Р Е Ш Е Н И Е

 

214

 

Гр.Варна ,   13.10.2016 година

 

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД , Наказателно отделение , в публично съдебно  заседание на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета  година в състав :

 

                                                Председател : ЯНКО ЯНКОВ

       Членове : ЖИВКА ДЕНЕВА

              СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

 

 

при секретар Г.Н.

и в присъствието на прокурора Стефка Якимова

изслуша докладваното от съдия Янков  вчнд №223/2016г. на АС-Варна,

и за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Производството е по реда на чл.452 ал.1 НПК.

    С протоколно определение №455/11.05.2016г. по ЧНД № 467/2016г. състав на Варненския окръжен съд е заменил частично остатъка от наложеното с определение по НОХД № 828/2013г. по описа на Районен съд – Несебър наказание „Пробация” на осъденото лице Н.П.И. с наказание "Лишаване от свобода" за срок от 1/един/месец, което да изтърпи в затвор при първоначален „строг” режим.

Останал недоволен от постановеното определение на ВОС, осъденият И. обжалва същото чрез процесуалния си представител – адв. П.Б. - ВАК, с оплакване за незаконосъобразност и неправилност. Молбата е за отмяна, а в условията на алтернативност  - за изменението му с налагане на друга подходяща пробационна мярка.

В съдебно заседание пред Варненски апелативен съд жалбоподателят лично и чрез упълномощен защитник поддържа жалбата си изцяло. 

Представителят на държавното обвинение намира жалбата за частично основателна, като счита, че доколкото е налице неизпълнение на двете по-леки по вид пробационни мерки, то те биха могли да бъдат заменени с по-тежката пробационна мярка „Безвъзмезден труд в полза на обществото”, а не с наказание „Лишаване от свобода”.

Представителят на Пробационния съвет – гр. Варна – инсп. К. А., намира жалбата на осъдения И. за неоснователна и моли определението на ВОС да бъде потвърдено.

Процесуалният представител на осъдения И. изтъква, като аргумент в подкрепа на извинителното му поведение за неизпълнение на пробационните мерки обстоятелството, че пропуските му се дължат на  уважителни причини, за което в съдебно заседание се представят необходимите  доказателства.

В последната си дума осъденият И. моли да не влиза в затвора, тъй като се грижи за работници, жена и дете.

 

Варненският апелативен съд, за да се произнесе взе предвид  атакуваното определение, подадената срещу него жалба, становищата на страните , изразени в съдебно заседание, както и събраните в рамките на въззивното производство писмени доказателства, при което установи следното :

С протоколно определение №219/20.09.2013г. по НОХД №828/2013г. по описа на РС – гр. Несебър на жалбоподателя И. било наложено наказание „пробация” за извършено престъпление по чл.343в ал.2 от НК, при следните пробационни мерки : 1.„Задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност на срещите два пъти седмично - за срок от 2 години; 2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от 2 години; 3) „Поправителен труд” – в размер на 20% удръжки върху възнаграждението в „Мулти билд” ЕООД – Варна за срок от девет месеца.

Изтърпяването на наказанието реално започнало на 08.10.2013г.

В началото осъденият И. изпълнявал пробационните мерки стриктно, но впоследствие постепенно се отклонил и преустановил изпълнението на мерките по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, като третата - „Поправителен труд”, била изцяло изпълнена от него. Тъй като не били констатирани уважителни причини за неправомерното му поведение, Пробационен съвет - гр. Варна изготвил предложение за замяна на остатъка от наказанието ”Пробация” с наказание „Лишаване от свобода”.

В първоинстационното производство пред Варненски окръжен съд също не били установени уважителни причини за неправомерното поведение на жалбоподателя И. и по тази причина съдът постановил  частична замяна на остатъка от наложеното с определение по НОХД № 828/2013г. на Районен съд – Несебър наказание „ПРОБАЦИЯ” с "Лишаване от свобода" за срок от 1/един/месец.

 

При ревизия на протоколното определение и след приемане на представените в рамките на въззивното производство многобройни писмени доказателства, настоящият съдебен състав намира, че са налице достатъчно данни за извинително за осъдения неизпълнение на остатъка от пробационните мерки.  В този смисъл доводите на защитата на подс. И., изложени в жалбата и в хода на въззивното съдебно заседание за трудова ангажираност на подсъдимия в други населени места, не са абстрактни, а се подкрепят от представените доказателства по делото – трудови договори, копия от заповеди, ведно с отчети за извършена работа на обекти, договори за СМР, ведно с приложения, копия  на фактури за извършени СМР и др. Наличните доказателства за общо допуснатите от подсъдимия 18 пропуска на изпълнението, които не са били предоставени на вниманието на първоинстанционния съд, свидетелстват за това, че те се дължат на уважителни причини, и то поради обстоятелството, че първоначално И. е бил командирован в друго населено място, а впоследствие е бил ангажиран с работа, свързана с извършване на СМР, която той непосредствено е ръководил.

Видно от изготвения доклад на пробационната служба всички срещи с пробационния служител са били насрочени в работно време, което обяснява невъзможността на осъдения И. да се справи в цялост с изпълнението на наложените му пробационни мерки, а същият е демонстрирал желанието си да изпълнява своето наказание, за което свидетелства добросъвестното му поведение в самото начало на реалното изпълнение. Формално е налице частично неизпълнение на посочените пробационни мерки, което неизпълнението обаче от страна на осъденото лице е породено от уважителни по своя характер причини – доказателства, за което бяха представени пред въззивния съд. Доколкото липсата на основателни причини за неизпълнение на наложените пробационни мерки е абсолютно условие за замяната с наказание „Лишаване от свобода“ /а такива в случая са установени по категоричен начин/, то очевидно не са налице основанията на разпоредбата на чл.43а НК. Което пък е повод за отмяна на атакуваното определение и за оставяне на предложението на Председателя на Пробационния съвет без уважение.

Предвид изложеното,  и на основание чл.452 ал.1 изр. второ НПК и чл.341 ал.1 НПК Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И :

 

          ОТМЕНЯ изцяло протоколно определение № 455/11.05.2016г. по ЧНД №467/2016г. по описа на Варненски окръжен съд.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  предложение на Председателя на Пробационен съвет – Варна за замяна на наложено наказание на осъдения  Н.П.И..

 

 

Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

Председател :                                        Членове :