Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  275/09.11.2017г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Апелативен съд   -  Варна                           наказателно   отделение

на    десети октомври                                                                Година 2017

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:М.Дончева

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                      М.Маринова

 

при секретар : Г.Ненчева

и при участието на апелативен прокурор Станислав Андонов,

като разгледа докладваното от съдия Недева ВНОХД  № 227   по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството по делото е образувано след връщането му от ВКС на РБ.

            С решение № 96/08.06.2017г. на ВКС на РБ, ІІ н.о., постановено по КНОХД № 208/2017г. е отменено и върнато за ново разглеждане на въззивния съд  решение № 271/13.12.2016г., постановено по ВНОХД № 359/2016г. по описа на Варненския апелативен съд  В ЧАСТТА, с която подсъдимият А.Д. е осъден да заплати на държавата, чрез Министъра на финансите сумата от 828 928,86лв, ведно със законната лихва от м.март 2005г. до окончателното й изплащане и държавна такса, отменено е същото решение и присъда № 66/16.06.2016г., постановена по НОХД № 1047/2015г. на Окръжен съд  - Варна, по отношение на произнасянето  по предявения граждански иск от Министъра на финансите срещу подсъдимия Ж.П. за сумата от 357 021,17лв, ведно със законната лихва от 14.11.2003г. до окончателното й изплащане, като производството по делото в тази му част е прекратено и е оставено в сила решението в останалата му част.

            Следователно настоящият съдебен състав следва да се произнесе по въззивната жалба вх. № 18 006/23.06.2016г. на ВОС, подадена от  Владислав И. Горанов - Министър на финансите, като представляващ Държавата против присъда № 66 от 16.06.2016г. на Варненския окръжен съд, наказателно отделение по НОХД № 1047/2015г. в частта, с която  предявеният от името на Министъра на финансите граждански иск с правно основание чл.84 от НПК  срещу А.В.Д. с ЕГН ********** *** за сумата от 828 928,86лв / от които 37 680,03лв данъчни задължения по ЗДДС и 791 248,83лв данъчни задължения по ЗКПО/, представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени в резултат на престъплението, ведно със законната лихва, считано от деня на довършване на престъплението до цялостното изплащане на   сумата е отхвърлен като неоснователен, предвид изтекла погасителна давност по чл.110 от ЗЗД.

            Процесуалният представител на А.В.Д.  - адв.Р.В. *** изразява становище, че предявеният срещу неговия доверител граждански иск е погасен по давност, поради което и следва да бъде отхвърлен.

            Представителят на Апелативна прокуратура Варна изразява същото становище и моли за решение в този смисъл.

            Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

            В производството по НОХД № 1047/2015г. на Варненския окръжен съд, наказателно отделение е предявен граждански иск от Министъра на финансите, като представляващ Държавата срещу подсъдимия А.Д. в размер на 828 928, 86лв, ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата. Сумата представлява причинена в резултат на вмененото на подсъдимия престъпление имуществена вреда.

            С оглед крайния изход на делото и обстоятелството, че подсъдимият е признат за виновен в извършване на вмененото му престъпление и събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е приел, че предявеният граждански иск е доказан по основание и размер,  но го е отхвърлил поради уважаване на възражението за погасяването му по давност.

            Според разясненията, дадени в отменителното решение на касационната инстанция, при деликти, съставляващи едновременно и данъчни престъпления, релевантният момент, от който започва да тече 5-годишният давностен срок за предявяване на обезщетението за вреди, това е моментът, в който укритото или неизпълнено данъчно задължение е установено. Съгласно чл.107 ал.2 от ДПК / отм./, действала към процесния период данъчните задължения се определят с ДРА, задължителен реквизит на който са и данните за данъчния субект – чл.108 ал.1 т.5 от ДРК / отм./. От момента на влизане в сила на ДРА  укритото или неизпълнено данъчно задължение е установено, като в същия този момент е открит и извършителят. Ето защо настоящият състав приема, че Министърът на финансите е имал възможността да насочи гражданския иск към подсъдимия Д. в момента, в който ДРА е станал необжалваем.

            В настоящото производство бяха приети нови писмени доказателства, а именно : Ревизионен доклад № 801725/20.10.2008г. на ТД на НАП – Варна  и Ревизионен акт № 030801725/12.12.2008г. за извършена ревизия на „Триумф“ ЕООД, гр.Варна за установени данъчни задължения по ЗДДС в размер на 1 279 893,77лв и корпоративен данък в размер на 2 175 838,33лв. От приетите писмени доказателства се установява, че за периода 14.01.2004г. – март 2005г., в качеството си на управител и собственик на „Триумф“ ЕООД А.В.Д. избягнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери, а именно :  37 680,03лв за данъчни периоди м.декември 2003г. и м.януари 2004г., като подал до ТДД Варна справки-декларации по ЗДДС с № 0304-641524 от 14.01.2004г. и № 0304-612544 от 16.02.2004г., в които потвърдил несъществуващо право на данъчен кредит. Подсъдимият Д. избягнал заплащането на данъчни задължения  за 2003г. в размер на 790 737,52лв и за 2004г. – в размер на 511,31лв, или общо – 791 248,83лв, като не е подал ГДД за данъчни години 2003г. и 2004г., които се изискват по чл.51 ЗКПО, като общият размер на данъчните задължения е 828 928, 86лв.

            От приложеното по делото съобщение по чл.32 от ДОПК –л.89 е видно, че ДРА е връчен на А.В.Д. по реда на чл.32 ал.6 ДОПК на 20.01.2009г. Съгласно чл.152 ДОПК ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му. Тъй като такова обжалване не е предприето, актът е влязъл в сила на 03.02.2009г. Петгодишният давностен срок за предявяване на гражданския иск изтича на 03.02.2014г. Видно от доказателства по делото искът на Министъра на финансите, като представляващ Държавата, срещу А.В.Д. за обезщетяване на претърпените имуществени вреди в резултат на извършеното от него престъпление е приет за разглеждане в с.з. на 04.02.2016г., т.е. – след изтичане на давностния срок.

            С оглед на гореизложеното настоящият въззивен състав намира, че възражението на Д. за погасяване на предявената срещу него претенция по давност е основателно и следва да бъде уважено. В този смисъл присъдата в обжалваната й част следва да бъде потвърдена.

            Водим от горното, съдът

 

Р         Е         Ш        И         :

 

            ПОТВЪРЖДАВА присъда № 66 от 16.06.2016г. на Варненския окръжен съд, наказателно отделение по НОХД № 1047/2015г. в обжалваната част.

           

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

            Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ: