заключенията на които се установява, че: подписите за „Възложител“ /М. Т./ в протоколи за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи - Протокол № 1/01.11.2005 год., Протокол № 2/09.11.2005 год., Протокол № 3/30.11.2005 год. /погрешно посочен с дата „09.11.2005“ год./, Протокол № 1/16.10.2006 год. и Протокол №3/24.11.2006 год. са положени от подс. М.Т..

Подписът за „Възложител“ /М. Т./ в Протокол № 2/09.11.2006 год. не е положен от М.Т..

Подписите за „Изпълнител“ /З.Д./ в протоколи за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи - Протокол № 1/01.11.2005 год., Протокол № 2/09.11.2005 год. не са положени от З. И. Мустафа /3. Д./.

Копието на подпис за „Изпълнител“ /3. Д./ в ксерокопие на Протокол № 3/09.11.2005 год. не е копие на подпис, положен от З. И. Мустафа /Д./,

Подписите за „Изпълнител“ /Г. С./ в протоколи за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи - Протокол № 1/16.10.2006 год., Протокол № 2/09.11.2006 год. и в Протокол № 3/24.11.2006 год. са положени от подс. Г.С..

Подписите за „Строителен надзор“ /инж. Р. М./ в протоколи за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи - Протокол № 1/01.11.2005 год. , Протокол № 2/09.11.2005 год., Протокол № 1/16.10.2006 год., Протокол № 2/09.11.2006 год. и в Протокол № 3/24.11.2006 год., са положени от подс. Р.М..

Копието на подпис за „Строителен надзор“ /инж. Р. М./ в ксерокопие на Протокол № 3/30.11.05 год. /погрешно посочен в експертното заключение с дата „09.11.2005 год.“/ е копие на подпис, положен от подс. Р.М..

Подписите за „М. Т.“ във фактури с № 679/01.11.2005 год., № 687/09.11.2005 год. и № 697/05.12.2005 год. са положени съответно от подс. М.Т. , а за „3. Д.“ не са положени от З. И. Мустафа /Д./.

Подписите за „М. Т.“ и за „Г. Сафер“ във фактури с № 4767/16.10.06 год., № 4774/27.11.2006 год. са положени съответно от подс. М.Т. и подс. Г.С..

Подписът за „М. Т.“ във фактура № 4772/09.11.2006 год. не е положен от подс. М.Т..

Подписът за „Възложител“ /д-р М. Т./ в Договор № 69/13.09.2005 год. е положен от М.Т., а за „Изпълнител“ /3. Д./ не е положен от З. И. Мустафа /Д./.

Подписите за „Възложител“ /д-р М. Т./ и за „Изпълнител“ /Г. С./ в Договор № 47/03.07.2006 год. са положени съответно от подс. М.Т. и подс. Г.С..

Съгласно заключението на тройната графическа експертиза по Протокол № 16/Е-2010 г., също изцяло кредитирано от съда, подписите за „Възложител“ /М. Т./ в Искане за плащане № 3/05.12.2005 г., в Искане за плащане № 2/11.11.2005 г., в Искане за плащане № 1/02.11.2005 г„ в Искане за плащане № 3/27.11.2006 г. и в Искане за плащане № 1/17.10.2006 г. са положени от подс. М.М.Т..

Видно от справка от СДВР - Сектор „БДС“ лицето З. И. Мустафа /З. Д./ има регистрирани общо 26 преминавания на държавната граница, като последното му излизане е през ГКПП-Малко Търново на 26.09.2005 г. Видно от писмо от Кмета на с. Правда, З. Мустава има регистриран постоянен адрес в селото, но живее постоянно в Р.Турция.

По делото са назначени множество СТЕ и комплексна техническа и счетоводно-икономическа експертиза, от заключенията на които се установяват несъответствия между заявените и фактурирани СМР и реално извършените такива. От заключението на техническата и съдебно-счетоводна експертиза се установява, че на 27.11.2009 год. е бил направен технически оглед на пътя, предмет на Договори № 69/13.09.05 г. и № 47/03.07.06 г. Направени са били измервания за установяване състоянието на пътя. Взети са били проби от пластовете на асфалтовото покритие. Въз основа на съпоставка на наличната по делото документация, с която са били отчитани и заплащани извършените СМР, от една страна, и реално установеното на място състояние на пътя, от друга страна, експертизата е достигнала до извод, че са налице надактувани СМР, т.е. такива които са били отчетени като извършени, без реално да са били осъществени. Видът и стойността на надактуваните СМР са подробно и изчерпателно посочени в заключението на експертизата.

 

Горните факти почиват на събраните доказателства в досъдебното производство и са били правилно установени от първоинстанционният съд. На тяхната доказателствена база, първоинстанционният съд е  направил изводи за липсата на обективна и субективна съставомерност на деянието на Т. по обвинението му чл.282, ал.2, вр.ал.1 от НК и липса на обективна и субективна съставомерност на деянието на Т., С. и М. по обвинението по чл.311, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 НК.

Доколкото на обективния анализ на доказателствените източници и на съпоставката помежду им са изградени изводите на първоинстанционния съд, същите се споделят от настоящата инстанция изцяло в частта им, касаеща второто обвинение, но не се споделят по отношение на длъжностното престъпление вменено на подс.Т. по следните съображения:

Във въззивният протест и в с.з. се излагат доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, които се изразяват в липса на правилно анализиране на събраните доказателства и не приобщаване на всички доказателства, събрани при първоначалното разглеждане на делото. Излагат се доводи за фактите, имащи значение за обективната и субективна съставомерност на деянието по чл.282, ал.2 НК, за които прокурорът счита, че са налични по делото, поради което и атакуваната присъда намира за незаконосъобразна.

Настоящият състав на съда при съвкупния анализ на събраните по делото доказателства намира протеста в тази част за основателен. При правилно установени фактически положения, първоинстанционния съд е направил неправилен краен извод за липса на извършено престъпление по чл.282, ал.2 НК от страна на подс.Т.. За да достигне до този извод апелативния съд прецени следните обстоятелства:

С решение на Министерския съвет на Република България № 273 от 14 април 2005 год. били определени публичните инвестиционни проекти с национално и местно значение, които ще се изграждат със средства на „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД - София през календарната 2005 год. Като такъв проект бил определен и проектът за изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /Силистра-Шумен/, с дължина 7.3 км - от 0+000 км. до 7+300 км. Възложител на този проект била Община Дулово.

Във връзка с решението на Министерски съвет, с решение № 274 от 08.07.2005 год. на подс.Т. ***, била открита процедура за възлагане на обществена поръчка - строителство, с предмет: „Изграждане на път IV - 23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7.3км., 0+000 до 7+300“. Видът на процедурата е бил „открит конкурс“, на основание чл.3, ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/. С решението за откриване на процедурата е било одобрено и обявлението за обществената поръчка. В него било отразено като изискване за участниците в обществената поръчка следното: изкоп за път, земни работи, трошено каменна настилка, основа от заклинен трошен камък, напръскване с битумна емулсия, превоз и полагане на асфалтова смес с профилиране и валиране, пътни съоръжения. При полагане на асфалтова настилка: машинно полагане на неплътна и плътна асфалтова смес за път IV - 23032 - с.Окорш /Силистра - Шумен/, 7.3км., от 0+000 до 7+300. В обявлението било отразено, че финансирането на строително- монтажните работи ще се осъществи чрез сключването на тристранни споразумения с „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД - гр. София. Не било посочена прогнозна стойност на поръчката.

Документацията за участие, одобрена с решението съдържала: решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка и количествена сметка за видовете СМР. В обявлението, одобрено от възложителя, били посочени показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка на офертата при критерий за оценка - икономически най-изгодна оферта.

Решението за откриване на процедурата било изпратено до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки с писмо изх. № 12-00-48/11.07.2005 год.

До обявения краен срок за приемане на офертите - 11.08.2005 г., за участие в процедурата оферти подали „Булмекс“ ЕООД - гр. Дулово и „Пътно строителство“ АД - гр. Разград.

Със Заповед № 307 от 12.08.2005 год. на подс.Т. *** била назначена комисия за провеждане на конкурса след изтичане срока за приемане на офертите, която била в състав: председател - Н.М.М. - заместник кмет и членове - А.Д.Ч. - юрисконсулт на Община Дулово, Ф.Б.Х. - гл. експерт „ТКДП“ в Общината и И.В.Д. - ст. специалист „ИК“ в Общината. На същата дата комисията провела заседание за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в открития конкурс за възлагане на обществената поръчка, резултатите от което били отразени в Протокол от 12.08.2005 год. Комисията отразила в протокола, че офертите на „Булмекс“ ЕООД - гр. Дулово и „Пътно строителство“ АД - гр. Разград са окомплектовани съгласно предварително обявените в документацията за участие условия на възложителя и съдържат всички документи, посочени в списъка по чл.13, ал. 1 от НВМОП и взела решение да допусне за оценяване и класиране офертите на двамата кандидати за изпълнение на обществената поръчка и пристъпила към отваряне на ценовите оферти.

В ценовата оферта на „Булмекс“ ЕООД - гр. Дулово, представена в отделен плик с надпис „Ценова оферта“ била с цена за изпълнение на поръчката - 1 223 293.78 лв., срок за изпълнение на поръчката - 2 месеца, гаранционен срок - 24 месеца, срок на валидност на предложението - 90 дни,  количествено-стойностната сметка за обект: Път IV - 23032 - с.Окорш /връзка път II - 23 до път 1-7/, от км 0+000 до км 3+120, съгласно която предлаганата цена е в размер на 1 223 293.78 лв. /с ДДС/, в т.ч. 1019411.48 лв. /без ДДС/.

Ценовата оферта на „Пътно строителство" АД, гр. Разград, представена в отделен плик с надпис „Предлагана цена“, съдържала предложение за обект: „Изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7.3 км., 0+000 до 7+300“, което съдържало предлаганата цена за изпълнение на поръчката- 1 230 700.27 лв. /с ДДС/, срок за изпълнение на поръчката - 2.5 месеца, гаранционен срок - 24 месеца, срок на валидност на предложението - 60 дни. Количествено-стойностната сметка за обект: Път IV-23032 - с. Окорш /пътна връзка от път II-23 до път 1-7/, от км 0+000 до км 3+600, съгласно която предлаганата цена е в размер на 1 230 700,27 лв./с ДДС/, в т.ч. 1 025 583.56 лв. /без ДДС/. В ценовата оферта на „Пътно строителство“ АД, гр. Разград е направено предложение за изграждане на път с дължина на отсечката - 3,600 километра /от км 0+000 до км 3+600/ за 1 230 700,27 лв. /с ДДС/.

Реално и двете подадени ценови оферти не отговаряли на условията в обявлението на обществената поръчка. Предметът на обявената поръчка съответствал на одобрените средства с Решение на Министерски съвет № 273 от 14.04.2005 г. за изграждане на подобекта от пътната инфраструктура на Община Дулово и касаещи изграждането на път с дължина на отсечката - 7.300 километра, а именно - от км 0+000 до км 7+300.

Независимо от съдържанието на обявената поръчка, в ценовата оферта на „Булмекс“ ЕООД - гр. Дулово било направено предложение за изграждане на път с дължина на отсечката само 3,120 километра /от км 0+000 до км 3+120/ за сумата от 1 223 293,78лв. /с ДДС/, което не отговаряло на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, определени от възложителя в обявлението за възлагане на малка обществена поръчка, а именно - изграждане на път с дължина на отсечката -7,3 километра /от км. 0+000 до км. 7+300/.

Комисията извършила оценяване и класиране по отделните показатели, като получените комплексни оценки за всеки кандидат били отразени в протокол от 12.08.2005 год., подписан от всички членове на комисията. Неразделна част от протокола била и Сравнителна таблица за оценка по отделните показатели и общата оценка на офертите на кандидатите. Комисията определила комплексна оценка от 100 т. за „Булмекс“ ЕООД- гр.Дулово и за „Пътно строителство“ АД - гр. Разград - комплексна оценка - 98 т.

След изготвяне на протокола на комисията със Заповед №311 от 15.08.2005 год. подс.Т. обявил класирането на кандидатите и определил „Булмекс“ ЕООД за изпълнител на поръчка с предмет: „Изграждане на път IV-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/, 7,3 км., от км 0+000 до км 7+300“.

На 13.09.2005 год. между Община Дулово, представлявана от Кмета - М.Т. и „Булмекс“ ЕООД, представлявано от управителя З. Д. бил сключен Договор № 69 за малка обществена поръчка с предмет: „Изграждане на път IV-23032- с.Окорш /Силистра - Шумен/, участък от км 0+000 до 3+120 /участък първи/“, на стойност 1 223 293,78лв. /с ДДС/ и срок на изпълнение - 2 месеца от започване на строително-ремонтните дейности.,

С писмо изх. № 809/04.10.2005 г. Изпълнителният директор на „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД, гр. София уведомил Кмета на Община Дулово, че с Решение № 1 по Протокол № 27/03.10.2005 г. на Съвета на директорите, е взето решение за откриване на финансиране за обект: „Път IV-23032 - с. Окорш /Силистра - Шумен/,км., от 0+000 до 7+300“ - в размер на 800 000 лева с ДДС, в т.ч, за СМР- 752 228,00 лв. с ДДС; за проектиране - 11 940 с ДДС; за авторски надзор - 11 952 лв. с ДДС; за строителен надзор - 23 880 лв. с ДДС,

Между Договор № 69 от 13.09.2005 г., сключен с „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово и решението на Съвета на директорите /СД/ на „ПИП“ ЕАД, гр.София за откриване на финансирането било налице съществено несъответствие - съгласно решението на СД, финансирането е трябвало да бъде за път с дължина на отсечката от 7,300 километра /от км. 0+000 до км. 7+300/, а договорът е за изграждане на път с дължина на отсечката 3,120 километра /от км 0+000 до км 3+120/. Налице е следователно разлика от 4,180 км. по- малко от предвиденото в решението на СД.

В материалите по делото се съдържа справка, видно от която З. Д. не се е намирал в Република България през инкриминирания период, предмет на обвинението. Видно от графическата експертиза, изследвала положените от него подписи, Д. не е подписал горепосочените документи от името на „Булмекс“ ЕООД, гр. Дулово - протоколи за установяване завършването и заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи и фактури, независимо, че подписите са положени от негово име. Следователно тези документите, привидно носещи подписа на Д., са неистински по см. на чл. 93, т. 6 от НК, като са били подписани от лице, представящо се за З. Д.. Това лице не е установено и издирено в хода на разследването.

При така установената фактическа обстановка и събраните по делото доказателства настоящият състав на съда намира, че може да направи извод, че подс.Т. е осъществил вмененото му престъпление по чл.282, ал.2, вр.ал.1 НК за това, че на 13.09.2005 год. в гр. Дулово, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - кмет на община Дулово, действайки като възложител на открит конкурс по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, нарушил служебните си задължения по чл. 41, ал.2 от ЗОП и чл.25 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /Отм. Дв. бр.53/2006г./ с цел да набави за другиго/дружеството „Булмекс”ЕООД/ облага - построяването на пътен участък от 3.120 км. на цената на пътен участък от 7.300 км. и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД - плащане на сумата от 1 223 293,78 лева за построяване на пътен участък от 3.120 км. вместо пътен участък от 7.300 км, както и за община Дулово - накърняване на авторитета и доверието в местната изпълнителна власт.

Безспорно е установено по делото, че откритата от подс. М.Т. процедура за възлагане на обществена поръчка е за изграждане на път с дължина на отсечката - 7.3 километра /от км. 0+000 до км. 7+300/, докато впоследствие сключеният с „Булмекс“ ЕООД договор е за изграждане на път с дължина на отсечката - З.120 километра /от км 0+000 до км 3+120/.

По този начин Т. е създал предпоставки за настъпването на немаловажни вредни последици за „Публични инвестиционни проекти“ ЕАД - за плащането на 1 223 293.78 лева за изграждането на пътен участък от 3.120 км., вместо за изграждането на пътен участък от 7.300 км., за който са били предвидени тези средства. Цялата сума не е изплатена единствено поради обстоятелството, че договорът с „Булмекс“ ЕООД е бил предсрочно прекратен именно по искане на дружеството.

Разпоредбата на чл. 282 НК предвижда общ състав на длъжностно престъпление и намира приложение тогава, когато няма специален състав. Общото длъжностно престъпление по служба може да се извърши само от длъжностно лице, което е участник в обществените отношения, свързани с дейността на държавните и общински органи. Безспорно е, че посочената норма е бланкетна и в обвинението следва да се посочени конкретно нарушени законови текстове, поради което и съдът може да вземе отношение единствено по вменените на Т. нарушения.

На Т. е вменено като изпълнително деяние, че е нарушил служебните си задължения, което е налице, когато в пределите на своята компетентност, в кръга на възложените му задачи и функции, извършва дейност, която не е съобразена с установените изисквания на заеманата длъжност. В този случай се касае до действия в нарушение на службата. В конкретния случай в ОА е посочено, че са нарушени конкретно разпоредбите на чл.44, ал.1, т;8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.41, ал.2 ЗОП и чл.чл.25 от ППЗОП/отм.ДВ бр.53/2006 год./.

При преценка на фактическите състави на посочените разпоредби настоящият състав на съда намира, че в разпоредбата на чл.44, ал.1, т.8 ЗМСМА не се съдържат задължения за кмета, нарушаването на които би могло да ангажира отговорността на Т., тъй като тази разпоредба е обща указва, че кмета на общината организира изпълнението на задачите, произтичащи от законите и подзаконовите нормативни актове, но реално конкретни задължения в този разпоредба липсват, тя визира общите принципи, при съблюдаване на които следва да бъде осъществена дейността на едно лице, като кмет на община и представител на изпълнителната власт на местно ниво. Тези принципи остават с характера на основополагащи идеи и ръководни начала, но не насочват към конкретно правно действие, не съдържат правило за поведение. Такива правила за поведение в конкретния случай съдържат други норми от ЗОП, установяващи права и задължения, реализирането на които следва да става при спазване на принципите от същия закон, поради което и настоящият състав на съда постанови оправдателен диспозитив в тази част.

Не така обаче стоят въпросите с другите две посочени от прокуратурата разпоредби, които касаят задълженията на кмета при обявяване на обществените поръчки и изпълнението на същите.

В чл.41, ал.2 от ЗОП изрично е предвидено, че договорът за обществена, поръчка включва задължително всички предложения от офертата на кандидата, определен за изпълнител по чл. 31, ал. 2 от НВМОП, а в чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /отм. ДВ бр.53/2006 г./ изрично е предвидена забрана за възложителите да променят обявените от тях условия и други параметри на обществените поръчки с изключение на сроковете за подаване на оферти или заявления за участие. Изхождайки от приетите за установени по делото обстоятелства, настоящият състав на съда, намира, че подс.Т. е нарушил тези две разпоредби при сключването на инкриминирания договор с „Булмекс“ ЕООД, тъй като между решението за откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка, обявените съществени елементи на тази поръчка и сключения с „Булмекс“ ЕООД договор за изпълнение на поръчката е налице съществено различие - откритата със заповедта на Т. процедура е за възлагане на обществена поръчка за изграждане на път с дължина на отсечката - 7.3 километра /от км. 0+000 до км. 7+300/, каквото именно е било и решението на МС, а сключения впоследствие с „Булмекс“ ЕООД договор е за изграждане на път с дължина на отсечката - 3.120 километра /от км 0+000 до км 3+120/, каквато оферта е била депозирана от дружеството и каквато оферта изобщо не е следвало да бъде разглеждана, тъй като не е отговаряла на първоначалните условия. Действайки по описания начин, подс.Т. е нарушил задължението си да не променя обявените условия и други параметри на обществените поръчки и да сключи договора за обществената поръчка при условията, при които процедурата по възлагането й е била открита.

По делото по категоричен начин е установена квалификацията „длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение“, тъй като по делото се съдържат доказателства за избора му именно за кмет на Община-Дулово по време на инкриминираното деяние. Качеството "длъжностно лице" на Т. се определя от легалната дефиниция в разпоредбата на чл.93, т.1 НК, а отговорното служебно положение, необходимо за съставомерноста на чл.282, ал.2 НК се определя от специалните му правомощия, предвидени в Конституцията на РБ, ЗМСМА и ЗОП.

Настъпването на общественоопасен резултат не е предпоставка за възникването на наказателна отговорност за дееца. Не е такава предпоставка и реалното обогатяване на дееца или на другиго, достатъчно е единствено наличието на опасност от нарушението на задълженията на подсъдимия да са могли да настъпят вредни последици, което биха могли да се имуществени или неимуществени. Те се изразяват не само в посегателство на обществени или лични имуществени права и интереси, но и в създаването на съществени смущения в правилното функциониране на държавните органи и обществени организации, в сериозно разколебаване на авторитета и доверието на гражданите. При решаване на въпроса за немаловажността на вредните последици следва да се отчитат всички фактически обстоятелства на конкретното деяние, като се държи сметка за важността на нарушените обществени материални интереси и отрицателното отражение в обществото.

В настоящия случай от поведението подсъдимия несъмнено са могли да настъпят значителни вредни имуществени и неимуществени последици. Подс.Т. е създал предпоставки за настъпването на немаловажни вредни последици за „Публични инвестиционни проекти" ЕАД, а именно - за плащането на 1 223 293.78 лева за изграждането на пътен участък от 3.120 км., вместо за изграждането на пътен участък от 7.300 км., за който са били предвидени тези средства. Цялата сума не е изплатена по причина, че договорът с „Булмекс“ ЕООД е бил предсрочно прекратен. Имуществена вреда в подобен размер несъмнено е значителна и във всички случаи е немаловажна. До наличието на тази вреда неминуемо би се стигнало, ако беше изпълнен Договор № 69 между Община Дулово и фирма „Булмекс“ ЕООД за изпълнение на процесната обществена поръчка. Не на последно място следва да се има предвид и обстоятелството, че с инкриминираната обществена поръчка и със следващата такава, спечелена от Гелиг ЕООД, касаеща изграждането на същия пътен участък, реално не е постигнато никакво благоустройство на района, тъй като реално е построен път към нищото и дори той не е с дължината, за която е сключен договора по изпълнение на обществената поръчка за всяко от двете посочени дружества. По този начин немаловажни са и неимуществените вредни последици, които са настъпили от подобно престъпление - накърняване авторитета и доверието в местната власт.

Напълно оправдана от фактите по делото е обвинителната претенция за възможно причиняване на немаловажни вредни последици с извършеното от подсъдимия престъпление, свеждащи се до сериозно накърняване на авторитета и доверието в местната изпълнителна власт. Като кмет на Дулово подс.Т. е действал от името на общината и с дейността си е ангажирал нейния авторитет. Този факт е изисквал от него максимално внимание и дисциплина в поведението. Изборът на органи на местната изпълнителна власт предполага инвестиране на доверие и надежда от множество хора, като в този избор е интегрирана идеята за защита на обществения интерес. Поради това обществената оценка на подобно деформирано упражняване на правомощия не би могла да остане неутрална, защото то демонстративно отрича ценността на установените от държавата правни забрани, създава впечатление, че органите на местната власт са дезинтегрирани и завладени от незаконни интереси, че съществува дефицит на законност, дискредитира доверието в иначе демократично избраните органи на местната изпълнителна власт и делегитимира концепцията за обществения интерес.

От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисъл, тъй като Т. е съзнавал, че нарушава свои задължения, съзнавал е последиците от своите действия и ги е желаел. За съставомерността на деянието е необходимо подсъдимият да предвижда, че от деянието могат да настъпят немаловажни вредни последици.

Настоящият състав на съда намира, че при анализ на действията на подс.Т. не може да се направи друг извод, освен този, че той е действал с пълното съзнание, че действията му са от естество да набавят за „Булмекс“ ЕООД облага, както и да причинят вреда на „ПИП“ ЕАД - София. Той е съзнавал, че нарушава свои задължения, тъй като при явното несъответствие между обявените условия на обществената поръчка и депозираните оферти по нея е следвало същата да бъде прекратена, а не да се сключва договор с Булмекс, като с действията се пряко е целял настъпването на общественоопасния резултат. Имал е и ясното съзнание, че престъплението извършва в качеството си на кмет на общината, т.е. като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

По делото е приложен и финансов одит на община Дулово за инкриминирания период, в който са посочени множество нарушения на законовите разпоредби, допуснати от кмета Т., но доколкото в ОА липсват подобни обвинения, то същите не следва да бъдат обсъждани от съда.

Като съобрази всичко изложено до момента, настоящият състав на съда намира, че при съвкупния анализ на събраните по делото доказателства може да направи извод, че подс.М.Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на вмененото му престъпление по чл.282, ал.2, вр.ал.1 НК.

Съдът на осн чл.36 НК и след като прецени степента на обществена опасност на подс.Т. и тази на конкретното деяние и причинения от деянието общ престъпен резултат, подбудите за извършване на деянието и като взе предвид смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства от значение за определяне на размера на наказанието на подсъдимите установи следното:

- смекчаващи отговорността обстоятелства- изминал дълъг период от време от извършване на деянието да реализиране на наказателната отговорност; чисто съдебно минало;

- отегчаващи отговорността обстоятелства – многобройни осъждания следващи извършеното деяние.

При преценка на наказанието на подс.Т. съдът прецени обществената опасност на самият извършител и на стореното от него. Съдът съобрази обстоятелството, че от извършване на деянието до постановяване на присъдата е изминал период от време от 13 години, за който подсъдимият не може да носи отговорност. Според практиката на съдилищата този изминал период от време представлява изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, което води до приложението на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 НК, което мотивира съда да наложи на подсъдимия Т. наказание "лишаване от свобода" под минимално предвидения в закона размер за срок от 6 месеца.

Съдът намира, че обществената опасност на извършеното от подс.Т. престъпление също е много висока. Засегнати са сериозно обществените отношения гарантиращи правилното действие на  държавния апарат, което налага изтърпяването на наказанието да бъде при първоначален общ режим. Съдът счете, че наказанието в този размер е необходимо и достатъчно за постигане на справедливо отражение на извършеното и на целите на специалната и генералната превенция.

Наред с лишаването от свобода е предвидено и кумулативното наказание „лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност” за подсъдимия. Съдът счита, че кумулативното наказание не следва да бъда налагано, предвид изминалия продължителен период от време от извършване на деянието до определяне на наказанието, поради което приложи разпоредбата на чл.55, ал.3 НК в този насока.

В същото време съдът констатира, че по отношение на подс.Т. има влезни в сила и други присъди като между част от тях са налице основанията за приложение на чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 НК, а именно:

С присъда по НОХД №5760/2010 год. на СГС на подс.Т. е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 години, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ДЪРЖАВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЛЪЖНОСТ за срок от 6 години за извършено престъпление в периода 06.04.2009 - 08.04.2009 год. като присъдата е влязла в сила на 16.01.2014 год.

С присъда по НОХД № 4838/2011г. на СГС на Т. е наложено наказание ПРИСЪЕДИНЯВА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ДЪРЖАВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЛЪЖНОСТ за срок от 6 години и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНА С УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СРЕДСТВА И АКТИВИ за срок от 5 години и наказание ГЛОБА в размер на 5 000 лв. за извършено престъпление за периода м.10.2004-19.11.2004 год. Присъдата е влязла в сила на 13.02.2015 год.

С присъда по НОХД № 274/2016г. на ОС-Силистра на Т. е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 години и  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ В ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ за срок от 5 години. Присъдата е влязла в сила на 28.05.2016 год.

Като съобрази горните обстоятелства съдът намира, че престъпленията по посочените осъждания са били извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, поради което на подс.Т. следва да бъде определено да изтърпи най-тежкото наказание измежду определеното по настоящото дело и тези по цитираните присъди, , а именно това по НОХД № 5760/2013г. на СГС - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 5 години, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, към което на осн.чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.2 и 3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА ЗАЕМА ДЪРЖАВНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЛЪЖНОСТ за срок от 6 години и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА ДЕЙНОСТ СВЪРЗАНА С УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СРЕДСТВА И АКТИВИ за срок от 5 години и наказание ГЛОБА в размер на 5 000 лв.

Съдът намира, че на осн.чл.25, ал.2 НК следва да бъде приспадната изцяло изтърпяната до момента част.

По този начин и с това наказание съдът намира, че ще бъдат изпълнени целите на специалната и генералната превенция по отношение на подс.Т..

 

На следващо място в протеста са изложени доводи за незаконосъобразност на атакуваната присъда в частта й, с която подсъдимите Т., Сафер и М. са били признати за невинни в извършване на престъпление по чл.311, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 НК. Излагат се доводи, доразвити в с.з., че неправилно е било прието, че изготвените документи, вменени на подсъдимите не са официални такива, както и че неправилно е била приета липса на субективна несъставомерност.

Настоящият състав на съда не споделя тези доводи на прокуратурата, като счита, че макар и да има различия в мотивите с първоинстанционния съд, крайният резултат на атакувания съдебен акт в тази част следва да бъде потвърден поради следните съображения:

По делото са били разпитани /в това число и пред апелативната инстанция/ множество свидетели.

Свидетеля С.С. *** през инкриминирания период. От разпита му се установява, че пътят трябвало да бъде с дължина около 7,2 км, но през 2005 год. се изградила отсечка от около 1100 метра. През 2006 година била изградена още една отсечка. Установява се, пътят не се използва по предназначение, тъй като не е довършен и реално не води до никъде. Свидетелят заявява, че виждал на мястото на строежа служители на различни фирми, но не може да посочи кои са тези фирми. Не познава подс. М. и не знае дали е била на обекта.

Св.Р. заявява, че е работено където е бил старият каменен път и строителните дейности са били извършени от работници на бившите „Пътни строежи“. Свидетелят живее на улицата, от която продължава пътя, и е бил наблюдавал извършването на строително-монтажни работи. Категоричен е, че единствено „Пътстроймонтаж“  е фирмата, която е изграждала пътя, който започва от село Окорш, тъй като познавал работници на фирмата, посочва ги дори поименно, в т.ч. С. /св. С. Н./. Заявява, че е разговарял с тях и са били служители на „Пътстроймонтаж“ .

От особено значение са показанията на св. П.Л., който е бил управител на фирма „Пътстроймонтаж“ към инкриминирания период. Той обяснява, че СМР са били извършени от представляваното от него дружество - „Пътстроймонтаж“, с техни материали, хора, техника и пр., на обекта не са работили други фирми. От страна на Булмекс е контактувал основно със Сабахатин В., с когото уреждали всички проблеми и двамата изготвяли необходимите документи, в това число и тези, които отразявали извършената до момента работа. Свидетелят твърди, че двамата са вписвали съответните количества на свършената работа, така че да могат те да бъдат отчетени пред ПИП-София безпроблемно, като се е случвало да изготвят и заменителни таблици на извършените СМР /макар и такива да не са представяне в ПИП АД/. Свидетелят не е наясно кой е подписвал тези документи от страна на Булмекс, той ги е предавал на В., а последният му ги е връщал подписани. Не се е сещал със З. Д., известно време св. Л. мислел, че Д. и подс.С. са едно и също лице. С последният договарял закъснялото заплащане на извършени от представляваното от него дружество СМР.

В същата насока са и показанията на С. Н., който реално бил технически ръководител на обекта. Той детайлно и изчерпателно описва начинът на изпълнение и документиране на СМР, посочва, че е подавал количествата за реално извършените СМР на управителя на фирмата, който е съставял и подписвал актове обр. 19 между „Пътстроймонтаж“ ООД и възложителите „Булмекс“ ЕООД, а в последствие и „Гелиг“ ЕООД. Св. Н. е категоричен, че заменителни таблици не са били съставяни от него. Според свидетеля, подс. М. упражнявала строг надзор върху извършваните СМР.

Проектанта на обекта К. К. обяснява, че е проектирал процесиите СМР, но реално авторски надзор не е осъществявал, макар и такъв да е бил отчетен пред ПИП-София и да са получени парични средства за него. Ходил е 2-3 пъти до обекта по молба на изпълнителя, но след месец ноември 2005 г. изобщо не е присъствал на строежа и не е разписвал документи, свързани с извършените СМР.

Свидетелските показания на С.В. са приобщени по делото, чрез прочитането им, предвид обстоятелството, че същият се намира извън пределите на страната с неизвестно местоживеене. Неговите показания са от особена важност предвид обстоятелството, че от всички събрани по делото доказателства се установява, че именно това е лицето, което основно е представлявало Булмекс и е вземало управленските решения. Той потвърждава изнесеното и от останалите разпитани свидетели, че строежът е бил изграден изцяло от „Пътстроймонтаж“, като за извършените СМР били съставяни протоколи. Подс.М. присъствала, когато трябвало да се приемат СМР. За извършените СМР между „Булмекс“ и „Пътстроймонтаж“ се изготвяли протоколи, отчитало се точно какво е извършено и въз основа на тези протоколи се съставяли фактури за плащане. Имало подписан договор между „Булмекс“ и „Пътстроймонтаж“, въз основа на който се извършвали СМР. Протоколите между Булмекс“ и „Пътстроймонтаж“ подписвал св. В. за „Булмекс“, а св.Л. за „Пътстроймонтаж“. Св. В. заявява още, че той е съставял протоколите обр. 19, но същите се подписвали от управителя на фирмата - т. е. от 3.Д. /като по отношение на последното обстоятелство, съдът не му дава вяра, доколкото от събраните по делото доказателства и назначените експертизи се установява, че подписите не са на Дьонмез и същият почти не е пребивавал на територията на РБ по това враме/. Протоколите, заедно с издадените фактури за дължими плащания, В. носил в Общината, като данните за тях взимал от проекта, т.е. от количествено-стойностната сметка от офертата „Булмекс“ ЕООД, с която е кандидатствало за изпълнение на обществената поръчка. Свидетелят твърди, че няма спомен дали е имало разминаване между протоколите, подписани с „Пътстроймонтаж“ ООД и протоколите, предадени в Общината. Цифрите взимал от изчисленията на проектанта. Такава била практиката за отчитане на СМР във фирмата. Последното реално се потвърждава и от назначените по делото, както в ДП, така и в с.з., експертизи, които установяват разлики в отчетените СМР и използваните количества материали за тях и в реално установената извършено работа при огледа на обекта.

Изготвените протоколи за извършени СМР и исканията за пращане били носени в ПИП АД-София от св.И., който обяснява, че подс.Т. е полагал подписан си върху тях последен след подписите на изпълнителя и на лицето, осъществяващо строителен надзор. Организацията на работа на ПИП АД-София се установява от показанията на св.Михов, изпълнителен директор на дружеството по това време. Контролът се осъществявал на база представените документи, проверки на място не са извършвани. Документите били формално проверявани дали са редовни от външна страна и въз основа на тях се извършвало плащането. Експертите в „ПИП“ АД работели само въз основа на писмени данни, подавани от изпълнителя и възложителя на съответния проект. Процесният обект бил отчетен от Община Дулово пред „ПИП“ АД като изпълнен. Това също говори за неосъществен ефективен контрол, тъй като първоначално решението на МС е било взето за изграждане на път от 7.300 км., а по какви причини впоследствие това държавно дружество е сключило договор с Булмекс за изпълнението на различен по дължина път от одобрения от МС не става ясно, макар и това да е извън предмета на настоящото дело.

Останалите свидетелски показания кореспондират със заключенията на изготвените експертизи и писмените документи. От съвкупния им анализ несъмнено се установява несъответствието между реално извършените СМР и заявените за заплащане такива работи. Установи се също, че на обекта не е бил извършван авторски надзор, независимо, че такъв е бил документиран и заплатен. Безспорно е, че макар и обществената поръчка да е била за 7.300 км., договора с Булмекс и сключен за 3.120 км., а дори и тази отсечка не е била направена както от посочената фирма, така и от следващата Гелик, която е работила на същия пътен участък при новата обществена поръчка.

От заключенията на вещите лица на назначените по ДП експертизи и от назначената в с.з. комплексна техническа и счетоводно -икономическа експертиза се установява, че са налице различия между актуваните и отчетени като извършени СМР и реално извършените такива работи. Дори и назначените в хода на съдебното производство допълнителни и повторно заключение на комплексната техническа и счетоводно-икономическа експертиза констатират надактувани СМР, които са установени на база сравнение между писмените доказателства - протоколите за извършени от „Пътстроймонтаж“ ООД СМР, от една страна, и протоколите за отчетени СМР пред „ПИП“ АД, както и на база извършени на място замервания. „Скритите“ СМР вещите лица били възприели като изпълнени, което е в полза на подсъдимите. За съда не съществуват съмнения в компетентността на вещите лица, така че в този насока намира възраженията на защитниците на подсъдимите за неоснователни. Не съществуват и основания да не бъдат кредитиране заключенията, позоваващи се на базата на иззетите ядки от инкриминирания пътен участък, тъй като същите не представляват ВД по делото, а са част от поставената задача на вещите лица и са материал, снет от тях за целите на изготвяне на експертизата.

Съставът на чл.311, ал.1 НК предвижда наказателна отговорност за длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления. Субект на това престъпление следователно може да бъде само длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б.“а“ и „б“ от НК, което действа в кръга на службата си. Изпълнителното деяние се състои в съставяне на официален свидетелстващ документ, в чието съдържание са отразени неверни факти, а правомощията на длъжностното лице следва да произтичат от актове установяващи тяхната компетентност. Документът трябва да е истински, като в него се отразяват неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използван като доказателство за тия обстоятелства или изявления. Деянието е на просто извършване-формално престъпление. Документът трябва да има характеристиките на официален такъв, по смисъла на чл.93, т.5 НК. Съгласно този текст „официален документ“ е този, издаден по установения ред и форма от длъжностно лице, в кръга на службата му или от представител на обществеността, в кръга на възложените му функции.

Първоинстанционният съд е приел, че вмененото на подс.Т., С. и М. деяние по чл.311, ал.1, вр.чл.20, ал.2 НК е несъставомерно от обективна страна.

Настоящият състав на съда не споделя този извод на първоинстанционният съд. По отношение на несъответствията в документирането бяха изложени доводи по-горе в мотивите.

По отношение на съставомерният елемент "официален документ" също не се споделят изложените мотиви. В настоящият случай това са изготвените протоколи за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи, наложили се в практиката като акт обр. 19. Те са съставени от лица, които в кръга на техните служебни задължения са удостоверили неверни обстоятелства, с цел да бъде използван тоя документ, като доказателство за тези обстоятелства или изявления и реално в настоящият случай те са послужили за изготвяне на фактурите и исканията за запращане на извършените СМР, за което и са били представени пред ПИП АД София. В практиката на ВКС, Наказателна колегия тези документи са приети като официални и в тази насока няма противоречиви решения.

По отношение на направеното възражение от страна защитата на подсъдимите, че не е налице и съставомерния елемент "длъжностно лице", тъй като според тях страните, подписали акт обр.19 са били равнопоставени и са действали на базата на сключен между тях договор, съдът намира същото за неоснователно. Вярно е, че е имало сключен договор между Булмекс и Община-Дулово и между Булмекс и Пътстроймонтаж, но това е станало на основата на спечелената обществена поръчка, при която подс.Т. е действал като представител на изпълнителната власт и именно поради длъжностните си качества на кмет на тази община е подписал този договор. Инкриминираните документи от останалите двама са били подписани именно в качеството им, което са притежавали, а именно единият като управител на дружеството, спечелило обществената поръчка, а другият като представител на подизпълнителя, осъществяващ строителен контрол.

Макар и настоящата инстанция да намира, че вмененото престъпление на тримата подсъдими е обективно съставомерно, намира, че същото е субективно несъставомерно, поради следните обстоятелства:

Деянието по чл.311, ал.1 НК може да бъде осъществено само умишлено, което изисква в съзнанието на дееца да са налице представи, че при съставяне на документа той внася в него неверни обстоятелства както и че същият ще бъде използван като доказателство за тия обстоятелства. По време на съдебното следствие не се събраха доказателства, че подсъдимите са действали с такива подбуди и цели.

Безспорно се установи, че подсъдимите Т. и С. не са били ангажирани пряко със самите СМР, не са посещавали обекта, не притежават образование, което да е свързано със строителството за до могат да преценят какви количества материали са използвани за отчетените СМР и дали тези СМР са действително извършени.

По делото по категоричен начин се установи, че реално с изграждането на процесния път се е занимавал св.В., който е представлявал Булмекс ЕООД. Подписването на инкриминираните протоколи се е предхождало от съставянето и подписването на редица други междинни документи, удостоверяващи извършването на СМР, включително и такива нормативно определени, като акт обр.12, удостоверяващи изграждането на пътя до полагането на асфалтобетона. Тези документи са съставяни и подписвани от оторизираните по Наредба №3/2003г. лица. От събраните гласни доказателства се установи, че Л. и В. са изготвяли необходимите документи, като при това са се съобразявали с предварително изготвените проекти, а не с реално извършеното за периода. Нито един свидетел не установява подс.С. да е имал пряко наблюдение върху извършваните СМР или изготвянето на документите.

В община Дулово представените от Булмекс документи също са били преглеждани от други длъжностни лица и съответно подписвани от тях. От събраните в с.з. гласни доказателства се установява, че последен ги е подписвал подс.Т..

При това положение настоящият състав на съда намира, че не може да приеме, че подс.Т. и С. биха могли да проверят всеки един от съставените документи, а още по-малко да съзнават, че някои от посочените в тях обстоятелства са неверни и то при условие, че преди тях тези документи е следвало да бъдат проверени и подписани от други лица, на които те са предоставили доверието си.

По отношение на подс.М. е била представител на Пътинвестинженеринг АД на строителният обект като е осъществявала строителен контрол на същият. От събраните по делото гласни доказателства се установява, че тя е била на самият обект, следила е СМР да се изпълняват според проекта, участвала е при протоколите за установяване завършването на натуралните видове СМР. Заедно със строителният техник на обекта отчитала документално свършената работа. От свидетелските показания се установява, че М. си е вършила добросъвестно работата, което в крайна сметка се потвърждава и от назначените по делото технически експертизи, от които се установява, че на участъците, където е пътят е изграден /макар и същите да са много малки/ и към момента на експертизите той е съществуващ и в добро състояние. Това обстоятелство също е в подкрепа на увереността на подсъдимата, че е свършила работата си качествено.

Изхождайки от конкретните факти по делото, настоящият състав на съда намира, че липсват доказателства, които да обосноват субективната съставомерност на вмененото деяние по чл.311, ал.1, вр.чл.20, ал.2 НК на тримата подсъдими, поради което намира, че следва да ги оправдае по това обвинение.

Като прецени, че деянието е несъставомерно от субективна страна, настоящият състав на съдът счете, че правилно е постановена оправдателна присъда в тази част, тъй като чл.303 НПК визира, че никой не може да бъде осъден на базата на предположение и обвинението следва да бъде доказано по несъмнен начин.

Съдът като изпълни задължението си да изясни, обективно, всестранно и пълно всички обстоятелства по делото, намира че в настоящият процес не са събрани доказателства, които да докажат обвинението по несъмнен начин, поради което правилно подс.Сафер, Т. и М. са оправдани от първоинстанционния съд по това обвинение.

 

По изложените съображения въззивният съд постанови своята присъда.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                          2.