О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Гр.Варна,01.10.2013 год.

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД-НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ в открито заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БОЖИДАР МАНЕВ

                                                          ЖИВКА ДЕНЕВА

                                                          ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

Секретар :Г.Н.

Прокурор :ИЛИЯ НИКОЛОВ                           

 

Разгледа ВЧНД № 224 по описа за 2013 година на Апелативен съд-Варна-докладвано от съдия Димитров.

 

Производството е образувано по жалба на А.П.А. ***, против определение на Варненския окръжен съд, с което определение е заменено наказанието “Пробация”, с наказание „лишаване от свобода” за срок от една година, което да бъде изтърпяно при „строг” режим в затвор.

С молбата се моли да бъде отменено определението на Варненския окръжен съд, като неправилно и незаконосъобразно. Алтернативно се иска на основание чл.66 от НК, да се отложи изтърпяването на така определеното наказание „лишаване от свобода”.

В съдебно заседание осъденият А., редовно призован, се явява лично и с адв. С.Н. ***. Подържат жалбата  и молят съда да отмени определението на ВОС или да приложи разпоредбите на чл.66 от НК.

Представител на Пробационна служба гр. Провадия, редовно призован, явява се Г.Д.. Изразява становище, че определението на ВОС е правилно и законосъобразно и моли съда да го потвърди.

Представителя на Апелативна прокуратура- прокурор Николов счита, че жалбата е неоснователна. Моли съда да потвърди определението на първоинстанционния съд.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилата жалба,съдът прие за установено следното:

 

С присъда по НОХД № 501/2011 год. на РС-Провадия, след групиране с присъда на РС-Свищов , съда е определил най-тежкото от така групираните наказания , а именно: Пробация със следните пробационни мерки:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от три години, с периодичност три пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от три години;

-безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за срок от три поредни години.

Така определеното наказание е приведено в изпълнение на 08.12.2011 год.

Видно от събраните доказателства по делото, осъденото лице не е изпълнило нито една мярка докрай. По наложените мерки има частично изпълнение ,което е обсъдено и анализирано от първоинстанционния съд. Почти не е изпълнена третата мярка- безвъзмезден труд – лицето е отработило само 25 часа.

За допуснатите нарушения относно неизпълнение на пробационните мерки са били издадени две заповеди, едната за наложено наказание” Бележка с устно предупреждение” и втората „Писмено предупреждение за предложение за замяна на пробацията, с наказание –лишаване от свобода”

Към делото липсват каквито и да е доказателства , от които може да се направи извод, че са били налице основателни причини за неизпълнение на определените му пробационни мерки.

Не са налице и условията за приложението на чл. 66 от НК, имайки предвид виновното неизпълнение на пробационните мерки и съдебното минало на осъдения.

Правилно и обосновано Пробационния съвет е внесъл предложение за замяна на „Пробацията” с лишаване от свобода и правилно и обосновано първоинстанционният съд, е извършил замяната, като е определил, осъдения да изтърпи наказание от една година лишаване от свобода при „строг” режим в затвор.

Освен това деянието по последното осъждане, по което му е определено „пробация” е в изпитателния срок на предходно осъждане, което изключва приложението на чл.66 от НК.

Предвид на гореизложеното, налице са основанията на чл.43а от НК и правилно е заменена пробацията с лишаване от свобода

 

Явно осъдения не си е взел поука от наложените му пробационни мерки и като се има предвид тежкото му съдебно минало, определението на Варненския окръжен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва жалбата  на А., да се остави без уважение и се потвърди определението на ВОС.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.452 от НПК, Варненският апелативен съд,

 

                             О П Р Е Д Е Л И

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.П.А. и

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на Варненския окръжен съд по ЧНД №806/13 по описа на съда от 18.07.2013 год., с подсъдим: А.П.А., ЕГН-**********

 

 

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

Председател:                                              Членове:1.

 

 

                                                                                 2.