Р Е Ш Е Н И Е

 

                     141

 

20.07.2015 г., гр. Варна,

 

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети юли две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Пачолов

ЧЛЕНОВЕ: Росица Лолова

Росица Тончева

при секретаря С.Д.

и прокурора  Иван Тодоров

      разгледа докладваното от Р.Лолова

      ВЧНД №221 по описа за 2015 год.

     За да се произнесе взе предвид следното:

Производството пред въззивната инстанция  е образувано по жалба на Е.И.Б., чрез защитника му адв. Н.Ч. срещу решението на Варненския окръжен съд от 25.06.15г. по чнд №852/15г., с което е признато решение на прокуратурата на Кралство Нидерландия, с което на жалбоподателя е наложена финансова санкция в размер на 118 евро, равностойни на 231,04 лв.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно и се прави искане въззивната инстанция да го отмени като откаже признаване на решението на Нидерландските власти, тъй като липсвали доказателства жалбоподателя да е бил уведомен за започналото наказателно производство, за датата и мястото на съдебния процес, както и за възможността за постановяване на решение и правото на обжалване, липсвали и доказателства за виновно поведение. В срока за произнасяне е представена квитанция за платена сума от 91 евро на 01.07.15г.

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Пред окръжният съд е постъпило искане от съответните съдебни власти в кралство Нидерландия за признаване на решение за налагане на финансова санкция на Е.Б. за това, че на 22.10.2014г. в 04,25ч.в населено място Alkmar №9, при управление на автомобил нарушил пътен знак №а1 като превишил максимално допустимата скорост с 14 км/ч.- административно нарушение по чл.2 от „Закон относно административната уредба при нарушаване на разпоредби на Кодекса за движение по пътищата”. С решение №185568568/20.11.14г., влязло в сила на 01.01.15г., постановено от подразделение „Централна обработка” на Нидерландската прокуратура Граад ван му е била наложена парична санкция в размер на 118 евро.

В изпълнение на задълженията си по чл.30 и 35 от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции окръжният съд е проверил всички обстоятелства необходими за признаване или за отказване на признаване на такова решение.

Налице са всички необходими документи относно процедурата по признаване на такова решение. Приложено е удостоверението по чл.4 от РР 2005/214/ПВР, където е посочено лицето, срещу което е постановено съответното решение, наличието на такова влязло в сила решение, размера на финансовата санкция, фактическите обстоятелства по казуса с посочване на наказателния закон. Посочено е, че производството е било писмено като е указано, че лицето е било съответно уведомено съгласно законодателството на издаващата държава за делото и относно правото да обжалва и сроковете за това. Уточнено е, че съдебно заседание не е провеждано, а се касае до писмено производство.

Настоящата инстанция също счита, че са налице всички условия за признаване на решението- посоченото деяние съставлява административно нарушение, като в конкретния случай не е необходима дори двойна наказуемост, макар да е налице и такава. Налице са и останалите условия по чл.30 от Закона.

Не са налице условия за отказване признаването и изпълнението по чл.35 от Закона. Удостоверението е пълно, съобразено с Рамковото споразумение, не е налице друго решение срещу същото лице за същото деяние, не е изтекла съответната давност, не е налице имунитет или привилегия препятстващи изпълнението на решението, деянието не е извършено на територията на РБългария или извън пределите на издаващата държава. Наложената санкция е над 70 евро, лицето, срещу което е издадено решението е наказателно отговорно. Касае се до писмено производство и съгласно удостоверението засегнатото лице е било уведомено в съответствие със законодателството на издаващата държава.

Приемайки че са налице всички положителни и отсъстват всички отрицателни предпоставки, правилно, законосъобразно и обосновано окръжният съд е постановил признаване на процесното решение.

Представеното в срока за произнасяне писмено доказателство пред втората инстанция за заплатена сума от 91 евро не касае процесното решение тъй като не може да се свърже по никакъв начин с него и вероятно се отнася до друго нарушение. Различен е размера на заплатената сума – 91 евро, докато процесната санкция е 118 евро. Посоченият в квитанцията като основание за плащане номер е 185569422, различен от номера на процесното решение-185568568/20.11.14г, като не е посочена дата на издаване

Твърдението, че не е бил уведомен за датата и мястото на съдебния процес е несъстоятелно, тъй като такъв не се е състоял, а производството е било писмено. За това производство и възможностите за обжалването му е бил съответно уведомен, като в удостоверението по чл.4 от РР2005/214 се съдържат данни за това.

Останалите възражения за размера на превишаването на допустимата максимална скорост и различието в размера на налаганите глоби в Р.България и Кр.Нидерландия са несъстоятелни и нямат отношение към производството.

 Предвид всичко изложено настоящата инстанция намира жалбата за неоснователна, а решението като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и  на основание чл.34 ЗПИКонфОтнНалФС Варненският апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №186 от 25.06.2014г. на Варненския окръжен съд по чнд№852/15г., с което се признава решението на Подразделение „Централна обработка” на Нидерландската прокуратура Граад ван за налагане на финансова санкция от 118 евро равностойни на 231,04лв. на Е.И.Б. *************.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                             Членове:1.

 

                                                                                       2.