Р Е Ш Е Н И Е

 

177

 

гр.Варна,   12.07.2016г.

 

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание, проведено на двадесет и трети юни  две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА  

 

при участието на прокурора МИЛЕНА ГАМОЗОВА и секретаря С.Д., като разгледа докладваното от съдия Светослава Колева ВНОХД № 222 по описа на ВАпС за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

С присъда № 20 от 29.09.2015 г., постановена по НОХД № 242/2014 г., Търговищкият окръжен съд е признал подсъдимия А.Б.Ш. за виновен в това, че:

-за времето от началото на м.януари 2013 г. до 05.01.2014 г. в кв.“Бряг“ на гр.Търговище, при условията на продължавано престъпление извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм, поради което и на основание чл.325 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 и чл.54 от НК му наложил наказание 3 /три/ години „лишаване от свобода“;

- на 05.01.2014 г. в кв.“Бряг“ на гр.Търговище се заканил с убийство на С.А.М., като заканата могла да породи основателен страх от осъществяването й у заплашената, поради което и на основание чл.144 ал.З вр.ал.1 и чл.54 от НК му наложил наказание 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца „лишаване от свобода“;

- на 05.01.2014 г. в кв. “Бряг“ на гр.Търговище, предприел действия умишлено да умъртви лицето С.А.М., като смъртта на жертвата е настъпила на 12.01.2014 г. в МБАЛ в гр.Варна и деянието е извършено по особено мъчителен за жертвата начин, поради което и на основание чл.116 ал.1 т.6 пр.2 вр.чл.115 и чл.54 от НК му наложил наказание 18 /осемнадесет/ години и 6 /шест/ месеца „лишаване от свобода, като го оправдал по първоначално повдигнатото му обвинение по чл.116 ал.1 т.6 пр.З от НК, за това деянието да е извършено с особена жестокост.

На основание чл.23 от НК ОС - гр.Търговище определил едно общо, най-тежко наказание на подсъдимия Ш. измежду наложените му за отделните престъпления, а именно 18 /осемнадесет/ години и 6 /шест/ месеца „лишаване от свобода“, което на основание чл.61 т.2 вр.чл.60 ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „строг“ режим в затвор, като на основание чл.59 ал.2 вр.ал.1 от НК е зачел предварителното му задържане, считано от 05.01.2014 г.

Окръжният съд се е произнесъл по веществените доказателства и разноските по делото, които възложил в тежест на подсъдимия.

По протест на прокурор от ОП - гр.Търговище и жалба от подсъдимия Ш. било образувано ВНОХД № 427/2015 г. по описа на Варненски апелативен съд, който с присъда № 1 от 21.01.2016 г. на основание чл.336 ал.1 т.3, чл.337 ал.2 т.1 и чл.338 от НПК отменил частично присъдата на ОС - гр.Търговище, като признал подсъдимия А.Б.Ш. за невинен в това, че:

- от началото на м.януари 2013 г. до 05.01.2014 г. в гр.Търговище, при условията на продължавано престъпление извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм, поради което и на основание чл.304 от НПК го оправдал по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.325 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК;

- на 05.01.2014 г. в гр.Търговище се заканил с убийство на С. А. М., като заканата могла да породи у нея основателен страх от осъществяването й, поради което и на основание чл.304 от НПК го оправдал по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.144 ал.З от НК.

Присъдата на ТОС била изменена в частта, относно наложеното наказание на подсъдимия Ш. за престъплението по чл.116 ал.1 т.6 пр.2 от НК, като на основание чл.54 от НК същото било определено на „доживотен затвор“.

В останалата част присъдата на ОС - гр.Търговище била  потвърдена.

 

По касационна жалба на защитата на подсъдимият било образувано дело № 291/2016 г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение. С решение № 87 от 18.05.2016г. ВКС е на основание чл.354 ал.1 т.1 и ал.3 т.2 от НПК е:

- ОТМЕНИЛ присъдата, постановена по ВНОХД № 427/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд в частта, с която е потвърдено приложението на чл.23 ал.1 от НК, като отменил неговото приложение.

-ОТМЕНИЛ същата присъда в частта, с която е потвърден определеният първоначален „строг” режим за изтърпяване на наказанието „доживотен затвор” от подсъдимия Ш. и е върнал делото на Варненския апелативен съд за ново произнасяне по този въпрос.

В останалата част присъдата е оставена в сила.

При новото разглеждане на делото във ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, в съдебно заседание страните взеха следните становища:

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че присъдата на ТОС следва да се измени в частта в която е определен „строг“ режим  при изтърпяване на наказанието и да бъде определен „специален“ с оглед изискванията на закона.

Защитата на подсъдимият дава становище, че се касае за задължително указание на ВКС по приложението на материалния закон.

В последната си дума подсъдимия предоставя решението на съда.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД като прецени доводите на страните, материалите по делото и отменителното Решение на ВКС, за да се произнесе, взе предвид следното:

В решение № 87 от 18.05.2016г. ВКС второ наказателно отделение по наказателно дело № 291/2016 г е направил следните изводите:

- независимо от определеното ново по вид наказание на подсъдимия Ш. „доживотен затвор”, въззивният съд не се е произнесъл по въпроса за първоначалния режим за изтърпяването му, а вместо това е потвърдил присъдата на първата инстанция в тази й част без да изложи съображения за решението си

- липсата на мотиви по въпрос, касаещ съществото на делото и визиран в разпоредбата на чл.301 ал.1 т.6 от НПК съставлява съществено нарушение на процесуалните правила от категорията на абсолютните, регламентирано в чл.348 ал.З т.2 пр. 1 от НПК.

- определянето на съответния режим за изтърпяване на наказанието „доживотен затвор” е безалтернативна последица за това наказание и при липсата на друг процесуален способ за отстраняване на констатираното нарушение, ВКС счита, че не би се стигнало до нарушение на забраната за reformation in pejus, независимо че касационното производство е образувано по жалба на подсъдимия.

В изпълнение на задълженията си, произтичащи от нормата на чл.355, ал.1 от НПК, която придава задължителност на указанията на касационната инстанция относно: стадия, от който трябва да започне новото разглеждане на делото; прилагането на закона и отстраняването на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ВАПС намери, че присъдата на ТОС следва да бъде изменена и в частта и относно режима на изтърпяване на наложеното на подсъдимия А.  Б.Ш. наказание по чл.116, ал.1, т.6, пр.2, вр.чл.54 от НК ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР. Съдът определя режима и типа на затворническото заведение, в което осъденият трябва да се настани първоначално, съобразно разпоредбите на ЗИНЗС - чл.57 от същия закон. Според правилото на чл.61, т.1 от ЗИНЗС, когато е определено наказание „доживотен затвор“, единствения възможен режим на неговото изтърпяване е този посочен от разпоредбата- а именно „специален“.

По изложените съображения и на основание, чл.337, ал.2, т.1 ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД

 

                   Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ присъда № 20 от 29.09.2015 г., постановена по НОХД № 242/2014 г., на Търговищкият окръжен съд, като ОПРЕДЕЛЯ  наказанието „ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР“ наложено на подсъдимия А.  Б.Ш. на основание чл. 61, т. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален „СПЕЦИАЛЕН“ режим.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от съобщаването на страните.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                              2.