Р Е Ш Е Н И Е

                   № 153/7.7.2016г., Гр. Варна

в името на народа

 

Варненският апелативен съд, наказателно отделение, на тридесети юни две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Лолова

ЧЛЕНОВЕ: Павлина Димитрова

Ангелина Лазарова

 

 секретар П.П.

прокурора Вилен Мичев,

 като разгледа докладваното от съдия Р.Лолова

НДВ №224 по описа за 2016 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство пред въззивната инстанция е по реда на чл.424 ал.1 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на възобновяване поради допуснато съществено нарушение по чл.348 ал.1 т.1 НПК. Твърди се, че първостепенният съд е допуснал нарушение при одобряване на споразумение по нохд №274/15г. по описа на РС Тутракан, с което на подс. Ю.Ф.С.  се налага наказание за деяние по чл.343в ал.2 НК от три месеца лишаване от свобода при общ режим в затворническо общежитие от закрит тип, като при постановяване на определение по чл.306 ал.1 т.3 НПК, с което се привежда в изпълнение на основание чл.68 ал.1 НК наложено на подс. Ю.Ф.С. наказание по нохд №45/15г. на ТРС от три месеца лишаване от свобода е постановил същото да се изтърпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

Излагат се съображения, че съдът е допуснал нарушение на материалния закон, тъй като към момента на осъждането по одобреното споразумение подс. С. вече е бил осъждан на лишаване от свобода като е без значение дали това наказание е изтърпявано ефективно или не. Предвид на това той следва да изтърпи и двете наказания при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

В съдебно заседание представителят на АП изразява становище за основателност на искането, но съдът следва да се съобрази с обстоятелството, че наказанията и по двете деяния вече са изтърпяни.

Осъденото лице не се явява в с.з. Назначеният служебен защитник изразява становище за основателност на искането.

         След анализ на доказателствата по делото и постъпилото искане от Гл.прокурор, АС- Варна прие за установено следното:

 Подсъдимият С. е бил осъден по одобрено споразумение от ТРС по нохд №274/15. на три месеца лишаване от свобода при общ режим в затворническо общежитие от закрит тип. В същото с.з. е постановено и определение по чл.306 НПК, с което се привежда на основание чл.68 ал.1 НК наложеното на подс.С. наказание от три месеца лишаване от свобода по нохд № 45/15г., като е постановено същото да се изтърпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

Съдът е допуснал нарушение на материалния закон като е определил неправилно както режима, така и мястото на изтърпяване на двете наказания. Нарушена е нормата на чл.61 т.3 ЗИНЗС, предвиждаща определяне на първоначален общ затворнически режим само на осъдените за първи път лица до 5г. лишаване от свобода за умишлени и за осъдените за непредпазливи деяния. Към момента на одобряване на споразумението, осъденият С. вече  е бил осъждан веднъж на лишаване от свобода като е без значение дали това наказание е изтърпявано ефективно. Режимът на същия следва да се определи съгласно разпоредбата на чл.61 ал.1 т.2 ЗИНЗС.

Вярно е ,че в страните по споразумението следва да обсъдят промяната на режима, но в конкретния случай следва да се има предвид, че съгласно писма № ЗД№363/08.02.16г. и ЗД363/08.04.16г. на Затвора Белене и двете наказания са изтърпени от осъдения С., съответно на 25.01.16г. и 08.04.16г. Поради това и определянето на законния режим по никакъв начин не накърнява правата на осъдения.

Водим от горното и на основание чл.424 ал.1 от НПК, АС-Варна,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по чл.306 ал.1 т.3 НПК по нохд №274/15г. на РС Тутракан.

Отменя определението в частта, с която е постановено наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца, наложено на Ю.Ф.С. да се изтърпи при общ режим в затворническо общежитие от открит тип.

Определя СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца, което да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.       

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.