Р Е Ш Е Н И Е

                                                        № 83

                                     Гр.Варна 24.04.2017 г. 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД наказателно отделение на шести април две хиляди и седемнадесета години в открито заседание в състав:

                                                        

                                                       

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:Живка Денева

                                                                            Светослава Колева

 

 

Секретаря П.П.

Прокурор ИСКРА АТАНАСОВА

Разгледа НДВ №23/2017 година по описа на АС-Варна

 

Производството е по реда на чл.424 ал.1 от НПК вр. чл.422 ал.1 т.5 от НПК. Образувано е по искане от Главния прокурор на Република България, за възобновяване на производство по НОХД №157/2016 г. по описа на РС-Девня.

В направеното предложение се сочи, че РС-Девня е допуснал нарушение при приложението на материалният закон, с което е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила. Поради което се иска възобновяване на НОХД №157/2016 г. на РС-Девня, да се отмени постановеното определение от 21.07.2016 г.и се върне делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд.

         Представителят на АП-Варна, изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор за възобновяване е основателно и изразява съображения относно това.

         Защитата на осъденото лице в с.з. при разглеждане на делото пред настоящата инстанция изразява становище, че направеното предложение от главния прокурор е основателно и същото следва да бъде уважено.

След анализ на доказателствата по делото и постъпилото предложение от главния прокурор за възобновяване на горе посоченото дело, съдът прие за установено следното:

С определение от 21.07.2016г. по НОХД № 157/2016г. Районен съд- гр.Девня, на основание чл.384, ал.1, вр.чл.382, ал.7 НПК, е одобрил споразумение за решаване на делото в съдебното производство, между прокурор от Районна прокуратура-гр.Девня и защитника на подсъдимия П.С.Д..

С одобреното споразумение подсъдимият П.Д. се е признал за виновен за извършени на 15.04.2015 г. престъпления по чл.346, ал.2, т.1, пр.2, вр.ал.1 НК и по чл.196, ал.1, т.1, вр.чл.194, ал.1 НК. При условията на чл.55, ал.1, т.1 НК са му наложени следните наказания: за престъплението по чл.346 НК - лишаване от свобода за срок от 8 месеца и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, а за престъплението по чл.196 НК - лишаване от свобода за срок от 10 месеца.

На основание чл.23, ал.1 от НК е извършено групиране на наказанията, като е определено едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от 10 месеца.

         Предвид гореизложеното и след като взе предвид становището на страните при разглеждане на делото в съдебно заседание съдът намира, че направеното предложение от Главния прокурор е основателно и същото следва да бъде уважено по следните съображения:

Определението, с което е одобрено споразумението по НОХД № 157/2016г. по описа на Районен съд-гр.Девня, е постановено при съществени нарушения на закона и на процесуалните правила по смисъла на чл.348, ал.1, т.1 и т.2 НПК.

В хода на разглеждане на делото по реда на Глава 29 от НПК е допуснато нарушение на материалния закон - не е приложен закона, който е трябвало да бъде приложен - чл.23, ал.2 НК.

Одобрявайки споразумението, районният съд правилно е приел, че са налице предпоставките за приложението на чл. 23, ал.1 НК, съгласно разпоредбата на чл.381, ал.8 НПК, тъй като двете престъпления, предмет на делото, са в отношение на реална съвкупност.

Съдът обаче е пропуснал да съобрази, че не е приложена разпоредбата на чл. 23, ал.2 НК, в която изрично е посочено, че  наложените наказания по смисъла на  чл. 37, ал. 1, т. 6, 7 и 9 от НК се присъединяват към най-тежкото наказание.

Като е одобрил споразумение, с което наложеното на подс. Д. наказание лишаване от право да управлява МПС за престъпление по чл.346 НК не е присъединено, съгласно чл. 23, ал.2 НК, към определеното общо най-тежко наказание, съдът е допуснал нарушение на закона.

Съдът е следвало да упражни правомощията си по чл.384, ал.1, вр. с чл.382, ал.5 и ал.8 НПК, като предложи промяна в споразумението и ако тя не бъде приета, да откаже да одобри споразумението. Като е одобрил споразумение в нарушение на материалния закон, съдът е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила.

Нарушенията на материалния и процесуалния закон са съществени по смисъла на чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 НПК и са основание по чл.422, ал.1, т.5 НПК за възобновяване на наказателното дело.

 

 

         Водим от горното и на основание чл.425 ал.1 т.1  от НПК, АС-Варна

                                 

Р Е Ш И

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по НОХД №157/2016 год. по описа на РС-Девня

         ОТМЕНЯ определение №37 на РС-Девня по НОХД №157/2016 г., постановена на 21.07.2016 г.

ВРЪЩА делото на РС-Девня за ново разглеждане от друг състав за отстраняване на допуснатите нарушение по приложението на материалния и процесуален закон.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.      

 

                                            

 

ПРЕДСЕДЕАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: