Р Е Ш Е Н И Е

 

57

 

                                       Варна,08.05.2014 година

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,наказателно отделение,в публично съдебно заседание на Четвърти Април,две хиляди и четиринадесета година,в състав :

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИЛИЯ ПАЧОЛОВ

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ : РОСИЦА ЛОЛОВА

                                                                                    АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА

       Секретар Г.Н.

       Прокурор ИЛИЯ НИКОЛОВ

       Като разгледа докладваното от съдия ПАЧОЛОВ

       ВЧНД № 23 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид следното:

 

С Определение в съдебно заседание на 10.01.2014 година по ЧНД № 1540/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е било заменено частично наложеното на Х.М.И., ЕГН ********** с протоколно Определение № 396 от 02.05.2011 година по НДОХ № 1945/2011 г. по описа на Варненски районен съд наказание"ПРОБАЦИЯ", изразяващо се в пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес"за срок от 3 години с периодичност 2 пъти седмично и адължителни периодични срещи с пробационен служител"за срок от 3 години,с наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,ЕДИН МЕСЕЦ И ДВАДЕСЕТ И ДВА ДНИ,което да бъде изтърпяно при СТРОГ режим в Затвор на основание член 61 точка 2 във връзкща с член 60 алинея 1 от ЗИНЗС.

Недоволен от така постановеното Определение е останал Х.М.И.,обжалвал го е чрез служебния си защитник-адвокат А.Д.-*** с оплаквания за явна несправедливост,като се моли да бъде приложена разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК и бъде отложено изтърпяването на наказанието"Лишаване от свобода"с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

В съдебно заседание на 04.04.2014 година по съществото на делото страните взеха следните становища :

Служебната защита на жалбоподателя Х.М.И.-адвокат А.Д.-*** поддържа оплакванията в жалбата си,като счита,че целите на наказанието по член 36 от НК могат да бъдат постигнати и чрез приложението разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК .

Представителят на държавното обвинение дава заключение,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение,като не следва да се прилага разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК.

За Председателя на Пробационен съвет-Варна-юристконсулт С. излага съображения,че жалбата се явява неоснователна и като такава,следва да бъде оставена без уважение.

От събраните по делото доказателства ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прие за установено от факткическа и правна страна следното :

Въззивната жалба е била подадена в установения от НПК срок и е допусткима за разглеждане от въззивната апелативна инстанция.

Първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е приел за установено от фактическа страна следното : Х.М.И. е бил осъден с протоколно Определение № 396 от 02 05.2011 година по НДОХ № 1945/2011 година по описа на ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД на наказание "Пробация",за извършено от него престъпление по член 343 в алинея 2 от НК, като са му наложени следните пробационни мерки: по член 42а алинея .2 точка 1 от НК:"Задължителна регистрация по настоящ адрес"за срок от 3 години,с периодичност 2 пъти седмично  и  по член 42а алинея 2 точка .2 от НК:"Задължителни периодични срещи" за срок от 3 години.

Изпълненото на наказанието е започнало на 08.02.2013 година. По първата мярка изпълнението на наказанието е било преустановено на 23.10.2013 година. Това е била датата,на която за последно е положен подпис от осъдения,а един ден преди това:на 22.10.2013 година е било преустановено изпълнението и на  втората пробационна мярка,а именно:"Задължителни периодични срещи с пробационен служител".На 22.10.2013 година е била датата на последно проведената среща с осъденото лице.От този момент нататък осъденото лице се намирало в неизвестност,което и към момента на постановяване на Определението не е било издирено.Върната е била призовка в цялост и е било отбелязано на 06.01.2013 година от кметския наместник на село Засмяно,който е бил единствения известен на съда адрес на осъденото лице.По сведение на кметския наместник осъденото лице е  напуснало страната.

От събраните служебно доказателства от съда е било ,становено,че лицето не се намира в арестите на територията на страната с мярка"Задържане под стража”,както и че не пребивава в затворите на страната по изпълнение на такава мярка или има наказание лишаване от свобода.Към момента нна постановяване на Определението от първоинстанционния съд не са били изтъкнати уважителни причини или доказателства,сочещи такива,от осъденото лице или негови близки,нито от защитника му,който е служебен и няма връзка с него.

При така безспорно установената фактическа обстановка по делото,законосъобразно и обосновано първоинстанционният ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД е направил своите изводи,че са налице основанията на член 43а от НК:осъденото лице след 22.10 и 23.10.2013 година не изпълнявало наложените му пробационни мерки без основателна причина,като това е било основание за замяна на наложеното наказаниеробация"с наказаниеишаване от свобода"при спазване механизма,посочен от законодателя в текста на член 43а точка 2 от НК:2 дниробация"да се заменят с 1 денишаване от свобода"Остатъкът от наказаниеторобация",след преустановяване на изпълнението е бил 2 години 3 месеца и 15 дни. Половината на този период от време е  1 година 1 месец и 22 дни.Това е бил и срокът на наказанието"Лишаване от свобода",който лицето следва да изтърпи след замяната.Оплаквания за незаконосъобразност на Определението в тази му част не са и направени.Въззивната апелативна инстанция прави изводите си,че Определението в тази му част се явява законосъобразно и обосновано-с оглед правомощията си при извършената служебна проверка.

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД прави изводите си,че са неоснователни оплакванията във въззивната жалба за явна несправедливост с неприложгението на разпоредбата на член 66 алинея 1 от НК,тъй като:Х.М.И. е бил осъждан общо 7 пъти,от които 6 пъти все за престъпления по член 343 в алинея 2 от НК,а  управление на МПС без свидетелство за правоуправление.Законосъобразни и обосновани са изводите на първоинстанционния съд за това,че И. е проявявал престъпна упоритост за извършване на такъв род престъпления и налаганите му до момента наказания не са оказали предвидените от закона цели.

Въззивната апелативна инстанция също прави изводите си,че за поправянето и превъзпитаването на Х.М.И.,не следва да намират приложение разпоредбите на института на условното осъждане и че само ефективното изтърпяване на наказанието"Лишаване от свобода"от И. ще бъде напълно достатъчно и необходимо за пълното постигане целите на специалната и на генералната превенции на наказанието-по смисъла на член 36 от НК.

Водим от горното и на основание член 452 алинея 3 от НПК във връзка с член 345 алинея 1 предложение второ от НПК, ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,

 

                            Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение от съдебно заседание на 10.01.2014 година по ЧНД № 1540/2013 година на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,с което е било заменено частично наложеното на Х.М.И., ЕГН ********** с протоколно Определение № 396 от 02.05.2011 година по НДОХ № 1945/2011 г. по описа на Варненски районен съд наказание"ПРОБАЦИЯ", изразяващо се в пробационни мерки:"Задължителна регистрация по настоящ адрес"за срок от 3 години с периодичност 2 пъти седмично и адължителни периодични срещи с пробационен служител"за срок от 3 години,с наказание"Лишаване от свобода"за срок от ЕДНА ГОДИНА,ЕДИН МЕСЕЦ И ДВАДЕСЕТ И ДВА ДНИ,което да бъде изтърпяно при СТРОГ режим в Затвор на основание член 61 точка 2 във връзкща с член 60 алинея 1 от ЗИНЗС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                   1:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ :

 

                                                                                   2: