Р Е Ш Е Н И Е

 

148

 

Варна , 03.08.2015 година

 

 

                                        В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в открито съдебно заседание на Двадесети Юли,две хиляди и петнадесета година,в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВКА ДЕНЕВА

СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА

Секретар Г.Н.

Прокурор СВЕТЛА КУРНОВСКА

Като разгледа докладваното от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

ВЧНД № 228 по описа на съда за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на член 345 от НПК във връзка с член 34 от ЗПИИРКОРНФС

 

Предмет на въззивното производство е Решение № 192 на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по ЧНД № 871/2015 година,постановено в открито съдебно заседание на 29.06.2015 година,с което е признато и допуснато за изпълнение решение №14-032060900573/23.10.2014 година,влязло в сила на 04.11.2014 година,постановено от Окръжен съд град Целжу-Република Словения,с което на Д.В.Д.,ЕГН *********,***,е била наложена финансова парична санкция в размер на 300,00 евро, равностойни на 586,75 /петстотин осемдесет и шест лева и 75стотинки/лева.

Въззивното производство е образувано по жалба на процесуалния  представител на Д.-адвокат О.Д.-***,с оплакване за незаконосъобразност на съдебния акт.Излагат се доводи за неустановяване по безспорен и категоричен начин,че лицето има обичайно местоживеене и пребиваване;че липсват пълни установъчни данни за лицето и се оспорва прецизността на превода на приложеното удостоверение.По тези съображения се иска отмяна на постановеното Решение.

В съдебно заседание пред въззивната апелативна инстанция страните по делото взеха следните становища:

 Процесуалният представител на жалбоподателя Д. поддържа жалбата и доразвива доводите си по нея.

Представителят на ВАРНЕНСКАТА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА взема становище,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение и да бъде потвърдено Решението на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,споделяйки изцяло изводите,до които е достигнал първостепенният съд.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,след като се запозна с материалите по делото;след като взе предвид становищата на страните по жалбата,прие за установено от фактическа и правна страна следното :

Жалбата на процесуалния представител на Д.В.Д.-адвокат О.Д.-*** била подадена в установения от НПК срок и е допустима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

По същество жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение по следните съображения:

С Решение №192 по ЧНД №871/2015 година в открито съдебно заседание на 29.06.2015 година ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е признал и допуснал за изпълнение Решение №14-032060900573/23.10.2014 година,влязло в сила на 04.11.2014година,постановено от Окръжен съд град Целжу-Република Словения,с което на Д.В.Д.,ЖИВУЩ *** е била наложена финансова парична санкция в размер на 300,00 евро,равностойни на 586,75 /петстотин осемдесет и шест лева и 75стотинки/лева.

Видно от приложените доказателства по делото,производството било образувано въз основа на Решение на държава-членка на Европейския съюз-Република Словения,за постановяване на финансова санкция в наказателно производство.Касае се за извършено административно нарушение а именно: управление на МПС без валидна винетка,на територията на издаващата държава,поради което същото не попада под юрисдикцията на българските съдилища.За да постанови своя съдебен акт,първостепенният съд е приел,че представеното удостоверение е пълно и касае  съдебен акт-Решение, постановено от Окръжен съд град Целжу,Република Словения.

Не се споделят възраженията на защитата на жалбоподателя Д.,че не е установено по безспорен начин обичайното местоживеене и пребиваване на лицето,както и че липсват пълни установъчни данни за него.От извършените оперативно-издирвателни мероприятия е било установено,че на 17.06.15 година Д. е напуснал пределите Република България и в момента живее и работи в град Кумбах,Германия.Данните се потвърждават от неговата съпруга и от справка КИАД МВР-Варна.От друга страна:съгласно приложимите разпоредби от Европейското право,инкорпорирани в ЗПИИРКОНРНФС,не се изисква посочването на бащино име и личен персонален номер,а в случай,че данните за конкретното лице не са достатъчни,съдът следва да положи усилия за неговото идентифициране,което в случая не е било необходимо.

Оспорва се още и прецизността на превода на приложеното удостоверение.ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД не намери опора и в това оплакване.По делото е приложено преведено удостоверение на български език,в което са отразени  точни данни за лицето;същото е разбираемо,макар и в някои части да е използвана латиница и не възникват никакви съмнения относно смисъла и значението на текста,както и досежно предназначението на този документ.

  В Решението си съдът е изследвал пространно всички законови изисквания за признаване и допускане на решението.Правилно е констатирал,че нарушението на Д.,свързано с нарушаване правилата за движение по пътищата,не изисква двойна наказуемост,макар и съгласно законодателството на Република България,респективно:член 179 алинея 3 точка 4 от ЗДвП,то също да представлява нарушение.

Въззивната апелативна инстанция установи,че не се  касае за деяние,което по българското законодателство се счита за извършено изцяло или отчасти на територията на Република България;или е било извършено извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такова деяние.Правилно ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е констатирал,че не може да откаже да признае и допусне изпълнение на визираното Решение,тъй като то не се отнася за деяние,подсъдно на българския съд.Не се предвижда възможност за обжалване пред български съд на наложеното административно наказание за извършено нарушение в чужда държава.От друга страна:българският съд не разполага с компетентност  да проверява правилността на чуждото Решение,справедливостта на наложеното наказание и сроковете за изпълнение на наложената санкция,респективно:давността по чуждия закон.

Съгласно член 32 алинея 1 във връзка с член 16 алинея 8 от ЗПИИРКОРНФС законосъобразно ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е определил равностойността на наложената финансова санкция в български левове по курса на БНБ към деня на постановяване на решението,а именно:586,75 български лева.

В този смисъл Решението на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖШЕН СЪД,като правилно и законосъобразно,следва да бъде потвърдено,а жалбата на процесуалния представител на Д.,като неоснователна,следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание член 345 алинея 1 предложение първо от НПК във връзка с член 34 от ЗПИИРКОРНФС съставът на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №192 на Варненски Окръжен съд, постановено по ЧНД № 871/2015г., в открито съдебно заседание на 29.06.2015г., с което е признато и допуснато за изпълнение решение №14-032060900573/23.10.2014., влязло в сила на 04.11.2014 на Окръжен съд гр.Целжу - Р.Словения, с което на Д.В.Д., ЕГН **********,***,  е била наложена финансова парична санкция в размер на 300 евро, равностойни на 586,75 /петстотин осемдесет и шест лева и 75ст./ лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                            ПРЕДЕСЕДАТЕЛ :                                   

 

                                                                        

                                                                                            1.

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ :

 

        2.