Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                           152

 

                                              Варна, 03.11.2014 година

 

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Трети Октомври,две хиляди и четиринадесета година,в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

  ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

                 Секретар Г.Н.

                 Прокурор ВИЛЕН МИЧЕВ

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 220 по описа за 2014 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Присъда № 51 от 03.07.2014 година по НДОХ № 49/2014 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият О.Ю.Х.,ЕГН **********,*** е бил признат за невинен в това,че:На 12.02.2014 година в град Кубрат,област Разград да е предложил и дал подкуп-една банкнота с номинал 5 евро,сериен № U 49815130622 с левова равностойност 9,78 лева на полицейски орган-младши автоконтрольор Н.Р.Н.-служител в Районно управление"Полиция"-град Кубрат,за да не извърши действие по служба-да не състави фиш за санкциониране с глоба за установено административно нарушение по член 70 алинея 3 от ЗДв.П,извършено от О.Ю.Х. и на основание член 304 от НПК е бил оправдан по обвинението за извършено престъпление по член 304"а"предложение 1 и 3 от НК.

Недоволен от така постановената Присъда е останал прокурор от РАЗГРАДСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА,протестирал я е като неправилна и по изложени подробни съображения в тази насока,се моли след цялостна проверка правилността й,на основание член 336 алинея 1 точка 2 от НПК същата да бъде отменена и бъде постановена нова Присъда,с която подсъдимият О.Ю.Х. бъде признат за виновен за извършено престъпление по член 304"а"предложение 1 и 3 от НК и да му бъдат наложени предвидените в този текст наказания/неточно в последното изречение на протеста е изписано дословно:"…да ми наложите предвидените в този текст наказания."/.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция,страните взеха следните становища :

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че поддържа изцяло подадения протест и след изложени съображения в тази насока,моли да бъде приета за установена фактическата обстановка такава,каквато е изложена в обвинителния акт,като бъде отменена оправдателната Присъда и бъде постановена осъдителна такава.

Защитата на подсъдимия О.Ю.Х.,от името на последния счита протеста на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-РАЗГРАД за неоснователен,недоказан и по същество незаконосъобразен и по изложени подробни съображения в тази насока,се моли да бъде потвърдена присъдата на първоинстанционния съд.

При условията на алтернативност,ако съдът намери,че е налице формално съставомерно деяние по член 304"а"предложение 1 и 3 от НК,да бъде приложена разпоредбата на член 9 алинея 2 от НК.

Пак при условията на алтернативност,ако съдът намери,че обвинението е доказано и бъде уважен протеста,се моли за налагане на наказания към минимума,а именно:"Лишаване от свобода"за срок от ТРИ МЕСЕЦА,с приложение института на условното осъждане,както и кумулативно предвиденото наказание в абсолютния минимален размер,както и че може да бъде приложена и разпоредбата на член 55 от НК.

В последната си дума подсъдимия О.Ю.Х. иска да бъде оправдан,както е бил оправдан и в РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,тъй като не бил давал никакъв подкуп и даже не е имал намерение за това,както и че не се признава за виновен.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в протеста на прокурора от РАЗГРАДСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА;становищата на страните по протеста;становището на подсъдимия О.Ю.Х. в последната му дума,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Протестът на прокурора от РАЗГРАДСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА е бил подаден в установения от НПК срок и е допустим за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

На 12.02.2014 година рано сутринта подсъдимият Х. се върнал от Кралство Белгия в Република България с личния си автомобил"Мерцедес 316 ЦДИ" с Д.К.№ РР 88- 20 АР и се прибрал в село Бисерци.Същата сутрин от село Бисерци тръгнал с автомобила си за село Лъвино,като пътят му минавал през град Кубрат.Тръгвайки от село Бисерци, включил късите светлини на автомобила.На влизане в град Кубрат около 09.20 часа спрял до автокъща,която посетил.Веднага след това продължил с автомобила си по улица".Добруджа"в град Кубрат,като не включил късите светлини.

По същото време и в същия район на кръстовището между улиците:"Добруджа”,"Хан Аспарух”и"Васил Левски”,в изпълнение на служебните за задължения съгласно седмичния график и ежедневната ведомост контрол на пътното движение, осъществявали в екип полицейски служители от РП"Полиция"-град Кубрат-свидетелите:Н.Р. и Н.С.,които трябвало да отбиват товарните автомобили поради ремонт на улица”8-ми март”,съседна на улица”Добруджа”.

В качеството му на младши автоконтрольор,свидетелят Р. имал правомощия да проверява редовността на документите,които трябва да носят водачите на МПС и техническата изправност на последните.Съгласно точка1.2 от Заповед № 1з-1745/28.08.2012 година на Министъра на вътрешните работи имал право да издава фишове и да съставя актове за установяване на административни нарушения по Закона за административни нарушения от Закона за движението по пътищата.

Свидетелят Р. осъществявал правомощията си във взаимодействие със свидетеля С..Последният имал правомощия по осигуряване на обществения ред и по разкриване и предотвратяване на нарушения и престъпления.

Подсъдимият Х. изминал с управлявания от него автомобил около 300-400 метра от автокъщата.При приближаване на кръстовището, полицейските служители-свидетелите:Р. и С. установили,че подсъдимият Х. управлявал автомобила без включени светлини,което е било в нарушение на член 70 алинея 3 от ЗДвП и поради това решили да спрат автомобила за проверка.

Свидетелят Р. слязъл от служебния автомобил,преминал от другата страна на пътя подал сигнал със"стоп"палка за спиране на автомобила.Подсъдимият Х. отбил в дясно по посока на движението и спрял.Свидетелят Р. отишъл до автомобила,легитимирал се и поискал от подсъдимия документите му за проверка,като му обяснил какво нарушение е допуснал,както и че ще му бъде наложена глоба по фиш в размер на 10 лева.След това го поканил да дойде до служебния автомобил,където бил кочанът с глобите по фиш.

Според показанията на свидетеля Р. преди да слезе от автомобила си подсъдимият Х. казал:"Не е ли по-добре да почерпя”,на което свидетелят му отговорил,че няма да стане и тръгнал в посока към служебния автомобил.Извадил кочана и започнал да пише имената си.Тогава подсъдимият Х. дошъл при него подал му документите,между които било и калъфче с банкнота от 5 евро и казал:"Заповядайте".Свидетелят Р. го попитал защо,а подсъдимият отговорил-за да не съставят глобата по фиш.

Тогава свидетелят Р. взел банкнотата от 5 евро,взел и документите на подсъдимия Х. и му казал да си сложи ръцете на служебния автомобил,като му обяснил,че ще бъде задържан за 24 часа.Извършил личен обиск и поставил белезници на ръцете му.

Свидетелят Р. не довършил писането на фиша с глоба,а подсъдимият Х. бил отведен от полицейските служители в РПУ- Кубрат.

В РПУ-Кубрат свидетелят Р. съставил Акт №34/12.02.2014 година за установяване на административно нарушение.В него отразил,че подсъдимият Х. е допуснал нарушение на член 70 алинея З от ЗДвП и че водачът отказал глоба по фиш,като предложил и дал сумата от 5 евро,като дар за да не извършват задълженията си по служба.Подсъдимият Х. направил възражения по акта,като записал собственоръчно:"Нямах български лева дадох 5 евро” и се подписал за нарушител.Другият полицейски служител-свидетелят С. се подписал акта като свидетел очевидец при установяване на нарушението и при съставянето на акта.Свидетелят Р. съставил АУАН не за да обективира самото нарушение,за което трябвало да бъде съставен фиш с глоба,а за да се узакони даването на 5 евро,защото"нямало как да изземе банкнотата от 5 евро” описана в акта.

Късно след  обяд същият ден,по нареждане на прекия ръководител на свидетеля Р.,подсъдимият Х. бил освободен от ареста при започнало вече бързо ДП.Свидетелят Р. предал на разследващият орган с протокол за доброволно предаване банкнотата от 5 евро.

Гореописаната фактическа обстановка първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена след съвкупна преценка на всички събрани по делото доказателства както в хода на досъдебното производство,така и в хода на съдебното следствие:обсъдил е показанията на полицейските служители:свидетелите Р. и С.;писмените и веществени доказателства по делото,заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната оценъчна експертиза.

По същество гореописаната и приета за установена от първоинстанционния съд фактическа обстановка се препокрива като цяло и с фактическата обстановка,приета от обвинителната власт в мотивите на изготвения от нея обвинителен акт.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите по приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и кореспондиращи със събраните по делото доказателства.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка,първоинстанционният съд е постановил оправдателна присъда при допуснати нарушения по смисъла на член 335 алинея 2 от НПК във връзка с член 348 алинея 3  точка 1 от НПК,тъй като :

1.Обсъждайки подробно и обстоятелствено както показанията на полицейските служители/дадени в хода на досъдебното производство и във фазата на съдебното следствие/,така и обясненията на подсъдимия Х.;/също дадени в рамките на досъдебното производство,а така също и в хода на съдебното следствие/първоинстанционният съд в началото на мотивите си е направил правния извод,че обвинението за извършено престъпление по член 304"а"предложения:първо и трето от НПК не е било доказано по безсъмнен и категоричен начин.

Приемайки като безспорен факта,че Х. е дал банкнота от 5 евро на свидетеля Р.,първоинстанционният съд не е дал отговор осъществен ли е бил или не от обективна страна от подсъдимия състава на член 304"а"предложения:първо и трето от НПК.

Все на базата на безспорния факт,че Х. е дал банкнотата от 5 евро на свидетеля Р.,първоинстанционният съд не е дал отговор осъществен ли е бил или не от субективна страна от подсъдимия състава на член 304"а"предложения:първо и трето от НПК.В тази насока не е бил даден отговор с какви намерения подсъдимия Х. е дал на полицейския служител банкнотата от 5 евро:дали за подкуп/както е обяснил в рамките на досъдебното производство/или за да си плати глобата за извършеното и неоспорено от него нарушение на ЗДв.П/каквито са обясненията му в рамките на съдебното следствие/.,

2.В последващата част от мотивите на Присъдата си първоинстанционният РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил коренно противоположни изводи както с първоначалните си изводи относно това дали обвинението против подсъдимият Х. за извършено престъпление по член 304"а"предложения:първо и трето от НПК не е било доказано по безсъмнен и категоричен начин,а така също и с диспозитива на Присъдата,а именно:Дословно е приел,че дори и да се приеме,че обвинението е било доказано,та в случая са налице предпоставките за приложение разпоредбата на член 9 алинея 2 от НК,защото самото нарушение на правилата за движение по пътищата е маловажен случай.

В тази насока първоинстанционният съд от една страна законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че престъплението"Подкуп"сериозно засяга и уврежда обществените отношения,свързани с правилното и нормално функциониране на държавния и обществен апарат и на държавните органи,както и с точното, еднакво и безкористно осъществяване на властническите функции и на правата и задълженията, произтичащи от компетентността на съответните длъжностни лица,както и че този вид престъпления в значителна степен подронват авторитета на държавните органи, отразяват се твърде неблагоприятно и върху доверието на гражданите в държавното управление и във функционирането на държавния и обществен апарат.

Същевременно обаче,изхождайки най-вече от ниския размер на стойността на предмета на престъплението,е направил извода си,че може да се приложи член 9 алинея 2 от НК и извършеното от Х. а явно маловажния случай:с оглед извършеното от него административно нарушение на член 70 алинея З от ЗДвП и санкционирано в случая и с минималния размер на допустимата по закон санкция"Глоба"от 10 лева,както и че била много малка вероятността от това нарушение да се стигне до настъпването на ПТП.

Отделен е въпросът,че правейки изводите си за наличие на член 9 алинея 2 от НК по делото,първоинстанционният съд не е изпълнил изцяло задълженията си да изложи съображения в тази насока-с оглед изискванията на член 93 точка 9 от НК.

Основното и важното в случая,че по един категоричен,законосъобразен и обоснован начин в мотивите първоинстанционният съд е следвало да изложи съображения в подкрепа на диспозитива на Присъдата си,а не коренно противоположни мотиви:от една страна:неосъществен от подсъдимия Х. от обективна и субективна страна престъпен състав на член 304"а"предложения 1 и 3 от НК,а от друга:осъществен от подсъдимия Х. от обективна и субективна страна престъпен състав на член 304"а"предложения 1 и 3 от НК,но при условията на член 9 алинея 2 от НК.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че това допуснато от РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД съществено нарушение на процесуалните правила е отстранимо след отмяна на Присъдата и връщане делото за ново разглеждане във фазата на съдебното следствие от друг състав на първоинстанционния съд и че не е налице хипотезата на член 348 алинея 4 от НПК-въззивната апелативна инстанция да отстранява това допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. 

Водим от горното и на основание член 335 алинея 2 от НПК във връзка с член 348 алинея 3  точка 1 от НПК,ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,

 

                                   Р    Е    Ш    И  :

 

ОТМЕНЯВА Присъда № 51 от 03.07.2014 година по НДОХ № 49/2014 година на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД във фазата на съдебното следствие.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1 :                         2: