Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

                                                        № 168

 

Варна, 27.11. 2014 година

 

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Шестнадесети Октомври,две хиляди и четиринадесета година,в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

  ЧЛЕНОВЕ : АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

                 Секретар С.Д.

                 Прокурор АННА ПОМАКОВА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВНДОХ № 226 по описа за 2014 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

С Решение № 61 от  01.07.2014 година по НДАХ № 171/2014 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД подсъдимият П.Н.П.,ЕГН **********,*** е бил признат за виновен в това,че:На 12.05.2011 година в град Добрич в Заявление за подпомагане 2011,"Форма за физически лица"вх.№ 16749987/12.05.2011 година,УРН:419655,УИН:08/170611/60076 таблица за използваните парцели 2011 година и карти на блоковете за земеделското стопанство с идентификатори"57234-37-4"и"57234-6-2"представил неверни сведения пред Областна дирекция-град Добрич на ДФ"Земеделие",като заявил за ползване без правно основание мери и пасища с площ 25,78 хектара за да получи средства от фондове,предоставени от Европейския съюз на българската държава по"Схема за единно плащане на площ"-престъпление по член 78а алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК,като на основание член 78а от НК е бил освободен от наказателна отговорност,като му е било наложено административно наказание"Глоба"в размер на 1 500,00/хиляда и петстотин/лева.

Със същото Решение подсъдимият П.Н.П. е бил осъден да заплати по сметка на ОД на МВР-град Добрич сумата от 345,00 лева,представляваща изплатени хонорари за експерти.

Недоволен от така постановеното Решение е останал П.Н.П.,обжалвал го е чрез служебния си защитник-адвокат М.В.-***,като неправилно,необосновано и незаконосъобразно и се моли същото да бъде отменено и делото върнато за доразследване на ДОБРИЧКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА.

В съдебно заседание,по съществото на делото пред въззивната апелативна инстанция страните взеха следните становища :

Служебният защитник на П.Н.П.-адвокат М.В. поддържа изцяло оплакванията в жалбата и излага подробни съображения в тази насока.Иска се отмяна на Решението и връщане делото на ДОБРИЧКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА.

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение и съответно потвърден акта на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като правилен и законосъобразен.Излагат съображения в тази насока.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД,като взе предвид оплакванията в жалбата на служебната защита на П.Н.П.;становищата на страните по жалбата,както и служебно изцяло-с оглед изискванията на член 313 и член 314 алинея 1 от НПК,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на служебната защита на П.Н.П. е била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена следната фактическа обстановка :

На 12.05.2011 година П.П. подал пред ОД на ДФ”Земеделие”-град Добрич Заявление за подпомагане 2011,форма за физически лица,вх.№16749987/12.05.2011 година,УРН:419655 и УИН:08/170611/60076,с приложени таблици и карти,искайки подпомагане по СЕПП за общо 96,3 8 хектара,съответно по"Схема за единно плащане на площ” и по"Схема за национално доплащане на хектар земеделска земя”.В приложената"Таблица на използваните парцели”П. невярно отразил,че за кампания 2011 година,площта, а която имал договор за наем с Община Крушари е 85,43 хектара в парцел „57234-47-4” и 1,94ха в парцел"57234-6- 2”.

При извършена впоследствие административна проверка било установено,че П. е наддекларирал повече от 20% от допустимите площи. На основание член 58 от Регламент на Комисията 1122/2009 година ОРА отказала подпомагане на бенефициента за кампания 2011 година по СЕПП.

От представените по делото договори за наем/аренда/,както и от заключението по изготвената технико-икономическа експертиза е било установено,че за 70,60 хектара от декларираните масиви са съществували наемни правоотношения.За останалите 25,78 хектара,находящи се в земеделски парцели"57234-37-4”и"57234-6-2”в землището на село Дяково, община Крушари,област Добрич, за П. не е съществувало каквото и да било правно основание за ползване.

От заключението на назначената графическа експертиза е било установено,че ръкописният текст и подписите,индивидуализиращи автора на заявлението и декларацията са изпълнени от П.П..

Така описаната по-горе фактическа обстановка първоинстанционният ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установена по безсъмнен и категоричен начин от:представените в оригинал Заявление за подпомагане 2011,форма за физически лица,входящ№16749987/12.05.2011 година,УРН:419655            УИН:08/170611/60076,Таблица за използвани парцели и карти на блокове, договори за наем /аренда/,придружени от административната преписка по изясняване принадлежността на площи,декларирани от повече от един земеделски производител,в това число и списък с потвърдените впоследствие от П. имоти,респективно призната липса на правно основание за ползването на останалите,първоначално декларирани площи/.

От заключението на вещото лице по назначената графическа експертиза категорично е било потвърдено авторството на заявлението-декларация.

От заключението на вещото лице по изготвената икономическа експертиза е било установено,че от общо заявените 96,38 хектара,25,78 хектара,находящи се в земеделски парцели"57234-37-4”и"57234-6-2”в землището село Дяково, община Крушари,област Добрич,са били наддекларирани в резултат на представянето на неверни данни,че площта, за която е съществувал договор за наем с Община Крушари е 85,43 хектара в парцел"57234-47-4” и 1,94 хектара в парцел"57234-6-2”.В тази насока са били и показанията на свидетелите СИМЕОНОВА/старши експерт в ОД на ДФ”Земеделие”-град Добрич/и ХРИСТОВА/бивш служител на ОС”Земеделие”-село Крушари/.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД възприема изцяло изводите на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД  относно приетата за установена фактическа обстановка по делото,като законосъобразни,обосновани и изцяло в синхрон с посочените по-горе събрани по делото доказателства.

Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд относно неоснователността на възраженията на защитата на П. относно доказателствената стойност на представените по делото документи/каквито възражения се правят и пред въззивната апелативна инстанция/,тъй като се касае за надлежно заверени оригинали,които макар да съдържат допълнително поставени писмени отметки,по безсъмнен и категоричен начин отразяват съдържащото се в тях волеизявление.

При така законосъобразно и обосновано приетата за установена фактическа обстановка по делото,първоинстанционният съд също така законосъобразно и обосновано е направил своите изводи,че с деянието си П.Н.П. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на член 248а алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК,като:На 12.05.2011 година в град Добрич,в Заявление за подпомагане 2011-форма за физически лица, вх.№16749987/12.05.2011година,УРН:419655, УИН:08/170611/60076,таблица на използваните парцели 2011 година и карти на блоковете за земеделското стопанство с идентификатори"57234-37- 4” и"57234-6-2”е представил неверни сведения пред Областна дирекция-град Добрич на ДФ”Земеделие”,като заявил за ползване без правно основание мери и пасища с площ от 25,78 хектара,за да получи средства от фондове,предоставени от Европейския съюз на българската държава по "Схема за единно плащане на площ”,като престъплението е било извършено при условията на пряк умисъл-по смисъла на член 11 алинея 2 от НК.

Неоснователни са възраженията на служебната защита на П.Н.П. пред въззивната апелативна инстанция за това,че:не са били събрани категорични и убедителни доказателства за авторството,времето и мястото на извършеното престъпно деяние;поправките в таблиците за използваните парцели;липсата на доказателства за връчване на писмата до П.П.,тъй като:

По безсъмнен и категоричен начин по делото е било установено,че подписите на : Трите Заявления за регистрация 2011 форма за физически лица от 12.05.2011 година и приложените към него Таблица за използваните парцели и Таблица за отглежданите животни ; Таблица за установените застъпвания и опис на предоставените документи ;Декларация за изясняване принадлежността на площи,декларирани от повече от един земеделски стопанин,форма за физически лица от П.Н.П. от 15.11.2011 година и Инструкция за попълване на Декларация за изясняване принадлежността на площи ; Договор за отдаване под наем на пасища,мери № ос-09-728/07.10.2010 година и Списък с потвърдени кадастрални имоти и предоставените към тях документи са били положени от П..-Заключение на вещото лице по назначената на досъдебното производство графическа експертиза от 04.01.2014 година.,

От заключението на вещото лице по назначената на досъдебното производство технико-икономическа експертиза от 19.03.2014 година се установява,че за кампания 2011 година П.П. е заявил повече площи в размер на 25,78 хектара мери и пасища спрямо договорените за ползване под наем,както и че П.П. не е получил средства от европейските фондове за подпомагане по СЕПП за кампания 2011 година.

Тези две заключения не са били оспорени пред първоинстанционния съд и ведно с другите писмени доказателства по делото на основание член 283 от НПК са били четени в с.з.на 30.06.2014 година.

Посочените по-горе заключения на вещите лица по двете експертизи дават категоричен,безсъмнен и убедителен отговор на двата кардинални въпроса по делото,а именно:че П. Н. П. е положил подписа си под документите,описани по-горе,а така също и че заявените в повече площи са в размер на 25,78 хектара мери и пасища спрямо договорените за ползване под наем.

Законосъобразни и обосновани са направените изводи от ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД за наличие на предпоставките за приложение на член 78а от НК:Освобождаване на П. от наказателна отговорност  и налагане на административно наказание"Глоба",тъй като:Престъплението по член 248а алинея 2 във връзка с алинея 1 от НК се наказва сишаване от свобода"до три години и с"Глоба"от хиляда до пет хиляди лева;П. не е бил осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от  наказателна отговорност,а с процесното деяние не са били нанесени  материални щети.

При индивидуализиране на санкцията ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД е отчел като смекчаващи отговорността обстоятелства за П.:чистото му съдебно минало,липсата на предходни или последващи противообществени прояви,добрите характеристични данни,оказаното в хода на административната проверка съдействие за установяване на действителното правно положение и недопускане ощетяването на Фонда,дали основание да му бъде наложено административно наказание"Глоба"в размер на 1 500,00/хиляда и петстотин/лева.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ:въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че жалбата на служебната защита на П.Н.П. се явява изцяло неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,а Решението на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД,като правилно,да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание член 338 от НПК съставът на ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р Е Ш И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА Решение № 61 от  01.07.2014 година по НДАХ № 171/2014 година на ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД с подсъдим П.Н.П.,ЕГН **********,***

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                          

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ :  1:                              2: