Р Е Ш Е Н И Е

149

Варна,   25.07.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - Наказателно отделение, в публично съдебно заседание на деветнадесети юли, две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ТОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДЕСИСЛАВА САПУНДЖИЕВА

МАЯ НАНКИНСКА

 

при участието на секретаря Петранка Паскалева и на прокурор Илия Николов, като разгледа докладваното от съдия Нанкинска НДВ № 224 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 424, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т.5 НПК.

Образувано е по искане на Главния прокурор на РБ за възобновяване на производство по НОХД № 5746/2016 година по описа на Районен съд – гр.Варна ч частта, с която е извършено групиране на наказанията на подс.Р.Г. по НОХД №№ 5746/2016 год., 2086/2016 год. и 4963/2016 год..

Искането за възобновяване е обосновано с допуснати нарушения на материалния закон и на процесуалните правила, съществени по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

В съдебното заседание пред ВАпС прокурорът поддържа искането от Главния прокурор за възобновяване на наказателното дело.

Защитникът на осъденото лице моли искането да не се уважава, тъй като според него разпоредбата на чл.25 НК може да бъде приложена, но маже и да не се приложи.

Варненският апелативен съд, след като взе предвид искането от Главния прокурор, становищата на страните и като прецени доказателствата по делото, прие за установено следното:

На 14.11.2016 година във ВРС е бил внесен обвинителен акт, с който срещу Р.Е.Г. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194 ал.1 от НК.

Производството по делото е приключило с присъда, постановена на 24.01.2018 год. и влязла в сила на 09.02.2018 год, като Г. е признат за виновен и му е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 11 месеца. На основание чл.25 НК е извършено групиране на наказанията по присъди по НОХД №№ 5746/2016 год., 2086/2016 год. и 4963/2016 год. и му е наложено най-тежкото от тях, а именно "лишаване от свобода" за срок от 11 месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим. Присъдата не е била обект на въззивен или касационен контрол.

С оглед очертания предмет с искането от страна на Главния прокурор, настоящият състав фокусира вниманието си само върху релевираните оплаквания за материална и процесуална незаконосъобразност на определението, касаещо въпросите по чл.25 ал.1 от НК по отношение групиране на наказанията по НОХД №№ по НОХД №№ 5746/2016 год., 2086/2016 год. и 4963/2016 год.

От събраните по делото доказателства се установява, че Р.Г. има общо 21 осъждания с отделни присъди по различни дела от общ характер. Първите 17 от тях са групирани и изтърпени от осъденото лице.

По НОХД № 5746/2016 год. е приложено справка за съдимост на лицето, но тя е актуална към дата 21.11.2016 год. Присъдата е постановена след повече от година по-късно, като въпреки това съдът не е изискал нова справка за съдимост, а е приложил разпоредбата на чл.25 НК като съобразил данните, които са били налични по делото.

От събраните допълнително доказателства е установено, че на 17.11.2016 год. е влязла в сила нова присъда по отношение на Г. по НОХД № 5024/2016 год. за извършено от него престъпление на 06.10.2015 год. по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал.1 НК, като му е наложено наказание "лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, при първоначален строг режим.

Изложените обстоятелства водят да извода, че с извършеното групиране първоинстанционният съд е допуснал нарушение на материалните правила, тъй като при приложението на чл.25 НК не е обхванал всички влезли в сила присъди на осъденото лице, поради което следва да стори това в ново производство.

С оглед на изложеното, искането на Главния прокурор на РБ за възобновяване на делото е основателно и като такава, следва да бъде уважено.

В съдебно заседание защитникът на осъденото лице излага становище, че искането за възобновяване на Главния прокурор на РБ следва да не бъде уважавано, тъй като приложението на чл.24 НК е по преценка на съда и не е допуснато нарушение.

Настоящият състав на съда намира това възражение за неоснователно, тъй като в разпоредбата на чл.301 НПК изрично са изброени въпросите, които съдът постановяващ присъдата следва да обсъди, и в т.3, на ал.1 от тази разпоредба е посочено и групирането на наказанията, постановени с отделни присъди.

Водим от горното и на основание чл. 424, ал.1 от НПК, Варненски апелативен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА НОХД № 5746/2016 година по описа на Районен съд – гр.Варна, в частта на извършеното групиране по чл.25, ал.1 НК.

ОТМЕНЯ по реда на възобновяването присъдата, постановена по НОХД № 5746/2016 г. по описа на Районен съд – гр.Варна в частта, с която е извършено групиране на наказанията на Р.Г. по чл.25, ал.1 НК.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – гр.Варна, от стадия на съдебното заседание.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

          2.