РЕШЕНИЕ

 

221/13.12. Година 2018                   Град Варна

Варненски апелативен съд,                                      Наказателно отделение

На девети ноември                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                        Председател: Павлина Д.

Членове:АнгЕ.Лазарова

Мая Нанкинска

 

Секретар: П.Паскалева

Прокурор: Вилен Мичев

като разгледа докладваното от съдия Нанкинска ВНОХД №216 по описа на съда за 2016 година, при произнасянето си взе предвид следното:

 

Въззивното производство е образувано на основание чл.313 и сл. от НПК и е образувано по въззивна жалба на подсъдимата М.В. срещу присъда по НОХД № 805/2014 година по описа на Окръжен съд – Варна, с която е призната за виновна в извършването на престъпления, както следва:

- За престъпление по чл.202, ал.2, т.1 вр. чл.201 вр.  чл.26, ал.1 за това, че през периода от 07.01.2002 г. до 31.12.2006 г. в гр.Варна, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – главен счетоводител на Кооперация „Галатея – Варна“ – гр. Варна,  присвоила чужди пари - сумата от 495 272.16 лева, собственост на кооперация „Галатея-Варна“ - гр.Варна, връчени в това й качество и поверени й да ги пази и управлява, като присвояването е в големи размери и на осн.чл.55, ал.1, т.1 от НК ѝ е наложено наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна длъжност свързана с отчетническа и материална отговорност за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява професия счетоводител за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА.

- за престъпление по чл.257, ал.1 /отм./ вр. чл.255, ал.1 /отм./ вр. чл.26, ал.1 от НК през периода от 28.03.2003 год. до 30.03.2006 год. в гр. Варна, действайки при условията на продължавано престъпление, в качеството си на Главен счетоводител на Кооперация «Галатея–Варна» гр. Варна, сама и при посредствено извършителство чрез И.Г., избегнала плащане на дължими от Кооперация «Галатея-Варна» гр. Варна данъчни задължения -корпоративен данък, в особено големи размери - общо 36 822 лв., като потвърдила неистина в подадени пред ТД на НАП Варна годишни данъчни декларации /ГДД/ по чл. 51 ал.1 от ЗКПО /обн. ДВ бр.115/1997 г., отменен с § 3 от ПЗР на ЗКПО – ДВ бр.105/22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък от кооперация «Галатея – Варна» гр. Варна, както следва:

ГДД № К1400351/28.03.2003 г.

ГДД № 03010185/26.02.2004 г.

ГДД № 030А1112/31.03.2005 г.

ГДД № 030А2139/30.03.2006 г., като на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК й е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимата е наложено да изтърпи по-тежкото от така определените наказания, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ  и са присъединени наказанията по чл.37, ал.1, т.6 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна длъжност свързана с отчетническа и материална отговорност за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА  и по чл.37, ал.1, т.7 от НК - ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява професия счетоводител за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА.

Подсъдимата е осъдена да заплати на Държавата, представлявана от Министъра на финансите, сумата от 36 822 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат от деянието по чл.257, ал.1 вр. чл.255 ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането, до окончателното изплащане на сумата.

Отхвърлен като неоснователен е гражданския иск на Кооперация „Галатея-Варна“ за обезщетяване на имуществени вреди в резултат на престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК в размер на 495 272,16 лв., ведно със законната лихва.

 

В подадената срещу първоинстанционната присъда жалба се развиват съображения относно неправилното приложение на материалния закон, на процесуалния закон и превратно тълкуване на доказателствата. Излагат се подробни съображения относно невинността на подсъдимата, според която от събраните по делото доказателства не може да се направи извод за вината й. Излагат се и твърдения за липса на мотиви към първоинстационния съдебен акт, тъй като според защитниците на подсъдимата съдът не е посочил на базата на кои доказателства е направил изводите си на наличие на извършени престъпления. В съдебно заседание жалбата се поддържа на посочените в нея основания.

Постъпила е жалба срещу първоинстанционната присъда от гражданския ищец Кооперация Галатея, в която се твърди, че неправилно е прието в атакувания съдебен акт, че предявения от нея гражданки иск е погасен по давност и като такъв е бил отхвърлен. Прави се искане подсъдимата да бъде осъдена да заплати причинените от нея имуществени вреди. В съдебно заседание жалбата се поддържа на посочените в нея основания.

В съдебно заседание пред въззивната инстанция прокурорът излага становище за неоснователност на въззивната жалба на подсъдимата. Счита, че първоинстанционния съд е направил анализ на всички събрА.по делото доказателства и правилна е признал В. за виновна по вменените й престъпления.

Гражданският ищец Министърът  на финансите, като представител на Държавата преви искане присъдата да бъде потвърдена като правилна и законосъобразна.

В последната си дума подсъдимата се присъединява към становището на защитника си, моли да бъде оправдана по вменените й престъпления.

 

Варненският апелативен съд като взе предвид подадения протест, доводите на страните в съдебно заседание и след като служебно провери правилността на атакуваната присъда по реда на чл. 313 и чл. 314, ал.1 НПК, намери за установено следното:

От фактическа страна първоинстанционният съд приел накратко, че с решение по ф.д. №729/1989 год. на ОС-Варна е регистрирана като ЮЛ кооперация „Галатея - Варна" гр. Варна, с предмет на дейност, свързан с производство и конфекциониране на дамски и мъжки облекла, шивашки услуги и др. От 30.04.2003 год. Председател на кооперацията била св.И.Г..

На 01.07.1998 год. подс.М.В. подписала трудов договор №72, с който започнала работа в Кооперация „Галатея“ на длъжност „Главен счетоводител“. На 25.11.1998 година подсъдимата подписала допълнително трудовото правоотношение, което трансформирало основанието си в такова по чл.68, ал.1 от КТ за срок от 1 година. На 01.09.2000 година било подписано второ допълнително споразумение между същите страни, с основание чл.67 ал.1, т.1 от КТ. От първоначалното постъпване на работа на подсъдимата до  дисциплинарното й уволнение със Заповед № 5/19.02.2007 год., тя изпълнявала по трудов договор длъжността „Главен счетоводител“ в Кооперация „Галатея".

На 29.10.2004год. на подсъдимата била връчена длъжностна характеристика, която й вменявала в задължение

1.Да планира, организира и контролира цялостната финансова счетоводна дейност в кооперацията;

2. Да определя счетоводната политика и формата на счетоводство в съответствие с разпоредбите на ЗС, НСС и НС;

3. Да организира финансовата дейност и вътрешния финансов контрол, достоверното отразяване на резултатите от производствено — стопанските, управленски и други дейности, отчетността на финансовите, разчетните и кредитните операции;

4.Да осигурява пълното отчитане на паричните средства и своевременното отразяване на движението им в счетоводните документи, пълното и своевременно отчисляване на вноските за държавния бюджет, социалните застраховки и други задължения, средствата за погасяване на задълженията към банките, кредиторите и други в установените срокове, да съставя годишния финансов отчет;

5.Да подписва платежни документи и счетоводни отчети;

6.Да следи за осигуряване на необходимите финансови средства и за тяхното рационално използване;

 7.Да участва при утвърждаване на вътрешните правила за работна заплата.

В длъжностното си качество подсъдимата била подчинена на председателя на кооперацията – св.Г. и следвало да осъществява ръководството на финансово-счетоводния отдел на Кооперация „Галатея“.

По същото време в счетоводния отдел на кооперацията работили свидетелите А.Н., Р.Б.и Т.С.. Първите две изпълнявали длъжност „счетоводител“, а св.С.– касиер. В. имала самостоятелен кабинет, Н.и Б.били в общ кабинет, а С.работела в касата - отделно помещение.

Св.Н.и Б.отговаряли за обработването на документацията, отразявана чрез счетоводен продукт „Мат Мастърс". Сървърът се намирал в кабинета на подсъдимата, работните станции били свързА.в мрежа, поради което подсъдимата имала възможност директно да извлича данните от мрежата, Н.и Б.нямали достъп до данните на В.. Св.Б.обработвала документацията по сметките за доставчици, склад, склад-материали, склад-готова продукция, магазина на кооперацията. Св.Н.обслужвала счетоводно сметка „Клиенти“, изготвяла фактури за продажби, отговаряла и за фактурирането на приходите от наем. В кабинета на двете свидетелки се съхранявал касов апарат.

За периода, през който подсъдимата изпълнявала длъжността „Главен счетоводител" в кооперацията, счетоводната отчетност се осъществявала чрез компютърна система за обработка на счетоводната информация с използване на счетоводен софтуер, абонаментно обслужван от фирма „СИС Технология" ООД - гр. Варна. Използвайки този компютърен продукт, подсъдимата работела с няколко счетоводни бази, които съдържали различна счетоводната информация, съответно ползвали се за различни цели. Първата база била „Галатея ДДС", а втора база - „Галатея - окончателна".

В периода от 07.01.2002 год. до 31.12.2006 год. чрез използването на горепосочените две счетоводни бази подсъдимата извършила редица нарушения при водене на счетоводството на кооперацията, чрез които прикривала създаваните излишъци, останали извън патримониума на кооперацията. Тя отразявала счетоводните операции само в една от двете бази, но никога паралелно и в двете. По този начин нито една от двете счетоводни бази не отразявала достоверно финансовите операции на кооперацията. Различията в двете бази обхващали разчетите с клиенти, наематели, доставчици, сметка 400, сметка 410 и сметката за приходи от наематели „709 други приходи“. Дебитните и кредитни обороти на тези счетоводни сметки били различни в двете бази. В база „Галатея - ДДС" подсъдимата отчитала всички фактури за продажби към клиенти и наематели. От тази база били изготвяни дневниците продажбите, послужили за начисляване на ДДС. В база „Галатея - окончателна", подсъдимата включвала само тези продажби, по които са били осчетоводени плащания по касов и банков път. Така фактурите, по които липсвало плащане, били регистрирА.в база „Галатея - ДДС", но не фигурирали като вземания в другата база, съответно не се отчитали като приходи.

През инкриминирания период кооперация „Галатея“ притежавала множество собствени недвижими имоти в гр.Варна. По-голямата част от тях се отдавали под наем, обикновено за офиси или ателиета.

Подсъдимата работила с фактури, които лично издавала на наемателите и те касаели вземането на кооперацията от наем и консумирана ел.енергия. Подсъдимата в повечето случай събирала лично в офисите на наемателите сумите, но не ги отчитала в касата на кооперацията. Някои от фактурите били издавА.и от св. А.Н. по нареждане на подс. В..

Във връзка с притежаваните имоти от кооперацията имала множество сключени договори за наем с различни физически и юридически лица.

Св.Д.А. наела помещение от Кооперация „Галатея“, находящо се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 53-55 в периода от 1989 до 2007 год. Сумите по наема заплащала на св.Е.Г. /Гл.счетоводител на ТПК Ап.Славов, съсобственик на сградата/, която от своя страна ги заплащала на „Галатея".

 

През 1992 година до септември 2006 год. св М.М.наел от кооперацията помещение, находящо се в гр.Варна, бул.Вл. Варненчик" № 53-55. Свидетелят плащал наема както в своя офис, така и в офиса на кооперацията, за което му били издавА.фактури.

 

През м.април 1993 година бил сключен договор между ЕТ „Кр.Н.“ и Кооперация „Галатея“ за наем на помещение, находящо се в гр. Варна, ул. „Гео М." № 2. Св.Н.плащал наема в офиса на кооперацията. Винаги получавал фактури и касов бон. През май-юни 2006 г. договорните отношения били прекратени.

 

Между ЕТ“Й.Й.“ и Кооперация „Галатея“ бил сключен договор за наем на помещение, находящо се в гр.Варна, ул. „Кирил и Методий", за което наема бил плащан в офиса на кооперацията на подс.В..

 

На 01.04.1995 год. бил сключен договор за наем между Кооперация „Галатея - Варна и ЕТ „Нипо" Варна /преобразувано в „Нипо“ЕООД/ за магазин, находящ се в гр.Варна, на ул.„Хаджи Стамат" № 34, към който били сключени няколко анекса. Св.З.Я.била счетоводител на дружеството. Първоначално тя плащала наема в офиса на Кооперацията, а впоследствие, по инициатива на подсъдимата, плащането се извършвало в брой в офиса на дружеството отново лично на подсъдимата, като за получените суми тя предавала фактура с касов бон. Въз основа на тези документи в счетоводството на наемателя се издавал РКО, подписван от подсъдимата. При всяко плащане на наема, св.Я.подписвала ПКО за Кооперацията.

 

Между Кооперация „Галатея“ и „Изи клуб“ ООД от 1997 год. имало сключен договор за наем за помещение, находящо се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул.„Кирил и Методий" № 24. Наемната цена била заплащана от св.Г.на В., която ходила в офиса на дружеството. Наема свидетелят предавал в брой на ръка, за което подсъдимата му предоставяла фактура, в повечето случаи придружена с касов бон.

 

В периода 1997 до 2003 год. св.Д.С.наела от Кооперация „Галатея“ офис, находящ се в гр.Варна, бул.Владислав Варненчик № 53-55. Сумите за наема плащала в наетото помещение лично и в брой на подсъдимата, за което тя й издавала фактури. Много рядко св.С.плащала наема в офиса на кооперацията.

 

Между кооперацията и св.П.Д. имало няколко сключени договора за наем за помещения, находящи се в гр.Варна, бул.“Владислав Варненчик“ №53-55 от дати 29.09.1998 год., 18.11.2002 год. с анекс от 01.01.2003 год. и от 01.01.2003 година. На 14.12.2006 год. кооперацията продала на св.Д. офиси на третия етаж от сградата на бул. „Вл. Варненчик" № 53-55. Заплащала сумите за наема на ръка на подс.В., като в началото носила сумите в счетоводството на кооперацията, а впоследствие подсъдимата получавала в брой наемната цена, предавайки фактури няколко дни след плащането на място в офиса на Д.. Фактурите не се придружавали с касов бон.

 

За времето от 1998 до 2002 год. “Доджо Айкидо“ – ЮЛ с нестопанска цел поръчало на Кооперация „Галатея“ изработване на бродерии със знак на клуба върху парчета плат, като за заплатените суми били издавА.фактури. Спортният клуб никога не е наемал офис от кооперацията. Св.Н.Д. никога не е контактувал с подсъдимата В. .

 

От 1998 година до 2003 година ЕТ“Златан“ бил наемател на помещение, стопанисвано от Кооперация „Галатея" в гр. Варна, кв. Чайка, бл. 63. Св.З.Т. плащал наема в офиса на кооперацията на подсъдимата В.

 

През 2000 год. „Актив-Експо" ООД наело от кооперацията помещение, находящо се в сградата на ул. „Христо Ботев № 1 в гр.Варна. Св.Христова плащала наемната цена на подс. В..

 

Между Кооперация „Галатея“ и ЕТ „Василев 55" през 2000 година бил сключен договор за наем за тераса от имот в гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик“ №53-55. Договорните отношения били преуредени с последващи анекси. Св.Василев заплащал наема винаги в брой, в централния офис на кооперацията в гр.Варна, бул.Христо Ботев №1. Свидетелят осъществявал плащането  на различни служителки в кооперацията, като получавал фактури и касови бонове.

 

Св.М.М.- Н.сключила договор за наем с Кооперация „Галатея“ за периода от 2000 до 2004 год. за офис, находящ се в гр.Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55. Сумите плащала лично и в брой на подсъдимата в офиса на свидетелката.

 

Св.В.С.била наемател на офис, находящ се в гр.Варна, бул. Вл. Варненчик № 53-55, собственост на кооперацията, в периода от 2001 до 2006 год. свидетелката плащала наема само на подсъдимата, в кантората си, за което винаги получавала от нея фактура.

 

В периода от май 2001 до февруари 2003 год. св.Д.Й.бил наемател на помещение, собственост на Кооперация „Галатея“, находящо се в гр. Варна, бул.„Вл. Варненчик" № 53-55. Наемът плащал лично на подсъдимата в офиса си, за което винаги получавал от нея предварително изготвени фактури.

 

Между кооперация „Галатея“ и „ТВ къща Г.“ЕООД имало сключени няколко договора за наем, касаещи едно и също помещение в  гр.Варна, ул.“27 юли“ №28, съответно от дата 05.01.2002 год., анекс от 23.12.2003 год. и договор също от 23.12.2003 год. Св.Г.плащал наема в брой лично на В. в централния офис на Кооперация „Галатея - Варна", за което му  били издавА.фактури, придружени с касов бон. Фактурите били изготвяни от подсъдимата в момента на плащането, а касовият бон издавала Славкова.

Два пъти св.Г.закъснявал с плащането на наема, поради което подсъдимата водила разговори с него и изпращала шофьор до офиса, които взимал наема и предавал фактурите за него.

 

Св.А.Д. била счетоводител към „ВКМ" ЕООД, а в периода октомври 2002 до февруари 2004 год. и в ЕТ „Влавес" Варна. Свидетелката осъществила всички плащания за ЕТ „Влавес“ на подс.В..  Подсъдимата идвала за получаване на наема лично в офиса на двете търговски предприятия, находящ се в гр. Варна, бул.„Вл. Варненчик" № 50-53 винаги издавала фактура с касов бон, с изключение на фактура 7008/19.12.2003 год., която не била придружена от касов бон .

 

На 13.01.2003 год. бил сключен договор за наем между кооперацията и св.М.М.за помещение, находящо се в гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик" 53-55, ет.4, ст.1, а на 13.01.2004 год. и 13.01.2005 год. били сключени анекси към договора. На 12.09.2006 год. свидетелят закупил офиса. През времето на действие на договора за наем, свидетелят плащал дължимите суми в офиса си лично на подс.В.. Рядко се случвало да осъществи плащането в сградата на кооперацията.

 

Между Кооперация „Галатея“ и „Тяпти“ ДЗЗД има сключени няколко договора за наем от 01.02.3003 год. за помещение, находящо се в гр. Варна, кв. „Чайка", бл.27 /работилница/; от 01.02.2004 год.за същото помещение и от 01.04.2004 год. за помещение, находящо се в гр. Варна, кв. „Чайка" бл.27 А /работилница / и за същото от 01.12.2004 год. и от 01.01.2006 год. Наема бил заплащан от св.В.И. в офиса на кооперацията. Парите предавал лично на  подсъдимата, от която получавал фактура и касов бон, които тя изготвяла в момента.

 

През м.април 2003 година св.П.П.сключил договор с Кооперация „Галатея“ за наем офис, находящ се в гр. Варна, бул „Владислав Варненчик" № 53-55, ет.З. Наемът плащал ежемесечно в брой, винаги на подс.В.. В повечето случаи това ставало в офиса му, като й давал сумите, а тя издавала фактури, които били предварително попълнени. Имал и издадени ПКО в случаите, когато предварително заплащал част от дължимата за наема сума, като впоследствие подсъдимата му давала фактура за цялата сума. През 2005 год. свидетелят закупил офиса, плащайки на подс. В. капаро от 12 889 лв., а останалата част била платена от ОББ чрез кредит.

 

На 01.06.2003 год. бил сключен договор между кооперацията и ЕТ „Весела 9 - В.С." за наем на помещение, находящо се в гр.Варна, бул.„Владислав Варненчик" 53-55. Договорът бил приподписан на 01.06.2004 год., а на 15.09.2006 год. кооперацията продала на ЕТ „Весела 9 - В.С." наетото  помещение. В. ходила в офиса на С., където получавала наема на ръка и предавала фактура, която не винаги била придружена с касов бон.

За 2002 год. св.В. не получила фактури от подс. В. за платения наем, тъй като имала финансови затруднения и не можела да плаща своевременно. За да внесе натрупали се към кооперацията суми за наема, свидетелката изтеглила банков заем от ОББ, от който платила общо 4000 лв. в брой на подсъдимата, за което получила квитанция.

 

През месец август 2003 г. „Приморска консултантска къща" ООД наела от Кооперация „Галатея“ офис, находящ се в гр.Варна, бул.„Владислав Варненчик" № 53-55. Св.А.И.платила лично и в брой на подсъдимата в офиса й сумите по фактури №№ 6812/19.11.2003 год. и 6815/05.12.2003 год., за което и били издадени фактури с касов бон. Изключение прави фактура №6812/19.11.2003 год. От 2004 година св.И.настояла сумите за наема да се плащат по банков път. Наемните отношения с кооперацията били преустановени през април 2005 год.

 

През 2003 година „Дарт“ ООД сключило договор с Кооперация „Галатея“ за наемане на помещение, находящо се на бул. „Цар Освободител" № 33-35 в гр.Варна. Св.Д.заплащала дължимия наем на подс. В.  първоначално в офиса на кооперацията, а впоследствие по предложение на последната- на място в офиса на дружеството, за което подсъдимата носела фактура, не винаги била придружена с касов бон. При липса на касов бон, подсъдимата издавала квитанция от ПКО.

 

През 2003 год. св.В.К., управлявал ВКМ ЕООД и ЕТ“К. консулт“. Той сключил писмен договор с Кооперацията за наемане на офиси, находящи се в гр.Варна, бул.Владислав Варненчик № 53-55. Ежемесечно плащал наемна цена в брой и на ръка на подс.В.. Рядко извършвал плащания в офиса на кооперацията.. За получените суми подсъдимата предоставяла на свидетеля предварително изготвени фактури. Договорните отношения продължили до декември 2006 год., когато свидетелят закупил един от офисите, а останалите освободил.

 

В периода 2003-2006 година между ЕТ „Аниер“ и Кооперация „Галатея“ бил сключен договор за наем на помещение, находящо се в гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик" № 53-55. Св.Р.С. плащала наемната цена в офиса на кооперацията, като имало случай да плаща в кабинета на подсъдимата. За извършените плащания обикновено получавала фактура и касов бон.

 

На 02.02.2004 год. бил сключен договор между кооперацията и св. А.А.за наем на офис, находящ се в гр.Варна, бул.„Владислав Варненчик" 53-55, 4 етаж. През цялото време на наемното правоотношение свидетелят контактувал само с подс.В., на която лично плащал ежемесечно по 133 лева за наем, за което получавал квитанция и приходен ордер. На 18.08.2006 год. А.закупил помещението, за което получил от подсъдимата фактура. Продажната цена заплатил в брой в кабинета на подсъдимата в офиса на КООП „Галатея - Варна", в присъствието на св.М.М..

 

Е.Г. работила като главен счетоводител в ТПК „Ап. Славов" Варна. Сградата в гр.Варна, бул.„Владислав Варненчик" № 53-55 била съсобствена между Кооперация „Галатея“ и ТПК „Ап.Славов“. Част от офисите на втория етаж от сградата били собственост на ТПК „Ап. Славов". Разходите за ел.енергия били заплащА.от Кооперация Галатея, а впоследствие ТПК Ап.Славов заплащал своята част на кооперацията. Такова обяснение е дала свидетелката и по отношение на фактура № 7615/09.12.2004 год., придружена с касов бон.

 

През м.март 2005 год. между ЕТ „Венима" и Кооперация „Галатея“ бил сключен договор за наем на помещение за цех, находящо се в гр.Варна, ул.„Кирил и Методий". Св.Н.плащала наема в брой в касата на кооперацията, за което й била издавана фактура, придружена с касов бон. Единствено сумата по фактура №7587/14.03.2005 год. платила на подсъдимата В. в нейната канцелария. Наемните отношения били преустановени в края на януари 2006 година.

 

С „Пест-Варна“ООД били сключени няколко договора за наем за обекти в сграда, находяща се в гр.Варна, ул.“Гео М.“ №2, както и такъв относно монтиране на рекламно съоръжение в същия имот с дати 01.09.2005 год., 15.04.2005 год., с анекс от 01.11.2005 год.и на 01.07.2006 год. и на 15.12.2005 год., относно монтиране на рекламно съоръжение.

Св.С.Р.бил съдружник в „Пест-Варна“ООД и пълномощник на „Блиц " ООД.  До 2005 година „Блиц“ООД ползвали помещение на посочения административен адрес /т.нар.“Битов комбинат“/, след което същия обект служил за офис на „Пест –Варна“ООД. Дължимият наем бил плащан от св.Р.в брой на подсъдимата, която му предоставяла предварително изготвена фактура с касов бон, съдържаща всички реквизити. Единствено към фактура № 7866/28.06.2005 год. не бил приложен касов бон , а за пращането през м.11.2006 година св.Р.не получил документ.

 

“Раа Ен Си Би“ ООД през 2005 година наело от Кооперация „Галатея“ офис, находящ се в гр.Варна, кв.„Чайка", бл.27. Св.Н.Б.плащал наема в офиса на кооперацията, но винаги лично и в брой на В.. В по-голяма част от случаите получавал от нея фактури за платените суми.

 

Всички фактури за получени от Кооперация „Галатея“ приходи от наем подсъдимата не отразявала в дневниците за продажби на кооперацията, подавА.пред НАП-Варна. Действията й фактически водили до формиране на излишъци, като същинският механизъм се установява от заключението на назначената в ДП тройната ССчЕ и потвърждава от назначените след това експертизи. За изходна база на експертизата вещите лица са приели официалните данни, декларирА.пред НАП. Последното се наложило поради установените няколко счетоводни бази за всяка от отчетните години, в които се намирали частични осчетоводявания за съответната година. За формиране на базата на заключението си вещите лица сравнили годишните оборотни ведомости, месечните оборотни ведомости, дневници за покупки и продажби по месеци с отчети за приходите и разходите и баланси.

В заключението си вещите лица по експертизата са установили, че за инкриминирания период подсъдимата е конструирала счетоводна схема за укриване на парични постъпления при вземанията от клиенти на кооперацията, при която част от издадените фактури не били отразявани от подсъдимата по дебита на сметка 410 „Клиенти“. Така тя не осчетоводявала вземането от клиента. С действията на подсъдимата била ощетена кооперацията, тъй като постъплението на парични средства не е отразено в касата. Ощетен бил и бюджета, защото не е бил осчетоводен прихода и съответно не е бил отразен разчета с бюджета, относно дължимия данък върху печалбата. Щета се формирала и за клиентите на кооперацията, тъй като при ревизия не би следвало да им се признае право на ползване на данъчен кредит по ЗДДС за тези фактури. Друга част от издадените фактури са били осчетоводени от подсъдимата по дебита на сметка 410 „Клиенти“, но плащането по тях не отразила по дебита на сметка 500 „Каса“. Така формираното салдо по дебита на сметка 410 подсъдимата закривала с фиктивни счетоводни операции и в края на година постигала баланс между актив и пасив. Относно тази хипотеза тройната ССчЕ констатирала два варианта относно плащанията:

-Издадени са касови бонове от регистриран ЕКАПФ № 02020142, находящ се в счетоводството на Кооперация „Галатея ". Подсъдимата обаче не осчетоводявала касовите приходи от този ЕКАПФ по сметките на кооперацията;

-Подс. В.  получавала суми от клиенти на кооперацията, като не издавала касови бонове, а бележки от кочан /каквито се издават при неработещо фискално устройство/ или квитанции от приходни касови ордери. Подсъдимата не прилагала бележките и ордерите към касовата книга и не ги  осчетоводявала в счетоводството на кооперацията.

От експертизата бил установен и трети вариант за прикриване на парични постъпление при който се установило наличието на данъчни кредитни известия, издадени без основание. По тях от касата на кооперацията се извеждали парични суми с разходни касови ордери с основание „върната сума на клиент", като тези суми били вземА.от подс. В., но не били предавА.на съответния клиент.

След съобразяване на дневници за продажба, представени пред НАП и описА.в СД по ЗДДС за периода 01.01.2002 година – 31.12.2006 година, вещите лица установили следния размер на декларирА.продажби, осчетоводени приходи и вземания от клиенти на Кооперация „Галатея“:

През 2002 год. подсъдимата В. получила лично и в брой парични суми /наем и комунални плащания/ от наематели на Кооперация „Галатея“, за които били издадени фактури и касов бон от ЕКАФП. Подсъдимата обаче не внесла сумите в касата на кооперацията и съответно не осчетоводила постъпленията от тези клиенти по дебита на сметка 500 „Каса“, като вещите лица са отразили, че това се отнася за следните плащания:

- на 10.02.2002 год. от св. С.Р., „Блиц" ООД получила сума от 1 112.98 лв, за което е издадена фактура № 5603/10.02.2002 г.;

- на 22.02.2002 год. от св. С.Р., "Блиц" ООД получила сума от 866.29 лв, за която издала фактура № 5606/20.03.2002 г.;

- на 28.03.2002 г. от ЕТ „Дария - П.П." получила сума от 477.30 лв. с основание „Наем м. април 2002 г.“, фактурирана с фактура № 5893/29.03.2002 год. ;

- на 12.04.2002 г. от „Василев 55" ЕООД получила сума от 351.50 лв. с основание „Наем IV-то тримесечие 2001 г.“, за което издала фактура № 5973/12.04.2002 год.;

- на 23.05.2002 г. от ЕТ „Дария - П.П.получила сума от 453.65 лв., с основание „Наем м. май 2002 г.“, по фактура № 5968/23.05.2002 г., Фактурата била издадена от св.Н.;

- на 20.06.2002 г. от св. Н.Г., „Изи клуб" ООД получила сума от 1 414.11 лв с основание „Ел. енергия последна показания 83573, телефон м. 04 и 05 2002 г“, за която издала фактура № 5989/19.06.2002 год.

- на 20.06.2002 год. от св. Н.Г., „Изи клуб" ООД получена сума от 4 151.96 лв. с основание „Телефони разговори до м. 03, ел. енергия последни показания 72637“, за което фактура № 5976/10.05.2002 г.

- на 08.07.2002 год. от св. Н.Г., „Изи клуб" ООД получила сума от 1 112.91 лв. с основание  „Ел. енергия последни показания 92548 kw, за която издала фактура № 5996/06.07.2002 год.

- на 08.08.2002 год. от Д.С.получила сума от 1000 лв. с основание „Наем м. 07 и 08 2002 г., вкл. ДДС“, за която издала фактура № 5992/02.07.2002 год.

- на 09.08.2002 год. от С.Р.,“Блиц" ООД получила сума от 944.02 лв. с основание „Ел. енергия м. 07 и 08, последни показания 5118; 1488, наем м. 08 2002 год.“, за която изготвила фактура № 6174/09.08.2002 год.

- на 09.08.2002 год. от св. Н.Г., „Изи клуб" ООД получила сума от 1 422.78 лв., с основание „Ел. енергия последни показания 104022 kw“, за която издала фактура № 6002/09.08.2002 год.

- на 31.10.2002 год. от св.Е.Д., „Дарт" ООД получила сума от 1 140.23 лв. с основание „Наем м. 10 2002 г. и ел. енергия“, за която издала фактура № 6258/31.10.2002 год.

- на 31.10.2002 год. от св.Е.Д., „Дарт" ООД получила сумата от 1 157.46 л. с основание „Наем м. 09 и ел. енергия“, за която издала фактура № 6074/30.10.2002 год.

- на 05.11.2002 год. от св.Н.Г., „Изи клуб" ООД получила сума от 1 584.47 лв. с основание „Ел. енергия м. 10 2002 г.“, за която издала фактура № 6260/05.11.2002 год.

- на 05.11.2002 год. от св.Н.Г., „Изи клуб" ООД получила сума от 1 541.80 лв,, с основание „Ел. енергия м. 09 2002 г., телефон от м. VI - IX 2002 г.“, за която издала фактура № 6076/30.10.2002 год.

- на 12.12.2002 год. от св.Н.Г., „Изи клуб" ООД получила сума от 1 444.35 лв., с основание „Ел.енергия м. XI 2002 г.“, за която издала фактура № 6306/12.12.2002 год.

Вещите лица са установили наличие на фактури, по които подс.В. получавала суми в брой, издавала касови бонове от ЕКАФП, но не внасяла приходите в касата на кооперацията. По платежните документи, клиентите не са били надлежно идентифицирани и  касаят следните дати:

-на 12.04.2002 г. получила сумата от 750.00 лв, като издала фактура и касов бон от ЕКАФП;

-на 09.10.2002 г. получила сумата от 300 лв, като издала фактура и касов бон от ЕКАФП 09.10.2002 г.;

-на 11.12.2002 г. получила сумата от 394 лв, като издала фактура и касов бон от ЕКАФП 11.12.2002 г.;

Заключението на вещите лица е, че общата стойност на неотчетените от подсъдимата в касата постъпления от гореописаните фактури, включително и тези, за които не е бил установен клиент, но са налични касови бонове е в размер на 21 619.81 лв.

От назначената в ДП СГЕ се установява, че подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6306/12.12.2002 год.; подписите на позиции „Проверил: ОСО" в оригинал на фактура № 6076/30.10.2002 год.; подписът на позиция „Проверил - ОСО" във втори екземпляр на фактура № 6260/05.11.2002 год.; подписът на позиция „Проверил- ОСО" във втори екземпляр на фактура № 6074/30.10. 2002 год.; подписите на позиции „Проверил: ОСО" в оригинал на фактура № 6258/31.10.2002 год.; подписите на позиции „Проверил: ОСО" в оригинал на фактура № 6002/09.08.2002 год.; подписът на позиция „Съставил" във втори екземпляр на фактура № 5992/02.07.2002 год.; подписите на позиции „Проверил: ОСО" в оригинала на фактура № 5996/06.07.2002 год.; подписите на позиции „Съставил", „Предал" и „Проверил" в оригинала на фактура № 5976/10.05.2002 год.; подписите на позиции „Проверил" в оригинала на фактура № 5989/19.06.2002 год. са изпълнени от подс. М.П.В..

Назначената по ДП тройна ССчЕ установява и втори начин за отклоняване на средства, използван от подсъдимата, при който тя в издавала  фиктивно данъчно кредитно известие, чрез което се намалява вземането от даден клиент. Данъчното кредитно известие е първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при разваляне на доставка, за която вече е била издадена фактура.

От материалите по делото е установена, че в данъчен период м.01.2002 год. В. декларирала в дневника за продажби данъчно кредитно известие /ДКИ/, издадено от Кооперация „Галатея“ на ЕТ „Тони Рой" Варна, с обща стойност 1030 лв. В материалите по делото не се съдържат доказателства за основанието за издаване на това ДКИ. Чрез него В. документално „обосновала“ действията си на 07.01.2002 год. , когато взела от касата на кооперацията сумата по ДКИ - 1030 лв. При спазване на правилата за движение на паричните потоци и осчетоводяване, подсъдимата би следвало да е върнала сумата на ЕТ„Тони Рой" Варна. ДКИ не е осчетоводено от нея по сметка 410 „Клиенти“. Подсъдимата отразила тази сума единствено в намаление на сметка 500 „Каса“ на 07.01.2002 год.

На 06.02.2002 год. В. взела от касата на кооперацията сумата от 220 лв., която тя осчетоводила по дебита на сметка 410 „Клиенти“ и по кредита на сметка 500 „Каса“. Подсъдимата осчетоводила тази сума като върната на ЕТ „Детелина“. В дневника за продажби на Кооперация „Галатея " за данъчен период февруари 2002 год. вещите лица не намерили отразяване на ДКИ с такава стойност.

В дневника за продажби за данъчен период м.02.2002 год. подс. В. отчела продажба на материали по документ проформа фактура № 1/21.02.2002 год. към ЕТ „Й.Й." на обща стойност 9 777.42 лв. Подсъдимата взела сумата, а документа не е отразен от нея по дебита на сметка 410 „Клиенти“.

На 28.10.2002 год. подс. В. взела от касата на кооперацията сумата от 4992 лв., за което съставила РКО, като посочила основание „Авансово за гориво" и доставчик - „Кафис" ЕООД. Реално такава доставка не била осъществена, т.к. “Кафис“ЕООД не е издавало касов бон, нито фактура. Експертизата не установила документ за извършено плащане от кооперацията към „Кафис" ЕООД /касов бон или вносна бележка/. Извеждането на сумата от касата подсъдимата оправдала, съставяйки следната счетоводна операция:

Дебит с/ка 422 Подотчетни лица - 4 992.00 лв;

Кредит с/ка 500 Каса - 4 992.00 лв.

С мемориален ордер /документ, който описва счетоводни статии, за които няма първичен счетоводен документ/ № 5960/28.10.2002 год. подсъдимата съставила следната счетоводна операция:

Дебит с/ка 3011 „Дизелово гориво“ - 4 160 лв;

Дебит с/ка 4530 „Начислен ДДС“ - 832лв;

Кредит с/ка 401 „Доставчици по аванси“ 4 992 лв.

Като основание подсъдимата записала несъществуващата фактура № 175/28.10.2002 год. с доставчик „Кафис" ЕООД. По този начин В. отчела такава фактура в дневника за покупки на кооперацията за м. 10.2002 год.

За прикриване на липсата  на сумата от 4992 лв, подсъдимата намалила с мемориален ордер № 5961/28.10.2002 год. „задължението" на Кооперацията към „Кафис" ЕООД, като съставила следната счетоводна операция:

Дебит с/ка 401 „Доставчици по аванси“ - 4 992 лв; Кредит с/ка 422 „Подотчетни лица“ -  4 992 лв.

 

При изготвяне на заключението по тройната ССчЕ, вещите лица съпоставили аналитични партиди от заверени от „Актив“ООД /одиторска фирма/ годишни счетоводни отчети на Кооперация „Галатея“ за 2002, 2003, 2004 и 2006 г. по сметка 410 „Клиенти“ с аналитични партиди по сметка 410 „Клиенти“, находящи се в счетоводството на Кооперация „Галатея“, при което установили съществени разлики в аналитичните партиди на клиенти -Д.С., „Дарт" ООд „Изи клуб" ООД, „Блиц" ООД, „Черноморие прес 2000" ЕООД, „Ваком" ЕООД, ЕТ „Дария - П.П.".

Общото салдо по аналитичните партиди на тези клиенти към 31.12.2002 год. съгласно счетоводните отчитания на подсъдимата В. било в размер на 32 612.02 лв. Същото салдо по данните предоставени от подсъдимата и неразделна част от одиторски доклад в архива на „Актив" ООД, било в размер на 1227.42 лв., т.е. налична била разлика от 31 384.60 лв. Тази  сума фигурирала в счетоводството на Кооперация „Галатея“ като формирано салдо по дебита на сметка 410 „Клиенти“ към 31.12.2002 год., т.е. като налични вземания от клиенти. Така формираното салдо по дебита на сметка 410 подсъдимата В. закрила с фиктивни счетоводни операции, както следва:

Подсъдимата прехвърлила разликата от 31 384.60 лв в аналитична партида 13/01 „Салдо от 1997 г." и със счетоводна операция № 30064/31.12.2003 г. сумата била отчетена като несъбираеми вземания.

За целта подс. В. съставила следната счетоводна операция:

Дебит сметка 609 „Други разходи“ - 31 384.60 лв

Кредит сметка 410 „13/01 Салдо от 01.01.1997 г.“ - 31 384.60 лв.

По този начин  сумата от 31 384.60 лв. не постъпила в касата на кооперацията.

От заключението на коментираната експертиза се установява, че за 2002 год. вещите лица са изчислили липси за кооперацията, които възлизат на 37 639.23 лв.

 

Тройната ССчЕ е изследвала постъпленията, счетоводните записа и установените липси и за 2003 година, при което е установено, че подсъдимата е получила в брой парични суми от клиенти на Кооперация „Галатея“, които не внесла в касата на кооперацията и съответно постъпленията от тези клиенти не осчетоводила по дебита на сметка 500 „Каса“, а именно:

- на 10.01.2003 год. В. получила от св.С.Р., „Блиц" ООД сумата от 1098 лв., с основание „Наем и ел. енергия за м. декември, последни показания 6978 kw; 3395 kw“, за което издала фактура № 6078/10.01.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата.

-на 16.01.2003 год. получила от св. З.Т., ЕТ „Златан" сумата от 200 лв., с основание „Наем за месец януари 2003 г., телефон, ел. енергия - ст. пок. - 12607 с включено ДДС“, за което издала фактура № 6443/15.01.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 05.02.2003 год. получила от св.Н.Г., „Изи клуб"ООД сумата от 2482 лв., с основание „Ел. енергия за месец 12.2002 год. и месец 01.2003 год.“, за което издала фактура № 6309/05.02.2003 г., без касов бон от ЕКАФП;

-на 10.02.2003 год. получила от св. С.Р., „Блиц" ООД сумата от 1185,10 лв., с основание „Ел. енергия за месец 01.2003 г., последни показания - 10963, 5233; наем за месец 02 -коридор“, за което издала фактура № 6310/10.02.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата.;

-на 07.03.2003 год. получила от св.Н.Г., „Изи клуб"ООД сумата от 1294,80 лв., с основание „Ел. енергия за месец 02.2003 г. и телефон до м.01.2003 г.“, за което издала фактура № 6320/07.03.2003 г. и касов бон от ЕКАФП от същата дата.;

-на 07.03.2003 год. получила от св.С.Р., „Блиц" ООД сумата от 1165,80 лв., с основание „Наем м.03.2003 г., ел. енергия - последни показания 14820 кв. и 7066 кв., наем -съставен анекс“, за което издала фактура № 6321/07.03.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-На 04.04.2003 год. получила от св.Н.Г.,„Изи клуб"ООД сумата от 1316 лв., с основание „Ел. енергия и телефон - месец 02.2003 год.“, за  което издала фактура № 6332/03.04.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 04.04.2003 год.;

-на 03.04.2003 год. получила от св.С.Р.„Блиц" ООД сумата от 1219 лв., с основание „Наем, ел. енергия м. 03.2003 год.“, за което издала фактура № 6333/03.04.2003 год., без касов бон от ЕКАФП.;

-на 04.04.2003 год. получила от св. Е.Д., „Дарт" ООД сумата от 879 лв., с основание „Наем за м. 03.2003 год. и ел. енергия м. 02.2003 год.“, за което издала фактура № 6534/04.04.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 08.04.2003 год. получила от св. В.И. , „Тяпти" ООД сумата от 509 лв., с основание ел. енергия до м. 03.2003 г. включително, наем за м. 04.2003 год., за което издала фактура № 6537/08.04.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 24.04.2003 год. получила от св. К.Н., ЕТ „К.Н." сумата от 720 лв., с основание наем за м. 05.2003 год. с включено ДДС, за което издала фактура № 6525/24.04.2003 г. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 29.04.2003 год. получила от св. Е.Д., „Дарт" ООД сумата от 867,60 лв., с основание наем за м. 04.2003 год. и ел. енергия м. 03.2003 год., за което издала фактура № 6540/29.04.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 09.05.2003 год. получила от св.С.Р.- управител на „Блиц" ООД сумата от 1017,60 лв., с основание наем и ел. енергия м. 04.2003 год., за което издала фактура № 6543/09.05.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 30.05.2003 год. получила от св. Е.Д., „Дарт" ООД сумата от 884,58 лв., с основание наем за м. 05.2003 год. и ел. енергия м. 04.2003 год., за което издала фактура № 6080/27.05.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.05.2003 год.;

-на 05.06.2003 год. получила от св.Н.Г., „Изи клуб" ООД сумата от 1217,40 лв., с основание ел. енергия за месец 04.2003 г., за което издала фактура №6544/30.05.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 05.06.2003 год.;

-на 05.06.2003 год. получила от св.П.П.сумата от 474 лв., с основание наем и ел. енергия за месец 05.2003 год., пл. ДДС, за което издала фактура № 6556/19.06.2003 год. касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 10.06.2003 год. получила от св. В.,„Тяпти" ООД сумата от 451,39 лв., с основание наем и ел. енергия за м. 05.2003 год., за което издала фактура № 6547/10.06.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 19.06. 2003 год. получила от св. Е.Д., „Дарт" ООД сумата от 899,54 лв., с основание наем за м. 06.2003 год. и ел. енергия м. 05.2003 год., за което издала фактура № 6558/20.06.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 02.07.2003 год.;

-на 19.06. 2003 год. получила от представител на ЕТ „Гергана" сумата от 864,71 лв., с основание телефон за м. 04.2003 год. и м. 05.2003 год., ел. енергия м. 04.2003 год. и м. 05.2003 год. с включено ДДС, за което издала фактура № 6549/19.06.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 19.06. 2003 год. получила от представител на ЕТ „Гергана" сумата от 458 лв., с основание наем за м. 06.2003 год. с включено ДДС, за което издала фактура № 6550/19.06.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 16.07.2003 год. получила от св.Н.Г., „Изи клуб" ООД сумата от 1400 лв., с основание ел. енергия за месец 05.2003 год., за което издала фактура № 6081/27.06.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 16.07.2003 год.;

-на 30.07. 2003 год. получила от св. Е.Д., „Дарт" ООД сумата от 703 лв., с основание наем за м.07.2003 год. и ел. енергия м. 06.2003 год., за което издала фактура №6095/28.07.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.07.2003 год.;

-на 21.07.2003 год. получила от представител на ЕТ„Гергана" сумата от 477 лв., с основание наем за м.7.2003 год., за което издала фактура № 6690/19.07.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 16.07.2003 год. получила от св. С.Р.,„Блиц" ООД сумата от 1285 лв., с основание наем за м.07.2003 год. и ел. енергия м.06.2003 год., вода до 26.05.2003 год., за което издала фактура № 6083/16.07.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 02.07.2003 год. получила от св.А.Д., за ЕТ „Влавес" - Варна, представляван от В.А. сумата от 517,70 лв., с основание наем за м. 07.2003 год. съгласно анекс от 01.07.2003 год., за което издала фактура № 6678/02.07.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 08.08.2003 год. получила от св. В.И., „Тяпти" ООД сумата от 522,16 лв., с основание наем за м. 08.2003 год. и ел. енергия за м. 07.2003 год. с включено ДДС, за което издала фактура № 6096/08.08.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 29.08. 2003 год. получила от св. Е.Д., „Дарт" ООД сумата от 1412 лв., с основание наем за м.08.2003 год. и ел. енергия м. 07.2003 год., за което издала фактура № 6100/29.08.2003 год. ,касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 11.08.2003 год. получила от св. С.Р.,„Блиц" ООД сумата от 789,36 лв., с основание наем за м.08.2003 год. и ел. енергия м. 07.2003 год., за което издала фактура №6099/11.08.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 08.08.2003 год. получила от св. Н.Г., „Изи клуб" ООД сумата от 1240 лв., с основание ел. енергия за месец 07.2003 год., за което издала фактура № 6098/08.08.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 08.08.2003год.,;

-на 23.09.2003 год. получила от св.П.П.сумата от 495 лв., с основание наем за м. 09.2003 год. и ел. енергия за месец 08.2003 год., за което издала фактура № 6102/23.09.2003 год. касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 05.09.2003 год. получила от св. В.И., „Тяпти" ООД сумата от 580 лв., с основание наем за м.09.2003 год. и ел. енергия за м. 08.2003 год., за което издала фактура № 6564/05.09.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 10.10.2003 год. получила от св. Е.Д., „Дарт" ООД сумата от 1145 лв., с основание наем за м. 09.2003 год. и ел. енергия м. 08.2003 год., за което издала фактура № 6800/30.09.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 10.10.2003 год.;

-на 04.09.2003 год. получила от св. С.,„Блиц" ООД сумата от 827 лв., с основание наем за м.09.2003 год. и ел. енергия - последни показания 16840 кв., за което издала фактура № 6563/04.09.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 02.09.2003 год. получила от св.Н.Г., „Изи клуб" ООД сумата от 1716 лв., с основание ел. енергия за месец 08.2003 г., за което издала фактура №6561/02.09.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 02.09.2003 год.;

-на 15.09.2003 год. получила от св. Н.Г., „Изи клуб" ООД сумата от 189 лв., с основание телефон за м. 03;04;05;06;07;08.2003 год., за което издала фактура № 6566/15.09.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 15.09.2003 год.;

-на 30.09.2003 год. получила от св. Д.Ж.(А.) сумата от 191,48 лв., с основание наем за м. 09.2003 год. и ел. енергия за месец 08.2003 год. с включено ДДС, за което Кооперация „Галатея“ издала фактура № 6832/30.09.2003 год.,  без издаден касов бон;

-на 30.09.2003 год. получила от св. М.М.сумата от 116,40 лв., с основание наем за м. 09.2003 год. и ел. енергия за месец 08.2003 год. с включено ДДС, за което кооперацията издала фактура № 6831/30.09.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 16.09. 2003 год. получила от представител на ЕТ „Тони Рой" сумата от 180 лв., с основание телефон за м. 06-08.2003 год. , за което издала фактура № 6101/16.09.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 16.09.2003 год.;

-на 12.09.2003 год. получила от св. К.Г.-собственик на „ТВ Къща Г." сумата от 346,03 лв., с основание наем за м.09.2003 год., за което издала фактура № 6565/12.09.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 12.09.2003год.;

-на 04.09.2003 год. получила от св. К.,ЕТ „К.Н." сумата от 756 лв., с основание наем за м. 09.2003 год. с включено ДДС, за което свид. Н.издала фактура № 6762/04.09.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 26.11.2003 год. получила от св. Е., „Дарт" ООД сумата от 799 лв., с основание наем за м. 10.2003 год. и ел. енергия м. 09.2003 год., за което издала фактура № 6898/30.10.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 26.11.2003 год.;

-на 07.10.2003 год. получила от св. С.Р., „Блиц" ООД сумата от 992,40 лв., с основание наем за м. 10.2003 год. и ел. енергия за м.09.2003 год., за което издала фактура № 6104/07.10.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден,

-на 07.10.2003 год. получила от представител на „АТГ" ООД сумата от 1082,67 лв., с основание наем за м. 10.2003 год., ел. енергия за 554 кв., последни показания - 61410, за което св.Н.издала фактура № 6775/07.10.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 24.10.2003 год. получила от св.П.П.сумата от 506 лв., с основание наем за м. 10.2003 год. и ел.енергия за месец 09.2003 год. с включено ДДС, за което издала фактура № 6897/24.10.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 11.09.2003 год. получила от св.в.в., „Василев 55" ЕООД сумата от 259 лв., с основание наем м.01-06.2003 год. (включително), за което кооперацията издала фактура № 6770/11.09.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 06.10.2003 год. получила от св.В.И., „Тяпти" ООД сумата от 465,80 лв., с основание ел. енергия до м. 09.2003 год. и наем за м.10.2003 год. с включено ДДС, за което издала фактура № 6103/06.10.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 20.10.2003 год. получила от св.К.Г., „ТВ Къща Г." сумата от 336 лв., с основание наем за м.10.2003 год., за което кооперацията издала фактура № 6782/20.10.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 20.10.2003 год.;

-на 05.12.2003 год. получила от св.Е.Д., „Дарт" ООД сумата от 968,43 лв., с основание наем за м.11.2003 год. и ел. енергия м.10.2003 год., за което издала фактура № 6899/27.11.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 05.12.2003 год.;

-на 10.11.2003 год. получила от св.С.Р., „Блиц" ООД сумата от 1107,60 лв., с основание наем за м.11.2003 год. и ел. енергия за м.10.2003 год., за което издала фактура № 6810/10.11.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 05.11.2003 год. получила от св.В., „Тяпти" ООД сумата от 445,97 лв., с основание ел. енергия до м.10.2003 год. и наем с включено ДДС, за което издала фактура № 6806/05.11.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 05.12.2003 год. получила от св. К.Г., „ТВ Къща Г." сумата от 330 лв., с основание наем за м. 11.2003 год., за което кооперацията издала фактура № 6842/26.11.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 05.12.2003 год.;

-на 19.11.2003 год. получила от св.М.М. - Н.сумата от 245 лв., с основание наем за м. 09;10;11.2003 год. (включително) и ел. енергия за месец 08;09.2003 год. с включено ДДС за което издала фактура № 6811/19.11.2003 год. касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 04.11.2003 год. получила от св.А.Д. -извършвала счетоводни услуги за ЕТ „Влавес" - Варна, представляван от В.А. сумата от 398,84 лв., с основание наем за м.10.2003 год., за което издала фактура № 6805/04.11.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 05.01.2004 год. получила от св.А.Д. -извършвала счетоводни услуги за ЕТ „Влавес" - Варна, представляван от В.А. сумата от 157 лв., с основание ел. енергия за м. 10.2003 год., за което кооперацията издала фактура № 6841/26.11.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 05.11.2003 год. получила от представител на ЕТ „К Консулт", сумата от 204 лв., с основание наем м.10.2003 год., за което издала фактура № 6807/05.11.2003 год. касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 27.11.2003 год. получила от представител на ЕТ „К Консулт", сумата от 225,40 лв., с основание наем м.11.2003 год., ел. енергия м.10.2003 год. - показания 1892 кв. за което кооперацията издала фактура № 6900/27.11.2003 год. касов бон от ЕКАФП не е издаден.

-на 27.11.2003 год. получила от представител на ЕТ „Н. Т.а", сумата от 269 лв., за което кооперацията издала фактура № 6930/27.11.2003 год. касов бон от ЕКАФП не е издаден.

-на 05.11.2003 год. получила от св.Н.Г., „Изи клуб" ООД сумата от 1218 лв., с основание ел. енергия за месец 10.2003 г., за което издала фактура №6808/05.11.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден.

-на 04.11.2003 год. получила от св.р.Йосифов -управител на „Коктейли и сънища" ЕООД сумата от 215 лв., с основание наем м.9 и м.10 2003 год., за което издала фактура № 6804/04.11.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 19.11.2003 год. получила от св.А.Х. -И.- управител на „Приморска консултанска къща" ООД сумата от 468,05 лв., с основание наем м.11.2003 год., ел. енергия - последни показания 30440 кв., телефон 616809 - м. 07-10.2003 год. ; 610911 за м. 7-10.2013 год. с вкл. ДДС, за което издала фактура № 6812/19.11.2003 год. и касов бон от ЕКАФП 31/19.11.2003 год. ;

-на 30.01.2004 год. получила от св.Е.Д., „Дарт" ООД сумата от 821,60 лв., с основание наем за м.12.2003 год. и доплащане наем м. 11.2003 год., за което издала фактура № 6905/23.12.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.01.2004 год.;

-на 03.12.2003 год. получила от св.А.Д. -извършвала счетоводни услуги за ЕТ „Влавес" - Варна, представляван от В.А. сумата от 385 лв., с основание наем за м. 12.2003 год., за което издала фактура № 6813/03.12.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата,

-на 19.12.2003 год. получила от св.А.Д. -извършвала счетоводни услуги за ЕТ „Влавес" - Варна, представляван от В.А. сумата от 80 лв., с основание ел. енергия за м.11.2003 год., за което кооперацията издала фактура № 7008/19.12.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 15.12.2003 год. получила от представител на ЕТ „К Консулт" сумата от 211 лв., с основание наем м. 12.2003 год. и ел. енергия м.11.2003 год., за което кооперацията издала фактура № 7003/15.12.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 05.12.2003 год. В. получила от св.Н.Г., „Изи клуб" ООД сумата от 1081,21 лв., с основание ел. енергия за месец 11.2003 год. и телефон м. 09-10.2003 год., за което издала фактура № 6816/05.12.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 23.12.2003 год.получила от св.Н.Г., „Изи клуб" ООД сумата от 996 лв., с основание наем за месец 12.2002 год., за което издала фактура № 6902/23.12.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 15.12.2003 год. получила от св.р.Йосифов -управител на „Коктейли и сънища" ЕООД сумата от 206,08 лв., с основание наем м.12.2003 год., за което свид. Н.издала фактура № 6997/15.12.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 19.11.2003 год. получила от св.А.Х. -И.- управител на „Приморска консултантска къща" ООД сумата от 196,20 лв., с основание наем м. 12.2003 год., ел. енергия c включено ДДС, за което издала фактура № 6815/05.12.2003 год. и касов бон от ЕКАФП 33/19.11.2003 год.;

-на 15.12.2003 год. получила от св.В.С.сумата от 565 лв., с основание наем за м. 11-12. и ел. енергия с включено ДДС, за което св. Н.издала фактура № 6999/15.12.2003 год. касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 22.12.2003 год. получила от св.П.П.сумата от 441 лв., с основание наем за м.11-12.2003 год., ел. енергия за м. 10-11.2003 год. с включено ДДС, за което кооперацията издала фактура № 7014/22.12.2003 год. касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 19.12.2003 год. получила от св.В.В.- собственик на ЕТ „Весела 9- В.С."- Варна сумата от 384 лв., с основание наем за м. 10;11; 12.2003 год. с включено ДДС, за което кооперацията издала фактура № 7009/19.12.2003 год., касов бон от ЕКАФП не е издаван;

-на 16.12.2003 год. получила от св.К., ЕТ „Кр. Н." сумата от 204,32 лв., с основание ел. енергия за м.11.2003 год. и телефон за м. 11.2003 год. с включено ДДС, за което кооперацията издала фактура № 6996/15.12.2003 год. и касов бон от ЕКАФП от 16.12.2003 год.

Общият размер на получената и неотчетена от подсъдимата  В. сума през 2003 год. възлиза на 50 356.22 лв.

Според назначената по делото СГЕ подписите на позиции „Съставил" и „Предал" във втори екземпляр на фактура № 6078/10.01.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6443/15.01.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6309/05.02.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6310/10.02.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6320/07.03.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6321/07.03.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6332/03.04.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6333/03.04.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6534/04.04.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6537/08.04.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6540/29.04.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6543/09.05.2003 год., подписите на позиции „Проверил: ОСО" в оригинал на фактура № 6080/27.05.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6544/30.05.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинална фактура № 6556/19.06.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6547/10.06.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6558/20.06.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6549/19.06.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6550/19.06.2003 год., подписите на позиции „Предал" и „Проверил: ОСО" в оригинал на фактура № 6081/27.06.2003 год., подписите на позиции „Предал" и „ОСО" в оригинал на фактура № 6095/28.07.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6690/19.07.2003 год., подписът на позиция „Съставил" във втори екземпляр на фактура № 6083/16.07.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6678/02.07.2003 год., подписите на позиции „Проверил" и „ОСО" в оригинал на фактура № 6096/08.08.2003 год., подписът на позиция „Проверил" във втори екземпляр на фактура № 6100/29.08.2003 год., подписите на позиции „Проверил" и „ОСО" във втори екземпляр на фактура № 6099/11.08.2003 год., подписите на позиции „Проверил" и „ОСО" във втори екземпляр на фактура № 6098/08.08.2003 год., подписите на позиции „Проверил" и „ОСО" в оригинал на фактура № 6102/23.09.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6564/05.09.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6800/30.09.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6563/04.09.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6561/02.09.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6566/15.09.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 6565/12.09.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 689830.10.2003 год., подписите на позиции „Предал" и „ОСО" във втори екземпляр на фактура № 6104/07.10.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6897/24.10.2003 год. и на прикрепения на гърба на фактурата оригинал на квитанция от 20.10.2003 год., на позиция „Главен счетоводител", подписите на позиции „Проверил" и „ОСО" в оригинал на фактура № 6103/06.10.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6899/27.11.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6810/10.00.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6806/05.11.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6811/19.11.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6805/04.11.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6807/05.11.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура №6808/05.11.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6804/04.11.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6812/19.11.2003 год. и на прикрепен към нея оригинал на касова бележка от 19.11.2003 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6905/23.12.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6813/03.12.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6816/05.12.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6902/23.12.2003 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 6815/05.12.2003 год. са изпълнени от М.В..

 

Тройната ССчЕ, назначена на ДП е изследвала и получените в брой парични средства от подсъдимата и тяхното осчетоводяване или липсата на такова през 2004 година, както и обстоятелството дали тези суми са внесени в касата на кооперацията и дали са осчетоводени от нея по дебита на сметка 500“Каса, като е установила следното:

-на 15.01.2004 год. В. получила от управителя на  „Блиц" ООД – св.Р.сумата от 406,56 лв. Основанието за плащането бил наем за м.01.2004 год. Подсъдимата издала фактура № 6825/15.01.2004 год.;

-на 30.01.2004 год. получила от св. Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 826,50 лв., с основание наем за м.01.2004 год. и допълнителен наем м. 12.2003 год. Издала фактура №6907/16.01.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.01.2004 год.;

-на 05.01.2004 год. получила от св. К.Н.- за ЕТ „К.Н." сумата от 756 лв., с основание наем за м. 01.2004 год. с включено ДДС. Плащането било фактурирано с фактура № 7016/05.01.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 16.01.2004 год. получила за „МТ Линг" ООД сумата от 300 лв., с основание наем за м. 07-12.2003 год. Издала фактура № 6908/16.01.2004 год., без данни за издаден касов бон от ЕКАФП;

-на 06.02.2004 год. получила от св.Н.Г.за „Изи клуб" ООД сумата от 1121,95 лв. за доплащане наем м. 01.2004 год. и доплащане наем за месеците 09,10,11,12.2003 год. Издала фактура № 6829/06.02.2004 год.;

-на 10.02.2004 год. получила от св. С.Р.- за „Блиц" ООД сумата от 959,68 лв., с основание наем м.02.2004 год., доплащане наем м. 01.2004 год., за което издала фактура № 6912/10.02.2004 год.;

-на 05.03.2004 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 914,76 лв., с основание наем за м. 02.2004 год., доплащане наем м.01.2004 год. Издала фактура № 7130/24.02.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 05.03.2004 год.;

-на 24.02.2004 год. получила от св. В.В. за ЕТ „Весела 9- В.С." сумата от 431,60 лв., с основание наем за м. 01,02.2004 год. с включено ДДС. Издадена била фактура № 7084/24.02.2004 год.;

 -на 05.02.2004 год.получила от св. А.Д. - за ЕТ „Влавес" - Варна сумата от 374,40 лв., с основание наем за м.02.2004 год. Издала фактура № 6911/05.02.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 05.03.2004 год. получила от св.Н.Г.за „Изи клуб" ООД сумата от 378 лв., с основание доплащане наем м. 02.2004 г., за което издала фактура № 6916/05.03.2004 год.;

-на 06.03.2004 год. получила от св.С.Р.за „Блиц" ООД сумата от 829,20 лв., представляваща наем за м.03.2004 год., доплащане наем м. 02.2004 год. Издала фактура № 6917/06.03.2004 год.;

-на 20.05.2004 год. получила от св.В.В.- за ЕТ „Весела 9 " сумата от 206 лв., с основание доплащане наем за м. 02.2004 год. и наем за м.03.2004 год. с включено ДДС. Издадена била фактура № 7174/26.03.2004 год. и касов бон от ЕКАФП на 20.05.2004 год.

-на 10.05.2004 год.  получила за Читалище „Д. Динев" сумата от 200 лв., с основание авансов превод за изработка на национални облекла с внесен ДДС, за което кооперацията издала фактура № 7198/31.03.2004 год. и издаден касов бон от ЕКАФП на 10.05.2004 год.

-на 20.05.2004 год. В. получила от св.В.В.- за ЕТ „Весела 9 " сумата от 223 лв., с основание доплащане наем за м.03.2004 год. и наем за м.04.2004 год. с включено ДДС. Кооперацията издала фактура № 7193/15.04.2004 год. и касов бон от ЕКАФП на 20.05.2004 год.

-на 10.04.2004 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 505,78 лв. - наем м. 05.2004 год., доплащане наем м.04.2004 год. с включено ДДС. Издадена била фактура №7261/10.05.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 16.04.2004 год.  получила от св.П.П.сумата от 407 лв., с основание доплащане наем м. 03.2004 год., наем м.04.2004 год. с включено ДДС. За плащането била издадена фактура № 7246/16.04.2004 год.

-на 30.04.2004 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1415,33 лв., с основание наем за м.04.2004 год., доплащане наем м.03.2004 год., за което издала фактура № 6928/30.04.2004 год.;

-на 19.04.2004 год. получила от св.В.К. - за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 583,01 лв., с основание доплащане наем за м. 03.2004 год., наем м.04.2004 год., за което кооперацията издала фактура № 7232/15.04.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 19.04.2004 год.;

-на 30.06.2004 год. получила за ЕТ „К Консулт", сумата от 253,99 лв. - доплащане наем м.03.2004 год. и наем м.04.2004 год. Издадена била фактура № 7233/15.04.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.06.2004 год.;

-на 15.04.2004 год. получила от св.П.Д. сумата от 314 лв., доплащане за наем м.03.2004 год. и наем м.04.2004 год.,издадена била фактура № 7230/15.04.2004 год.

-на 20.05.2004 год. получила от св.П.П.сумата от 370 лв., като доплащане за наем за месеци 04 и 05.2004 год. с включено ДДС. Издадена била фактура № 7309/20.05.2004 год.

- На 10.05.2004 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 1069,15 лв., доплащаща наем за м.04.2004 год. и наем за м.05.2004 год. Издадена била фактура № 7255/10.05.2004 год.;

-на 05.05.2004 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 960 лв., с основание наем за м.06.2004 год. Св.Н.издала фактура № 7297/18.05.2004 год. и  касов бон от ЕКАФП от 05.05.2004 год.;

-на 28.05.2004 год. получила от свД.Ж.сумата от 217,50 лв., с основание доплащане наем за м.04.2004 год. и наем м.05.2004 год. с включено ДДС.Издадена била фактура № 7315/28.05.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 28.05.2004 год.;

-на 28.05.2004 год. получила от св.М.М.сумата от 132,35 лв., с основание доплащане наем за м. 04.2004 год. и наем м. 05.2004 год. с включено ДДС. Издадена била фактура № 7316/28.05.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 28.05.2004 г.;

-на 20.05.2004 год. получила от св.В.В.- за ЕТ „Весела 9" сумата от 190,40 лв., с основание доплащане наем за м.04.2004 год. и наем м.05.2004 год. с включено ДДС. Издадена била фактура № 7301/20.05.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 20.05.2004 год.

-на 20.05.2004 год. получила от св.П.Д. сумата от 278 лв., с основание доплащане наем м.04.2004 год. и наем м. 05.2004 год. с включено ДДС. Издадена била фактура № 7299/20.05.2004 год.

-на 21.05.2004 год. получила за ЕТ „К Консулт" сумата от 241 лв., с основание доплащане наем м. 04.2004 год. и наем м. 05.2004 год. Била издадена фактура № 7308/20.05.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 21.05.2004 год.;

-на 07.06.2004 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 440 лв., с основание наем м. 06.2004 год., доплащане наем м.05.2004 год. с включено ДДС. Издала фактура № 7135/07.06.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 15.06.2004 год. получила от св.Р.С. за ЕТ „Аниер" сумата от 400 лв., с основание наем за м. 06.2004 год. с включено ДДС. Била издадена фактура № 7267/15.06.2004 год.;

-на 30.06.2004 год. получила от св.Д.Ж.сумата от 211,50 лв., с основание наем за м. 06.2004 год. и доплащане наем м.05.2004 год., за което издала фактура № 7137/30.06.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.06.2004 год.;

-на 30.06.2004 год. получила от св.Е.Д.–за „Дарт" ООД сумата от 1403 лв., с основание наем за м. 06.2004 год., доплащане наем м.05.2004 год. Тя издала фактура № 7136/30.06.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.06.2004 год.;

-на 30.06.2004 год. получила от св.М.М.сумата от 129,36 лв., с основание наем за м. 06.2004 год. и доплащане наем м.05.2004 год., за което издала фактура № 7138/30.06.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дат;.

-на 07.06.2004 год. получила от св. В.В. за ЕТ „Весела 9" сумата от 238 лв., с основание наем за м.06.2004 год. и доплащане наем м.05.2004 год. Тя издала фактура № 7134/07.06.2004 год.;

-на 14.06.2004 год. получила за ЕТ „Тони Рой" сумата от 178 лв., с основание доплащане наем 04, 05.2004 год. Издала фактура № 7265/14.06.2004 год.;

-на 30.06.2004 год. получила за „Зърнени храни" АД сумата от 444 лв. Издадена била фактура № 7049/30.06.2004 год.;

-на 03.06.2004 год. получила от св.В.К. за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 516 лв., с основание наем за м.06.2004 год. и доплащане наем м.05.2004 год. Тя издала фактура № 7133/03.06.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 14.06.2004 год. получила от св.П.Д. сумата от 289 лв., с основание наем м. 06.2004 год. и доплащане наем м. 05.2004 год. За плащането издала фактура № 7266/14.06.2004 год.;

-на 14.06.2004 год. получила от св.К.Г.за „ТВ Къща Г." сумата от 391.16 лв., с основание наем за м.06.2004 год. За плащането подсъдимата издала фактура № 7264/14.06.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 14.06.2004 год.;

-на 30.06.2004 год. получила за ЕТ „К Консулт" сумата от 250 лв., с основание доплащане наем м. 05 и м. 06.2004 год. Издадена била фактура № 7335/07.07.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.06.2004 год.;

-на 01.07.2004 год. получила от св.В.К. за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 460 лв., доплащане наем за м.07.2004 год.,  издала фактура № 7139/01.07.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 01.07.2004 год.;

-на 02.07.2004 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 1113.30 лв., с основание доплащане наем за м.05.2004 год. и м. 07.2004 год. Св.Н.издала фактура № 7330/02.07.2004 год.

-на 05.07.2004 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 584 лв., като наем м.06.2004 год., доплащане наем м.07.2004 год. Издала фактура № 7140/05.07.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата.

-на 07.07.2004 год. получила от св.Р.С. за ЕТ „Аниер" сумата от 400 лв., с основание наем за м. 06.2004 год. с включено ДДС. Издадена била фактура № 7336/07.07.2004 год.;

-на 07.07.2004 год. получила от св.В.С.сумата от 489.40 лв., с основание доплащане наем за м.06.2004 год. и наем м.07.2004 год. с включено ДДС. Св.Н.издала фактура № 7337/07.07.2004 год.;

-на 07.07.2004 год. получила от св.В.В. за ЕТ „Весела 9” сумата от 158 лв., с основание доплащане наем за м. 07.2004 год. и доплащане наем за м.06.2004 год. с включено ДДС. Издадена била фактура № 7141/07.07.2004 год.;

-на 07.07.2004 год. получила от св.В.К. за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 135 лв.  като доплащане наем за м.6.2004 год. Издадена била фактура № 7333/07.07.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 07.07.2004 год.;

-на 08.07.2004 год. получила от св.С.Р.за „Блиц" ООД сумата от 851 лв., с основание наем м.07.2004 год. и доплащане наем м. 06.2004 год. Подсъдимата издала фактура № 7142/08.07.2004 год.;

-На 14.07.2004 год. получила от св.К.Г.за „ТВ Къща Г." сумата от 392 лв., като наем за м.07.2004 год. Издала фактура № 7271/13.07.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 14.07.2004 год.;

-на 19.07.2004 год. получила от св.П.П.сумата от 736.96 лв., с основание наем м. 7.2004 год. и доплащане наем м.05.2004 год. В. издала фактура № 7274/19.07.2004 год.;

-на 19.07.2004 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 531.05 лв., доплащане наем за м.06.2004 год. и наем за м. 07.2004 год. Била издадена фактура № 7347/19.07.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 19.07.2004 год.;

-на 19.07.2004 год. получила от св.П.Д. сумата от 46,94 лв., доплащане наем за м.07.2004 год., издала фактура № 7272/19.07.2004 год.;

-на 19.07.2004 год. получила от св.П.Д. сумата от 277 лв., като наем м. 07.2004 год. доплащане наем м.06.2004 год. Издала фактура № 7273/19.07.2004 год.;

-на 19.07.2004 год. получила за ЕТ „К Консулт" сумата от 247.70 лв., с основание наем м.07.2004 год., доплащане наем м.06.2004 год. Подсъдимата издала фактура № 7270/19.07.2004 год.;

-на 30.07.2004 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1512 лв., с основание наем за м.07.2004 год. и доплащане наем м.06.2004 год. Тя издала фактура № 7275/30.07.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.07.2004 год.;

-на 30.07.2004 год. получила от св.Н.Г.за „Изи клуб" ООД сумата от 1476.17 лв., с основание доплащане наем м.06.2004 год., доплащане наем до м.05.2004 год.  Тя издала фактура № 7144/30.07.2004 год.;

-на 03.08.2004 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 1039,60 лв. - наем за август 2004 год., доплащане наем юли 2004 год. За плащането издала фактура № 7279/03.08.2004 год.;

-на 03.08.2004 год. получила от св.В.К. за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 461.56 лв. с основание- наем за м.8.2004 год., за което издала фактура № 7280/03.08.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 03.08.2004 год.;

-на 03.08.2004 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 765 лв.- наем м. 07.2004 год., доплащане наем м.07.2004 год. и издала фактура № 7277/03.08.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата.

-на 04.08.2004 год. получила от св.Н.Г.за „Изи клуб" ООД сумата от 1401.14 лв., с основание доплащане наем м.04.2004 год. Тя издала фактура № 7281/04.08.2004 год.;

-на 12.08.2004 год. получила от св.К.Г.за „ТВ Къща Г." сумата от 391,16 лв. - наем за м.08.2004 год. За плащането била издадена фактура № 7282/12.08.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 12.08.2004 год.;

-на 17.09.2004 год. получила от св.П.П.сумата от 887 лв.- наем м.08.2004 год., наем м.09.2004 год. доплащане наем м. 7 и м. 8 2004 год. с включено ДДС. Тя издала фактура № 7557/17.09.2004 год.

-на 20.08.2004 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 526.08 лв.-доплащане наем за м.08.2004 год. и доплащане наем за м. 07.2004 год., за което кооперацията издала фактура № 7435/19.08.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 20.08.2004 год.;

-на 20.08.2004 год. получила от св.К.Н.за ЕТ „Кр. Н." сумата от 302.76 лв. - доплащане наем за м. 05.2004 г. и м. 06. 2004 год. с включено ДДС. Била издадена фактура № 7437/20.08.2004 год.;

-на 24.08.2004 год. получила от св.М.М. - Н.сумата от 250лв., като наем за м.08, м.09.2004 год. с включено ДДС. Издала фактура № 7283/24.08.2004 год;.

-на 07.09.2004 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 675 лв.- наем м. 09.2004 год. и доплащане наем за м.08.2004 год., издала фактура № 7287/07.09.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата.

-на 09.09.2004 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 1049,62 лв.- наем за м.09.2004 год., доплащане наем м. 08.2004 год. Св. Н.издала фактура № 7452/09.09.2004 год.

-на 09.09.2004 го. получила от св.Р.за „Блиц" ООД сумата от 940 лв.- наем м.09.2004 год., доплащане наем м. 08. 2004 год. за което издала фактура № 7289/09.09.2004 год.

-на 09.09.2004 год. получила от св.Р.С. за ЕТ „Аниер" сумата от 400лв.-наем за м. 09.2004 год., за което издала фактура № 7288/09.09.2004 год.

-на 15.09.2004 год. получила от св.В.В. за ЕТ „Весела 9” сумата от 256 лв.- наем за м.09.2004 год. и доплащане наем. м.08.2004 год. с включено ДДС. За плащането била издадена фактура № 7459/15.09.2004 год.

-на 15.09.2004 год. получила от св. З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 511.20 лв.-доплащане наем за м.09.2004 год. и доплащане наем за м.08.2004 год. Плащането се фактурирало с фактура № 7457/15.09.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 15.09. 2004 год.;

-на 27.09.2004 год. получила от св.А.А.сумата от 266 лв.- наем за м.08 и м.09.2004 год. с включено ДДС. Подсъдимата издала фактура № 7559/27.09.2004 год.;

-на 27.09.2004 год. получила от св.М.М.сумата от 210 лв. - наем за м.09 и м.10.2004 год. с включено ДДС. Издала фактура № 7560/27.09.2004 год.;

-на 29.09.2004 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1657,80 лв.-наем за м.07.2004 год., доплащане наем м.07.2004 год. Тя издала фактура № 7284/27.08.2004 год., касов бон от ЕКАФП от 29.09.2004 год.;

-на 27.09.2004 год. получила за ЕТ „Тони Рой" сумата от 300,21 лв.-доплащане наем м.6, м.7, м.8.2004 год. Тя издала фактура № 7558/27.09.2004 год.

-на 28./29.09.2004 год. получила за ЕТ „К Консулт" сумата от 747 лв.- наем м.9 и м.10.2004 год. и доплащане м.08.2004 год., за което издала фактура № 7148/24.09.2004 год. и касови бонове от ЕКАФП от 28.10. 2004 год. и 29.09.2004 г.-2 бр.

-на 01.10.2004 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 1026,71 лв.- наем за м. 10.2004 год. и доплащане наем за м.09.2004 год., за което издала фактура № 7473/01.10.2004 год.;

-на 01.10.2004 год. получила от св.Н.Г.за „Изи клуб" ООД сумата от 2373 лв. - доплащане наем м.08 и м.09.2004 г., за което тя издала фактура № 7291/01.10.2004 год.;

-на 03.11.2004 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 999,98 лв.- наем за м.11.2004 год. и доплащане наем за м.10.2004 год., за което св.Н.издала фактура № 7488/03.11.2004 год.;

-на 05.11.2004 год. получила от св.Р.С. за ЕТ „Аниер" сумата от 400 лв.- наем за м.11.2004 год. с включено ДДС. Св.Н.издала фактура № 7489/05.11.2004 год.;

-на 09.11.2004 год. получила от св.С.Р.за „Блиц" ООД сумата от 1334 лв.- наем м.11.2004 год. и доплащане наем м.09 и м.10.2004 год. Тя издала фактура № 7567/09.11.2004 год.;

-на 09.10.2004 год. получила от св.С.Р.за „Блиц" ООД сумата от 914 лв. - наем м.10.2004 год., доплащане наем м. 09.2004 год. В. издала фактура № 7292/09.10.2004 год.;

-на 12.10.2004 год. получила от св.В.К. за „ВКМ" ООД сумата от 125 лв. -наем м.10.2004 год. В. издала фактура № 7563/12.10.2004 год.;

-на 12.10.2004 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 771,12 лв. - наем за м. 10.2004 год. и доплащане наем за м.09.2004 год. За плащането била издадена фактура № 7478/12.10.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 12.10. 2004 год.

-на 12.10.2004 год. получила от св.В.К. за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 1353 лв.- наем за м.09 и м.10.2004 год. с включено ДДС. Тя издала фактура № 7562/12.10.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 12.10.2004 год. - 2 бр.;

-на 12.11.2004 год. получила от св.П.П.сумата от 505 лв.- наем м.11.2004 г. и доплащане наем м.10.2004 г. В. издала фактура № 7568/12.11.2004 год.;

-на 13.10.2004 год. получила от св.К.Г.за „ТВ Къща Г." сумата от 391,16 лв.- наем за м.10.2004 год. За плащането била издадена фактура № 7479/13.10.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 13.10.2004 год;

-на 25.11.2004 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1443 лв. - наем за м.11.2004 год. и доплащане наем м.09 и 10.2004 год., за което издала фактура № 7157/25.11.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 25.11.2004 год.;

-на 26.10.2004 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 156 лв.- доплащане наем м.09 и 10.2004 г. Тя издала фактура № 7150/26.10.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 27.10.2004 год.;

-на 26.10.2004 год. получила от св. Н.сумата от 134 лв.- наем за м. 10.2004 год. и доплащане наем м.09.2004 год. В. издала фактура №7152/26.10.2004 год.;

-на 27.10.2004 год. получила от св.П.П.сумата от 487 лв.- наем м. 10.2004 год. и доплащане наем м.09.2004 год. с включено ДДС. Тя издала фактура № 7154/27.10.2004 год.;

-на 28.10.2004 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1616 лв.- наем за м. 09.2004 год., доплащане наем м.08.2004 год., за което издала фактура № 7290/30.09.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 28.10.2004 год.,

-на 29.10.2004 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1607,40 лв.-доплащане наем за м. 11.2004 год. и наем м. 10.2004 год. Тя издала фактура № 7155/29.10.2004 год.;

-на 02.11.2004 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 575 лв.-наем м.11.2004 год. с включено ДДС. Тя издала фактура № 7565/02.11.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 03.11.2004 год. получила от св.Н.Г.за „Изи клуб" ООД сумата от 1229 лв., с основание доплащане наем м.10.2004 год. Тя издала фактура № 7566/03.11.2004 год.;

-на 15.11.2004 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 738,60 лв.- доплащане наем за м.10.2004 г. Издадена била фактура № 7594/15.11.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 15.11.2004 год.;

-на 18.11.2004 год. получила от св.Е.Г. за ТПК „Ап. Славов" - Варна сумата от 330 лв.- доплащане наем код 17077, с включено ДДС. Св. Н.издала фактура № 7615/09.12.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 18.11.2004 год.;

-на 22.11.2004 год. получила за ФСТ „Добруджа" сумата от 1900 лв. - авансов превод за материали за национални облекла с включен ДДС, за което кооперацията издала фактура № 7219/22.11.2004 год.;

-на 25.112004 год. получила за ЕТ „Тони Рой" сумата от 224,12 лв.- доплащане наем м.09 и м.10.2004 год. Тя издала фактура № 7158/25.11.2004 год.;

-на 30.11.2004 год. получила от св.В.В. за ЕТ „Весела 9” сумата от 645 лв. - наем за м.10, м.11 и м.12.2004 г. и доплащане наем м.08, м.9 и м.10.2004 год., за което издала фактура № 7160/30.11.2004 год.

-на 30.11.2004 год. получила от св.В.К. за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 460 лв. - наем за м.11.2004 год. Тя издала фактура № 7623/30.11.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 30.11.2004 год.;

-на 30.11.2004 год. получила от св. К. за „ВКМ" ООД сумата от 125 лв. - наем м.11.2004 год. Издала фактура № 7624/30.11.2004 год. и касов бон от ЕКАФП на 30.11.2004 год.,

-на 02.12.2004 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 687,32 лв.- наем за м. 12.2004 год. и доплащане наем м. 10.2004 год. Тя издала фактура № 7159/02.12.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 06.12.2004 год. получила от св. Н.сумата от 125 лв.- наем за м. 12.2004 год. Тя издала фактура № 7627/06.12.2004 год.;

-на 06.12.2004 год. получила от св.Н.Г.за „Изи клуб" ООД сумата от 1258 лв. - доплащане наем м.11.2004 г., за което издала фактура № 7625/06.12.2004 год.;

-на 15.12.2004 год. получила за ЕТ „К Консулт", сумата от 479 лв.- наем за м.11 и м.12.2004 г. и доплащане наем м.10.2004 г., за което издала фактура № 7626/06.12.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 15.12.2004 год.

-на 06.12.2004 год. получила от св.В.К. за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 535 лв. - наем за м.12.2004 год. и доплащане наем м.10.2004 год. В. издала фактура № 7629/06.12.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 06.12.2004 год.;

-на 06.12.2004 год. получила от св.В.К. за „ВКМ" ООД сумата от 125 лв.- наем м.12.2004 год. Тя издала фактура № 7631/06.12.2004 год.;

-на 07.12.2004 год. получила от св.В.К. за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 113 лв.-доплащане наем за м.11.2004 год. Тя издала фактура № 7632/07.12.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 07.12.2004 год.;

-на 07.12.2004 год. получила от св.Р.С. за ЕТ „Аниер" сумата от 800 лв. - наем за м.12.2004 г. и м.01.2005 г.  Подсъдимата издала фактура № 7633/07.12.2004 год.;

-на 09.12.2004 год. получила от св.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 770,34 лв.- доплащане наем за м.11.2004 год. За плащането била издадена фактура № 7614/09.12.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 09.12.2004 год.;

-на 10.12.2004 год. получила от св.С.Р.за „Блиц" ООД сумата от 980,40 лв – наем за м.12.2004 год. и доплащане наем м.11.2004 год., последно доплащане наем м.11.2004 г. Тя издала фактура № 7570/10.12.2004 год.;

-на 10.12.2004 год. получила от св.К.Г.за „ТВ Къща Г." сумата от 391,16 лв. - наем за м.12.2004 год. Издадена била фактура № 7569/10.12.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 10.12.2004 год.

-на 15.12.2004 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1444 лв. – наем за м. 12.2004 год. и доплащане наем м.11.2004 год. Тя издала фактура №7571/15.12.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от 15.12.2004 год.;

-на 15.12.2004 год. получила от св.П.П.сумата от 538 лв. - доплащане наем м.12.2004 год. и доплащане наем м.11.2004 год. В. издала фактура № 7572/15.12.2004 год.;

-на 15.12.2004 год. получила от св.Р.С. за ЕТ „Аниер" сумата от 800 лв. - доплащане наем за м.08.2004 год. и първо доплащане наем м.10.2004 год. Тя издала фактура № 7634/15.12.2004 год.;

-на 15.12.2004 год. получила от св.в.в. за „Василев 55" ЕООД сумата от 666 лв. - за наем 2003 год. – окончателен. В. издала фактура № 7635/15.12.2004 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата.

Според заключението на назначената в ДП СГЕ подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6825/15.01.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6907/16.01.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6908/16.01.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6829/06.02.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6912/10.02.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7130/24.02.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6911/05.02.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6916/05.03.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 6917/06.03.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 6928/30.04.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7137/30.06.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7135/07.06.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7136/30.06.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7138/30.06.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7134/07.06.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7265/14.06.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7133/03.06.2004 г.; подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7266/14.06.2004 г.; подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7264/14.06.2004 г.; подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7275/30.07.2004 г.; подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7142/08.07.2004 г.; подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7274/19.07.2004 г.; подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7144/30.07.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7270/19.07.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7139/0107.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7272/19.07.2004 г.; подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7273/19.07.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7271/13.07.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7140/05.07.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7283/24.08.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7279/03.08.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7284/27.08.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7281/04.08.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7280/03.08.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7277/03.08.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7559/27.09.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7560/27.09.2004 г. , подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7557/17.09.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7289/09.09.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7290/30.09.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7288/09.09.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7558/27.09.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7148/24.09.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7287/07.09.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7152/26.10.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7154/27.10.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7473/01.10.2004 г. , подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7292/09.10.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7563/12.10.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7155/29.10.2004 г. и на разходен касов ордер от 29.10.2004 г. към нея подписът за „Получил сумата", подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" на фактура № 7291/01.10.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7562/12.10.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7150/26.10.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7568/12.11.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7567/09.11.2004г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7157/25.11.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7160/30.11.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7158/25.11.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и„Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7566/03.11.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7565/02.11.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7627/06.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7623/30.11.2004 г. , подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7624/30.11.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7159/02.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7625/06.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7626/06.12.2004 год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7629/06.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7631/06.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7632/07.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7633/07.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7570/10.12.2004 г.,  подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7571/15.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7572/15.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7634/15.12.2004 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7635/15.12.2004 г. са изпълнени от М.П.В..

През 1997-1998 год. подсъдимата била счетоводител на Суифт Сий Сървис ООД, а след преместването й в кооперация Галатея на нейното място като счетоводител постъпила сестра й В.Габровска.

През 2004 година Кооперация „Галатея“ и „Суифт Сий Сървис" ООД имали договорка за доставка на горива. Собственици на капитала в дружеството през това време били св.Р.и П.. При всяка доставка на гориво на кооперацията се съставяла складова разписка и товарителница, подписвана от св.С.Стоянов, а дружеството-доставчик издавало фактура, основавайки се на доставната разписка, която св.П. предоставял на В. за плащане.

През 2004 година дружеството-доставчик издало на кооперацията 18 бр. фактури за доставка на горива. Подсъдимата начислявала сумите по тях по кредита на сметка 400 „Доставчици”, аналитична партида 23999 „Суифт Сий Сървис" ООД. По дебита на същата сметка тя отразявала извършените плащания по фактурите.

През 2004 год. подсъдимата изтеглила от касата на кооперацията сумата от 51 400 лв. За всяко единично теглене съставяла РКО, вписвайки като основание, че сумата е във връзка със задължения на кооперацията към „Суифт Сий Сървис" ООД за доставено гориво. Сумата от 51400лв не е постъпвала по сметки или в брой в дружеството-доставчик.

Според заключението на единичната ССчЕ, назначена на ДП, за 2004 год. оборотите по кредита на горепосочената сметка, представляващо сумата за плащане по фактурите, била в размер на 92 644.16 лв., а салдото по дебита на същата сметка, отразяващо действително извършените плащания по същите фактури, било в размер на 144 044.16 лв., т.е. за доставчика са били осчетоводени повече плащания, отколкото е общият размер на доставките. Именно разликата от 51 400 лв. е сумата, изтеглена от подсъдимата от касата на кооперацията с РКО. За изравняване на начислените задължения по фактури на „Суифт Сий Сървис" ООД и извършените плащания /а именно установената разлика в размер на 51 400 лв./, с мемориален ордер подсъдимата сторнирала сумата от 51400 лв. и постигнала уравняване в оборотите по кредита и дебита на сметката.

Назначената по делото ССчЕ, след изследване на счетоводството на кооперацията е установила счетоводни записи, отразени в регистър „Движение по сметка 400 „Доставчици” аналитична партида 23999 „Суифт Сий Сървис" ООД на 23.12.2004 год.- сумата от „минус" 4 274.50 лв. с посочено основание - мемориален ордер 8875 и на 31.12.2004 год. сумата от „минус" 47 125. 50 лв. с посочено основание - мемориален ордер 8893. Съгласно Хронологични ведомости, МО за сметка 400 „Доставчици” за 2004 г., подсъдимата осчетоводила тези суми на 23.12.2004 год. като отразила счетоводно оскладяване на материали на стойност 4 150 лв., без да има реална доставка. За целта съставила следната счетоводна статия: „Дт сметка 301.Материали + 4 150 лв/Дт сметка 400.Доставчици /—/ 4274.50 лв. и оставащо салдо по сметка 400/-124.50лв/“. На 31.12.2004 год. подсъдимата отново отразила счетоводно разходи за материали в размер на 47 125.50 лв., които реално не са били извършени. За целта съставила следната счетоводна статия: „Дт сметка 601.Разходи за материали + 47 125.50 лв/Дт сметка 400. Доставчици /-/ 47 125.50 лв/“.

С извършените без основание счетоводни операции на 23 и 31.12.2004 г. подсъдимата  сторнирала сумите в размер на 51 400 лв., като изравнила оборотите по кредита на сметка 400 Доставчици, анал. партида 23999 „Суифт Сий Сървис" ООД 92 644.16 лв. и по дебита на същата сметка 92 644.16 лв. По този начин подсъдимата постигнала финансово равнение за 2004 г. между начислени задължения по фактури на „Суифт Сий Сървис" ООД и извършени плащания.

В заключението на ССчЕ е прието, че „Дописаните счетоводни котировки са нестандартни и некоректни записвания, които по своята същност преобразуват надвнесените суми в оскладени материали и преки разходи за материали. По този начин се оскладяват материали за 4 150 лв., които реално не са доставени, като се показва салдо/минусово, дебитно/ в размер на 124.50 лв /МО от 23.12.2004/. Това салдо сочи за неплатени задължения към „Суифт Сий Сървис" ООД, без да е посочено по коя фактура е то. С МО от 31.12.2004 год. В. осчетоводила разходи за услуги, които реално не са документално обосновани, но пряко се отразяват върху финансовия резултат на КООП „Галатея - Варна" за 2004 г. в посока намаление.

Заключението на счетоводната експертиза е, че за 2004 год. по описаните начини подсъдимата отклонила от патримониума на Кооперация „Галатея“ сума в размер на 124 840.24 лв.

 

Назначената в ДП тройната ССчЕ е изследвала счетоводството на кооперацията и за 2005 год., като в заключението й е посочено, че М.В. продължила да не внася получените от нея в брой от клиенти на кооперацията суми в касата, респективно ѝ да не отчита финансовите постъпления по дебита на сметка 500“Каса“. Експертизата е установила, че не са отчетени следните постъпления, за които са съставени от подсъдимата фактура:

-на 03.01.2005 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 990 лв. - наем за м.01.2005 год. и доплащане наем, за което издала фактура № 7637/03.01.2005 год.;

-на 07.01.2005 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 696,40 лв.-наем за м.01.2005 г. и доплащане наем. В. издала фактура № 7638/07.01.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 07.01.2005 год. получила от св.С.Р.за „Блиц" ООД сумата от 1066 лв. – наем за м.01.2005 год. и доплащане наем м.12.2004 год. В. издала фактура № 7639/07.01.2005 год.;

-на 12.01.2005 год. получила за ЕТ „Тони Рой" сумата от 223,30 лв. - доплащане наем м.11 и м.12.2004 год., за което издала фактура № 7643/12.01.2005 год.;

-на 12.01.2005 год. получила от св.Н.Г.за „Изи клуб" ООД сумата от 2212 лв. - наем м.01- 06.2005 год., за което издала фактура № 7642/12.01.2005год.;

-на 12.01.2005 год. получила от св.Н.Г.за „Изи клуб" ООД сумата от 1178 лв.- доплащане наем м.12.2004 год., доплащане наем до м. 11.2004 год. (включително), за което издала фактура № 7644/12.01.2005год.;

-на 14.01.2005 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 634,08 лв., с основание доплащане наем за м.12.2004 г. Издала фактура № 7645/14.01.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 14.01.2005 год.;

-на 25.01.2005 год. В. получила от св.П.П.сумата от 549 лв. за наем м.01.2005 год. и доплащане наем м.12.2004 год. Тя му издала фактура № 7652/25.01.2005 год.;

-на 26.01.2005 год. получила от св.В.К. за „ВКМ" ООД сумата от 151 лв. - доплащане наем м.12.2004 год. и наем м.01.2005 год., за което издала фактура № 7651/19.01.2005 год. и касов бон от ЕКАФП на 26.01.2005 год.; -на 26.01.2005 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1560 лв. - наем за м.01.2005 год. и доплащане наем м.12.2004 год., за което издала фактура № 7574/26.01.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата.

-на 26.01.2005 год. получила от св.В.К. за ЕТ „К.- Консулт" сумата от 590 лв.-наем за м.12.2004 г. и наем м.01.2005 год. Подсъдимата издала фактура № 7640/25.01.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 26.01.2005 год.;

-на 27.01.2005 год. получила от св.В.В. за ЕТ „Весела 9 " сумата от 292,46 лв.- доплащане наем за м.11 и м.12.2004 год. и наем за м. 01.2005 год., за което издала фактура № 7654/27.01.2005 год.;

-на 27.01.2005 год. получила за ЕТ „К Консулт" сумата от 255 лв.- наем м. 01.2005 год. и доплащане наем 12.2004 год. Тя издала фактура № 7653/27.01.2005 год.;

-на 08.02.2005 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 584 лв. - наем за м.02.2005 год. Издала фактура № 7575/08.02.2005 год.;

-на 14.02.2005 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 763,19 лв. - доплащане наем за м.01.2005 г., за което кооперацията издала фактура № 7742/14.02.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 14.02.2005 год.;

-на 17.02.2005 год. получила от св.С.Р.за „Блиц" ООД сумата от 999 лв.- наем м.02.2005 год. и доплащане наем м.01.2005 год., за което издала фактура № 7576/17.02.2005 год.

-на 01.03.2005 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1050 лв.- наем м.02.2005 год. и доплащане наем м.01.2005 год. В. издала фактура № 7579/28.02.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 01.03.2005 год.;

-на 08.03.2005 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 694 лв. - наем за м.03.2005 год. и доплащане наем м.01.2005 год. В. издала фактура № 7580/08.03.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 08.03.2005 год.;

-на 11.03.2005 год. получила от св.С.Р.за „Блиц" ООД сумата от 914 лв. - наем м.03.2005 год. и доплащане наем м.02.2005 год. Тя издала фактура № 7581/11.03.2005 год.;

-на 11.03.2005 год. получила от св. В.К. за „ВКМ" ООД сумата от 578 лв. - наем м.03.2005 год. и доплащане наем м.02.2005 год., за което издала фактура № 7583/11.03.2005 год. и касов бон от ЕКАФП на 11.03.2005 год.;

-на 11.03.2005 год. получила от св. К.Г.за „ТВ Къща Г." сумата от 391,16 лв. - наем за м.03.2005 год. В. издала фактура № 7585/11.03.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 11.03.2005 год.;

-на 14.03.2005 год. получила от св.В.Н.за ЕТ „Венима" сумата от 1486,43 лв. -наем м. 03, м.04, м.05, м.06.2005 год. Издала фактура № 7587/14.03.2005 год. и касов бон от ЕКАФП на 14.03.2005 год.;

-на 21.03.2005 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 622,94 лв. -  доплащане наем за м.02.2005 г. За плащането се издала фактура № 7499/18.03.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 21.03.2005 год.;

-на 31.03.2005 год. получила за ЕТ „К Консулт" сумата от 508,40 лв. - наем м.02.2005 год., наем 03.2005 год. и доплащане наем м.01 и м.02.2005 год. В. издала фактура № 7791/31.03.2005 год.;

-на 31.03.2005 год. получила от св.П.П.сумата от 1076,40 лв. - наем м.02 и м.03.2005 год., ел. енергия м.01 и м.02.2005 год. Издала фактура № 7788/31.03.2005 год.

-на 02.04.2005 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1650,12 лв. - наем м. 03.2005 год. и доплащане наем м.02.2005 год. Тя издала фактура № 7790/31.03.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 02.04.2005 год.;

-на 04.04.2005 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 682,40 лв. -наем за м.04.2005 год. и доплащане наем м.02.2005 год., за което издала фактура № 7792/04.04.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 04.04.2005 год.;

-на 10.04.2005 год. получила от св.С.Р.за „Блиц" ООД сумата от 996 лв. - наем м.04.2005 год. и доплащане наем м.03.2005 год. Тя издала фактура № 7793/10.04.2005 год.;

-на 11.04.2005 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 1060 лв. - наем за м.04.2005 год., доплащане наем м.03.2005 год. За плащането св.Н.издала фактура № 7507/11.04.2005 год.;

-на 14.04.2005 год. получила от св. В.К. за „ВКМ" ООД сумата от 657 лв. - наем м.04.2005 год. и доплащане наем м.03.2005 год. В. издала фактура № 7795/14.04.2005 год.;

-на 14.04.2005 год. получила за „Дам 99" ЕООД сумата от 323,82 лв. - наем за м.04.2005 год., доплащане наем м.03.2005 год. и доплащане наем м.02.2005 год. Подсъдимата издала фактура № 7797/14.04.2005 год.;

-на 14.04.2005 год. получила от св.В.К. за „К.- Консулт" сумата от 176 лв. - наем за м.04.2005 г. и доплащане наем м.03.2005 год., за което издала фактура № 7794/14.04.2005 год.;

-на 05.05.2005 год. получила от св. Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1540 лв. -  наем м.04.2005 год. и доплащане наем м.03.2005 год.  В. издала фактура № 7802/26.04.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 05.05.2005 год.;

-на 11.04.2005 год. получила от св. З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 676 лв., с основание доплащане наем за м.03.2005 год., за което кооперацията издала фактура № 7508/11.04.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 11.04.2005 год.;

-на 12.04.2005 год. получила от св. К.Г.-за „ТВ Къща Г." сумата от 391,16 лв., с основание доплащане наем за м.03.2005 год., за което кооперацията издала фактура № 7511/12.04.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 12.04.2005 год.;

-на 05.05.2005 год.  получила от представител на „АТГ" ООД сумата от 997 лв., с основание наем за м.05.2005 год. и доплащане наем м. 04.2005 год., за което издала фактура № 7810/05.05.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП;

-на 05.05.2005 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 812,40 лв., с основание наем за м.05.2005 год. и доплащане наем м.03 и м.04.2005 год., за което издала фактура № 7812/05.05.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 05.05.2005 год.;

-на 12.05.2005 год. получила от св.З.Я.- за ЕТ „Нипо" сумата от 622,80 лв., с основание доплащане наем за м.04.2005 год., за което кооперацията издала фактура № 7827/12.05.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 12.05.2005 год.;

-на 12.05.2005 год. получила от св. С.Р.за „Пест" ООД сумата от 886 лв., с основание наем м.05.2005 год. и доплащане наем м.04.2005 год., за което издала фактура № 7815/12.05.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП.

-на 10.06.2005 год. получила от св Д.Ж.(А.) сумата от 208,50 лв., с основание наем за м.06.2005 год. и доплащане наем м.05.2005 год. с включено ДДС, за което св.Н.издала фактура № 7889/10.06.2005 год., касов бон от ЕКАФП не е издаван.

-на 10.06.2005 год. получила от св.М.М.сумата от 124,35 лв., с основание наем за м.06.2005 год. и доплащане наем м.05.2005 год. с включено ДДС, за което св.Н.издала фактура № 7890/10.06.2005 год., касов бон от ЕКАФП не е издаван.

-на 13.06.2005 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 550 лв., с основание доплащане наем за м.05.2005 год., за което св.Н.издала фактура № 7892/13.06.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП;

-на 28.06.2005 год. получила от св.С.Р.за „Пест" ООД сумата от 842 лв., с основание наем м.06.2005 год. и доплащане наем м.05.2005 год., за което издала фактура № 7866/28.06.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП;

-на 28.06.2005 год. получила от св.Р.С. за ЕТ „Аниер - Р. С." сумата от 400 лв., с основание наем м.07.2005 год., за което издала фактура № 7869/08.07.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП;

-на 01.07.2005 год. получила от св.В.В. за ЕТ „Весела 9- Василва С."- Варна сумата от 399 лв., с основание наем за м. 5 и м. 6.2005 год. и доплащане наем за м.03 и м.04.2005 год., за което издала фактура № 7808/02.05.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 01.07.2005 год.;

-на 05.07.2005 год. получила от св. В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 583 лв., с основание наем за м.07.2005 год., за което издала фактура № 7868/05.07.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 05.07.2005 год.;

-на 06.07.2005 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 564,40 лв., с основание доплащане наем за м.06.2005 год., за което кооперацията издала фактура № 7901/06.07.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 06.07.2005 год.;

-на 10.07.2005 год. получила от св.С.Р.за „Пест" ООД сумата от 875 лв., с основание наем м.07.2005 год. и доплащане наем м.06.2005 год., за което издала фактура № 7871/10.07.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП.;

-на 10.07.2005 год. получила от св.Е.Д.-работила в „Дарт" ООД сумата от 1026 лв., с основание наем м.05.2005 год. и доплащане наем м. 04.2005 год., за което издала фактура № 7857/31.05.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 10.07.2005 год.;

-на 10.07.2005 год. получила от представител на ЕТ „К Консулт", сумата от 250 лв., с основание наем м.05.2005 год., за което издала фактура № 7817/28.05.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 10.07.2005 год.;

-на 10.07.2005 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1576 лв., с основание наем м.06.2005 год. и доплащане наем м.05.2005 го., за което издала фактура № 7865/27.06.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 10.07.2005 год.;

-на 10.07.2005 год. получила от представител на ЕТ „К Консулт", сумата от 250 лв., с основание наем м.06.2005 год., за което издала фактура № 7867/29.06.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 10.07.2005 год.;

-на 18.07.2005 год. получила от касата на кооперацията сумата от 11 600 лв, за което бил съставен РКО № 718/18.07.2005 год. с основание частично възстановен заем съгласно договор. В РКО било посочено, че сумата следва да се брои на адв. Ат. Атанасов, което подсъдимата не сторила.

-на 27.07.2005 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1682 лв., с основание наем м.7.2005 год. и доплащане наем м.06.2005 год., за което издала фактура № 8234/26.07.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 27.07.2005 год.;

-на 05.08.2005 год. получила от представител на „АТГ" ООД сумата от 1019 лв., с основание наем за м.08.2005 год. и доплащане наем м.07.2005 год., за което св.Н.издала фактура № 7914/05.08.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП.

-на 05.08.2005 год. получила от св. В.В. за ЕТ „Весела 9- Василва С."- Варна сумата от 398 лв., с основание наем за м.07 и м.08.2005 год. и доплащане наем за м.05 и м.06.2005 год., за което издала фактура № 7873/05.08.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП.

-на 05.08.2005 год. получила от св. В.К. за „ВКМ" ООД сумата от 307,01 лв., с основание наем м.07 и м.08.2005 год. и доплащане наем м.06.2005 год., за което издала фактура № 7874/05.08.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП;

-на 05.08.2005 год. получила от представител на ЕТ „К Консулт", сумата от 512 лв., с основание наем м.08.2005 год. и доплащане наем 06.2005 год., за което издала фактура № 7875/05.08.2005 год. касов бон от ЕКАФП не е издаден;

-на 05.08.2005 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 525 лв., с основание доплащане наем за м.07.2005 г., за което кооперацията издала фактура № 7915/05.08.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 05.08.2005 год.;

-на 05.08.2005 год. получила от св.С.Р.за „Пест" ООД сумата от 838 лв., с основание наем м.08.2005 год. и доплащане наем м.07.2005 год., за което издала фактура № 7876/05.08.2005 год. Няма данни за издаден касов бон от ЕКАФП;

-на 31.08.2005 год. получила от св. Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1659 лв., с основание наем м.08.2005 год. и доплащане наем м.07.2005 год., за което издала фактура № 7877/31.08.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 31.08.2005 год.;

-на 07.09.2005 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 1022 лв., с основание наем за м.09.2005 год., доплащане наем м.08.2005 год., за което св.Н.издала фактура № 8182/07.09.2005 год.;

-на 09.09.2005 год. получила от св.В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 819,67 лв. - наем за м.09.2005 год. и доплащане наем м.07 и м.08.2005 г. Тя издала фактура № 7878/09.09.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 09.09.2005 год.;

-на 13.09.2005 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 573,20 лв. - наем за м.08.2005 год., за което кооперацията издала фактура № 8183/07.09.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 13.09.2005 год.

-на 13.09.2005 год. получила от св.З.Я.за ЕТ „Нипо" сумата от 573,20 лв. - наем за м.08.2005 год. Издадена била фактура № 8183/07.09.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 13.09.2005 год.;

-на 13.09.2005 год. получила от св.С.Р.за „Пест" ООД сумата от 846 лв. - наем м.09.2005 год. и доплащане наем м.08.2005 год. Тя издала фактура № 7880/13.09.2005 год.;

-на 15.09.2005 год. получила от св.К.Н.за ЕТ „Кр. Н." сумата от 801 лв. - наем до м.08.2005 год., за което издала фактура № 7881/15.09.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 16.09.2005 год. получила от св.В.Н.за ЕТ „Венима" сумата от 460,75 лв. - наем м.09.2005 год. и доплащане наем м.07 и м.08. 2005 год. В. издала фактура № 7882/16.09.2005 год. и касов бон издаден от ЕКАФП на 16.09.2005 год.;

-на 16.09.2005 год. получила от св.В.В. за ЕТ „Весела 9 " сумата от 269 лв. - наем за м.09.2005 год. и доплащане наем за м.07 и м.08.2005 г.  В. издала фактура № 7883/16.09.2005 год.;

-на 16.09.2005 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1878 лв. - наем м.09.2005 год. и доплащане наем м.08.2005 год. В. издала фактура № 7886/16.09.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 29.09.2005 год.;

-на 07.10.2005 год. получила за „АТГ" ООД сумата от 1066 лв. - наем за м. 10.2005 год., доплащане наем м.09.2005 год. В. издала фактура № 8242/07.10.2005 год.

-на 11.10.2005 год. получила от св.С.Р.за „Пест" ООД сумата от 829 лв. - наем м.10.2005 год. и доплащане наем м.09.2005 год. Издала фактура № 8243/11.10.2005 год.;

-на 13.10.2005 год. получила банков превод от „Маг Адвъртайзинг” ЕООД на стойност от 818,55 лв,  неотчетен от нея в кооперацията;

-на 24.10.2005 год. получила от касата на кооперацията сумата от 40931,64 лв.. Основание за това било възстановяване на сума по договор за заем с адв. А.А.. За финансовата операция бил издаден разходен касов ордер № 1126/24.10.2005 год. Подсъдимата не върнала сумата на заемодателя;

-на 25.10.2005 год. получила от св.Н.Б.за „Раа Ен Си Би " ЕООД сумата от 1200 лв. - наем м.10.2005 год. Тя издала фактура № 8246/25.10.2005 год.;

-на 28.10.2005 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1762 лв. за наем за м.10.2005 год. и доплащане наем м.09.2005 год. В. издала фактура № 8019/28.10.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от същата дата;

-на 10.11.2005 год. получила от представител на ЕТ „К Консулт", сумата от 480 лв. - наем за м.10 и м.11.2005 год. Тя издала фактура № 8020/28.10.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 10.11.2005 год.;

-на 10.11.2005 год. получила от св.С.Р.за „Пест" ООД сумата от 795,60 лв. - наем м.11.2005 год. и доплащане наем м.10.2005 год. Тя издала фактура № 8025/09.11.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 10.11.2005 год.;

-на 24.11.2005 год. получила от св.В.В. за ЕТ „Весела 9” сумата от 563 лв., с основание наем за м.12.2005 год. и м.01.2006 год. и доплащане наем за м.09 и м.10.2005 год. Тя издала фактура № 8027/24.11.2005 год.;

-на 06.12.2005 год. получила от св. Р.С. за ЕТ „Аниер” 1200 лв. -  наем м. 08 м. 09 м. 10.2005 г. Подсъдимата издала фактура № 8240/06.10.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 06.12.2005 год.;

-на 07.12.2005 год. получила от св.Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1740 лв. - наем за м.11.2005 год., доплащане наем м.10.2005 год., за което издала фактура № 8033/30.11.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 07.11.2005 год.;

-на 08.12.2005 год. получила от св. Р.за „Пест" ООД сумата от 1055,24 лв. - наем м. 12.2005 год. и доплащане наем м.11.2005 год. Издала фактура № 8040/12.12.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 08.12.2005 год.;

-на 12.12.2005 год. получила от св.С.Р.за „Пест" ООД сумата от 1568,70 лв. - наем м.12.2005 год., за което издала фактура № 8039/12.12.2005 год.;

-на 21.12.2005 год. получила от св. Е.Д.за „Дарт" ООД сумата от 1242 лв. - наем за м.12.2005 год., доплащане наем м.11.2005 год., за което издала фактура № 8031/05.12.2005 год., издаден касов бон от ЕКАФП от 21.12.2005 год.

Експертизата е дала заключение, че общият размер на отклонените от подсъдимата суми за 2005 год. от патримониума на Кооперация „Галатея“ е в размер на 120 217.87 лв.

Според заключението на СПЕ подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7652/25.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7639/07.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7637/03.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7654/27.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7651/19.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7574/26.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7643/12.01.2005год., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7642/12.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7644/12.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7653/27.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7640/25.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7645/14.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7638/07.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7576/17.02.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7575/08.02.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7579/28.02.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7788/31.03.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7581/11.03.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7587/14.03.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7583/11.03.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7790/31.01.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7791/31.03.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7585/11.03.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7580/08.03.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7793/10.04.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7795/14.04.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7792/04.04.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7797/14.04.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7802/26.04.2005 г.,  подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7794/14.04.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7810/05.05.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7808/02.05.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинила на фактура № 7857/31.05.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7817/28.05.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7815/12.05.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинила на фактура № 7812/05.05.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7865/27.06.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7867/29.06.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7866/28.06.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7869/08.07.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 8234/26.07.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7871/10.07.2005 г., -на 05.07.2005 год. получила от св. В.И. за „Тяпти" ООД сумата от 583 лв., с основание наем за м.07.2005 год., за което издала фактура № 7868/05.07.2005 год. и касов бон от ЕКАФП от 05.07.2005 год.; подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7868/05.07.2005 г., подписът на позиция „Главен счетоводител" в копие на разходен касов ордер № 718/18.07.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7873/05.08.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в заверено копие на фактура № 7874/05.08.2005 г., подписът на позиция „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7877/31.08.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинила на фактура № 7875/05.08.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7876/05.08.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7882/16.09.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7883/16.09.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7886/16.09.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинала на фактура № 7881/15.09.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 7880/13.09.2005 г., подписите на позиции„Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 7878/09.09.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 8240/06.10.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за
стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 8242/07.10.2005
г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 8019/28.10.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 8020/28.10.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 8243/11.10.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" във втори екземпляр на фактура № 8246/25.10.2005 г., подписът на позиция „Главен счетоводител" в копие на разходен касов ордер № 1126/24.10.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 8027/24.11.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 8033/30.11.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 8025/09.11.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 8031/05.12.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 8039/12.12.2005 г., подписите на позиции „Съставил" и „Отговорен за стопанската операция" в оригинал на фактура № 8040/12.12.2005 г.

Назначената в ДП счетоводна експертиза е установила, че и през 2005 год .подс.В. е извършила некоректни счетоводни операции във връзка с разчети на кооперацията със „Суифт Сий Сървис" ООД, чрез които е отклонила от Кооперация Галатея сумата от 48 656 лв. „Суифт Сий Сървис" ООД издало на Кооперация „Галатея“  13 броя фактури за 2005 год.. Подсъдимата начислила сумите по тези фактури, отнасяйки ги към кредита на сметка 400 „Доставчици“, аналитична партида 23999 „Суифт Сий Сървис" ООД. По дебита на същата подс.В. отразила извършените плащания по фактурите.

В течение на 2005 год. от касата на Кооперация „Галатея“, подсъдимата изтеглила сумата от 48 656 лв. с основание - плащане задължения към „Суифт Сий Сървис" ООД за доставено гориво. Парите не постъпили в доставчика.

По гореописания начин в 2005 год. оборотите по кредита на  сметка 400 „Доставчици“ били в размер на 66 487 лв., а салдото по дебита на същата сметка, отразяващо действително извършените плащания по същите фактури, било в размер на 115 143 лв. Така за доставчика били осчетоводени повече плащания, отколкото е общият размер на доставките. Разликата от 48 656 лв.  е сумата, изтеглена и присвоена от подсъдимата. За постигне на равнение за 2005 год. между начислените задължения по фактури на „Суифт Сий Сървис" ООД и извършените плащания, т.е. за прикриване липсата на сумата от 48 656 лв, В. с МО № 8423 извършила счетоводни операции, отразени в регистър „Движение по сметка 400 „Доставчици“, аналитична партида 23999 „Суифт Сий Сървис" ООД за 2005 г., с които се сторнирала сумата общо в размер на 48 656 лв. и на практика се изравнявали оборотите по кредита и дебита на сметката.

Горното се установява категорично при проследяване на счетоводните записи, отразени в регистър „Движение по сметка 400 „Доставчици“ аналитична партида 23999 „Суифт Сий Сървис" ООД. От тях се установява, че на 30.12.2005 год. е отразена сумата от „минус"48 656 лв. с посочено основание - мемориален ордер 8423. Съгласно Хронологични ведомости на кооперацията, МО за сметка 400 Доставчици - 1 бр. за 2005 г., подсъдимата осчетоводила тези суми както следва:

На 30.12.2005 год. отразила счетоводно без основание разходи за материали, които реално не са били извършени. За целта съставила следната счетоводна статия: Дебит сметка 600. Разходи за основни материали + 48656 лв/Дебит сметка 400 „Доставчици“, ССС ООД /-/ 48656 лв. Тази счетоводна операция довела до формално изравняване на оборотите по кредита  и дебита на сметка 400 „Доставчици“/ аналитична партида 23999 „Суифт Сий Сървис" ООД. Последното обосновало равнение за 2005 год. между начислени задължения по фактури на „Суифт Сий Сървис" ООД и извършени плащания. Чрез тази котировка се преобразуват надвнесените суми в преки разходи за основни материали, без да са документално обосновани, като пряко се отразяват върху финансовия резултат на Кооперация „Галатея - Варна" за 2005 год. в посока намаление. Така се оскладявали материали за 4 150 лв. - недоставени, показвайки салдо/минусово, дебитно/ в размер на 124.50 лв. /МО от 23.12.2004година. Това салдо означавало неплатени задължения към „Суифт Сий Сървис" ООД, без да е посочено по коя фактура е то. С МО от 31.12.2004 год. подсъдимата осчетоводила разходи за услуги, които реално не са документално обосновани, но пряко се отразяват върху финансовия резултат на Кооперация „Галатея - Варна" за 2004 год. в посока намаление. ССчЕ констатирала включително двойно плащане в пълен размер по фактури №№ 2626/23.02.2005 г. на стойност 5478 лв /по банков път и с РКО № 233 и 2712/20.06.2005 г. на стойност 6872.40 лв - по банков път и с РКО № 568.

През същата година експертизата е установила, че подсъдимата е осчетоводила несъществуващи разчети с клиент - „Дружба стил –Варна в размер на 10 666.43 лв. За същата календарна година, тя осчетоводила без основание приходи от валутни операции в размер на 637.16 лв., като според заключението на тройната ССчЕ конкретните присвоителни механизми са описани и визуализирани в Приложение №1, изготвено към експертизата.

Общата стойност на неотчетените в касата на кооперацията фактури за месец декември 2005 г. възлизала на 3 865.94 лв. В колона 9 на приложение № 1 от експертизата е посочена разликата между колона 8 и колона 5. В колона 8 на Приложение № 1 е посочена сумата по дебита на сметка 410.Клиенти  - вземания на кооперацията, а в колона 5 - общата стойност на продажбите, отразени в дневника за продажби на кооперацията.

Според заключението на тройната ССчЕ, приложение № 1, през месец декември 2005 г. разликата между сумата на неотчетените в касата фактури /3 865.94 лв./ и сумата, посочена в колона 9 - 14 532.37 лв., е в размер на 10 666.43 лв. представлява осчетоводени от В. по дебита на сметка 410."Вземания от клиенти" на две суми към контрагент „Дружба Стил - Варна" към 30.12.2005 год. в размер на -60 725.12 лв. и към 31.12.2005 год. в размер на 49 740.11 лв. Разликата до 10 666.43 лв /637.16 лв./ представлява неправомерно осчетоводени от В. приходи от валутни операции

Вещите лица приемат вземанията за фиктивни, т.к. подсъдимата не е отразила тези вземания в дневника за продажби на кооперацията за данъчен период декември 2005 год.

Според ССчЕ, приложение № 1, размерът на щетата за Кооперация „Галатея " за м.декември 2005 год., получена в резултат на действията на подсъдимата е 15 169.53 лв. /3 865.94 лв. - стойност на неотчетените в касата фактури плюс сумата от 10 666.43 лв. - неправомерно и без основание осчетоводени по дебита на сметка 410 суми към „Дружба Стил Варна" плюс сумата от 637.16 лв. - неправомерно осчетоводени от нея приходи от валутни операции/.

След анализа за 2005 год. в крайна сметка е установено, че присвоената от подсъдимата М.В. сума е в размер на 180 177.46 лв.

 

Назначената в ДП счетоводна експертиза е изследвала документите в счетоводството на кооперацията и за 2006 год., като  заключението и е установило, че през месец септември 2006 год. Кооперация „Галатея“ осъществила продажби на услуги на физически лица на обща стойност 4 440.71 лева – получени от подс.В., като парите не били внесени в касата на кооперацията, макар да били посочени в касовите отчети за дневни продажби.

 Сумите останали в патримониума на подс.В. по неотчетените отчети за дневни продажби са:

-На 02.09.2006 г.-196 лв., посочена в отчет за продажби с № 31/02.09.2006 г.;

-На 04.09.2006 г.-372,73 лв., посочена в отчет за продажби с № 32/04.09.2006 г.;

-На 05.09.2006 г.-1158,30 лв., посочена в отчет за продажби с № 33/05.09.2006 г.;

-На 14.09.2006 г.-349,70 лв., посочена в отчет за продажби с № 34/14.09.2006 г.;

-На 16.09.2006 г. -176 лв., посочена в отчет за продажби с № 35/16.09.2006 г.;

-На 21.09.2006 г.-2187,98 лв., посочена в отчет за продажби с № 36/21.09.2006 г.

През 2006 год. М.В. присвоила получила от клиенти и не внесла в касата на кооперацията сумата от 87 818.30 лв. - разлика между сумата, отчетена по касовата книга за касов апарат и дебитния оборот на сметка 500 „Каса“ при кореспонденцията 500/410 за 2006 год. са:

-За м.01.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 12 825.01 лв, а дебитен оборот на сметка 500. Каса при кореспонденцията 500/410: 7 740.50 лв; неотчетените суми са в размер на 5 084.51 лв;

-За м.02.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 19 182.28 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 11 011.96 лв; неотчетените суми са в размер на 8 170.32 лв;

-За м. 03.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 13 966.43 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 3 817.69 лв; неотчетените суми са в размер на 10 148.74 лв;

-За м.04.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 11 778.81 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 7 098.81 лв; неотчетените суми са в размер на 4 680 лв;

-За м.05.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 12 768.17 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 5107.75 лв; неотчетените суми са в размер на 7 660.42 лв;

-За м.06.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 24 505.91 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 12 865.98 лв; неотчетените суми са в размер на 11 639.93 лв;

-За м.07.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 50 615.13 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 44 366.28 лв; неотчетените суми са в размер на 6 248.85 лв;

-За м.08.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 64 368.68 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 59 785.68 лв; неотчетените суми са в размер на 4 583 лв;

-За м.09.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 11 566.76 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 6432.14 лв; неотчетените суми са в размер на 5 134.62 лв.;

-За м.10.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 63 616.84 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 40 120.91 лв; неотчетените суми са в размер на 23 495.93 лв;

-За м.11.2006 год. оборот по касова книга за касов апарат: 20 899.10 лв, а дебитен оборот на сметка 500.Каса при кореспонденцията 500/410: 19 927.12 лв; неотчетените суми са в размер на 971.98 лв;

На 05.07.2006 год. Кооперация „Галатея" платила по банков път аванс за доставка на гориво на „Суифт Сий Сървис" ООД в размер на 10 000 лв. Доставчикът издал фактура № 2929/07.07.2006 год. Самата доставка не се осъществила, отразено чрез ДКИ № 2930/11.07.2006 год.  ССчЕ е установила, че с РКО от 12.07.2006 год. сумата от 10 000 лв. била изведена от касата на „Суифт Сий Сървис" ООД и предадена на подсъдимата, тази сума повече не е постъпвала в касата на Кооперацията.

Експертизата е установила, че присвоената сума от В. през 2006 год. е в размер на 102 259.01 лв., а за периода 07.01.2002 година – 31.12.2006 година общия размер на този сума е 495 272.16 лв.

 

Пред първоинстанционният съд по време на съдебното следствие е назначил две допълнителни експертизи за изясняване на обективната истина по делото, изготвени съответно на 12.10.2015 год. и на 22.02.2016 год. Двете експертизи са дали отговори на поставените им въпроси, като в общи линии потвърждават вече направените изводи от експертизите назначени на ДП. Във втората допълнителна експертиза се разглежда изрично въпроса за изплатените допълнителни възнаграждения в кооперацията за инкриминирания период и е установено, че на административния и ръководен персонал са били изплатени възнаграждения, както следва:

За 2003 год. е установено, че по ведомост на нормировчика е отразена сумата от 118 860.65 лв., по официалната ведомост е отразена сума от 96474.53 лв. и съответно разликата е 22 386.12 лв.

За 2004 год. е установено, че по ведомост на нормировчика е отразена сумата от 128 826.42 лв., по официалната ведомост е отразена сума от 77 408.60 лв. и съответно разликата е 51 417.82 лв.

За 2005 год. е установено, че по ведомост на нормировчика е отразена сумата от 120 379.59 лв., по официалната ведомост е отразена сума от 91 959.96 лв. и съответно разликата е 28 419.63 лв.

За 2006 год. е установено, че по ведомост на нормировчика е отразена сумата от 132 619.58 лв., по официалната ведомост е отразена сума от 105 240.29 лв. и съответно разликата е 27 378.89 лв.

Общия размер за изследвания период по ведомост на нормировчика е отразена сумата от 500 686.24 лв., по официалната ведомост е отразена сума от 371 083 лв. и съответно разликата е 129 602.46 лв.

Във въззивното производство са назначени още две допълнителни експертизи, които са дали отговор на конкретно зададени от защитата на подсъдимата въпроси, които обаче след изготвяне на заключенията си не дават отговори, различни от вече коментираните.

 

По отношение на второто възведено на В. обвинение по делото е установено от фактическа страна, че през периода от 28.03.2003 год. до 30.03.2006 год. избегнала плащане на дължими от Кооперация „Галатея“ данъчни задължения -корпоративен данък, в особено големи размери - общо 36 822 лв., като потвърдила неистина в подадени пред ТД на НАП Варна годишни данъчни декларации /ГДД/, както следва:

Като главен счетоводител подс.В. съставила годишната данъчна декларация /ГДД/ по чл.51, ал.1 от ЗКПО /отм./ за финансовата 2002 год. за дължимия данък върху печалбата, данък за общините и останалите корпоративни данъци, ГФО и приложенията км него. Тази декларация била подадена в ТДД - Варна, ДП „Одесос" с вх. № К1400351/28.02.2003 год. от св.Р.Б.– пълномощник на Кооперацията. В. съставила и отчета за Приходите и Разходите на Кооперацията, Счетоводния баланс и Отчета за паричните потоци на кооперацията.

От заключението на назначената в ДП СПЕ се установява, че  подсъдимата е поставила подписите си в ГДД по чл.51 от ЗКПО с вх. № К1400351/28.03.2003 год. на Кооперация „Галатея“ в позиция „Съставител на годишния финансов отчет" в оригинала на посочената ГДД - Раздел I от ГДД: Определяне на облагаемата печалба и дължимите данък върху печалбата и данък за общините - на стр. 5 от декларацията;, раздел II. Внасяне на данък за общините и данък върху печалбата - на стр. 6 от ГДД - в позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; раздел III. Внасяне на други данъци за годината -на стр. 7 -в позиция "Съставител на годишния финансов отчет" ; Приложение № 1/ на стр. 8, в позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; Приложение № 2 на стр. 9 ,в позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; Приложение №3 - Справка за печалби /доходи/ от източници в чужбина - на стр. 10,в позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; Приложение №4 - Справка за извършени дарения, за които е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 23 ал. 3 т. 1 от ЗКПО - на стр. 10, в позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; Приложение № 5 - За наличие на обстоятелства по чл. 15, ал. 3, т. 1 от ЗКПО,в позиция "Съставител на годишния финансов отчет".

Подсъдимата декларирала дължим данък върху печалбата и данък за общините общо в размер на 18 040 лв. Според заключението на ССчЕ размерът на общите приходи за 2002 год. за Кооперацията бил 1 619 616 лв., с дължим данък по ЗКПО - 20 338 лв. Налице е разлика между декларирания в ГДД данък по ЗКПО за 2002 год. и установеният от експертизата в размер на 2298 лв.

Тази разлика се дължи на специфична счетоводна схема, използвана от подс.В. за укриване на парични постъпления при вземанията от клиенти, като в дневник за продажби за данъчен период февруари 2002 год. подсъдимата отчела продажба на материали по документ „Проформа 1" към ЕТ „Иордан Й." на обща стойност 9 777.42 лв. Същият документ не е отразен по дебит на сметка 410 „Клиенти“ и не е осчетоводен като приход в група 70 /приходи/. ССчЕ на практика извършила корекция с целия размер на посочената сума - увеличение на общия размер на годишните приходи и така достигнала до извод за действителните общи приходи.

 

Като главен счетоводител на Кооперация „Галатея", подсъдимата В. съставила ГДД по чл.51 от ЗКПО /обн. ДВ бр.115/1997 г., отм. ДВ бр. 105/22.12.2006 г., в редакцията изм. ДВ бр. 109/16.12.2003 г./ за финансовата 2003 год. След подаването на ГДД в ТДД - Варна, ДП „Одесос", документът получил вх. № 03010185/26.02.2004 г. Към декларацията бил приложен ГФО на Кооперация „Галатея“ за 2003 год.

В действащия към съставянето на ГДД НСС 1 „Представяне на финансови отчети" били посочени елементите на годишния финансов отчет. Подсъдимата съставила ГДД, ГФО и всички негови елементи, потвърдено от заключението на СПЕ - Протокол № 244/08.04.2013 г. Според посоченото заключение подсъдимата изпълнила  подписите в ГДД по чл.51 от ЗКПО с вх. № 03010185/26.02.2004 год., раздел.1. Определяне на облагаемата печалба и дължимия корпоративен данък на стр. 5; раздел II Внасяне на корпоративен данък на стр. 5 -подписът на позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; раздел III Внасяне на други данъци за годината на стр.6 - подписът на позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; Приложение 1 на стр.8 - подписът на позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; Приложение 2 на стр. 9 - подписът на позиция "Съставител на годишния финансов отчет";  Приложение № 3 Справка за печалби /доходи/ от източници в чужбина на стр. 10 - подписът на позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; Приложение 4 - Справка за извършени дарения, за които е ползвано данъчно облекчение по реда на чл.23 ал. т. 1 от ЗКПО-на стр. 11 - подписът на позиция "Съставител на годишния финансов отчет" ; Приложение 5 - За наличие на обстоятелства по чл.15 ал. 3 т. 1 от ЗКПО - на стр. 11 подписът на позиция "Съставител на годишния финансов отчет"; Отчет за приходите и разходите - по НДР 1030026264 за 2004 г. - подписът на позиция "Съставител"; Счетоводен баланс - към 31.12.2003 г. - подписът на позиция "Съставител"; Отчет за приходите и разходите - по НДР 1030026264 за 2003 г. - подписът на позиция "Съставител"; Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2003 г. от и към чужбина на Кооперация „Галатея“ - подписът на позиция "Съставител"; Отчет за собствения капитал на Кооперация „Галатея“ за 2003 г. - подписът на позиция "Съставител"; Отчет за паричните потоци на Кооперация „Галатея“ за 2003 г. подписът на позиция "Съставител" ; Справка за финансовите резултати към 31.12.2003г. на Кооперация „Галатея“ - подписът на позиция "Съставител"; Справка за приходите и разходите от лихви към 31.12.2003 г. - подписът на позиция "Съставил"; Справка за данъци от печалбата върху временни разлики към 31.12.2003 г. - подписът на позиция "Съставил" ; Справка за извънредните приходи и разходи към 31.12.2003 г. - подписът на позиция "Съставил".

В ГДД подс. В. декларирала дължим корпоративен данък в размер на 8244.04 лв. Според заключението на ССчЕ, назначена в ДП, размерът на общите приходи за 2003 год. бил 2 044 267 лв., а дължимият данък по ЗКПО - 18105 лв. Разликата между декларирания по ГДД данък по ЗКПО за 2003 год. и установеният от експертизата е 9 861 лв.

Отново от заключението ССчЕ се установява, че били издавА.фактури на клиенти на кооперацията по договори за наеми, които не са отчитА.в приход на сметки от група 70 - приходи от продажби, 4532 - ДДС от продажби и 410 - вземания от клиенти, като общият размер на неотчетените приходи на кооперацията е 50 356.22 лв. /с ДДС/. Нетният размер на приходите, с които била извършена корекция на декларираните приходи по ГДД е 41 963.52 лв.

 

В качеството си на главен счетоводител на Кооперация „Галатея“ В. съставила Годишна данъчна декларация по чл.51, ал.1 от ЗКПО  за финансовата 2004 г. Декларацията била подадена в ТДД - Варна, ДП „Одесос" и вписана с вх.№ 030А1112/31.03.2005 год.

От заключението на назначената в ДП СПЕ се установява, че подсъдимата е изпълнила подписите в ГДД по чл.51 от ЗКПО с вх.№ 030А1112/31.03.2005Г. - т. II. Корпоративен данък за внасяне /приспадане/ на стр.5 - подписите отпред и на гърба на листа на позиция "Съставител на данъчната декларация; т. III. Внасяне на други данъци за годината на стр.7 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация" ; Счетоводен баланс - към 31.12.2004г. - подписът на позиция "Съставител"; Отчет за собствения капитал за 2004 г. - подписът на позиция "Съставител"; Отчет за паричните потоци /по прекия метод/ за 2004г. - подписът на позиция "Съставител"; Справка за данъци от печалбата върху временни разлики към 31.12.2004 г. - подписът на позиция "Съставил" ; Справка за приходите и разходите от лихви към 31.12.2004 г. на КООП "ГАЛАТЕЯ - ВАРНА" - подписът на позиция "Съставил" ; Таблица от 25.03.2005 год. и Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2004 г. от и към чужбина, издадена на 25.03.2005 г. - подписите на позиции "Съставил" и "Съставител"; ГДД по чл. 51 от ЗКПО с вх.№ 030А1112/31.03.2005г. - Приложение № 1 на стр. 9 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация"; Приложение № 2 на стр. 11 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация"; Приложение № 3 - Справка за амортизируемите активи/ на стр. 12 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация" ; Приложение № 4 - Справка за данъчно регулиране на лихвите при слаба капитализация, чл.26 от ЗКПО за 2004 г.-стр. 12 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация"; Приложение № 5 - Справка за корекцията на корпоративния данък, данък върху печалбата и данък за общините, изчислена по реда на чл.296 от ЗКПО - на стр. 13 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация"; Приложение № 5 - Справка за загубите за пренасяне по реда на чл.38 от ЗКПО - на стр. 13 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация"; Приложение № 6 - Справка за извършени дарения, за които е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 23 ал. 3 т. 1 от ЗКПО - на стр. 14 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация"; Приложение №7 За наличие на обстоятелства по чл.15, ал.3, т.1 от ЗКПО - на стр. 15 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация" ; Приложение №8 - Справка за печалби /доходи от източници в чужбина/ на стр. 15 - подписът на позиция "Съставител на данъчната декларация";

От заключението на назначената в ДП ССчЕ се установява, че, за отчетната 2004 год. са налице издавА.фактури на клиенти на кооперацията по договори за наеми, които не са отчитА.в приход на сметки от група 70 - приходи от продажби, 4532 - ДДС от продажби и 410 - вземания от клиенти, като общият размер на неотчетените брутни приходи в кооперацията е в размер на 73 440.24 лв. /с ДДС/. Съгласно експертизата, нетният размер на приходите, с които следа да бъде извършена корекция на декларираните приходи по ГДД е 61 200.20 лв., а доначисленият размер на корпоративния данък за 2004 год. е 11 934 лв.

 

Като главен счетоводител на Кооперация „Галатея“  В. съставила и подписала отчет за Приходите и Разходите на Кооперацията към 31.12.2005 год., счетоводен баланс към 31.12.2005 год., отчет за паричните потоци /по прекия метод/ за 2005 год., справка за вземанията, задължения и провизиите към 31.12.2005 год., справка за данъци от печалбата върху временни разлики към 31.12.2005 год., справка за финансовите резултати към 31.12.2005 год. С данните от тези документи подсъдимата изготвила и съдържанието на годишна данъчна декларация по чл.51 от ЗКПО за финансовата 2005 год. За разлика от ГДД за предходните години, съгласно образеца на декларацията, тя следвало да бъде подписана само от представляващия данъчно задълженото лице св.И.Г., а не от съставителя – подс.В.. Г. подписала декларацията, изцяло доверявайки се на данните в нея, подадени от подс. В.. ГДД била заведена в ТД НАП с вх. № 030А2139/30.03.2006 год.

Според заключението на назначената в ДП ССчЕ  за отчетната 2005 год. са налице издавани фактури на клиенти на кооперацията по договори за наеми, които не са отчитА.в приход на сметки от група 70 - приходи от продажби, 4532 - ДДС от продажби и 410 - вземания от клиенти, като общият размер на неотчетените брутни приходи в кооперацията е в размер на 120 217.87 лв. /с ДДС/. Съгласно експертизата нетният размер на приходите, с които следа да бъде извършена корекция на декларираните приходи по ГДД е 100 181.56 лв, а доначисления размер на корпоративния данък за 2005 год. е 15 027 лв.

Общият размер на укрития от подс. В. корпоративен данък за 2005 год. е 36 833 лв.

 

Горните факти, почиват на събраните доказателства в досъдебното производство. За настоящия състав не съществува съмнение, че същите правилно са послужили за фактическа основа на присъдата. На тяхната доказателствена база, първоинстанционният съд е  направил законосъобразни изводи за обективната и субективна съставомерност на деянията на М.В. по вменените й от прокуратурата обвинения.

Доколкото на обективния анализ на доказателствените източници и на съпоставката помежду им са изградени изводите на първоинстанционния съд, същите се споделят от настоящата инстанция изцяло.

Така възприетата от въззивния съд фактическа обстановка по делото по съществото си кореспондира с установената и от първата инстанция. Фактическите констатации на първоинстанционния съд са обосновА.и почиват на правилен анализ на доказателствения материал, като изводите му в тази насока се споделят от въззивния съд. При изграждането им не са допуснати логически грешки. Оценката на доказателствата, по отношение на фактическите обстоятелства, включени в предмета на доказване, съобразно очертаните от обвинителния акт рамки е направена в съответствие с правилата на формалната логика. В мотивите на постановената присъда решаващият съд по ясен и убедителен начин е обективирал процеса на формиране на вътрешното си убеждение, като е извършил правилен анализ на доказателствата и средствата за тяхното установяване. Налице е прецизно и в съответствие със изискванията на процесуалния закон обсъждане на доказателствените източници и са изложени конкретни доводи относно това кои доказателства съдът кредитира. В тази връзка е необходимо да се посочи, че когато изразява съгласие с доказателствения анализ, направен от предходната инстанция, въззивният съд не е длъжен да обсъжда отново подробно доказателствата по делото, а може да анализира само тези, които се оспорват, за да отговори изчерпателно на наведените доводи в жалбата или протеста (решение № 181/2012 г. на ВКС, І н. о., решение № 372/2012 г. на ВКС, III н. о., решение № 513/2013 г. на ВКС, І н. о., решение № 371/2016 г. на ВКС, ІІІ н. о.).

Без да бъдат преповтаряни изводите на ВОС, настоящият съдебен състав намира за необходимо, с оглед на доводите и възраженията, изложени във въззивната жалба, в допълнението й и в съдебното заседание, както и в съответствие със законово вмененото му задължение за служебна проверка на правилността на присъдата в цялост, да посочи следното:

Настоящият състав на съда кредитира изцяло събраните по делото гласни доказателства, както и приобщените такива в хода на съдебното следствие по реда на чл.281 НПК. Съдът кредитира изцяло и заключенията на изготвените по делото множество счетоводни експертизи, като всички те ще бъдат обект на подробен анализ по-нататък в изложението на мотивите.

Друг основен източник при изграждане на фактологичните изводи на съда са обясненията на подсъдимата, които по правило се характеризират с двойствена правна природа, явявайки се едновременно устно доказателствено средство и основно средство за реализиране правото на защита. Обстоятелството, че подсъдимата е заинтересована от изхода на делото, не би могло дефинитивно да изключи достоверността на казаното от нея, тъй като само този факт не е достатъчен да презюмира недостоверност на обясненията й, именно затова настоящият състав на съда е длъжен да извърши внимателен и прецизен анализ на обясненията, като изложи подробни съображения дали им дава вяра или не и кои са причините за това.

Въззивният съдебен състав счита, че първоинстанционният съд е събрал необходимите за установяването на обективната истина по делото доказателства, като не е ограничил страните в упражняването на правата им да правят относими към предмета на разследване доказателствени искания. Окръжният съд, противно на застъпените във въззивната жалба доводи не е допуснал процесуални нарушения и логически несъответствия и при обсъждането на събраните по делото доказателства и формирането на обосноваващите се от тях фактически изводи. Атакуваната присъда е постановена след задълбочен анализ на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, като окръжният съд е изложил ясни и мотивирА.съображения кои доказателствени източници кредитира, с които настоящият съдебен състав изцяло се съгласява.

В депозираната въззивна жалба срещу постановената присъда на  първо място се излагат твърдения, че първоинстанционния съд е допуснал нарушение на процесуалните правила, които могат да се квалифицират основно в няколко насоки:

- чл.13, ал.1 от НПК „Съдът, прокурорът и разследващите оргА.в пределите на своята компетентност са длъжни да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина“. Подсъдимата не сочи какви мерки съдът е пропуснал да вземе, за да осигури разкриването на обективната истина или кои от действията на съда са попречили за разкриването й, поради което, а и с оглед изложените по-горе съображения, настоящият състав на АС-Варна намира това оплакване за неоснователно;

- чл.14, ал.1 от НПК „Съдът, прокурорът и разследващите органи вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона“. Подсъдимата и по отношение на това си твърдение не е посочила защо счита, че първоинстанционният съд не е взел решението си по вътрешно убеждение, или защо това решение да не е основано на обективното, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. Напротив, както беше посочено по-горе в настоящото изложение, първоинстанционният съд не е допуснал процесуални нарушения и логически несъответствия и при обсъждането на събраните по делото доказателства и при формирането на обосноваващите се от тях фактически изводи, поради което настоящият състав на въззивната инстанция намира и това оплакване за неоснователно;

- чл.107, ал.5 от НПК “Всички събрани доказателства подлежат на внимателна проверка“. И това оплакване е неоснователно, тъй като ВОС е направил оценка на доказателствата, по отношение на фактическите обстоятелства в съответствие с правилата на формалната логика, като по ясен и убедителен начин е обективирал процеса на формиране на вътрешното си убеждение, като е извършил правилен анализ на доказателствата и средствата за тяхното установяване. Налице е прецизно и в съответствие със изискванията на процесуалния закон обсъждане на доказателствените източници и са изложени конкретни доводи относно това кои доказателства съдът кредитира.

Кота съобрази всичко изложено до момента настоящият състав на съда намира, че ВОС не е допуснал такива процесуални нарушения, които да налагат отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане, каквото искане е направено от подсъдимата.

 

Необходимо е въззивната инстанция да прецени и възраженията в жалбата на подсъдимата, касаещи незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, която да доведе до неговата отмяна и постановяване на нова присъда или изменение на същия.

На първо място е необходимо да се разгледа обективната и субективна съставомерност на престъплението по чл.202 НК, за което В. е призната за виновна /доколкото по  първоначално възведеното обвинение по чл.203 НК е постановена оправдателна присъда и не е постъпил протест, същото няма да бъде разглеждано от този съдебен състав/.

Кооперация Галатея е регистрирана по ф.д.№729/1989 година по описа на Окръжен съд –Варна. Основният предмет на дейност е свързан с шивашки услуги, производство и конфекциониране на дамски и мъжки облекла и др. От 30.04.2003 година кооперацията се председателства от И.Г..

Подсъдимата М.В. е назначена за главен счетоводител в кооперацията от 01.07.1998 година. Трудовото правоотношение не е търпяло промяна до дисциплинарното уволнение на подсъдимата със Заповед №5/19.02.2007 година. 

През лятото на 2006 год. св.Т.С.- касиер в Кооперация „Галатея“, представила на св.И.Г. банково необслужено платежно нареждане поради посочена грешна банкова сметка. ***ател на сумата било "Живес" ООД. Дружеството не се намирало сред контрагентите на кооперацията, поради което Г. разпоредила на свидетелките А.Н., Р.Б.и Т.С. да представят всички счетоводни документи, свързани с плащания към контрагенти от Кооперация"Галатея". По инициатива на св.Г. се предизвикали одитни проверки в следната хронология:

На основание Заповед № 34/22.05.2007 год. на председателя на НС на ТПК - гр. София, вътрешен одитор от Дирекция „Финансов контрол" към НС на ТПК гр. София извършил вътрешен финансов одит на Кооперация „Галатея“ за периода от 01.10.2002 год. до 31.12.2006 год. Одитът установил множество извършени от подсъдимата В. злоупотреби и закононарушения. В тази връзка на 29.06.2007 год. вътрешният одитор съставил акт за начет № 69/29.06.2007 год. на подсъдимата.

С оглед резултатите от извършените проверки и установените липси в патримониума на кооперацията било образувано и настоящото ДП, което е следвало да даде заключение, кое е лицето присвоило установените парични липси на Галатея. ДП приключило със заключението, че това е В., за което и й били повдигнати съответните обвинения.

При изпълнение на длъжността „Главен счетоводител“, подс.В. била длъжна да съблюдава основните счетоводни принципи, посочени в чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството /в редакцията, обнародвана в ДВ бр.98 от 16.11.2001 година/:

1.Текущо начисляване /чл.4, ал.1, т.1 от ЗСч/, според който приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят. Според този принцип, приходите се считат за получени, когато продукцията е реализирана или услугите извършени, независимо дали плащането за тях е осъществено;

2. Предпазливост /чл.4, ал.2, т.1 от ЗСч/, изискващ оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на реален финансов резултат. Според него всички стопански операции и факти трябва да бъдат преценявани и отразявани консервативно и с умерена порция песимизъм. По този начин се получава известна застраховка и се намалява риска от представяне на една несигурност по неподходящ начин в счетоводните отчети, което да доведе не само до изкривяване на финансовия резултат или имущественото състояние на дружеството, но да доведе до вземане на неправилни управленски решения, които могат сериозно да му навредят, дори да го доведат до фалит;

3. Съпоставимост между приходите и разходите /чл.4, ал.1, т.2 от ЗСч/. Според този счетоводен принцип разходите, извършени във връзка с определена сдЕ.или дейност, се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода (получава приходи) от тях, а приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване. Само при спазването на този принцип може да се получи коректен финансов резултат за всеки отчетен период, без той да бъде изкривен за сметка на друг отчетен период;

4. Предимство на съдържанието пред формата /чл.4, ал.2, т.3 от ЗСч/, според който сделките и събитията се отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;

5.Запазване на счетоводната политика /чл.4, ал.2, т.3 от ЗСч/, изискващ по възможност в следващия отчетен период да се запази счетоводната политика от предходния, с цел постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели;

6.Документална обоснованост /чл.4, ал.3 от ЗСч/. Принципът предполага, предприятията да осъществяват счетоводството на основата на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство. Принципът означава, че всяка стопанска операция, за да бъде отразена в счетоводните регистри, следва да е регистрирана в определен документ.

Длъжностната характеристика била връчена на подс.В. на 29.10.2004 година.

Пред първоинстанционният съд е направено възражение относно длъжностното качество на подсъдимата именно поради късното връчване на длъжностната й характеристика. В тази насока въззивнта инстанция напълно споделя мотивите на първоинстанционния съд. От възникване на трудовото правоотношение до датата на връчване на длъжностната характеристика подсъдимата, тя също е имала длъжностно качество, тъй като изпълнението на службата й е възложено с трудов договор по правилата на КТ, от когато е включена и в организационната структура на  Кооперация Галатея, същата е имала задължения, свързА.със съблюдаване на основните счетоводни принципи от Закона за счетоводството /ДВ бр.98 от 16.11.2001 година/, възпроизведени в длъжностната характеристика от 29.10.2004 година и от постъпването й на работа подписвала платежни документи и счетоводни отчети в качеството си на главен счетоводител.

Всичко това навежда съдът на извода, че В. е притежавала длъжностно качество от момента на постъпване на работа до дисциплинарното й уволнение. Реално и в обясненията, които дава по делото подсъдимата не оспорва факта, че е била главен счетоводител на Кооперация Галатея, а и това обстоятелство се потвърждава и от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

Безспорно е установено, че подс.В. е поддържала няколко счетоводни бази през цялото време, като счетоводните записвания не са били пълни и редовни в нето една от тях. Това обстоятелство и факта, че по време на съдебното следствие се установило съществуването на т.нар. „черна каса”, чрез която на административния и ръководен персонал са изплащА.допълнителни възнаграждения /със знанието и съгласието на ръководството/, са помогнали на подсъдимата безпроблемно да присвои значителна сума, без това да направи впечатление на никого в кооперацията, до момента, в който се е появила фактурата с наредено плащане на Живес ООД, с което дружество кооперацията нямала търговски отношения, което именно привлякло вниманието на председателя на кооперецията.

В Кооперация „Галатея“ вещите лица, изготвили ССчЕ установили наличие на няколко счетоводни бази за всяка от отчетните години, в които се намират частични осчетоводявания  за съответната година. Измежду множеството счетоводни бази за целите на експертизата било направено сравнение с официалните данни, декларирани пред НАП. По този начин вещите лица извършили изследването си върху пет конкретни счетоводни бази: база „Galatea 02“ за 2002 година;  база „2003“ за 2003 година; база „2004“ за 2004 година;  база „оkonch 2005“ за 2005 година; база „Galatea 2006“ за 2006 година, което безспорно спомогнало на подсъдимата да осъществи присвояването на паричните суми, без това да направи впечатление на когото и да било. Организацията на работа била такава, че В. сама е оперирала със счетоводната програма и нейните логически дялове. Останалите служители на счетоводния отдел нямали достъп да пълната база данни на счетоводството, те можели да оперират само с тези счетоводни данни, за които конкретно отговаряли, достъп до данните на В. нямали, но за сметка на това тя имала достъп до техните данни. Другото обстоятелство, което спомогнало присвояването да бъде извършено безпроблемно от подсъдимата било, че касовият апарат не се намирал в касата на кооперацията, а се намирал в счетоводството при св.Н.и Б.. Реално след установяване на липсите в кооперацията била извършена проверка на паметта на фискалното устройство и тогава е установено, че подсъдимата е издавала множество касови бонове след работно време и в късните часове на денонощието, което й дало възможност да ги представи на част от наемателите, така че те да останат с убеждението, че са изпълнили задълженията си по плащане на наем, а реално тези суми не са отчетени от подсъдимата в касата на дружеството.

По делото са били събрани множество свидетелски показания, от които се установява, че по повод на отдаваната под наем собственост на кооперацията са били сключени множество договори за наем, които са описани в обстоятелствената част на тези мотиви. От разпита на съконтрахентите на кооперацията по тези договори се установява, че те за заплащали лично на подсъдимата наемната цена и дължимите комунални услуги. Това се случвало и в офиса на кооперацията, но в повечето случаи В. посещавала на място съответния отдаден под наем обект и получавала лично сумата в брой, за което предоставяла някакъв платежен документ – фактура, придружена или не с касов бон, касов ордер, които изготвяла в момента /ако плащането ставало в офиса й/ или го носила със себе си, ако плащането ставало в отдадения под наем обект. В тази насока са налице показания на свидетелите С.Р., А.А., К.Г., М.М., З.Я., П.Д., В.И., В.В., Н.Г., Е.Д., М.М., И.Х., Н.Д., В.К., К.М., Т.С., П.П., Р.Ц., Л.М., Й.Й., А.Х., А.Д., М.Н., Д.С.Р.С., Д.Й., като тези показания са депозирани непосредствено пред съда или са приобщени по реда на чл.281 НПК от ДП.

Съответно свидетелите, плащали наемите в касата на кооперацията или по банков път са И.Х., в.в., К.Н., Л.Ч., В.Н., Д.А., З.Т., Н.Б., които също са депозирали показания непосредствено пред съда или показанията им от ДП са приобщени по съответния процесуален ред.

От заключенията на всички назначени по делото ССчЕ, които са били изготвени на базата на събраните по делото гласни доказателства и документите, налични в счетоводството на кооперацията, се установява именно, че посочените свидетели по договорите си за наем с Кооперация «Галатея» заплащали наема си в брой, но паричните средства не постъпвали в касата на кооперацията. В годишния счетоводен отчет вземанията от тези клиенти се отразявали по баланс /касае отчетната 2003 година/ и макар да били издавани фактури на клиенти на кооперацията по договорите за наем, те не се отчитали по касовите отчети в приход на сметки 70-приходи от продажби, 4532-ДДС от продажби и 410-Вземания от клиенти. Наемателите реализирали плащания в брой, но сумите не постъпвали в касата на кооперацията. В годишния счетоводен отчет нямало отразени вземания от тези клиенти по баланса на кооперацията /касае отчетните 2004, 2005, 2006 години/.

Специално за 2006 год. се наблюдава и плащане по банков път на 05.07.2006 год., наредено от  Кооперация „Галатея" за доставка на гориво от „Суифт Сий Сървис" ООД в размер на 10 000 лв. Дружеството издало фактура № 2929/07.07.2006 год., но доставката така и не се осъществила - ДКИ № 2930/11.07.2006 год. Заключението на ССчЕ установява, че с РКО от 12.07.2006 год. сумата от 10 000 лв  излязла от касата на „Суифт Сий Сървис" ООД, получена от М.В. и непостъпила в касата на кооперацията.

В тази насока е необходимо да бъдат коментирани обясненията на подсъдимата, които както беше посочено по-рано в изложението освен средство на защита представляват и доказателство  по делото. В. твърди, че установеното несъответствие в експертизата се дължи на обстоятелството, че са били издавани.фактури, но тъй като наемателите не са имали възможност да се издължат, касовите бонове са издавани много по-късно или, че са били съставяни ПКО, тъй като заедно с наема са заплащА.комунални услуги и поради това не е издавана фактура, а тя е ходили лично да получи парите, тъй като такава е бил практиката и е било необходимо да са засекат показания на водомери и електромери. Тези обяснения на В. по никакъв начин не опровергават вече приетото от съда, той като какъвто и документ да е бил издаден за получените суми е било необходимо същият да бъде осчетоводен по съответния ред. Реално описаните по-горе в изложението плащания за всяка от инкриминираните години не е намерило отражение в счетоводството на кооперацията нито в деня на издаване на документа, нито в някакъв по-късен етап.

Освен това при преглед на счетоводните документи и по-специално на инкриминираните фактури, финансови бонове и ПКО се установява, че примерно има фактури, които би трябвало да са издадени в един и същи ден, а имат над сто номера разлика, или има фактури издадени от един месец с по-голям номер от издадените през следващия месец. Също така е налице и фактура, издадена през м.10.2005 год. , а същата би следвало да отрази плащане на наемна цена за м.декември същата години и т.н. В случая се наблюдава водене на толкова некоректно счетоводство именно с цел улесняване на присвоителните действия от страна на подсъдимата.

 

В заключенията на ССчЕ са установени условно три присвоителни маханизма, използвА.от подсъдимата. Първият вече би описан по-горе. Експертизата, след като е изследвала счетоводството на кооперацията и съпътстващите го документи е приела, че при вторият използван от нея присвоителен маханизъм подсъдимата осчетоводила по дебита на сметка 410 Клиенти издадените фактури, но плащането не отразила по дебита на сметка 500 Каса. Формираното салдо по дебита на сметка 410-вземания от клиенти, В. закривала с фиктивни счетоводни операции, като «изчистване на салда от стари години» и др. като използвала два варианта или издадените касови бонове от ЕКАПФ №02020142 не били осчетоводявА.по сметките на кооперацията или не издавала касови бонове, а бележки от кочан или квитанции от ПКО, които не прилагала към касовата книга и съответно те оставали неосчетоводени. В случая било необходимо да има отразяването на фактурите по Дебит 410-вземания от клиенти и Кредит група 70-приходи от продажби. Следвало да се състави още една счетоводна статия – Дебит 500 – каса и Кредит 410-вземания от клиенти. Подсъдимата фактически не извършвала втората счетоводна статия. Конкретно с дневния оборот от касовия апарат подсъдимата следвало да закрие 410/Кредит 410-вземания от клиенти и да предаде парите в брой в касата по Дебит 500-каса. Това довело до открити вземания от клиенти по сметка 410 в края на годината.

В експертизата си вещите лица извършили съпоставка на аналитичните партиди на салда по сметка 410 Клиенти, която се намирала в счетоводството на Кооперация «Галатея». Установили съществени разлики в аналитични партиди на Д.С., «Дарт»ООД, «Изи Клуб»ООД, «Блиц»ООД, «Черноморие прес 2000»ЕООД, «Ваком»ЕООД, ЕТ «дария –П.П.». Тези резултати били отразени в таблица 3.2 на експертизата в ДП. При съпоставка на салдата към 31.12.2002 година в кооперацията и годишния счетоводен отчет, заверен от «Актив»ООД /одиторска компания/ се намерила разлика в размер на 31 384.60лв.

Тази разлика била прехвърлена в аналитична партида 13/01 Салдо от 1997 година и със счетоводна операция №30064/31.12.2003 година сумата се отчела като несъбираемо вземане.

Като съставила счетоводна статия Дебит сметка 609 Други разходи-31384.6 лв., Кредит сметка 410 13/01 Салдо от 01.01.1997г.-31 384.60лв., подсъдимата не внесла сумата от 31 384.60лв. в касата на кооперацията. Пряк резултат от представената на одитора «Актив»ООД разпечатка от сметка 410 Клиенти се явява липсата на изпратени писма за потвърждение на вземания от посочените в таблица 3.2 на ССчЕ клиенти на кооперацията.

Проявни форми на втори присвоителен механизъм не са установени за 2003, 2004, 2005 и 2006 години.

За 2002 год. е установена и щета за кооперацията в размер на 11 796.42 лв., отразена в месец февруари, когато са наблюдавани счетоводни записвания на подсъдимата В., касаещи невключена фактура №5766/22.02.2002 година на стойност /-/ 17541.86лв. за продажба на продукция-износ в Дневник за продажби, отчетена в дневника за продажби проформа фактура №1/21.02.2002 година на стойност 9777.42лв., но неосчетоводена по дебита на сметка 410 Клиенти, осчетоводено връщане на сума 220 лв по дебит на сметка 410 Клиенти и кредит на сметка 500 Каса за ЕТ «Детелина Минчева». Към тези суми следва да се прибави стойността на неотчетените в касата приходи от наеми в размер на 1979.29 лв., за които са били издадени касове бонове /сумата се получава съобразно отразеното в таблица 3.1 от ССчЕ за м.02.2002 година по фактури №№5606 и 5603 на «Блиц»ООД/.

 

В работата си като главен счетоводител на кооперацията, подсъдимата намерила и трети начин за отклоняване на средства. Тя съставяла ДКИ без наличие на основание за издаването им. ДКИ представлява първичен счетоводен документ, с който се намалява доставка или се нулира данъчната основа при разваляне на доставка, за която вече е била издадена фактура, т.е. самото ДКИ не би могло да съществува само като счетоводна операция. Наличието на ДКИ означава намаление на данъчната основа. При издаваните ДКИ, подсъдимата вземала от касата суми под привиден предлог – изплащането на същите с РКО като «Върната сума от клиент». Счетоводно обаче в кооперацията отсъстват доказателства за реалното им изплащане на клиента.

Такъв е случаят с ДКИ, издадено на ЕТ Тони Рой на стойност 1030 лв. Това е отразено на ред 8 от дневник за продажби на кооперацията, но това отбелязване няма счетоводно корекспондиращо отражение по сметка 410 Клиенти, като паричните средства имат намаление в сметка 500 каса на 07.01.2002 година.

През м.02.2002 година подсъдимата взела от касата 220 лева, като записването е отразено в дневник за продажби ред 9 и чрез него В. извършила намаление на парични средства в посочения размер в полза на клиент ЕТ Детелина-Св.М.а. Видно от съдържанието на дневник за продажби е отсъствието на ДКИ на такава стойност.

Подсъдимата много пъти теглила пари от касата на кооперацията без основание за това или поне документално основание по делото липсва.

На 28.10.2002 год. В. изтеглила от касата 4992 лв., съставяйки РКО - „Авансово за гориво" с доставчик  „Кафис" ЕООД. В счетоводството на кооперацията няма документ за плащане към Кафис ЕООД. Документално подсъдимата прикрила взетата сума посредством счетоводна операция -Дебит с/ка 422 Подотчетни лица - 4 992 лв; Кредит с/ка 500 Каса - 4 992 лв.

С мемориален ордер № 5960/28.10.2002 год. подсъдимата съставила следната счетоводна операция- Дебит с/ка 3011 „Дизелово гориво“ - 4 160 лв; Дебит с/ка 4530 „Начислен ДДС“ - 832 лв.; Кредит с/ка 401 „Доставчици по аванси“ 4 992 лв. Като основание В. записала несъществуващата фактура № 175/28.10.2002 год. с доставчик „Кафис" ЕООД. По този начин В. отчела такава фактура в дневника за покупки на кооперацията за м. 10.2002 год. Липсата на сумата от 4992 лв. подсъдимата прикрила чрез мемориален ордер № 5961/28.10.2002 год. „задължението" на Кооперацията към „Кафис" ЕООД, като съставила следната счетоводна операция Дебит с/ка 401 „Доставчици по аванси“ - 4 992 лв; Кредит с/ка 422 „Подотчетни лица“ -  4 992 лв.

На 24.10.2005 г. подсъдимата получила от касата сумата от 40931,64 лв. с касов ордер № 1126/24.10.2005 год. В счетоводството на кооперацията  отсъства документ , с който В. да е реализирала плащане към Атанасов за възстановяване на сумата по договор за заем. Такъв договор не е бил отчитан счетоводно нито през текущата година, нито през годините преди това, поради което и не може да се приеме за действително съществуващ.

 

Последният начин, чрез който подсъдимата е присвоявала парични средства на кооперацията касае разплащанията със „Суифт Сий Сървис“ООД. Това ставало по две основни схеми, като при първата подсъдимата теглила пари от касата на кооперацията за плащане на фактура към доставчика на горивото, но едновременно с това същата фактура се плащала и по банков път и при втората - отчитала фактури от доставчика на гориво в дневника за покупки на кооперацията, без да е издавана изобщо подобна фактура. След това с фиктивна счетоводна операция, вече описана по-напред в изложението, намалявала задължението. За изясняване на този начин на присвояване на суми от значение е както заключението на назначените ССчЕ, така и свидетелските показания на свидетелите Б.Р.и П.П.,  съдружници в Суифт Сий Сървис ООД към инкриминирания период. Чрез тях се установява, че след напускането на подсъдимата през 1998 година, счетоводството на дружеството се водило от В.Габровска – сестра на В.. Двамата са категорични, че не е имало случай на авансово платена от кооперацията и неосъществена после доставка на гориво, защото към онзи момент дружеството е получавало горивата от „Нефтохим” със спедиционна бележка и след това ги е доставяло на съответния получател, т.е. те били транспортьори на горивата. Горивото се е доставяло с цистерна в кооперацията, съпроводено с фактура. При доставката се е съставяла доставна разписка, която свидетелствала, че цистерната отива на място, огняря който приел горивото удостоверява чрез нея, че е прието горивото и се разписва на бележката, на която е количество и литри и въз основа на тази бележка е съставяна фактурата, която е предавана на В..  Плащането ставало по банков път. На ръка плащания не са правени. През 2006 год. кооперация ”Галатея” плащала авансово горивата, тъй като много се  забавяли плащанията, като тогава се заявявало предварително количеството гориво, казвали им колко струва, плащали авансово и тогава било доставяно горивото. Имало е случаи когато е плащано авансово горивото, след което В. се обаждала, че им трябват кеш пари за плащане на заплати или нещо друго и тогава св.П. ги теглил от сметката на дружеството и ги връщал на кооперацията срещу разходен ордер. Изнесеното от двамата съдружници в дружеството се подкрепя от показанията на свидетелите С.С.и С.Г., работили като огняри в кооперацията към инкриминирания период, които обясняват, че докато подсъдимата работила като главен счетоводител не се водил  дневник за разходвано и доставено гориво. Двамата свидетели сочат факти и относно документооборота – шофьорът на цистерната издавал товарителница или складова разписка за количеството доставено гориво, т.е. липсата на счетоводни документи констатирана от ССчЕ не е по вина на доставчика „Суифт Сий Сървиз“ООД.

 

Възможността за присвояване на парични суми през целият инкриминиран период е била улеснена и от обстоятелството, че с цел да не бъдат заплаща всички дължими данъчни и осигурителни задължения на кооперацията, част от приходите били укривА.и раздава допълнително по неофициален път. Тава се установява както от събраните допълнително писмени доказателства, каквито са представените впоследствие ведомости за заплати и ведомости на нормировчика за 2002 до 2006 год., така и допълнителните ССчЕ, а и събраните по делото гласни доказателства.

От разпита на св.И.Г. пред първоинстанционният съд се установява, че действително с нейно съгласие и знание са начислявани допълнителни възнаграждения на част от ръководния персонал, за които не са заплащА.данъци. В. според нея е притежавала завидни умения да извършва счетоводни операции, чрез които да прикрие тези допълнителни плащания, но по какъв начин точно е правила това, тя не е наясно или поне не го заявява пред съда, съзнавайки, че това може да я уличи в престъпление. Пред съда Г. е категорична, че да се спестят част от осигуровките с В. отделили част от заплатата в т.н. ред 13 код „Социално стимулиране” и по този начин спестявали осигуровки и ДОД. Решила да направят това, защото по този начин хората получавали по-големи заплати. Информацията от ведомостта за заплати подавали към НОИ и НАП и въз основа на тази сума се определят декларираните от кооперацията към Държавата задълженията. Това ставало само за административния персонал, като част от заплатите получавали по банков път, а част на ръка, случвало се в периода, в който В. била главен счетоводител и не ежемесечно. Това започнало като отразяване юни 2003 г., след напускането на В. тази практика е била прекратена. Случвало се е с решение на Г., но тя не може да каже чия е била идеята за това отразяване. Свидетелката заявява, че е поела кооперацията след ревизия, в която нещата били представени в идеално състояние. Решението било взето в устен разговор с В. и със знанието на касиера, който изплаща парите - Т.С.. Не всички заплати позволявали да се делят, това ставало с по-високите заплати. В. получавала пари от т.н. черна каса през целия период, в който действал този механизъм. Формирането на този начин на получаване на парите нямал никакво отношение към получаваните пари от кооперацията от наеми. 

Св.г., която е била нормировчик в Кооперация, обяснява, че заплатата на работниците в кооперацията е сделно-премиална, като се формира се от заработката + бонуси в размер на 5% към работната заплата. Ежемесечно председателят на кооперацията получава лист със заработката, изготвен от г., влага го в програмата ТРЗ и генерира ведомостта за заплати. След това се издават самите фишове за заплати, единни по съдържание с ведомостта. Работната заплата на административното ръководство се формира като % на база средна работна заплата на основното производство. Редът за формиране на бонуси е регламентиран във Вътрешни правила на кооперацията. В раздел „Г“ от тези правила се съдържа уредба на изплащането на допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа, нощен труд и извънреден труд, като „Председателя одобрява необходимостта и размера на ненормирания труд в зависимост  от условията на полагането и икономически възможности на кооперацията“.

Реално тези показания се потвърждават от назначените по делото допълнителни ССчЕ, които са изследвали конкретно ведомостите на нормировчика, ведомостите на работните заплати и данните за допълнително извършени плащания през инкриминирания период.

Заключенията на всички допълнителни експертизи са установили, че допълнителните възнагражденията за РЗ за периода 2003-2006 год. са в общ размер 129 602,46 лв за периода и не са отразени в официалното счетоводство на кооперацията, по години са както следва:

 

година

ведомост

нормировчии

официална

Ведомост

разлика

2003

118 860,65

96474,53

22 386,12

2004

128 826,42

77 408,60

51417,82

2005

120 379,59

91959,96

28419,63

2006

132 619,58

105240,69

27378,89

ОБЩО

500686,24

371083,78

129 602,46

 


Вещите лица характеризират ведомостите на нормировчика като „изчислителни справки“ без характер на счетоводен документ „ведомост за заплати“. При съпоставка на приложените изчислителни таблици в края на папките „Ведомости формирА.от нормировчика“, експертите установили несъответствие между данните от фишовете в поле „заработени заплати“ и справки на нормировчика в последна колона“, за които в счетоводството на кооперацията нямало счетоводни записвания.

Вещите лица изследвали счетоводството на кооперацията, установили, че отразените по-горе суми са получени единствено от лица, заемащи административни и управленски позиции. Общият размер на разликата между ведомост на нормировчика и официална ведомост за периода 2003-2006 година възлиза на 129 602.46 лв. Въпреки твърденията на св.Г. не са установени суми под формата на бонуси за официални празници във ведомостите за работни заплати, изготвени от нея.

Св.И.Г. получавала ежемесечно от м.01.2003 година до м.12.2006 година пари на ръка в различен размер, върху които не са били платени осигуровки и данъци, подс.В. получавала пари на ръка м.07.2003 до м.11.2006 година, „допълнителните трудови възнаграждения“ са получили и свидетелите С.г., А.Д., Т.С..

За функционирането на въпросната черна каса са били необходими  постоянни парични приходи. Настоящият съдебен състав прави връзка между липсите, създава счетоводно от подсъдимата и нерегламентираното изплащане на коментираните по-горе суми. Тук е мястото да се припомни, че формирането на възнагражденията за труд по описания начин, с разпределение на пари на черно има траен характер. Съобразно обясненията на подсъдимата, същият е относим и към 2002 година, но доказателства в тази насока липсват и не могат да бъдат събрани предвид отдалечеността във времето. Такива доказателства липсват и за останалата част от работниците в кооперацията, поради което въззивният съд намира, че може да приеме за установена единствено сумата от 129 602.46 лв. Така доказателствената съвкупност относно присвояването на тази сума на счетоводно създадените липси в инкриминирания период се разкрива чрез обясненията на подсъдимата, част от свидетелите и заключенията на допълнителните ССчЕ от съдебното следствие пред първата инстанция и пред въззивния съд. Между тях е налице връзка, основана и на част от писмените доказателства по делото. В този смисъл с положителна оценка за достоверност следва да се ползва и заявеният от подсъдимата механизъм за разходването на тази част от присвоените пари. Именно установената практика по прикриване на действителните приходи на кооперацията, с плащане на малки държавни налози е позволило на В. безпрепятствено години наред да отклонява и в своя полза не малко парични средства и това да не неправи впечатление нито на Председателя на кооперацията, нито на останалите служители на счетоводството, защото всички те са били наясно с схемата за допълнителни възнаграждения и са се облагодетелствали от нея.

Като съобрази всичко изложено до момента, настоящият състав на съда намира, че по отношение на тази сума от 129 602.46 лв. следва да оправдае подсъдимата да я е присвоила. От данните по делото се установи, че тази сума е била разпределена между административния персонал съгласно вътрешните правила и решението на председателя на кооперацията, поради което и с посочената сума следва да бъде намален общия размер на инкриминираната сума. Поради тези съображения В. следва да носи отговорност за сумата от 365 673.70 лв., а за сумата от 129 602.46 лв. да бъде оправдана.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства настоящият състав на съда намира, че деянието на подсъдимата е осъществено от субективна страна. В съзнанието й е съществувала представа за фактическия състав на престъплението – деяние, причинна връзка, резултат и неговата обществена опасност. С разнообразните похвати за създаване на липси и установения механизъм на разходване на чуждото имущество в период на четири години е защитим изводът относно наличието на  волевия елемент на прекия умисъл за квалифицираното длъжностно присвояване.

От съществено значение за извода за наличие на умисъла на подсъдимата са й нейните последващи действия, след като е установено при наредената проверка от страна на св.Г., че са налице значителни липси. Подсъдимата първоначално обещала на възстанови щетите, но впоследствие се явила за последно на работното си място на 02.12.2006 год., след което спряла да ходи на робота, отговаряла единствено на служебния си мобилен телефон, като след спирането му на 13.12.2006 год. с нея никой не могъл да осъществи връзка. Това не е поведение на човек, които се смята за невинен и който би следвало да направи всичко възможно да изчисти отношенията си със своя работодател. Подсъдимата се е укрила от председателя на кооперацията непосредствено след установяване на липсите в счетоводството.

По отношение на квалификацията по чл.203 НК първоинстанционният съд е постановил оправдателна присъда и доколкото не е постъпил протест в тази част, то настоящият състав на съда няма да го обсъжда.

 

Във въззивната жалба на подсъдимата се съдържат множество възражения срещу постановеният първоинстанционен акт. По отношение на възраженията за допуснати процесуални нарушения, касаещи неизясняване на обективната истина, настоящият състав на съда вече изложи доводи по-напред в мотивите.

Във въззивната жалба е направено възражение от подсъдимата, че неправилно в инкриминираната сума е включена и сумата от 4 992 лв., касаеща фактура № 175/28-10-2002 год., издадена на Кафис ЕООД с основание „авансово за гориво”.

Съдът не споделя това възражение на В., тъй като тази фактура е изследвана в назначените пред въззивнита инстанция ССчЕ и доколкото счетоводните операции представляват специални знания, съдът кредите заключенията на тези експертизи, тъй като същите са подкрепени и от останалия събран по делото доказателствен материал.

Заключенията на експертизите са установили, че няма счетоводен запис за начислено задължение по ф-ра N 175/28.10.2002 год., която е отразена в дневника за покупки на кооперацията за месец 10.2002 год. При проверката на първичните счетоводни документи, експертизата не е установила наличието на такава фактура в счетоводството, нито документи, удостоверяващи приемо- предаване на гориво. Констатирани са съставени счетоводни операции, въз основа на мемориални ордери (МО), в които е цитирана посочената фактура, но същите не представляват регистрация на стопанска операция, документирана с тази фактура.

Направен е преглед на касова книга на Галатея – Варна като е установено, че с РКО от дата 28.10.2002 год. сумата 4992 лв. е получена от В., с основание "Авансово за гориво". Съставена е счетоводна операция Дебит с/ка 422 Подотчетни лица- 4992 лв.; Кредит с/ка 500 Каса- 4992 лв.

С МО № 5960/28.10.2002 год. е съставена счетоводно операция -Дебит с/ка 3011 Дизелово гориво- 4160 лв.; Дебит с/ка 4530 Начислени ДДС- 832 лв.; Кредит с/ка 401 Доставчици по аванси- 4 992 лв. Като основание е записано: ф-ра N 175/28.10.2002 год, с доставчик "Кафис" ЕООД. Същата е отчетена в Дневник за покупки за м.10.2002 год., но такава фактура не е налична в счетоводната документация на кооперацията, както и придружаващи документи, удостоверяващи доставката на горивото.

С МО N 5961/28.10.2002 год. е намалено задължението към "Кафис" ЕООД, като е съставена сч.операция - Дебит с/ка 401 Доставчици по аванси - 4 992 лв.; Кредит с/ка 422 Подотчетни лица – 4992 лв.

Няма документ за извършено плащане към Кафис ЕООД - касов бон или вносна бележка.

Като съобрази горните обстоятелства съдът намира, че именно подсъдимата следва да отговаря за липсата на тази сума, тъй като тя е човека получил сумата и изготвил впоследствие счетоводните операции, чрез което да прикрие липсата й.

Следващото възражение на подсъдимата касае проформа фактура към ЕТ Йордан Й.за сумата от 9 777.42 лв., за която В. смята, че не следва да носи отговорност, тъй като това не е окончателно плащане, а представлява документ, чрез който да се отрази необходимост от последващо плащане.

Този въпрос също е изследван от назначените от въззивния съд допълнителни експертизи.

От събраните по делото доказателства се установява са налице множество отчетени продажби в данъчен регистър (дневник за продажби), без да е извършено записване на вземане по сметка 410 Клиенти и да е отразен приход в сметките от група 70. По този начин в счетоводството на кооперацията не са отразени движения на парични средства по конкретен счетоводен документ, тъй като липсва заведен разчет (вземане) от съответния клиент. В този смисъл не е възможно да се проследят плащанията по неосчетоводени първични счетоводни документи. Същевременно, при годишните инвентаризации на вземанията, за кооперацията не е възможно да проследят салдата в края на отчетния период, освен ако не бъде извършена съпоставка между първични счетоводни документи, счетоводни записвания в регистъра на вземанията (сметка 410) и записвания в данъчния регистър (дневник за продажбите), което не е обичайна процедура. Всички тези действия са ангажимент и задължение на главния счетоводител текущо през годината, а в случая именно подсъдимата е извършила тези присвоителни действия и съответно не е в нейн интерес да установява в някакъв момент нередовните счетоводни записвания, които да я уличат в престъпление.

Заключението на ССчЕ от 15.03.2010 год. е посочило, че в дневника за продажби на ред 22 е отчетена продажба на материали по документ "пр.1" към ЕТ "Й.Й." на обща стойност 9 777,42 лв. Това не е отразено по дебит на с- ка 410 "Клиенти" и не е осчетоводен като приход в гр. 70. Облагаемият доход представлява разликата между продажната цена и отчетната стойност на материалите и тъй като от представените документи не се установява каква е отчетната стойност на тези продадени материали, с целия размер на посочената сума следва да бъде извършена корекция - увеличение на общия размер на годишните приходи. По делото липсват и доказателства посочената сума да е постъпила в касата на кооперацията.

Възражението на В., че сумата по тази проформа фактура не следва да бъде включвана в крайната инкриминирана сума е неоснователно, тъй като реално тази фактура е отразена в Дневника за продажби, където проформа фактури не се отразяват, което говори, че реално това не е проформа фактура.

По отношение на посочени от подсъдимата във въззивната жалба конкретни фактури или РКО, за които В. смята, че не следва да носи отговорност съдът е изложил мотиви по-горе в изложението си.

Като съобрази всичко изложено до момент, настоящият състав на съда намира, че подсъдимата В. следва да носи онговорност за извършено от нея престъпление по  чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, вр.чл.26,ал.1 НК като единствено следва да бъде коричиран размера на инкриминираната сума с 129 602.46 лв., за която подсъдимата да бъде оправдана по изложените вече по-горе съображения.

 

По отношение на второто възведено на подсъдимата обвинение по чл.257, вр.чл.255, ал.1, вр.чл.26, ал.1 НК настоящият състав на съда намира, че и то е осъществено от обективна и субективна страна.

Както вече бе посочено нееднократно до момента подс.В. е била главен счетоводител в  кооперация Галатея през инкриминирания период и като такава е съставяла годишните данъчни декларации за всеки данъчен период. Авторството се установява посредством конкретизираното по-горе заключение на СПЕ. В приложение към декларацията са и съставените от подсъдимата отчети за приходите и разходите на кооперацията за съответния данъчен период, счетоводен баланс и отчет за паричните потоци на кооперацията за всяка от подаваните декларации.

Действащата към инкриминирани период законова уредба /чл. 51, ал.1 от ЗКПО /ДВ бр.115/1997 г., отм. ДВ бр. 105/22.12.2006 г. в редакцията му след изм. ДВ бр.119/27.12.2002 г./, е предвиждала в ГДД да се посочват годишната облагаема печалба/загуба, дължимият годишен корпоративен данък и всички други алтернативни корпоративни данъци и данъци, удържани при източника. Законът е изисквал ГДД да е придружена с ГФО.

През инкриминирания период подсъдимата водила счетоводството на Кооперация „Галатея“ в нарушение на счетоводните принципи по чл.4, ал.1, т.1, ал.2, т.2, т.3 от Закона за счетоводството, за което веч бяха изложени подробни мотиви по-горе. Нарушавайки изискването за текущо начисляване, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, В. формирала липси за Кооперация „Галатея“, които реално са обусловили длъжностно присвояване. Това обаче довело до неточно отразяване от страна на подсъдимата на данъчната основа и така избегнала плащане на корпоративен данък, дължим от Кооперация „Галатея“ с еквивалент на особено големите размери по смисъла на чл.93, т.14 от НК.

Назначените по делото ССчЕ подробно са изследвали разликите между декларираните и действителните задължения и от заключенията им се установява, че на деклариране като данък по ЗКПО за 2002 година подлежала сумата от 20 338 лв., а не посочената от В. в размер на 18 040 лв. Разликата от 2 298лв е пряка последица от некоректните счетоводни записвания в дневник за продажби на кооперацията за 2002 година ДКИ, издадено на ЕТ „Тони рой“ и намаление на паричните средства в каса с 220 лева в полза на ЕТ „Детелина-Св.М.а“. С тях подсъдимата не е следвало да прави корекция на общия размер на годишните данъчни приходи.

За финансовата 2003 год. ГДД  на Кооперация „Галатея“ и приложенията към нея също била изготвена от подс.В.. Разликата за този отчетен период между декларирания по ГДД данък по ЗКПО и установеният от експертизата е 9 861 лв. Същата е пряко свързана с издавани фактури на клиенти на кооперацията по договори за наеми, които не са били отчитани в приход на сметки от група 70 – приходи от продажби, 4532 – ДДС от продажби и 410 – вземания от клиенти, като общият размер на неотчетените приходи на кооперацията е 50 356.22 лв /с ДДС/. Нетният размер на приходите,  с които е извършена корекция на декларираните приходи по ГДД възлиза на 41 963.52 лв. Конкретните неотчетени приходи от наеми са разгледани в изложението по-нагоре, където е разгледана противоправната дейност на В., касаеща длъжностното присвояване.

По отношение на отчетната 2004 год. е установено, че ГДД на Кооперация „Галатея“, ведно с приложенията към нея също са били изготвени от подсъдимата В.. За тази календарна година се установява, че общия размер на неотчетените брутни приходи на кооперацията възлиза на 73 440.24 лв. с ДДС. Тази сума се дължи отново на неотчетени приходи от договори за наем, за които са издадени фактури, но подсъдимата не ги е отчела в приход на сметки от група 70 – приходи от продажби, 4532 – ДДС от продажби и 410 – вземания от клиенти. Нетният размер на приходите, коригиращи декларираните приходи по ГДД възлиза та 61 200.20 лв., т.е. налице е основание за доначисляване на корпоративен данък за 2004 год. в размер на  11 934 лв.

За финансовата 2005 год. подсъдимата съставила ГДД и подписала приложенията, които я съпътствали. Съобразно изискването на чл. 51 от ЗКПО /обн. ДВ бр.115/1997 г., отм. ДВ бр. 105/22.12.2006 г., в редакцията изм. ДВ бр. 105/29.12.2005 г./ ГДД била подписана от И.Г..

През тази отчетна година отново се наблюдава издаване на фактури на клиенти на кооперацията по договори за наеми, които не са неотчетени в приход на сметки от група 70 – приходи от продажби, 4532 – ДДС от продажби и 410 – вземания от клиенти, като общият размер на неотчетените брутни приходи в кооперацията е в размер на 120 217.87 лв. Според вещите лица, изготвила ССчЕ корпоративният данък за 2005 г. следва да се увеличи с 15 027 лв.

Извършените счетоводни операции /или липсата на такива/, както и документите, които е издала подсъдимата е описани вече в изложението, като е посочено от всички наематели каква сума е получила и неотчела в касата на дружеството или чрез какви документи е успяла документално да отчете липсващите суми, които е получила уж за някакво дължимо плащане.

Деянията на подсъдимата, макар и различно съставомерни следва да се приемат в отношение на причина и следствие, т.к. корекцията на общия размер на годишните данъчни приходи в инкриминирания период е пряка последица от присвоителните й действия. В този смисъл фактическите обстоятелства по делото позволяват положителното заключение за възможността М.В. да е субект на същинското данъчно престъпление, т.к. тя е лицето ползвано от данъчния субект за осъществяване на действия, регулирани от ЗКПО , като в тази насока е и трайната съдебна практика.

Напълно относими към обсъждания състав на престъплението по чл.257 ал.1/отм./ вр. чл.255 ал.1 /отм./вр. чл.26 ал.1 от НК  са аргументите за субективната съставомерност на квалифицираното длъжностно присвояване. Подсъдимата целенасочено е изкривяла данъчната основа, като декларирайки я пред компетентната данъчна администрация фактически постигала избягване плащането на пряк данък по ЗКПО.

За 2006 година настоящият състав на съда намира, че подсъдимата отново е осъществила деянието, елемент от продължаваното престъпление, но това е станало при условията на посредствено извършителство, тъй като е изготвила необходимите документи, на предвид промяната в закона те вече са подписани единствено от св.И.Г.. Отново за този данъчен период са направени нестандартни счетоводни записвания, които не са отчетени в приход на сметки от група 70 – приходи от продажби, 4532 – ДДС от продажби и 410 – вземания от клиенти. Те са били персонално известни на подсъдимата като главен счетоводител на Кооперация „Галатея“. Приложенията към ГДД отново са изготвени от В.. В случая е безпредметно да се обсъжда дали Г. е съизвършител в това престъпление,тъй като единствено прокуратурата е тази, която преценява на кой е какви престъпления да вмени, а за съда е единствено в задължение да установи дали от събраните по делото доказателства възведените обвинения се потвърждават или не.

Подсъдимата е направила възражение относно проформа фактурата, издадена на ЕТ Й.Й., като счита, че тя не следва да бъде отчетена за годишния финансов резултат.

Съдът не споделя това възражение, тъй като в заключението на ССчЕ от 15.03.2010 год. е посочено, че в дневника за продажби на ред 22 е отчетена продажба на материали по документ "пр.1" към ЕТ "Й.Й." на обща стойност 9 777,42 лв. Това не е отразено по дебит на с- ка 410 "Клиенти" и не е осчетоводен като приход в гр. 70. Облагаемият доход представлява разликата между продажната цена и отчетната стойност на материалите и тъй като от представените документи не се установява каква е отчетната стойност на тези продадени материали, с целия размер на посочената сума следва да бъде извършена корекция - увеличение на общия размер на годишните приходи. В случай, че прихода от този документ беше надлежно осчетоводен в регистрите на Кооперацията, то размера който би бил отразен по кредита на сметките от група 70 би възлизал на данъчната основа по стопанската операция (без ДДС), а именно 8 147,85 лв; ДДС би бил отчетен по кредита на сметка 4532. ДДС от продажби. В конкретния случай такива записвания не са установени, предвид което финансовият резултат на Кооперацията за 2002 следва да бъде преобразуван с неотчетения приход 8 147.85 лв., както и с неотчетеното задължение към бюджета за ДДС 1 629.57 лв., т.е. с цялата неосчетоводена сума в размер 9 777.42 лв.

Подобни възражения са били направени и досежно две издадени РКО 718/18.07.2005 год. в размер 11 600 лв. и 1126/24.10.2005 год. в размер на 40 931,64 лв., платени от касата на Кооперацията на адв.Атанас И. Атанасов с основание върнат заем, за които подсъдимата твърди, че не следва да бъдат включвани в годишният резултат за 2005 год.

Съдът намира и това възражение за неоснователно, тъй като по делото не се намират данни за сключен в рамките на проверявания период (2002-2006) договор за заем между адв.Атанасов - заемодател и Кооперацията – заемополучател. През изследвания период в счетоводните регистри на Кооперацията не се е водило салдо - задължение по получени заеми от този контрагент. Двете суми са осчетоводени по дебита на сметка 410. Вземания от клиенти за месеците юли и октомври 2005 год. Сумите не са отчетени в дневника за продажби на Кооперацията за месеците, в които са заведени вземанията по сметка 410 и не са отчетени приходи по кредита на сметка от група 70.

При това положение са наблюдава противоречие между първичните счетоводни документи и счетоводните записвания, като първичните документи отразяват извеждане на парични средства от касата на Кооперацията, без в счетоводството й да съществува такова задължение, а счетоводните записвания сочат заведено на датите на ордерите вземане от адв.Атанасов, отразено по счетоводната сметка (ДТ 410), по която Кооперацията отчита вземанията си от клиенти по търговска дейност във връзка с извършени продажби, чието основание не е видно- договор, фактура или друго.

Настоящият състав на съда при тези обстоятелства намира, че не може да приеме, че е налице единствено паричен поток, както твърди подсъдимата, при който не би имало щета за бюджета, а намира, че следва да даде вяра на счетоводните записвания, които отразяват, че е налице вземане от търговска продажба, без да е отчетен приход и именно поради това е налице щета за бюджета, поради което и приема, че за 2005 год. следва да бъде увеличен  размера на неотчетените облагаеми приходи -120 217,87 лв. с включен ДДС и данъчна основа 100 181,56 лв.

Като съобрази всичко изложено до момента, настоящият състав на съда намира, че вменените на подсъдимата престъпления са доказани от обективна и субективна страна и този извод правилно е бил направен от първоинстанционния съд с констатираното от настоящият състав изменение досежно размерът на инкриминираната сума, който е 365 673.70 лв. за престъплението по чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, вр.чл.26,ал.1 НК.

Първоинстанционният съд е индивидуализирал наказанията на подсъдимата В. в хипотезата на чл.55, ал.1, т.1 от НК. Приел е, че отговорността й се смекчава от добрите характеристични данни, чистото съдебно минало, съдействието за разкриване на обективната истина /доколкото това не противоречи на защитната й теза/. Преценен е и срокът на разследването на ДП и в съдебно фаза, като в тази насока са съобразени практиките на ЕСПЧ и ВКС. Посочените обстоятелства са вярно каталогизирани и оценени от първоинстанционния съд  на плоскостта на правилата за индивидуализация на наказанието. Към тях са отнесени моралната укоримост на престъплението, към която имат отношение подбудите и други субективни характеристики на деянието. Наказанието на подсъдимата е определено малко под специалния минимум, за всяко от престъпленията.

Към момента на постановяване на настоящото решението е изминал срок още по -дълъг от този при постановяване на присъдата, като от довършване на деянията до настоящият момент са изминали повече от 12 години. През този период по отношение на подсъдимата не се установени последващи противоправни прояви, което също е от значение при определяне на личността й и следва да бъде взето предвид при определяне на наказанието.

Изложеното даде основание на настоящият състав на съда да индивидуализира наказанието на подс.В. значително под специалния минимум за всяко от престъпленията, за които е призната за виновна, като за престъплението по чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, вр.чл.26,ал.1 НК счита, че следва да й наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, а за престъплението по чл.257 ал.1 /отм./ от НК – „лишаване от свобода” за срок от шест месеца, към което на основание чл.55, ал.3 от НК счита, че не следва да налага по-лекото кумулативно наказание „глоба”, като за това отново съобрази отдалечеността на деянието от датата на неговото наказване.

По отношение на кумулативно предвиденото наказание по чл. 37, ал.1, т.6 и 7 лишаване от „правото да заема държавна длъжност, свързана с отчетническа и материална отговорност” и „правото да упражнява професия „счетоводител“”, предвидено за престъплението по чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, вр.чл.26,ал.1 НК съдът намира, че по отношение на него също следва да съобрази отдалечеността от времето на извършване на престъплението, поради което следва да бъде намален и неговият размер до размера на наложеното основно наказание, а именно за срок от 1 година.

На основание чл.23, ал.1 от НК съдът следва да наложи на подс.В. да изтърпи по-тежкото от така определените наказания, а именно „лишаване от свобода” за срок от една година, към което на осн.чл. 23, ал.2 НК следва да присъедини наказание по чл. 37, ал.1, т.6 и 7 лишаване от „правото да заема държавна длъжност, свързана с отчетническа и материална отговорност” и „правото да упражнява професия „счетоводител“” за срок от 1 година.

Правилно е приложен материалния закон, като изтърпяването на наложеното наказание е отложено по реда на чл.66, ал.1 от НК. Налице са материално-правните предпоставки, както и възможността за поправяне на осъдената чрез прилагане института на условното осъждане. Личността на подсъдимата не разкрива висока степен на обществена опасност. Налице е  добрата публична биография – не е осъждана, работи, има семейство. Всичко това доказва отсъствието на необходимост от изолирането на подсъдимата в пенитенциарна среда. Престоят в обществото при условията на чл.66 от НК е в състояние да активира самокорекционните механизми в поведението на В., като в случая настоящият състав на съда намира, че с оглед изложените мотиви за определяне размера на наказанията, следва да определи изпитателния срок в минималния размер, предвиден в разпоредбата на закона.

Въззивният съд намира, че с така определеният вид и размер на наказанията биха били изпълнени целите на индивидуалната и генерална превенция на наказателната отговорност по чл.36 от НК.

 

В настоящето наказателно производство за съвместно разглеждане съдът е приел граждански иск на Министъра на финансите против подсъдимата в размер на 36 822 лв., ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

Предвид признаването на подсъдимата за виновна в извършването на данъчното престъпление, гражданският иск е доказан по основание и по размер., поради което правилно първоинстанционният съд го е уважил изцяло.

По делото е предявеният граждански иск и от Кооперация „Галатея“ срещу подсъдимата В. в размер на 495 272.16 лв. ведно със законната лихва за обезщетяване на имуществени вреди от квалифицираното длъжностно присвояване. Настоящият състав на съда намира този иск за доказан по основание така, както това е направил и първоинстанционният съд. Той обаче е приел, че иска е погасен по давност, тъй като не е депозиран в предвиденият от закона 5 годишен давностен срок от установяване на извършителя, като съдът е преценил, че това е станало с изготвянето на одитния доклад, получен от председателя на кооперацията на 29.06.2007 год.

Това становище не се споделя от настоящият състав на съда . Вярно е, че Р 5-2006-ОСГК и ОСТК предвижда, че независимо от развитието на наказателното производство, иск за вземане от непозволено увреждане следва да се предяви в срока по чл.110 от ЗЗД. Според чл.114, ал.3 ЗЗД, вземането за вреди от непозволено увреждане възниква от деня на откриване на дееца и от същия момент то става изискуемо, тъй като от този момент длъжникът изпада в забава, съгласно чл.84, ал.3 ЗЗД.

В случая деецът е станал известен за ощетеното юридическо лице, не с изготвянето на одитния доклад, а с съдържащите се в ДП данни за установяване на извършителя, което е станало с повдигане на обвинението на подсъдимата, когато е ангажирана нейната наказателна отговорност и е станало на 15.02.2010 год.

Гражданският иск е бил предявен на 09.10.2014 год. пред първоинстанционният съд като с него са претендирани и лихвите от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

Като съобрази изложените обстоятелства настоящият състав на съда прецени, че към момента на депозиране на гражданския иск от Кооперация „Галатея“ пред първоинстанционния съд не е изтекла погасителна давност.

По отношение на размера на предявения граждански иск, настоящият състав на съда намира, че същият не е доказан по размер. В мотивите си по делото съдът изложи съображения защо приема, че сумата от 129 602.46 лв. е била правомерно изплатена от подсъдимата по решение на ръководството на кооперацията за дължими и изработени трудови възнаграждения. Съдът намира, че с тази сума следва да бъде намален размерът на предявеният граждански иск, като В. следва да бъде осъдена да заплати сума в размер на 365 673.70 лв., представляващо причинни в резултат на деянието й имуществени вреди, причинени на кооперация „Галатея”. Иска следва да бъде уважен за лихвите от увреждането до окончателното изплащане на сумата.

Подсъдимата В. дължи и държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 14 626.95 лв.

 

При извършената служебна проверка, не се констатират допуснати нарушения, обосноваващи отмяна на проверяваната първоинстанционна присъда.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 337, ал.2, т.1 от НПК, Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ присъда по НОХД № 805/2014 година по описа на Окръжен съд – Варна като НАМАЛЯВА наложените наказания на подс.М.В. както следва:

-за престъплението по чл.202, ал.2, т.1, вр.чл.201, вр.чл.26,ал.1 НК наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, което на осн.чл.66, ал.1 НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила и наказание по чл. 37, ал.1, т.6 и 7 лишаване от „правото да заема държавна длъжност, свързана с отчетническа и материална отговорност” и „правото да упражнява професия „счетоводител“” за срок от 1 година, като ОПРАВДАВА подс.за сумата от 129 602.46 лв.;

- за престъплението по чл.257 ал.1 /отм./ от НК – „лишаване от свобода” за срок от шест месеца, което на осн.чл.66, ал.1 НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години.

На основание чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на подс.В. да изтърпи най-тежкото от така определените наказания, а именно „лишаване от свобода” за срок от една година, което на осн.чл.66, ал.1 НК отлага изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3 години.

На осн.чл. 23, ал.2 НК ПРИСЪЕДИНЯВА наказание по чл. 37, ал.1, т.6 и 7 лишаване от „правото да заема държавна длъжност, свързана с отчетническа и материална отговорност” и „правото да упражнява професия „счетоводител“” за срок от 1 година.

 

ОСЪЖДА подс.М.В. да заплати на Кооперация Галатея сумата от 365 673.70 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното заплащане на сумата.

 

ОСЪЖДА подс.М.В. да заплати държавна такса върху уваженият граждански иск в размер на 14 626.95 лева.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                                          2.